साउदी अरबिया: Difference between revisions

No edit summary
! अमिर
|-
| '''[[प्रान्त अलरीआज़ प्रान्त]]'''
| '''[[अलरीआज़]]'''
| '''अमिर [[सलमान बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त मकथ अलमकरमथ प्रान्त]]'''
| '''[[मकथ अलमकरमथ]]'''
| '''अमिर [[ख़ालिद अलफ़ीसल बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलमदीनथ अलमनोरथ प्रान्त]]'''
| '''[[अलमदीनथ अलमनोरथ]]'''
| '''अमिर [[अबदु अलाज़ीज़ बिन माजद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलकसीम प्रान्त]]'''
| '''[[बरीदथ]]'''
| '''अमिर [[फ़ैसल बिन बिंदर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[अलप्रान्त अलशरकीथ प्रान्त]]'''
| '''[[अलदमाम]]'''
| '''अमिर [[मुहम्मद बिन फ़्हद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त हाइल प्रान्त]]'''
| '''[[हाइल]]'''
| '''अमिर [[साओद बिन अबदु अलमहसन बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त जाज़ान प्रान्त]]'''
| '''[[जाज़ान]]'''
| '''अमिर [[मुहम्मद बिन नासिर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त असीर प्रान्त]]'''
| '''[[भा]]'''
| '''अमिर [[फ़ैसल बिन ख़ालिद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलबाहथ प्रान्त]]'''
| '''[[अलबाहथ]]'''
| '''अमिर [[मुहम्मद बिन साओद बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त तबोक प्रान्त]]'''
| '''[[तबोक]]'''
| '''अमिर [[फ़्हद बिन सुलतान बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त नजरां प्रान्त]]'''
| '''[[नजरां]]'''
| '''अमिर [[मशाल बिन अबदालल्ह बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलजोफ़ प्रान्त]]'''
| '''[[सकाका]]'''
| '''अमिर [[फ़्हद बिन बदर बिन अबदु अलाज़ीज़ अल साओद]]'''
|-
| '''[[प्रान्त अलहदोद अलशमालीथ प्रान्त]]'''
| '''[[उरार]]'''
| '''अमिर [[अबदु अलल्ह बिन अबदु अलाज़ीज़ बिन मसाआद अल साओद]]'''
३१,१२३

edits