यंला नेपाल सम्बतया झिन्छगूगु ला खः।

न्हिल्याः सम्पादन

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् यंलाय् स्वीन्हु दु ।

तिथि सम्पादन

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

यंलाथ्व सम्पादन

यंलागा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन