यितामिजं धयागु बूबलय् माजाः / मिसा धकाः क्वछिनातःम्ह अलय् जाः म्हसिका मिजं खइपिं, बूबलय् मिसा धकाः क्वछिनातःपिं मिजंत खः । [१] [२]

लिधंसा सम्पादन