यितामिसा धयागु बूबलय् बाजाः / मिजं धकाः क्वछिनातःम्ह अलय् जाः म्हसिका मिसा खइपिं, बूबलय् मिजं धकाः क्वछिनातःपिं मिसात खः । [१] [२]

लिधंसा सम्पादन