वास्को दे गामा

वास्को दे गामा छम्ह युरोपेली अनवेषक ख।

स्वयादिसँEdit