रञ्जना लिपि

रञ्जना लिपि छगु लिपि खः। थ्व लिपि नेपाल भाषा, संस्कृत व बौद्ध ग्रन्थ च्वेत अप्व याना छ्येलि।

आखःEdit

  a अ   i इ   u उ   ṛ ऋ   ḷ ऌ   e ए   o ओ
  ā आ   ī ई   ū ऊ   ṝ ॠ   ḹ ॡ   ai ऐ   au औ
  aṃ अं   aḥ अः
  k क   kh ख   g ग   gh घ   ṅ ङ
  c च   ch छ   j ज   jh झ   ñ ञ
  ṭ ट   ṭh ठ   ḍ ड   ḍh ढ   ṇ ण
  t त   th थ   d द   dh ध   n न
  p प   ph फ   b ब   bh भ   m म
  y य   r र   l ल   v व
  ś श   ṣ ष   s स   h ह
  kṣ क्ष   tr त्र   jñ ज्ञ