लातूर जिल्ला

लातूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५२४ जिल्ला लातूर ९२८ १८२९२१६ ९४९७०७ ८७९५०९
२७ ५२४ ४२२६ तालुका लातूर १२० २८६७११ १५०७०४ १३६००७
२७ ५२४ ४२२७ तालुका रेनापूर ७९ १४२१८७ ७४०२३ ६८१६४
२७ ५२४ ४२२८ तालुका अहमदपूर १२३ १९२२३२ ९९९२१ ९२३११
२७ ५२४ ४२२९ तालुका जलकोट ४७ ८७२०१ ४५०५८ ४२१४३
२७ ५२४ ४२३० तालुका चाकूर ८३ १७७९५६ ९२२६२ ८५६९४
२७ ५२४ ४२३१ तालुका शिरूर-अनंतपाल ४८ ८३५२८ ४२९०४ ४०६२४
२७ ५२४ ४२३२ तालुका औसा १२६ २७३४५३ १४२२४४ १३१२०९
२७ ५२४ ४२३३ तालुका निलंगा १५२ २८९०८३ १४९२३० १३९८५३
२७ ५२४ ४२३४ तालुका देवनी ५३ ९७५९८ ५०१५० ४७४४८
२७ ५२४ ४२३५ तालुका उदगिर ९७ १९९२६७ १०३२११ ९६०५६

स्वयादिसँ

सम्पादन