रायगड जिल्ला

रायगड जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५२० जिल्ला रायगड १८६० १६६४००५ ८३६९९६ ८२७००९
२७ ५२० ४१७२ तालुका उरन ५३ ९०८२८ ४६५३१ ४४२९७
२७ ५२० ४१७३ तालुका पनवेल १५७ २५२४७७ १३३२३० ११९२४७
२७ ५२० ४१७४ तालुका कर्जत १७६ १५९५६६ ८११३२ ७८४३४
२७ ५२० ४१७५ तालुका खालापूर १२० १११५०० ५८७२१ ५२७७९
२७ ५२० ४१७६ तालुका पेन १५१ १४८८२४ ७५७०० ७३१२४
२७ ५२० ४१७७ तालुका अलिबाग १९३ १९४४८१ ९७८९० ९६५९१
२७ ५२० ४१७८ तालुका मुरूड ७२ ६१९९१ ३०४०१ ३१५९०
२७ ५२० ४१७९ तालुका रोहा १६७ ११९७७५ ६०९९३ ५८७८२
२७ ५२० ४१८० तालुका सुधागड ९७ ५३२०४ २६८५० २६३५४
२७ ५२० ४१८१ तालुका मानगांव १८५ १४१०७८ ६९५३७ ७१५४१
२७ ५२० ४१८२ तालुका तला ६३ ४०६१९ १९२४४ २१३७५
२७ ५२० ४१८३ तालुका श्रीवर्धन ७८ ६०९५२ २७७७४ ३३१७८
२७ ५२० ४१८४ तालुका म्हसला ८१ ५०२३५ २२८९९ २७३३६
२७ ५२० ४१८५ तालुका महाड १८१ १३८९५५ ६७४९० ७१४६५
२७ ५२० ४१८६ तालुका पोलादपूर ८६ ३९५२० १८६०४ २०९१६

स्वयादिसँ

सम्पादन