साउदी अरबिया: Difference between revisions

No edit summary
 
 
==भूगोल==
{| class="wikitable" border="1"
! प्रान्त
! राजधानी
! अमिर
|-
| '''[[प्रान्त अलरीआज़]]'''
| '''[[अलरीआज़]]'''
| '''अमिर [[सलमान बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त मकथ अलमकरमथ]]'''
| '''[[मकथ अलमकरमथ]]'''
| '''अमिर [[ख़ालिद अलफ़ीसल बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलमदीनथ अलमनोरथ]]'''
| '''[[अलमदीनथ अलमनोरथ]]'''
| '''अमिर [[अबदु अलाज़ीज़ बिन माजद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलकसीम]]'''
| '''[[बरीदथ]]'''
| '''अमिर [[फ़ैसल बिन बिंदर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[अलप्रान्त अलशरकीथ]]'''
| '''[[अलदमाम]]'''
| '''अमिर [[मुहम्मद बिन फ़्हद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त हाइल]]'''
| '''[[हाइल]]'''
| '''अमिर [[साओद बिन अबदु अलमहसन बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त जाज़ान]]'''
| '''[[जाज़ान]]'''
| '''अमिर [[मुहम्मद बिन नासिर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त असीर]]'''
| '''[[भा]]'''
| '''अमिर [[फ़ैसल बिन ख़ालिद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलबाहथ]]'''
| '''[[अलबाहथ]]'''
| '''अमिर [[मुहम्मद बिन साओद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त तबोक]]'''
| '''[[तबोक]]'''
| '''अमिर [[फ़्हद बिन सुलतान बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त नजरां]]'''
| '''[[नजरां]]'''
| '''अमिर [[मशाल बिन अबदालल्ह बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलजोफ़]]'''
| '''[[सकाका]]'''
| '''अमिर [[फ़्हद बिन बदर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलहदोद अलशमालीथ]]'''
| '''[[उरार]]'''
| '''अमिर [[अबदु अलल्ह बिन अबदु अलाज़ीज़ बिन मसाआद अल साओद]]'''
|}
 
==अर्थतन्त्र==
३१,१२३

edits