Difference between revisions of "तमिल संकिपातेगु धलः"

no edit summary
{| {{table}}
आःतक्क पिदंगु तमिल संकिपाया छगू पूमवंगु धलः थ्व कथं दु-
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''संकिपा'''
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तमिल नां'''
* [[कालिदास (सन् १९३१या संकिपा)]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''पिदना तिथि'''
* [[कालवा (सन् १९३२या संकिपा)]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''निर्देशक'''
* [[चम्पूर्ण हरिच्चन्तिरा (सन् १९३२या संकिपा)]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''निर्माता'''
* [[पारिजात पुष्पहारम् (सन् १९३२या संकिपा)]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''खँ'''
* [[रामायणम् (सन् १९३२या संकिपा)]]
|-
* [[चत्तियवाऩ् चावित्तिरि (सन् १९३३या संकिपा)]]
*| [[वळ्ळि तिरुमणम्कालिदास (सन् १९३३या१९३१या संकिपा)]]||காலி஦ாஸ||सन् १९३१||||||
|-
* [[कोवलऩ् (सन् १९३४या संकिपा)]]
*| [[चकुन्तलाकालवा (सन् १९३४या१९३२या संकिपा)]]||காலவா||सन् १९३२||||||
|-
* [[चक्कुपाय् (सन् १९३४या संकिपा)]]
| [[चम्पूर्ण हरिच्चन्तिरा (सन् १९३२या संकिपा)]]||சம்பூர்ண ஹரிச்சந்திரா||सन् १९३२||||||
* [[चति चुलोच्चऩा (सन् १९३४या संकिपा)]]
|-
* [[चीता कल्याणम् (सन् १९३४या संकिपा)]]
| [[पारिजात पुष्पहारम् (सन् १९३२या संकिपा)]]||பாரிஜாத புஷ்பஹாரம்||सन् १९३२||||||
* [[चीता वऩवाचम् (सन् १९३४या संकिपा)]]
|-
* [[तिरौपति वस्तिरापकरणम् (सन् १९३४या संकिपा)]]
*| [[स्री किरुष्ण लीलारामायणम् (सन् १९३४या१९३२या संकिपा)]]||ராமாயணம்||सन् १९३२||||||
|-
* [[स्री किरुष्णमुरारि (सन् १९३४या संकिपा)]]
| [[चत्तियवाऩ् चावित्तिरि (सन् १९३३या संकिपा)]]||சத்தியவான் சாவித்திரி||सन् १९३३||||||
* [[अतिरूप अमरावति (सन् १९३५या संकिपा)]]
|-
* [[अल्लि अर्जुऩा (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[कोपालकिरुष्णावळ्ळि तिरुमणम् (सन् १९३५या१९३३या संकिपा)]]||வள்ளி திருமணம்||सन् १९३३||||||
|-
* [[कौचल्या (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[चन्तिरचेऩाकोवलऩ् (सन् १९३५या१९३४या संकिपा)]]||கோவலன்||सन् १९३४||||||
|-
* [[चुपत्रापरिणयम् (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[टम्पाच्चारिचकुन्तला (सन् १९३५या१९३४या संकिपा)]]||சகுந்தலா||सन् १९३४||||||
|-
* [[तिरुत्तॊण्ट नायऩार् (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[तुरुव चरितम्चक्कुपाय् (सन् १९३५या१९३४या संकिपा)]]||சக்குபாய்||सन् १९३४||||||
|-
* [[तूक्कुत् तूक्कि (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[नल्लतङ्काळ्चति चुलोच्चऩा (सन् १९३५या१९३४या संकिपा)]]||சதி சுலோச்சனா||सन् १९३४||||||
|-
* [[नवीऩ चतारम् (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[पक्तचीता तुरुवऩ्कल्याणम् (सन् १९३५या१९३४या संकिपा)]]||சீதா கல்யாணம்||सन् १९३४||||||
|-
* [[पक्त नन्तऩार् (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[पक्तचीता राम्तास्वऩवाचम् (सन् १९३५या१९३४या संकिपा)]]||சீதா வனவாசம்||सन् १९३४||||||
|-
* [[पूर्णचन्तिरऩ् (सन् १९३५या संकिपा)]]
| [[तिरौपति वस्तिरापकरणम् (सन् १९३४या संकिपा)]]||திரௌபதி வஸ்திராபகரணம்||सन् १९३४||||||
* [[मयिल्रावणऩ् (सन् १९३५या संकिपा)]]
|-
* [[मार्क्कण्टेया (सन् १९३५या संकिपा)]]
| [[स्री किरुष्ण लीला (सन् १९३४या संकिपा)]]||ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா||सन् १९३४||||||
* [[मिळकाय् पॊटि (सन् १९३५या संकिपा)]]
|-
* [[मोकिऩि रुक्माङ्कता (सन् १९३५या संकिपा)]]
| [[स्री किरुष्णमुरारि (सन् १९३४या संकिपा)]]||ஸ்ரீ கிருஷ்ணமுராரி||सन् १९३४||||||
* [[राज पोजा (सन् १९३५या संकिपा)]]
|-
* [[राता कल्याणम् (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[लङ्कातकऩम्अतिरूप अमरावति (सन् १९३५या संकिपा)]]||அதிரூப அமராவதி||सन् १९३५||||||
|-
* [[ललिताङ्कि (सन् १९३५या संकिपा)]]
*| [[अलिपातुषाअल्लि अर्जुऩा (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||அல்லி அர்ஜுனா||सन् १९३५||||||
|-
* [[इन्तिरचपा (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[इरु चकोतरर्कळ्कोपालकिरुष्णा (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||கோபாலகிருஷ்ணா||सन् १९३५||||||
|-
* [[उषा कल्याणम् (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[करुट कर्वपङ्कम्कौचल्या (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||கௌசல்யா||सन् १९३५||||||
|-
* [[किरुष्ण नारति (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[किरुष्णा अर्जुऩाचन्तिरचेऩा (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||சந்திரசேனா||सन् १९३५||||||
|-
* [[चतिलीलावति (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[चत्य चीलऩ्चुपत्रापरिणयम् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||சுபத்ராபரிணயம்||सन् १९३५||||||
|-
* [[चन्तिर मोकऩ् (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[चन्तिर हाचाटम्पाच्चारि (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||டம்பாச்சாரி||सन् १९३५||||||
|-
* [[चन्तिरकान्ता (सन् १९३६या संकिपा)]]
| [[तिरुत्तॊण्ट नायऩार् (सन् १९३५या संकिपा)]]||திருத்தொண்ட நாயனார்||सन् १९३५||||||
* [[चीमन्तिऩि (सन् १९३६या संकिपा)]]
|-
* [[तर्मपत्तिऩि (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[ताराचतुरुव चङ्कम्चरितम् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||துருவ சரிதம்||सन् १९३५||||||
|-
* [[नळायिऩि (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[नवीऩतूक्कुत् चारङ्तारातूक्कि (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||தூக்குத் தூக்கி||सन् १९३५||||||
|-
* [[पक्त कुचेलर् (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[पातुका पट्टापिषेकम्नल्लतङ्काळ् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||நல்லதங்காள்||सन् १९३५||||||
|-
* [[पामा परिणायम् (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[पार्वतिनवीऩ कल्याणम्चतारम् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||நவீன சதாரம்||सन् १९३५||||||
|-
* [[पीष्मर् (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[मकापारतम्पक्त तुरुवऩ् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||பக்த துருவன்||सन् १९३५||||||
|-
* [[मिस् कमला (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[मीरापाय्पक्त नन्तऩार् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||பக்த நந்தனார்||सन् १९३५||||||
|-
* [[मूऩ्ऱु मुट्टाळ्कळ् (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[मॆट्रास्पक्त मॆयिल्राम्तास् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||பக்த ராம்தாஸ்||सन् १९३५||||||
|-
* [[रुक्मणि कल्याणम् (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[लीलावति चुलोचऩापूर्णचन्तिरऩ् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||பூர்ணசந்திரன்||सन् १९३५||||||
|-
* [[वचन्तचेऩा (सन् १९३६या संकिपा)]]
*| [[विस्वामित्रामयिल्रावणऩ् (सन् १९३६या१९३५या संकिपा)]]||மயில்ராவணன்||सन् १९३५||||||
|-
* [[अरुणकिरिनातर् (सन् १९३७या संकिपा)]]
| [[मार्क्कण्टेया (सन् १९३५या संकिपा)]]||மார்க்கண்டேயா||सन् १९३५||||||
* [[आण्टाळ् तिरुक्कल्याणम् (सन् १९३७या संकिपा)]]
|-
* [[कविरत्ऩ काळितास् (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[किरुष्णमिळकाय् तुलापारम्पॊटि (सन् १९३७या१९३५या संकिपा)]]||மிளகாய் பொடி||सन् १९३५||||||
|-
* [[कौचल्या परिणयम् (सन् १९३७या संकिपा)]]
| [[मोकिऩि रुक्माङ्कता (सन् १९३५या संकिपा)]]||மோகினி ருக்மாங்கதா||सन् १९३५||||||
* [[चति अकल्या (सन् १९३७या संकिपा)]]
|-
* [[चति अऩुचुया (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[चामुण्टीस्वरिराज पोजा (सन् १९३७या१९३५या संकिपा)]]||ராஜ போஜா||सन् १९३५||||||
|-
* [[चिन्तामणि (सन् १९३७या संकिपा)]]
| [[राता कल्याणम् (सन् १९३५या संकिपा)]]||ராதா கல்யாணம்||सन् १९३५||||||
* [[चुन्तरमूर्त्ति नायऩार् (सन् १९३७या संकिपा)]]
|-
* [[चेतु पन्तऩम् (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[टेञ्चर् चिक्ऩल्लङ्कातकऩम् (सन् १९३७या१९३५या संकिपा)]]||லங்காதகனம்||सन् १९३५||||||
|-
* [[तेव्तास् (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[नवयुवऩ्ललिताङ्कि (सन् १९३७या१९३५या संकिपा)]]||லலிதாங்கி||सन् १९३५||||||
|-
* [[नवीऩ निरुपमा (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[पक्का रौटिअलिपातुषा (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||அலிபாதுஷா||सन् १९३६||||||
|-
* [[पक्त अरुणकिरि (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[पक्त जॆयतेव्इन्तिरचपा (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||இந்திரசபா||सन् १९३६||||||
|-
* [[पक्त पुरन्तरतास् (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[पत्मजोतिइरु चकोतरर्कळ् (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||இரு சகோதரர்கள்||सन् १९३६||||||
|-
* [[पस्माचूर मोकिऩि (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[पालयोकिऩिउषा कल्याणम् (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||உஷா கல்யாணம்||सन् १९३६||||||
|-
* [[पालामणि (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[मिऩ्ऩल्करुट कॊटिकर्वपङ्कम् (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||கருட கர்வபங்கம்||सन् १९३६||||||
|-
* [[मिस् चुन्तरि (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[मैऩर्किरुष्ण राजामणिनारति (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||கிருஷ்ண நாரதி||सन् १९३६||||||
|-
* [[राजचेकरऩ् एमान्त चोणकिरि (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[राजमोकऩ्किरुष्णा अर्जुऩा (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||கிருஷ்ணா அர்ஜுனா||सन् १९३६||||||
|-
* [[वळ्ळाळ मकाराजा (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[विक्रमस्तिरि चाकचम्चतिलीलावति (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||சதிலீலாவதி||सन् १९३६||||||
|-
* [[विप्रनारयणा (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[विराटचत्य परुवम्चीलऩ् (सन् १९३७या१९३६या संकिपा)]]||சத்ய சீலன்||सन् १९३६||||||
|-
* [[हरिजऩप् पॆण् (सन् १९३७या संकिपा)]]
*| [[अतिरुष्टचन्तिर नट्चत्तिरम्मोकऩ् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||சந்திர மோகன்||सन् १९३६||||||
|-
* [[अऩातैप् पॆण् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्चन्तिर कातलिहाचा (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||சந்திர ஹாசா||सन् १९३६||||||
|-
* [[एचुनातर् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[कण्णप्प नायऩार्चन्तिरकान्ता (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||சந்திரகாந்தா||सन् १९३६||||||
|-
* [[कन्तलीला (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[कम्पर्चीमन्तिऩि (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||சீமந்தினி||सन् १९३६||||||
|-
* [[किराम विजयम् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[चुवर्णलतातर्मपत्तिऩि (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||தர்மபத்தினி||सन् १९३६||||||
|-
* [[चेवाचतऩम् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[जलजाताराच चङ्कम् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||தாராச சங்கம்||सन् १९३६||||||
|-
* [[तट्चयक्ञऩम् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[तायुमाऩवर्नळायिऩि (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||நளாயினி||सन् १९३६||||||
|-
* [[तुकारम् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[तुळचिनवीऩ पिरुन्ताचारङ्तारा (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||நவீன சாரங்தாரா||सन् १९३६||||||
|-
* [[तेचमुऩ्ऩेऱ्ऱम् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[नन्तकुमार्पक्त कुचेलर् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||பக்த குசேலர்||सन् १९३६||||||
|-
* [[पक्त नामतेवर् (सन् १९३८या संकिपा)]]
| [[पातुका पट्टापिषेकम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||பாதுகா பட்டாபிஷேகம்||सन् १९३६||||||
* [[पक्त मीरा (सन् १९३८या संकिपा)]]
|-
* [[पञ्चाप् केचरि (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[पाक्यपामा लीलापरिणायम् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||பாமா பரிணாயம்||सन् १९३६||||||
|-
* [[पोर्वीरऩ् मऩैवि (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[मटपार्वति चाम्पिराणिकल्याणम् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||பார்வதி கல்யாணம்||सन् १९३६||||||
|-
* [[मयूरत्तुवजा (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[माय मायवऩ्पीष्मर् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||பீஷ்மர்||सन् १९३६||||||
|-
* [[मुट्टाळ् माप्पिळ्ळै (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[मॆट्रास् चि. ज. टिमकापारतम् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||மகாபாரதம்||सन् १९३६||||||
|-
* [[ययाति (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[राजतुरोकिमिस् कमला (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||மிஸ் கமலா||सन् १९३६||||||
|-
* [[वऩराज काचऩ् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[वालिपर् चङ्कम्मीरापाय् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||மீராபாய்||सन् १९३६||||||
|-
* [[विप्र नारायणा (सन् १९३८या संकिपा)]]
| [[मूऩ्ऱु मुट्टाळ्कळ् (सन् १९३६या संकिपा)]]||மூன்று முட்டாள்கள்||सन् १९३६||||||
* [[विष्णु लीला (सन् १९३८या संकिपा)]]
|-
* [[वीर जॆकतीस् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[षोक्मॆट्रास् चुन्तरम्मॆयिल् (सन् १९३८या१९३६या संकिपा)]]||மெட்ராஸ் மெயில்||सन् १९३६||||||
|-
* [[स्री रामाऩुजर् (सन् १९३८या संकिपा)]]
*| [[अटङ्कापिटारिरुक्मणि कल्याणम् (सन् १९३९या१९३६या संकिपा)]]||ருக்மணி கல்யாணம்||सन् १९३६||||||
|-
* [[अतिर्ष्टम् (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[आऩन्तलीलावति आस्रमम्चुलोचऩा (सन् १९३९या१९३६या संकिपा)]]||லீலாவதி சுலோசனா||सन् १९३६||||||
|-
* [[किरत अर्जीऩा (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[कुमार कुलोत्तुङ्कऩ्वचन्तचेऩा (सन् १९३९या१९३६या संकिपा)]]||வசந்தசேனா||सन् १९३६||||||
|-
* [[चक्तिमाया (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[चङ्कराच्चारियार्विस्वामित्रा (सन् १९३९या१९३६या संकिपा)]]||விஸ்வாமித்ரா||सन् १९३६||||||
|-
* [[चन्तऩत्तेवऩ् (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[चान्त चक्कुपाय्अरुणकिरिनातर् (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||அருணகிரிநாதர்||सन् १९३७||||||
|-
* [[चिरिक्काते (सन् १९३९या संकिपा)]]
| [[आण्टाळ् तिरुक्कल्याणम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்||सन् १९३७||||||
* [[चीता पहरणम् (सन् १९३९या संकिपा)]]
|-
* [[चुकुणचरचा (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[चैरन्तिरिकविरत्ऩ काळितास् (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||கவிரத்ன காளிதாஸ்||सन् १९३७||||||
|-
* [[चौपाक्यवति (सन् १९३९या संकिपा)]]
| [[किरुष्ण तुलापारम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||கிருஷ்ண துலாபாரம்||सन् १९३७||||||
* [[जमवतऩै (सन् १९३९या संकिपा)]]
|-
* [[तियाकपूमि (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[पक्तकौचल्या कुमणऩ्परिणयम् (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||கௌசல்யா பரிணயம்||सन् १९३७||||||
|-
* [[पम्पाय् मॆयिल् (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[पाण्टुरङ्कऩ्चति अकल्या (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||சதி அகல்யா||सन् १९३७||||||
|-
* [[पारत्केचरि (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[पिरकलाताचति अऩुचुया (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||சதி அனுசுயா||सन् १९३७||||||
|-
* [[पुलिवेट्टै (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[पोलि चामियार्चामुण्टीस्वरि (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||சாமுண்டீஸ்வரி||सन् १९३७||||||
|-
* [[मऩ्मत विजयम् (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[मलैक्कण्णऩ्चिन्तामणि (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||சிந்தாமணி||सन् १९३७||||||
|-
* [[माणिक्क वाचकर् (सन् १९३९या संकिपा)]]
| [[चुन्तरमूर्त्ति नायऩार् (सन् १९३७या संकिपा)]]||சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்||सन् १९३७||||||
* [[मात्रुपूमि (सन् १९३९या संकिपा)]]
|-
* [[माया मच्चीन्तिरा (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[मॆट्रास्चेतु ऎक्स्पिरस्पन्तऩम् (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||சேது பந்தனம்||सन् १९३७||||||
|-
* [[रामनाम मकिमै (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[रामलिङ्कटेञ्चर् चुवामिकळ्चिक्ऩल् (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||டேஞ்சர் சிக்னல்||सन् १९३७||||||
|-
* [[वीर कर्जऩै (सन् १९३९या संकिपा)]]
*| [[वीर चमणितेव्तास् (सन् १९३९या१९३७या संकिपा)]]||தேவ்தாஸ்||सन् १९३७||||||
|-
* [[अपलै (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[इरण्टु अणानवयुवऩ् (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||நவயுவன்||सन् १९३७||||||
|-
* [[उत्तमपुत्तिरऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[ऊर्वचिनवीऩ चाकचम्निरुपमा (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||நவீன நிருபமா||सन् १९३७||||||
|-
* [[ऎस्.ऎस् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[काळपक्का मेकम्रौटि (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||பக்கா ரௌடி||सन् १९३७||||||
|-
* [[किरुष्णऩ् तूतु (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[चकुन्तलैपक्त अरुणकिरि (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||பக்த அருணகிரி||सन् १९३७||||||
|-
* [[चति मकाऩन्ता (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[चतिपक्त मुरळिजॆयतेव् (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||பக்த ஜெயதேவ்||सन् १९३७||||||
|-
* [[चत्यवाणि (सन् १९४०या संकिपा)]]
| [[पक्त पुरन्तरतास् (सन् १९३७या संकिपा)]]||பக்த புரந்தரதாஸ்||सन् १९३७||||||
* [[चन्तिरकुप्त चाणक्या (सन् १९४०या संकिपा)]]
|-
* [[ज.चि.ऎस्.माप्पिळ्ळै (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[जॆयक्कॊटिपत्मजोति (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||பத்மஜோதி||सन् १९३७||||||
|-
* [[जॆयपारति (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[टाक्टर्पस्माचूर मोकिऩि (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||பஸ்மாசூர மோகினி||सन् १९३७||||||
|-
* [[तमिऴ् ताय् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[तऱुतलै तङ्कवेलुपालयोकिऩि (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||பாலயோகினி||सन् १९३७||||||
|-
* [[ताऩचूर कर्णा (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[तिरुमङ्कै आऴ्वार्पालामणि (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||பாலாமணி||सन् १९३७||||||
|-
* [[तिलोत्तमा (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[तुपाऩ्मिऩ्ऩल् कुयिऩ्कॊटि (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||மின்னல் கொடி||सन् १९३७||||||
|-
* [[तेच पक्ति (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[नवीऩमिस् तॆऩालिरामऩ्चुन्तरि (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||மிஸ் சுந்தரி||सन् १९३७||||||
|-
* [[नवीऩ विक्रमातित्तऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[नीलमलैक्मैऩर् कैतिराजामणि (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||மைனர் ராஜாமணி||सन् १९३७||||||
|-
* [[पक्त कोरकुम्पर् (सन् १९४०या संकिपा)]]
| [[राजचेकरऩ् एमान्त चोणकिरि (सन् १९३७या संकिपा)]]||ராஜசேகரன் ஏமாந்த சோணகிரி||सन् १९३७||||||
* [[पक्त तुळचितास् (सन् १९४०या संकिपा)]]
|-
* [[पक्त तेचा (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[पक्तिराजमोकऩ् (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||ராஜமோகன்||सन् १९३७||||||
|-
* [[परचुरामर् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[पाक्कियतारावळ्ळाळ मकाराजा (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||வள்ளாள மகாராஜா||सन् १९३७||||||
|-
* [[पालपक्तऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]
| [[विक्रमस्तिरि चाकचम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||விக்ரமஸ்திரி சாகசம்||सन् १९३७||||||
* [[पाल्य विवाकम् (सन् १९४०या संकिपा)]]
|-
* [[पुत्तिमाऩ् पलवाऩ् आवाऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[पूलोक रम्पाविप्रनारयणा (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||விப்ரநாரயணா||सन् १९३७||||||
|-
* [[पोलि पाञ्चालि (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[मीऩाट्चिविराट कल्याणम्परुवम् (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||விராட பருவம்||सन् १९३७||||||
|-
* [[मुम्मणिकळ् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[राजयोकम्हरिजऩप् पॆण् (सन् १९४०या१९३७या संकिपा)]]||ஹரிஜனப் பெண்||सन् १९३७||||||
|-
* [[वामऩ अवतारम् (सन् १९४०या संकिपा)]]
| [[अतिरुष्ट नट्चत्तिरम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||அதிருஷ்ட நட்சத்திரம்||सन् १९३८||||||
* [[विक्रम ऊर्वचि (सन् १९४०या संकिपा)]]
|-
* [[विमोचऩम् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[षियाम्अऩातैप् चुन्तर्पॆण् (सन् १९४०या१९३८या संकिपा)]]||அனாதைப் பெண்||सन् १९३८||||||
|-
* [[षैलक् (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[हरिजऩऎऩ् चिङ्कम्कातलि (सन् १९४०या१९३८या संकिपा)]]||என் காதலி||सन् १९३८||||||
|-
* [[हरिहरमाया (सन् १९४०या संकिपा)]]
*| [[अचोक्कुमार्एचुनातर् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||ஏசுநாதர்||सन् १९३८||||||
|-
* [[अप्पूति (सन् १९४१या संकिपा)]]
| [[कण्णप्प नायऩार् (सन् १९३८या संकिपा)]]||கண்ணப்ப நாயனார்||सन् १९३८||||||
* [[अलिपापावुम् नाऱ्पतु तिरुटर्कळुम् (सन् १९४१या संकिपा)]]
|-
* [[अष्टापूति (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[आर्यमालाकन्तलीला (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||கந்தலீலா||सन् १९३८||||||
|-
* [[इऴन्त कातल् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[कच्चतेवयाऩिकम्पर् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||கம்பர்||सन् १९३८||||||
|-
* [[कतम्पम् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[कामतेऩुकिराम विजयम् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||கிராம விஜயம்||सन् १९३८||||||
|-
* [[किरुष्णकुमार् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[कुमास्ताविऩ् पॆण्चुवर्णलता (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||சுவர்ணலதா||सन् १९३८||||||
|-
* [[कोतैयिऩ् कातल् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[चपापतिचेवाचतऩम् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||சேவாசதனம்||सन् १९३८||||||
|-
* [[चान्ता (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[चुन्तिर हरिजलजा (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||ஜலஜா||सन् १९३८||||||
|-
* [[चुपत्रा अर्जूऩा (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[चूर्यपुत्तिरितट्चयक्ञऩम् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||தட்சயக்ஞனம்||सन् १९३८||||||
|-
* [[तयाळऩ् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[तर्मवीरऩ्तायुमाऩवर् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||தாயுமானவர்||सन् १९३८||||||
|-
* [[तिरुवळ्ळुवर् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[नवीऩ मार्क्कण्टेयातुकारम् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||துகாரம்||सन् १९३८||||||
|-
* [[पक्त कौरि (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[पिरेमपन्तम्तुळचि पिरुन्ता (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||துளசி பிருந்தா||सन् १९३८||||||
|-
* [[मणिमालै (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[मतऩकामराजऩ्तेचमुऩ्ऩेऱ्ऱम् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||தேசமுன்னேற்றம்||सन् १९३८||||||
|-
* [[माऩचतेवि (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[मैऩरिऩ् कातल्नन्तकुमार् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||நந்தகுமார்||सन् १९३८||||||
|-
* [[राजाकोपिचन् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[रावणपक्त विजयम्नामतेवर् (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||பக்த நாமதேவர்||सन् १९३८||||||
|-
* [[रिष्यचिरुङ्कर् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[वऩमोकिऩिपक्त मीरा (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||பக்த மீரா||सन् १९३८||||||
|-
* [[वेणुकाऩम् (सन् १९४१या संकिपा)]]
*| [[वेतवतिपञ्चाप् केचरि (सन् १९४१या१९३८या संकिपा)]]||பஞ்சாப் கேசரி||सन् १९३८||||||
|-
* [[अऩन्तचयऩम् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[अल्लिपाक्य विजयम्लीला (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||பாக்ய லீலா||सन् १९३८||||||
|-
* [[आऩत्तऩ् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[आराय्च्चिपोर्वीरऩ् मणिमऩैवि (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||போர்வீரன் மனைவி||सन् १९३८||||||
|-
* [[ऎऩ् मऩैवि (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[कङ्कावतार्मट चाम्पिराणि (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||மட சாம்பிராணி||सन् १९३८||||||
|-
* [[कण्णकि (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[कालेज् कुमारिमयूरत्तुवजा (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||மயூரத்துவஜா||सन् १९३८||||||
|-
* [[किरुष्णपिटारऩ् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[किऴट्टुमाय माप्पिळ्ळैमायवऩ् (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||மாய மாயவன்||सन् १९३८||||||
|-
* [[चति चुकऩ्या (सन् १९४२या संकिपा)]]
| [[मुट्टाळ् माप्पिळ्ळै (सन् १९३८या संकिपा)]]||முட்டாள் மாப்பிள்ளை||सन् १९३८||||||
* [[चऩ्याचि (सन् १९४२या संकिपा)]]
|-
* [[चम्चारि (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[चिवलिङ्कमॆट्रास् चाट्चिचि. ज. टि (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||மெட்ராஸ் சி. ஜ. டி||सन् १९३८||||||
|-
* [[चोका मेळर् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[तमिऴऱियुम् पॆरुमाळ्ययाति (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||யயாதி||सन् १९३८||||||
|-
* [[ताचिप्पॆण् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[तिरुवाऴत्ताऩ्राजतुरोकि (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||ராஜதுரோகி||सन् १९३८||||||
|-
* [[नन्तऩार् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[नाटकमेटैवऩराज काचऩ् (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||வனராஜ காசன்||सन् १९३८||||||
|-
* [[पक्त नारतर् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[पिरुत्विराजऩ्वालिपर् चङ्कम् (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||வாலிபர் சங்கம்||सन् १९३८||||||
|-
* [[पूकैलास् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[मऩमाळिकैविप्र नारायणा (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||விப்ர நாராயணா||सन् १९३८||||||
|-
* [[मऩोऩ्मणि (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[मायजोतिविष्णु लीला (सन् १९४२या१९३८या संकिपा)]]||விஷ்ணு லீலா||सन् १९३८||||||
|-
* [[राजचूयम् (सन् १९४२या संकिपा)]]
*| [[अक्षयम्वीर जॆकतीस् (सन् १९४३या१९३८या संकिपा)]]||வீர ஜெகதீஸ்||सन् १९३८||||||
|-
* [[अचट्टुप्पिळ्ळै (सन् १९४३या संकिपा)]]
*| [[अरुन्ततिषोक् चुन्तरम् (सन् १९४३या१९३८या संकिपा)]]||ஷோக் சுந்தரம்||सन् १९३८||||||
|-
* [[कारैक्काल् अम्मैयार् (सन् १९४३या संकिपा)]]
*| [[कुपेरस्री कुचेलारामाऩुजर् (सन् १९४३या१९३८या संकिपा)]]||ஸ்ரீ ராமானுஜர்||सन् १९३८||||||
|-
* [[चिवकवि (सन् १९४३या संकिपा)]]
*| [[जोतिमलर्अटङ्कापिटारि (सन् १९४३या१९३९या संकिपा)]]||அடங்காபிடாரி||सन् १९३९||||||
|-
* [[तिवाऩ् पकतूर् (सन् १९४३या संकिपा)]]
*| [[तेवकऩ्याअतिर्ष्टम् (सन् १९४३या१९३९या संकिपा)]]||அதிர்ஷ்டம்||सन् १९३९||||||
|-
* [[जकतलप्पिरतापऩ् (सन् १९४४या संकिपा)]]
*| [[ताचिआऩन्त अपरञ्चिआस्रमम् (सन् १९४४या१९३९या संकिपा)]]||ஆனந்த ஆஸ்ரமம்||सन् १९३९||||||
|-
* [[पक्त हऩुमाऩ् (सन् १९४४या संकिपा)]]
*| [[पर्त्रुहरिकिरत अर्जीऩा (सन् १९४४या१९३९या संकिपा)]]||கிரத அர்ஜீனா||सन् १९३९||||||
|-
* [[पिरपावति (सन् १९४४या संकिपा)]]
| [[कुमार कुलोत्तुङ्कऩ् (सन् १९३९या संकिपा)]]||குமார குலோத்துங்கன்||सन् १९३९||||||
* [[पूम्पावै (सन् १९४४या संकिपा)]]
|-
* [[मकामाया (सन् १९४४या संकिपा)]]
*| [[हरिच्चन्तिराचक्तिमाया (सन् १९४४या१९३९या संकिपा)]]||சக்திமாயா||सन् १९३९||||||
|-
* [[हरितास् (सन् १९४४या संकिपा)]]
| [[चङ्कराच्चारियार् (सन् १९३९या संकिपा)]]||சங்கராச்சாரியார்||सन् १९३९||||||
* [[कण्णम्मा ऎऩ् कातलि (सन् १९४५या संकिपा)]]
|-
* [[कलिकाल मैऩर् (सन् १९४५या संकिपा)]]
*| [[चालिवाकऩऩ्चन्तऩत्तेवऩ् (सन् १९४५या१९३९या संकिपा)]]||சந்தனத்தேவன்||सन् १९३९||||||
|-
* [[चौ चौ (सन् १९४५या संकिपा)]]
*| [[पक्तचान्त काळत्तिचक्कुपाय् (सन् १९४५या१९३९या संकिपा)]]||சாந்த சக்குபாய்||सन् १९३९||||||
|-
* [[परञ्चोति (सन् १९४५या संकिपा)]]
*| [[पर्मा राणिचिरिक्काते (सन् १९४५या१९३९या संकिपा)]]||சிரிக்காதே||सन् १९३९||||||
|-
* [[पळ्ळि नाटकम् (सन् १९४५या संकिपा)]]
*| [[महाचीता मायापहरणम् (सन् १९४५या१९३९या संकिपा)]]||சீதா பஹரணம்||सन् १९३९||||||
|-
* [[माऩचम्रक्चणम् (सन् १९४५या संकिपा)]]
*| [[स्रीवळ्ळिचुकुणचरचा (सन् १९४५या१९३९या संकिपा)]]||சுகுணசரசா||सन् १९३९||||||
|-
* [[अर्त्तऩारि (सन् १९४६या संकिपा)]]
*| [[आरवल्लि चूरवल्लिचैरन्तिरि (सन् १९४६या१९३९या संकिपा)]]||சைரந்திரி||सन् १९३९||||||
|-
* [[उतयणऩ् वाचवतत्ता (सन् १९४६या संकिपा)]]
*| [[कुमरकुरुचौपाक्यवति (सन् १९४६या१९३९या संकिपा)]]||சௌபாக்யவதி||सन् १९३९||||||
|-
* [[चकटयोकम् (सन् १९४६या संकिपा)]]
*| [[चुपत्राजमवतऩै (सन् १९४६या१९३९या संकिपा)]]||ஜமவதனை||सन् १९३९||||||
|-
* [[राम् रहिम् (सन् १९४६या संकिपा)]]
*| [[विकटयोकितियाकपूमि (सन् १९४६या१९३९या संकिपा)]]||தியாகபூமி||सन् १९३९||||||
|-
* [[विजयलट्चुमि (सन् १९४६या संकिपा)]]
*| [[वित्यापतिपक्त कुमणऩ् (सन् १९४६या१९३९या संकिपा)]]||பக்த குமணன்||सन् १९३९||||||
|-
* [[वैङ्कि (सन् १९४६या संकिपा)]]
*| [[स्रीपम्पाय् मुरुकऩ्मॆयिल् (सन् १९४६या१९३९या संकिपा)]]||பம்பாய் மெயில்||सन् १९३९||||||
|-
* [[आयिरम् तलै वाङ्किय अपूर्व चिन्तामणि (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[एकम्पवाणऩ्पाण्टुरङ्कऩ् (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||பாண்டுரங்கன்||सन् १९३९||||||
|-
* [[कङ्कणम् (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[कञ्चऩ्पारत्केचरि (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||பாரத்கேசரி||सन् १९३९||||||
|-
* [[कटकम् (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[कऩ्ऩिकापिरकलाता (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||பிரகலாதா||सन् १९३९||||||
|-
* [[कुण्टलकेचि (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[चण्पकवल्लिपुलिवेट्टै (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||புலிவேட்டை||सन् १९३९||||||
|-
* [[चित्रपकावलि (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[चुऱुचुऱुप्पुपोलि चामियार् (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||போலி சாமியார்||सन् १९३९||||||
|-
* [[चुलाचऩा (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[जम्पम्मऩ्मत विजयम् (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||மன்மத விஜயம்||सन् १९३९||||||
|-
* [[जीवजोति (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[तऩ अमरावतिमलैक्कण्णऩ् (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||மலைக்கண்ணன்||सन् १९३९||||||
|-
* [[तुळचि जलन्तर् (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[तॆय्वमाणिक्क नीतिवाचकर् (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||மாணிக்க வாசகர்||सन् १९३९||||||
|-
* [[पक्त तुळतितास् (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[पङ्कजवल्लिमात्रुपूमि (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||மாத்ருபூமி||सन् १९३९||||||
|-
* [[पिरम्मरिषि विस्वामित्रा (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[पैत्तियक्कारऩ्माया मच्चीन्तिरा (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||மாயா மச்சீந்திரா||सन् १९३९||||||
|-
* [[पॊऩ्ऩरुवि (सन् १९४७या संकिपा)]]
| [[मॆट्रास् ऎक्स्पिरस् (सन् १९३९या संकिपा)]]||மெட்ராஸ் எக்ஸ்பிரஸ்||सन् १९३९||||||
* [[मकात्मा उतङ्कर् (सन् १९४७या संकिपा)]]
|-
* [[मतऩमाला (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[मलैमङ्कैरामनाम मकिमै (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||ராமநாம மகிமை||सन् १९३९||||||
|-
* [[मिस् मालिऩि (सन् १९४७या संकिपा)]]
| [[रामलिङ्क चुवामिकळ् (सन् १९३९या संकिपा)]]||ராமலிங்க சுவாமிகள்||सन् १९३९||||||
* [[राजकुमारि (सन् १९४७या संकिपा)]]
|-
* [[रुक्माङ्कतऩ् (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[विचित्रवीर वऩिताकर्जऩै (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||வீர கர்ஜனை||सन् १९३९||||||
|-
* [[वीर वऩिता (सन् १९४७या संकिपा)]]
*| [[वेताळपुरम्वीर चमणि (सन् १९४७या१९३९या संकिपा)]]||வீர சமணி||सन् १९३९||||||
|-
* [[अपिमऩ्यु (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[अहिम्चायुत्तम्अपलै (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||அபலை||सन् १९४०||||||
|-
* [[आतित्तऩ् कऩवु (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[इतुइरण्टु निजमाअणा (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||இரண்டு அணா||सन् १९४०||||||
|-
* [[कामवल्लि (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[कोकुलताचिउत्तमपुत्तिरऩ् (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||உத்தமபுத்திரன்||सन् १९४०||||||
|-
* [[चक्रतारि (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[चम्चारऊर्वचि नौकाचाकचम् (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||ஊர்வசி சாகசம்||सन् १९४०||||||
|-
* [[चिकामणि (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[चॆण्पकवल्लिऎस्.ऎस् (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||எஸ்.எஸ்||सन् १९४०||||||
|-
* [[जीव जोति (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[ञाऩचौन्तरिकाळ मेकम् (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||காள மேகம்||सन् १९४०||||||
|-
* [[तिरुमऴिचै आऴ्वार् (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[तेवताचिकिरुष्णऩ् तूतु (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||கிருஷ்ணன் தூது||सन् १९४०||||||
|-
* [[नवीऩ वळ्ळि (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[पक्त जऩाचकुन्तलै (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||சகுந்தலை||सन् १९४०||||||
|-
* [[पिरम्मरिषि विष्वामित्तिरा (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[पिल्हऩाचति मकाऩन्ता (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||சதி மகானந்தா||सन् १९४०||||||
|-
* [[पिऴैक्कुम् वऴि (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[पोजाचति मुरळि (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||சதி முரளி||सन् १९४०||||||
|-
* [[मकापलि (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[मारियम्मऩ्चत्यवाणि (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||சத்யவாணி||सन् १९४०||||||
|-
* [[मोकिऩि (सन् १९४८या संकिपा)]]
| [[चन्तिरकुप्त चाणक्या (सन् १९४०या संकिपा)]]||சந்திரகுப்த சாணக்யா||सन् १९४०||||||
* [[राजमूर्त्ति (सन् १९४८या संकिपा)]]
|-
* [[राम्तास् (सन् १९४८या संकिपा)]]
| [[ज.चि.ऎस्.माप्पिळ्ळै (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஜ.சி.எஸ்.மாப்பிள்ளை||सन् १९४०||||||
* [[वेताळ उलकम् (सन् १९४८या संकिपा)]]
|-
* [[स्री आण्टाळ् (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[स्री किरुष्णतुलापरम्जॆयक्कॊटि (सन् १९४८या१९४०या संकिपा)]]||ஜெயக்கொடி||सन् १९४०||||||
|-
* [[स्री लट्चुमि विजयम् (सन् १९४८या संकिपा)]]
*| [[अपूर्व चकोतरर्कळ्जॆयपारति (सन् १९४९या१९४०या संकिपा)]]||ஜெயபாரதி||सन् १९४०||||||
|-
* [[इऩ्पवळ्ळि (सन् १९४९या संकिपा)]]
*| [[कऩकाङ्किटाक्टर् (सन् १९४९या१९४०या संकिपा)]]||டாக்டர்||सन् १९४०||||||
|-
* [[कऩ्ऩियिऩ् कातलि (सन् १९४९या संकिपा)]]
*| [[किरुष्णऩ्तमिऴ् पक्तिताय् (सन् १९४९या१९४०या संकिपा)]]||தமிழ் தாய்||सन् १९४०||||||
|-
* [[कीता कान्ति (सन् १९४९या संकिपा)]]
*| [[तेवतऱुतलै मऩोकरितङ्कवेलु (सन् १९४९या१९४०या संकिपा)]]||தறுதலை தங்கவேலு||सन् १९४०||||||
|-
* [[नम् नाटु (सन् १९४९या संकिपा)]]
*| [[नल्लताऩचूर तम्पिकर्णा (सन् १९४९या१९४०या संकिपा)]]||தானசூர கர்ணா||सन् १९४०||||||
|-
* [[नवजीवऩ् (सन् १९४९या संकिपा)]]
*| [[नाट्टियतिरुमङ्कै राणिआऴ्वार् (सन् १९४९या१९४०या संकिपा)]]||திருமங்கை ஆழ்வார்||सन् १९४०||||||
|-
* [[मङ्कैयर्क्करचि (सन् १९४९या संकिपा)]]
*| [[मायावतितिलोत्तमा (सन् १९४९या१९४०या संकिपा)]]||திலோத்தமா||सन् १९४०||||||
|-
* [[रत्ऩकुमार् (सन् १९४९या संकिपा)]]
*| [[विऩोतिऩितुपाऩ् कुयिऩ् (सन् १९४९या१९४०या संकिपा)]]||துபான் குயின்||सन् १९४०||||||
|-
* [[वेलैक्कारि (सन् १९४९या संकिपा)]]
*| [[इतयकीतम्तेच पक्ति (सन् १९५०या१९४०या संकिपा)]]||தேச பக்தி||सन् १९४०||||||
|-
* [[एऴै पटुम्पाटु (सन् १९५०या संकिपा)]]
*| [[किरुष्णनवीऩ विजयम्तॆऩालिरामऩ् (सन् १९५०या१९४०या संकिपा)]]||நவீன தெனாலிராமன்||सन् १९४०||||||
|-
* [[तिकम्पर चामियार् (सन् १९५०या संकिपा)]]
| [[नवीऩ विक्रमातित्तऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||நவீன விக்ரமாதித்தன்||सन् १९४०||||||
* [[पॊऩ्मुटि (सन् १९५०या संकिपा)]]
|-
* [[मच्चरेकै (सन् १९५०या संकिपा)]]
*| [[मन्तिरिनीलमलैक् कुमारिकैति (सन् १९५०या१९४०या संकिपा)]]||நீலமலைக் கைதி||सन् १९४०||||||
|-
* [[मरुतनाट्टु इळवरचि (सन् १९५०या संकिपा)]]
*| [[राजपक्त विक्किरमाकोरकुम्पर् (सन् १९५०या१९४०या संकिपा)]]||பக்த கோரகும்பர்||सन् १९४०||||||
|-
* [[लैला मज्ऩु (सन् १९५०या संकिपा)]]
*| [[विजयकुमारिपक्त तुळचितास् (सन् १९५०या१९४०या संकिपा)]]||பக்த துளசிதாஸ்||सन् १९४०||||||
|-
* [[अण्णि (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[अन्तमाऩ्पक्त कैतितेचा (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||பக்த தேசா||सन् १९४०||||||
|-
* [[उण्मैयिऩ् वॆऱ्ऱि (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[ओर् इरवुपक्ति (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||பக்தி||सन् १९४०||||||
|-
* [[कलावति (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[कैतिपरचुरामर् (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||பரசுராமர்||सन् १९४०||||||
|-
* [[चत्यावतारम् (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[चम्चारम्पाक्कियतारा (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||பாக்கியதாரா||सन् १९४०||||||
|-
* [[चर्वातिकारि (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[चिङ्कारिपालपक्तऩ् (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||பாலபக்தன்||सन् १९४०||||||
|-
* [[चुतर्चऩ् (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[चौतामिऩिपाल्य विवाकम् (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||பால்ய விவாகம்||सन् १९४०||||||
|-
* [[तेवकि (सन् १९५१या संकिपा)]]
| [[पुत्तिमाऩ् पलवाऩ् आवाऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||புத்திமான் பலவான் ஆவான்||सन् १९४०||||||
* [[पाताळपैरवि (सन् १९५१या संकिपा)]]
|-
* [[पिच्चैक्कारि (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[मणमकऩ्पूलोक रम्पा (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||பூலோக ரம்பா||सन् १९४०||||||
|-
* [[मर्मयोकि (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[मायक्कारिपोलि पाञ्चालि (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||போலி பாஞ்சாலி||सन् १९४०||||||
|-
* [[मायमालै (सन् १९५१या संकिपा)]]
| [[मीऩाट्चि कल्याणम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||மீனாட்சி கல்யாணம்||सन् १९४०||||||
* [[मोकऩचुन्तरम् (सन् १९५१या संकिपा)]]
|-
* [[राजाम्पाळ् (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[लावण्यामुम्मणिकळ् (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||மும்மணிகள்||सन् १९४०||||||
|-
* [[वऩचुन्तरि (सन् १९५१या संकिपा)]]
*| [[स्तिरी चाकचम्राजयोकम् (सन् १९५१या१९४०या संकिपा)]]||ராஜயோகம்||सन् १९४०||||||
|-
* [[अमरकवि (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[आण्वामऩ अवतारम् (सन् १९५२या१९४०या संकिपा)]]||வாமன அவதாரம்||सन् १९४०||||||
|-
* [[एऴै उऴवऩ् (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[कल्याणम्विक्रम पण्णिप्पार्ऊर्वचि (सन् १९५२या१९४०या संकिपा)]]||விக்ரம ஊர்வசி||सन् १९४०||||||
|-
* [[कल्याणि (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[काञ्चऩाविमोचऩम् (सन् १९५२या१९४०या संकिपा)]]||விமோசனம்||सन् १९४०||||||
|-
* [[कुमारि (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[चियामळाषियाम् चुन्तर् (सन् १९५२या१९४०या संकिपा)]]||ஷியாம் சுந்தர்||सन् १९४०||||||
|-
* [[जमीन्तार् (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[तर्म तेवताषैलक् (सन् १९५२या१९४०या संकिपा)]]||ஷைலக்||सन् १९४०||||||
|-
* [[ताय् उळ्ळम् (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[पचियिऩ्हरिजऩ कॊटुमैचिङ्कम् (सन् १९५२या१९४०या संकिपा)]]||ஹரிஜன சிங்கம்||सन् १९४०||||||
|-
* [[पणम् (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[पराचक्तिहरिहरमाया (सन् १९५२या१९४०या संकिपा)]]||ஹரிஹரமாயா||सन् १९४०||||||
|-
* [[पुयल् (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[माणावतिअचोक्कुमार् (सन् १९५२या१९४१या संकिपा)]]||அசோக்குமார்||सन् १९४१||||||
|-
* [[माय रम्पै (सन् १९५२या संकिपा)]]
*| [[मूऩ्ऱु पिळ्ळैकळ्अप्पूति (सन् १९५२या१९४१या संकिपा)]]||அப்பூதி||सन् १९४१||||||
|-
* [[वळैयापति (सन् १९५२या संकिपा)]]
| [[अलिपापावुम् नाऱ्पतु तिरुटर्कळुम् (सन् १९४१या संकिपा)]]||அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும்||सन् १९४१||||||
* [[अव्वैयार् (सन् १९५३या संकिपा)]]
|-
* [[आचै मकऩ् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[इऩ्स्पॆक्टर्अष्टापूति (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||அஷ்டாபூதி||सन् १९४१||||||
|-
* [[उलकम् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ् वीटुआर्यमाला (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||ஆர்யமாலா||सन् १९४१||||||
|-
* [[कण्कळ् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[कुमास्ताइऴन्त कातल् (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||இழந்த காதல்||सन् १९४१||||||
|-
* [[चण्टिराणि (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[चत्यचोतऩैकच्चतेवयाऩि (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||கச்சதேவயானி||सन् १९४१||||||
|-
* [[जातकम् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[जॆऩोवाकतम्पम् (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||கதம்பம்||सन् १९४१||||||
|-
* [[तेवतास् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[नाल्वर्कामतेऩु (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||காமதேனு||सन् १९४१||||||
|-
* [[पणक्कारि (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[परोपकारम्किरुष्णकुमार् (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||கிருஷ்ணகுமார்||सन् १९४१||||||
|-
* [[पूङ्कोतै (सन् १९५३या संकिपा)]]
| [[कुमास्ताविऩ् पॆण् (सन् १९४१या संकिपा)]]||குமாஸ்தாவின் பெண்||सन् १९४१||||||
* [[पॆऱ्ऱताय् (सन् १९५३या संकिपा)]]
|-
* [[पॊऩ्ऩि (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[मतऩमोकिऩिकोतैयिऩ् कातल् (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||கோதையின் காதல்||सन् १९४१||||||
|-
* [[मऩम्पोल् माङ्कल्यम् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[मऩितऩुम् मिरुकमुम्चपापति (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||சபாபதி||सन् १९४१||||||
|-
* [[मामियार् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[मिऩ्मिऩिचान्ता (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||சாந்தா||सन् १९४१||||||
|-
* [[मुयऱ्चि (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[रोकिणिचुन्तिर हरि (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||சுந்திர ஹரி||सन् १९४१||||||
|-
* [[वञ्चम् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[वाऴप्पिऱन्तवऩ्चुपत्रा अर्जूऩा (सन् १९५३या१९४१या संकिपा)]]||சுபத்ரா அர்ஜூனா||सन् १९४१||||||
|-
* [[वेलैक्कारि मकळ् (सन् १९५३या संकिपा)]]
*| [[अन्तनाळ्चूर्यपुत्तिरि (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||சூர்யபுத்திரி||सन् १९४१||||||
|-
* [[अम्मैयप्पऩ् (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[इल्लऱ जोतितयाळऩ् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||தயாளன்||सन् १९४१||||||
|-
* [[ऎतिर्पाराततु (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ् मकळ्तर्मवीरऩ् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||தர்மவீரன்||सन् १९४१||||||
|-
* [[कऩवु (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[कऱ्कोट्टैतिरुवळ्ळुवर् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||திருவள்ளுவர்||सन् १९४१||||||
|-
* [[कल्याणम् पण्णियुम् पिरम्मच्चारि (सन् १९५४या संकिपा)]]
| [[नवीऩ मार्क्कण्टेया (सन् १९४१या संकिपा)]]||நவீன மார்க்கண்டேயா||सन् १९४१||||||
* [[कूण्टुक्किळि (सन् १९५४या संकिपा)]]
|-
* [[चन्तहारम् (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[चुकम्पक्त ऎङ्केकौरि (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||பக்த கௌரி||सन् १९४१||||||
|-
* [[चॊर्क्क वाचल् (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[तुळि विचम्पिरेमपन्तम् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||பிரேமபந்தம்||सन् १९४१||||||
|-
* [[नण्पऩ् (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[नल्लकालम्मणिमालै (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||மணிமாலை||सन् १९४१||||||
|-
* [[पणम् पटुत्तुम् पाटु (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[पत्मिऩिमतऩकामराजऩ् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||மதனகாமராஜன்||सन् १९४१||||||
|-
* [[पॆण् (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[पॊऩ्वाचल्माऩचतेवि (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||மானசதேவி||सन् १९४१||||||
|-
* [[पोऩमच्चाऩ् तिरुम्पि वन्ताऩ् (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[मतियुम्मैऩरिऩ् ममतैयुम्कातल् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||மைனரின் காதல்||सन् १९४१||||||
|-
* [[मऩोकरा (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[मलैक्कळ्ळऩ्राजाकोपिचन् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||ராஜாகோபிசந்||सन् १९४१||||||
|-
* [[रत्तक्कण्णीर् (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[राजिरावण ऎऩ् कण्मणिविजयम् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||ராவண விஜயம்||सन् १९४१||||||
|-
* [[विळैयाट्टु पॊम्मै (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[वीरचुन्तरिरिष्यचिरुङ्कर् (सन् १९५४या१९४१या संकिपा)]]||ரிஷ்யசிருங்கர்||सन् १९४१||||||
|-
* [[वैरमालै (सन् १९५४या संकिपा)]]
*| [[आचै अण्णा अरुमै तम्पिवऩमोकिऩि (सन् १९५५या१९४१या संकिपा)]]||வனமோகினி||सन् १९४१||||||
|-
* [[उलकम् पलवितम् (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[ऎल्लाम् इऩ्पमयम्वेणुकाऩम् (सन् १९५५या१९४१या संकिपा)]]||வேணுகானம்||सन् १९४१||||||
|-
* [[एऴैयिऩ् आस्ति (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[कणवऩे कण् कण्ट तॆय्वम्वेतवति (सन् १९५५या१९४१या संकिपा)]]||வேதவதி||सन् १९४१||||||
|-
* [[कतानायकि (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[कल्याणम् चॆय्तुक्कोअऩन्तचयऩम् (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||அனந்தசயனம்||सन् १९४२||||||
|-
* [[किरकलट्चुमि (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[कुणचुन्तरिअल्लि विजयम् (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||அல்லி விஜயம்||सन् १९४२||||||
|-
* [[कुलेपकावलि (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[कोटीस्वरऩ्आऩत्तऩ् (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||ஆனத்தன்||सन् १९४२||||||
|-
* [[कोमतियिऩ् कातलऩ् (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[चॆल्लप्पिळ्ळैआराय्च्चि मणि (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||ஆராய்ச்சி மணி||सन् १९४२||||||
|-
* [[टवुऩ् पस् (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[टाक्टर्ऎऩ् चावित्तिरिमऩैवि (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||என் மனைவி||सन् १९४२||||||
|-
* [[नम् कुऴन्तै (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[नल्ल तङ्कैकङ्कावतार् (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||கங்காவதார்||सन् १९४२||||||
|-
* [[पॆण्णरचि (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[पोर्ट्टर् कन्तऩ्कण्णकि (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||கண்ணகி||सन् १९४२||||||
|-
* [[मकेस्वरि (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[मङ्कैयर्कालेज् तिलकम्कुमारि (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||காலேஜ் குமாரி||सन् १९४२||||||
|-
* [[मामऩ् मकऩ् (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[मिस्सियम्माकिरुष्णपिटारऩ् (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||கிருஷ்ணபிடாரன்||सन् १९४२||||||
|-
* [[मुतल् तेति (सन् १९५५या संकिपा)]]
| [[किऴट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९४२या संकिपा)]]||கிழட்டு மாப்பிள்ளை||सन् १९४२||||||
* [[मुल्लैवऩम् (सन् १९५५या संकिपा)]]
|-
* [[मेताविकळ् (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[मेऩकाचति चुकऩ्या (सन् १९५५या१९४२या संकिपा)]]||சதி சுகன்யா||सन् १९४२||||||
|-
* [[वळ्ळियिऩ् चॆल्वऩ् (सन् १९५५या संकिपा)]]
*| [[अमरतीपम्चऩ्याचि (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||சன்யாசி||सन् १९४२||||||
|-
* [[ऒऩ्ऱे कुलम् (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[कण्णिऩ् मणिकळ्चम्चारि (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||சம்சாரி||सन् १९४२||||||
|-
* [[कुटुम्पविळक्कु (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[कुलतॆय्वम्चिवलिङ्क चाट्चि (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||சிவலிங்க சாட்சி||सन् १९४२||||||
|-
* [[कोकिलवाणि (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[चतारम्चोका मेळर् (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||சோகா மேளர்||सन् १९४२||||||
|-
* [[ताय्क्कुप्पिऩ् तारम् (सन् १९५६या संकिपा)]]
| [[तमिऴऱियुम् पॆरुमाळ् (सन् १९४२या संकिपा)]]||தமிழறியும் பெருமாள்||सन् १९४२||||||
* [[तॆऩालिरामऩ् (सन् १९५६या संकिपा)]]
|-
* [[नऩ्नम्पिक्कै (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[नल्ल वीटुताचिप्पॆण् (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||தாசிப்பெண்||सन् १९४२||||||
|-
* [[नाकपञ्चमि (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[नाऩे राजातिरुवाऴत्ताऩ् (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||திருவாழத்தான்||सन् १९४२||||||
|-
* [[नाऩ् पॆऱ्ऱ चॆल्वम् (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[पटित्तपॆण्नन्तऩार् (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||நந்தனார்||सन् १९४२||||||
|-
* [[पाचवलै (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[पिरेम पाचम्नाटकमेटै (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||நாடகமேடை||सन् १९४२||||||
|-
* [[पॆण्णिऩ् पॆरुमै (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[मतुरैपक्त वीरऩ्नारतर् (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||பக்த நாரதர்||सन् १९४२||||||
|-
* [[मन्तिरवाति (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[मर्म वीरऩ्पिरुत्विराजऩ् (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||பிருத்விராஜன்||सन् १९४२||||||
|-
* [[मातर् कुल माणिक्कम् (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[मूऩ्ऱु पॆण्कळ्पूकैलास् (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||பூகைலாஸ்||सन् १९४२||||||
|-
* [[रङ्कूऩ् राता (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[रम्पैयिऩ् कातल्मऩमाळिकै (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||மனமாளிகை||सन् १९४२||||||
|-
* [[राजा राणि (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[वाऩरतम्मऩोऩ्मणि (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||மனோன்மணி||सन् १९४२||||||
|-
* [[वाऴ्विले ऒरु नाळ् (सन् १९५६या संकिपा)]]
*| [[वॆऱुम् पेच्चल्लमायजोति (सन् १९५६या१९४२या संकिपा)]]||மாயஜோதி||सन् १९४२||||||
|-
* [[अऩ्पे तॆय्वम् (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[अम्पिकापतिराजचूयम् (सन् १९५७या१९४२या संकिपा)]]||ராஜசூயம்||सन् १९४२||||||
|-
* [[आरवल्लि (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[इरु चकोतरिकळ्अक्षयम् (सन् १९५७या१९४३या संकिपा)]]||அக்ஷயம்||सन् १९४३||||||
|-
* [[ऎङ्कळ् वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[कऱ्पुक्करचिअचट्टुप्पिळ्ळै (सन् १९५७या१९४३या संकिपा)]]||அசட்டுப்பிள்ளை||सन् १९४३||||||
|-
* [[चक्करवर्त्ति तिरुमकळ् (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[चमय चञ्चीविअरुन्तति (सन् १९५७या१९४३या संकिपा)]]||அருந்ததி||सन् १९४३||||||
|-
* [[चौपाक्कियवति (सन् १९५७या संकिपा)]]
| [[कारैक्काल् अम्मैयार् (सन् १९४३या संकिपा)]]||காரைக்கால் அம்மையார்||सन् १९४३||||||
* [[तङ्कमलै रकचियम् (सन् १९५७या संकिपा)]]
|-
* [[नीलमलैत्तिरुटऩ् (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[पक्तकुपेर मार्क्कण्टेयाकुचेला (सन् १९५७या१९४३या संकिपा)]]||குபேர குசேலா||सन् १९४३||||||
|-
* [[पत्तिऩि तॆय्वम् (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[पाक्यवतिचिवकवि (सन् १९५७या१९४३या संकिपा)]]||சிவகவி||सन् १९४३||||||
|-
* [[पुतु वाऴ्वु (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[मकतलनाट्टु मेरिजोतिमलर् (सन् १९५७या१९४३या संकिपा)]]||ஜோதிமலர்||सन् १९४३||||||
|-
* [[मकातेवि (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[मक्कळैतिवाऩ् पॆऱ्ऱ मकाराचिपकतूर् (सन् १९५७या१९४३या संकिपा)]]||திவான் பகதூர்||सन् १९४३||||||
|-
* [[मणमकळ् तेवै (सन् १९५७या संकिपा)]]
| [[तेवकऩ्या (सन् १९४३या संकिपा)]]||தேவகன்யா||सन् १९४३||||||
* [[मणाळऩे मङ्कैयिऩ् पाक्कियम् (सन् १९५७या संकिपा)]]
|-
* [[मल्लिका (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[मायापजार्जकतलप्पिरतापऩ् (सन् १९५७या१९४४या संकिपा)]]||ஜகதலப்பிரதாபன்||सन् १९४४||||||
|-
* [[मुतलाळि (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[यार्ताचि पैयऩ्अपरञ्चि (सन् १९५७या१९४४या संकिपा)]]||தாசி அபரஞ்சி||सन् १९४४||||||
|-
* [[राजराजऩ् (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[राणिपक्त ललिताङ्किहऩुमाऩ् (सन् १९५७या१९४४या संकिपा)]]||பக்த ஹனுமான்||सन् १९४४||||||
|-
* [[वणङ्कामुटि (सन् १९५७या संकिपा)]]
*| [[अतिचय तिरुटऩ्पर्त्रुहरि (सन् १९५८या१९४४या संकिपा)]]||பர்த்ருஹரி||सन् १९४४||||||
|-
* [[अऩ्ऩैयिऩ् आणै (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पु ऎङ्केपिरपावति (सन् १९५८या१९४४या संकिपा)]]||பிரபாவதி||सन् १९४४||||||
|-
* [[अवऩ् अमरऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[इल्लऱमे नल्लऱम्पूम्पावै (सन् १९५८या१९४४या संकिपा)]]||பூம்பாவை||सन् १९४४||||||
|-
* [[उत्तम पुत्तिरऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कक् कुटुम्पम् पॆरिचुमकामाया (सन् १९५८या१९४४या संकिपा)]]||மகாமாயா||सन् १९४४||||||
|-
* [[कटऩ् वाङ्कि कल्याणम् (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[कऩ्ऩियिऩ् चपतम्हरिच्चन्तिरा (सन् १९५८या१९४४या संकिपा)]]||ஹரிச்சந்திரா||सन् १९४४||||||
|-
* [[कात्तवरायऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[कुटुम्प कौरवम्हरितास् (सन् १९५८या१९४४या संकिपा)]]||ஹரிதாஸ்||सन् १९४४||||||
|-
* [[चपाष् मीऩा (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[चम्पूर्णकण्णम्मा रामायणम्ऎऩ् कातलि (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||கண்ணம்மா என் காதலி||सन् १९४५||||||
|-
* [[चारङ्कतारा (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[चॆङ्कोट्टैकलिकाल चिङ्कम्मैऩर् (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||கலிகால மைனர்||सन् १९४५||||||
|-
* [[तिरुटर्कळ् जाक्किरतै (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[तिरुमणम्चालिवाकऩऩ् (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||சாலிவாகனன்||सन् १९४५||||||
|-
* [[तेटिवन्त चॆल्वम् (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[तैचौ पिऱन्ताल् वऴि पिऱक्कुम्चौ (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||சௌ சௌ||सन् १९४५||||||
|-
* [[नल्ल इटत्तु चम्पन्तम् (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[नाऩ्पक्त वळर्त्त तङ्कैकाळत्ति (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||பக்த காளத்தி||सन् १९४५||||||
|-
* [[नीलावुक्कु नॆऱञ्च मऩचु (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[पतिपक्तिपरञ्चोति (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||பரஞ்சோதி||सन् १९४५||||||
|-
* [[पाऩै पिटित्तवऩ् पाक्कियचालि (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[पिळ्ळैक्पर्मा कऩियमुतुराणि (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||பர்மா ராணி||सन् १९४५||||||
|-
* [[पूलोक रम्पै (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[पॆरियपळ्ळि कोविल्नाटकम् (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||பள்ளி நாடகம்||सन् १९४५||||||
|-
* [[पॆऱ्ऱ मकऩै विऱ्ऱ अऩ्ऩै (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[पॊम्मैक्महा कल्याणम्माया (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||மஹா மாயா||सन् १९४५||||||
|-
* [[मणमालै (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[मऩमुळ्ळ मऱुतारम्माऩचम्रक्चणम् (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||மானசம்ரக்சணம்||सन् १९४५||||||
|-
* [[माङ्कल्य पाक्कियम् (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[माय मऩितऩ्स्रीवळ्ळि (सन् १९५८या१९४५या संकिपा)]]||ஸ்ரீவள்ளி||सन् १९४५||||||
|-
* [[मालैयिट्ट मङ्कै (सन् १९५८या संकिपा)]]
*| [[वञ्चिक्कोट्टै वालिपऩ्अर्त्तऩारि (सन् १९५८या१९४६या संकिपा)]]||அர்த்தனாரி||सन् १९४६||||||
|-
* [[अतिचय पॆण् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[अपलैआरवल्लि अञ्चुकम्चूरवल्लि (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||ஆரவல்லி சூரவல்லி||सन् १९४६||||||
|-
* [[अमुतवल्लि (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[अरुमैउतयणऩ् मकळ् अपिरामिवाचवतत्ता (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||உதயணன் வாசவதத்தா||सन् १९४६||||||
|-
* [[अल्लि पॆऱ्ऱ पिळ्ळै (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[अऴकर्मलै कळ्वऩ्कुमरकुरु (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||குமரகுரு||सन् १९४६||||||
|-
* [[अवळ् यार् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[उलकम् चिरिक्किऱतुचकटयोकम् (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||சகடயோகம்||सन् १९४६||||||
|-
* [[उऴवुक्कुम् तॊऴिलुक्कुम् वन्तऩै चॆय्वोम् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कळ् कुलतेविचुपत्रा (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||சுபத்ரா||सन् १९४६||||||
|-
* [[ऒरे वऴि (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[कण्राम् तिऱन्ततुरहिम् (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||ராம் ரஹிம்||सन् १९४६||||||
|-
* [[कलैवाणऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[कल्याणप् परिचुविकटयोकि (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||விகடயோகி||सन् १९४६||||||
|-
* [[कल्याणिक्कु कल्याणम् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[कावेरियिऩ् कणवऩ्विजयलट्चुमि (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||விஜயலட்சுமி||सन् १९४६||||||
|-
* [[चकोतरि (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[चिवकङ्कै चीमैवित्यापति (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||வித்யாபதி||सन् १९४६||||||
|-
* [[चॊल्लुत्तम्पि चॊल्लु (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[तङ्कप्पतुमैवैङ्कि (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||வைங்கி||सन् १९४६||||||
|-
* [[तलै कॊटुत्ताऩ् तम्पि (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[तामरैक्कुळम्स्री मुरुकऩ् (सन् १९५९या१९४६या संकिपा)]]||ஸ்ரீ முருகன்||सन् १९४६||||||
|-
* [[तायैप्पोल पिळ्ळै नूलैप्पोल चेलै (सन् १९५९या संकिपा)]]
| [[आयिरम् तलै वाङ्किय अपूर्व चिन्तामणि (सन् १९४७या संकिपा)]]||ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி||सन् १९४७||||||
* [[ताय् मकळुक्कु कट्टिय तालि (सन् १९५९या संकिपा)]]
|-
* [[तॆय्वपलम् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[तॆय्वमे तुणैएकम्पवाणऩ् (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||ஏகம்பவாணன்||सन् १९४७||||||
|-
* [[नाट्टुक्कॊरु नल्लवऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[नाऩ् चॊल्लुम् रकचियम्कङ्कणम् (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||கங்கணம்||सन् १९४७||||||
|-
* [[नालुवेलि निलम् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[पत्तरमात्तु तङ्कम्कञ्चऩ् (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||கஞ்சன்||सन् १९४७||||||
|-
* [[पाकप्पिरिविऩै (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[पाक्यतेवताकटकम् (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||கடகம்||सन् १९४७||||||
|-
* [[पाञ्चालि (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[पाण्टित् तेवऩ्कऩ्ऩिका (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||கன்னிகா||सन् १९४७||||||
|-
* [[पिरचिटॆण्ट् पञ्चाट्चरम् (सन् १९५९या संकिपा)]]
| [[कुण्टलकेचि (सन् १९४७या संकिपा)]]||குண்டலகேசி||सन् १९४७||||||
* [[पॆण्कुलत्तिऩ् पॊऩ् विलक्कु (सन् १९५९या संकिपा)]]
|-
* [[पॊऩ्ऩु विळैयुम् पूमि (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[मञ्चळ् मकिमैचण्पकवल्लि (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||சண்பகவல்லி||सन् १९४७||||||
|-
* [[मणिमेकलै (सन् १९५९या संकिपा)]]
| [[चित्रपकावलि (सन् १९४७या संकिपा)]]||சித்ரபகாவலி||सन् १९४७||||||
* [[मऩैविये मऩितऩिऩ् माणिक्कम् (सन् १९५९या संकिपा)]]
|-
* [[मरकतम् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[माताविचुऱुचुऱुप्पु (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||சுறுசுறுப்பு||सन् १९४७||||||
|-
* [[मामियार् मॆय्च्चिय मरुमकळ् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[माला ऒरु मङ्कल विळक्कुचुलाचऩा (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||சுலாசனா||सन् १९४७||||||
|-
* [[मिऩ्ऩल् वीरऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[याऩै वळर्त्त वाऩम्पाटिजम्पम् (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||ஜம்பம்||सन् १९४७||||||
|-
* [[राज चेवै (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[राजामलैय चिम्मऩ्जीवजोति (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||ஜீவஜோதி||सन् १९४७||||||
|-
* [[वण्णक्किळि (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[वाऴवैत्ततऩ तॆय्वम्अमरावति (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||தன அமராவதி||सन् १९४७||||||
|-
* [[वाऴ्क्कै ऒप्पन्तम् (सन् १९५९या संकिपा)]]
*| [[वीरपाण्टियतुळचि कट्टपॊम्मऩ्जलन्तर् (सन् १९५९या१९४७या संकिपा)]]||துளசி ஜலந்தர்||सन् १९४७||||||
|-
* [[अटुत्त वीट्टुप् पॆण् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पुक्कोर्तॆय्व अण्णिनीति (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||தெய்வ நீதி||सन् १९४७||||||
|-
* [[अवऩ् अवऩेताऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[आटपक्त वन्त तॆय्वम्तुळतितास् (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||பக்த துளதிதாஸ்||सन् १९४७||||||
|-
* [[आळुक्कॊरु वीटु (सन् १९६०या संकिपा)]]
| [[पङ्कजवल्लि (सन् १९४७या संकिपा)]]||பங்கஜவல்லி||सन् १९४७||||||
* [[इरुमऩम् कलन्ताल् तिरुमणम् (सन् १९६०या संकिपा)]]
|-
* [[इरुम्पुत्तिरै (सन् १९६०या संकिपा)]]
| [[पिरम्मरिषि विस्वामित्रा (सन् १९४७या संकिपा)]]||பிரம்மரிஷி விஸ்வாமித்ரா||सन् १९४७||||||
* [[उत्तमि पॆऱ्ऱ रत्तिऩम् (सन् १९६०या संकिपा)]]
|-
* [[ऎङ्कळ् चॆल्वि (सन् १९६०या संकिपा)]]
| [[पैत्तियक्कारऩ् (सन् १९४७या संकिपा)]]||பைத்தியக்காரன்||सन् १९४७||||||
* [[ऎल्लोरुम् इन्नाट्टु मऩ्ऩर् (सन् १९६०या संकिपा)]]
|-
* [[ऒऩ्ऱु पट्टाल् उण्टु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[कटवुळिऩ् कुऴन्तैपॊऩ्ऩरुवि (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||பொன்னருவி||सन् १९४७||||||
|-
* [[कळत्तूर् कण्णम्मा (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[कवलैयिल्लातमकात्मा मऩितऩ्उतङ्कर् (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||மகாத்மா உதங்கர்||सन् १९४७||||||
|-
* [[कुऱवञ्चि (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[कुऴन्तैकळ् कण्ट कुटियरचुमतऩमाला (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||மதனமாலா||सन् १९४७||||||
|-
* [[कैति कण्णायिरम् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[कैराचिमलैमङ्कै (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||மலைமங்கை||सन् १९४७||||||
|-
* [[चङ्किलित्तेवऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[चवुक्कटिमिस् चन्तिरकान्तामालिऩि (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||மிஸ் மாலினி||सन् १९४७||||||
|-
* [[चिवकामि (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[चोलैमलै राणिराजकुमारि (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||ராஜகுமாரி||सन् १९४७||||||
|-
* [[तङ्कम् मऩचु तङ्कम् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[तङ्करत्तिऩम्रुक्माङ्कतऩ् (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||ருக்மாங்கதன்||सन् १९४७||||||
|-
* [[तन्तैक्कुप्पिऩ् तमैयऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[तोऴऩ्विचित्र वऩिता (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||விசித்ர வனிதா||सन् १९४७||||||
|-
* [[नाऩ् कण्ट चॊर्क्कम् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[पक्तवीर चपरिवऩिता (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||வீர வனிதா||सन् १९४७||||||
|-
* [[पटिक्कात मेतै (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[पाक्तात् तिरुटऩ्वेताळपुरम् (सन् १९६०या१९४७या संकिपा)]]||வேதாளபுரம்||सन् १९४७||||||
|-
* [[पाट्टाळियिऩ् वॆऱ्ऱि (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[पातैतॆरियुतु पार्अपिमऩ्यु (सन् १९६०या१९४८या संकिपा)]]||அபிமன்யு||सन् १९४८||||||
|-
* [[पावै विळक्कु (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[पॆऱ्ऱ मऩम्अहिम्चायुत्तम् (सन् १९६०या१९४८या संकिपा)]]||அஹிம்சாயுத்தம்||सन् १९४८||||||
|-
* [[पॆऱ्ऱवळ् कण्ट पॆरु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[पॊऩ्ऩित्आतित्तऩ् तिरुनाळ्कऩवु (सन् १९६०या१९४८या संकिपा)]]||ஆதித்தன் கனவு||सन् १९४८||||||
|-
* [[मऩ्ऩाति मऩ्ऩऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[मीण्टइतु चॊर्क्कम्निजमा (सन् १९६०या१९४८या संकिपा)]]||இது நிஜமா||सन् १९४८||||||
|-
* [[याऩैप्पाकऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[रत्तिऩपुरि इळवरचिकामवल्लि (सन् १९६०या१९४८या संकिपा)]]||காமவல்லி||सन् १९४८||||||
|-
* [[राजपक्ति (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[राजमकुटम्कोकुलताचि (सन् १९६०या१९४८या संकिपा)]]||கோகுலதாசி||सन् १९४८||||||
|-
* [[राजा तेचिङ्कु (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[विजयपुरि वीरऩ्चक्रतारि (सन् १९६०या१९४८या संकिपा)]]||சக்ரதாரி||सन् १९४८||||||
|-
* [[विटिवॆळ्ळि (सन् १९६०या संकिपा)]]
*| [[वीरक्कऩल्चम्चार नौका (सन् १९६०या१९४८या संकिपा)]]||சம்சார நௌகா||सन् १९४८||||||
|-
* [[अक्पर् (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पु मकऩ्चिकामणि (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||சிகாமணி||सन् १९४८||||||
|-
* [[अरचिलङ्कुमरि (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[ऎल्लाम् उऩक्काकचॆण्पकवल्लि (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||செண்பகவல்லி||सन् १९४८||||||
|-
* [[कप्पलोट्टिय तमिऴऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[काऩल्जीव नीर्जोति (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||ஜீவ ஜோதி||सन् १९४८||||||
|-
* [[कुमार राजा (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[कुमुतम्ञाऩचौन्तरि (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||ஞானசௌந்தரி||सन् १९४८||||||
|-
* [[कॊङ्कु नाट्टु तङ्कम् (सन् १९६१या संकिपा)]]
| [[तिरुमऴिचै आऴ्वार् (सन् १९४८या संकिपा)]]||திருமழிசை ஆழ்வார்||सन् १९४८||||||
* [[चपाष् माप्पिळ्ळै (सन् १९६१या संकिपा)]]
|-
* [[तायिल्ला पिळ्ळै (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[ताय् चॊल्लै तट्टातेतेवताचि (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||தேவதாசி||सन् १९४८||||||
|-
* [[तिरुटाते (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[तूयनवीऩ उळ्ळम्वळ्ळि (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||நவீன வள்ளி||सन् १९४८||||||
|-
* [[तेऩ् निलवु (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[नल्लवऩ्पक्त वाऴ्वाऩ्जऩा (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||பக்த ஜனா||सन् १९४८||||||
|-
* [[नाकनन्तिऩि (सन् १९६१या संकिपा)]]
| [[पिरम्मरिषि विष्वामित्तिरा (सन् १९४८या संकिपा)]]||பிரம்மரிஷி விஷ்வாமித்திரா||सन् १९४८||||||
* [[पङ्काळिकळ् (सन् १९६१या संकिपा)]]
|-
* [[पणम् पन्तियिले (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[पऩित्तिरैपिल्हऩा (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||பில்ஹனா||सन् १९४८||||||
|-
* [[पाक्किय लट्चुमि (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[पाचमलर्पिऴैक्कुम् वऴि (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||பிழைக்கும் வழி||सन् १९४८||||||
|-
* [[पालुम् पऴमुम् (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[पाव मऩ्ऩिप्पुपोजा (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||போஜா||सन् १९४८||||||
|-
* [[पुऩर् जॆऩ्मम् (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[मणप्पन्तल्मकापलि (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||மகாபலி||सन् १९४८||||||
|-
* [[मरुतनाट्टु इळवरचऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[मल्लियम् मङ्कळम्मारियम्मऩ् (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||மாரியம்மன்||सन् १९४८||||||
|-
* [[मामियारुम् ऒरु वीट्टु मरुमकळे (सन् १९६१या संकिपा)]]
*| [[यार् मणमकऩ्मोकिऩि (सन् १९६१या१९४८या संकिपा)]]||மோகினி||सन् १९४८||||||
|-
* [[अऩ्ऩै (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[अऴकु निलाराजमूर्त्ति (सन् १९६२या१९४८या संकिपा)]]||ராஜமூர்த்தி||सन् १९४८||||||
|-
* [[अवऩा इवऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[आटिप्पॆरुक्कुराम्तास् (सन् १९६२या१९४८या संकिपा)]]||ராம்தாஸ்||सन् १९४८||||||
|-
* [[आलयमणि (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[इन्तिरावेताळ ऎऩ् चॆल्वम्उलकम् (सन् १९६२या१९४८या संकिपा)]]||வேதாள உலகம்||सन् १९४८||||||
|-
* [[ऎतयुम् ताङ्कुम् इतयम् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[ऎल्लोरुम्स्री वाऴवेण्टुम्आण्टाळ् (सन् १९६२या१९४८या संकिपा)]]||ஸ்ரீ ஆண்டாள்||सन् १९४८||||||
|-
* [[कण्णाटि माळिकै (सन् १९६२या संकिपा)]]
| [[स्री किरुष्णतुलापरम् (सन् १९४८या संकिपा)]]||ஸ்ரீ கிருஷ்ணதுலாபரம்||सन् १९४८||||||
* [[कविता (सन् १९६२या संकिपा)]]
|-
* [[कात्तिरुन्त कण्कळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]
| [[स्री लट्चुमि विजयम् (सन् १९४८या संकिपा)]]||ஸ்ரீ லட்சுமி விஜயம்||सन् १९४८||||||
* [[कुटुम्पत्तलैवऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]
|-
* [[कॊञ्चुम् चलङ्कै (सन् १९६२या संकिपा)]]
| [[अपूर्व चकोतरर्कळ् (सन् १९४९या संकिपा)]]||அபூர்வ சகோதரர்கள்||सन् १९४९||||||
* [[चारता (सन् १९६२या संकिपा)]]
|-
* [[चीमाऩ् पॆऱ्ऱ चॆल्वङ्कळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[चुमैताङ्किइऩ्पवळ्ळि (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||இன்பவள்ளி||सन् १९४९||||||
|-
* [[चॆङ्कमलत् तीवु (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[चॆन्तामरैकऩकाङ्कि (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||கனகாங்கி||सन् १९४९||||||
|-
* [[तायैक्कात्त तऩयऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[तॆऩ्ऱल्कऩ्ऩियिऩ् वीचुम्कातलि (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||கன்னியின் காதலி||सन् १९४९||||||
|-
* [[नाकमलै अऴकि (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[निच्चयकिरुष्णऩ् ताम्पूलम्पक्ति (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||கிருஷ்ணன் பக்தி||सन् १९४९||||||
|-
* [[नीया नाऩा (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[नॆञ्चिल्कीता ओर् आलयम्कान्ति (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||கீதா காந்தி||सन् १९४९||||||
|-
* [[पटित्ताल् मट्टुम् पोतुमा (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[पट्टिऩत्तार्तेव मऩोकरि (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||தேவ மனோகரி||सन् १९४९||||||
|-
* [[पन्त पाचम् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[पलेनम् पाण्टियानाटु (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||நம் நாடு||सन् १९४९||||||
|-
* [[पाचम् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[पातनल्ल काणिक्कैतम्पि (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||நல்ல தம்பி||सन् १९४९||||||
|-
* [[पार्त्ताल् पचि तीरुम् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[पोलीस्कारऩ् मकळ्नवजीवऩ् (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||நவஜீவன்||सन् १९४९||||||
|-
* [[मकावीर पीमऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]
| [[नाट्टिय राणि (सन् १९४९या संकिपा)]]||நாட்டிய ராணி||सन् १९४९||||||
* [[मङ्कैयर् उळ्ळम् मङ्कात चॆल्वम् (सन् १९६२या संकिपा)]]
|-
* [[मटातिपति मकळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[मणिमण्टपम्मङ्कैयर्क्करचि (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||மங்கையர்க்கரசி||सन् १९४९||||||
|-
* [[मऩितऩ् माऱविल्लै (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[माटप्पुऱामायावति (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||மாயாவதி||सन् १९४९||||||
|-
* [[राणि चम्युक्ता (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[वटिवुक्कु वळैकाप्पुरत्ऩकुमार् (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||ரத்னகுமார்||सन् १९४९||||||
|-
* [[वळर् पिऱै (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[विक्रमातित्तऩ्विऩोतिऩि (सन् १९६२या१९४९या संकिपा)]]||வினோதினி||सन् १९४९||||||
|-
* [[वीरत्तिरुमकऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩै इल्लम्वेलैक्कारि (सन् १९६३या१९४९या संकिपा)]]||வேலைக்காரி||सन् १९४९||||||
|-
* [[अऱिवाळि (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[आचै अलैकळ्इतयकीतम् (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||இதயகீதம்||सन् १९५०||||||
|-
* [[आऩन्त जोति (सन् १९६३या संकिपा)]]
| [[एऴै पटुम्पाटु (सन् १९५०या संकिपा)]]||ஏழை படும்பாடு||सन् १९५०||||||
* [[आयिरङ्कालत्तु पयिर् (सन् १९६३या संकिपा)]]
|-
* [[इतयत्तिल् नी (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[इतुकिरुष्ण चत्तियम्विजयम् (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||கிருஷ்ண விஜயம்||सन् १९५०||||||
|-
* [[इरत्तत् तिलकम् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[इरुवर्तिकम्पर उळ्ळम्चामियार् (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||திகம்பர சாமியார்||सन् १९५०||||||
|-
* [[एऴैप् पङ्काळऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[कटवुळैक् कण्टेऩ्पॊऩ्मुटि (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||பொன்முடி||सन् १९५०||||||
|-
* [[कऱ्पकम् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[कलैयरचिमच्चरेकै (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||மச்சரேகை||सन् १९५०||||||
|-
* [[कल्याणियिऩ् कणवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[काञ्चित्मन्तिरि तलैवऩ्कुमारि (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||மந்திரி குமாரி||सन् १९५०||||||
|-
* [[काट्टु राजा (सन् १९६३या संकिपा)]]
| [[मरुतनाट्टु इळवरचि (सन् १९५०या संकिपा)]]||மருதநாட்டு இளவரசி||सन् १९५०||||||
* [[कुङ्कुमम् (सन् १९६३या संकिपा)]]
|-
* [[कुपेरत् तीवु (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[कुलमकळ्राज रातैविक्किरमा (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||ராஜ விக்கிரமா||सन् १९५०||||||
|-
* [[कैतियिऩ् कातलि (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[कॊञ्चुम्लैला कुमरिमज्ऩु (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||லைலா மஜ்னு||सन् १९५०||||||
|-
* [[कॊटुत्तु वैत्तवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[चित्तूर् राणि पत्मिऩिविजयकुमारि (सन् १९६३या१९५०या संकिपा)]]||விஜயகுமாரி||सन् १९५०||||||
|-
* [[तर्मम् तलैकाक्कुम् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[तुळचि माटम्अण्णि (सन् १९६३या१९५१या संकिपा)]]||அண்ணி||सन् १९५१||||||
|-
* [[नाऩुम् ऒरु पॆण् (सन् १९६३या संकिपा)]]
| [[अन्तमाऩ् कैति (सन् १९५१या संकिपा)]]||அந்தமான் கைதி||सन् १९५१||||||
* [[नाऩ् वणङ्कुम् तॆय्वम् (सन् १९६३या संकिपा)]]
|-
* [[निऩैप्पतऱ्कु नेरमिल्लै (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[नीङ्कातउण्मैयिऩ् निऩैवुवॆऱ्ऱि (सन् १९६३या१९५१या संकिपा)]]||உண்மையின் வெற்றி||सन् १९५१||||||
|-
* [[नीतिक्कुप्पिऩ् पाचम् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[नॆञ्चम्ओर् मऱप्पतिल्लैइरवु (सन् १९६३या१९५१या संकिपा)]]||ஓர் இரவு||सन् १९५१||||||
|-
* [[पणत्तोट्टम् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[परिचुकलावति (सन् १९६३या१९५१या संकिपा)]]||கலாவதி||सन् १९५१||||||
|-
* [[पार्मकळे पार् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[पुऩितवतिकैति (सन् १९६३या१९५१या संकिपा)]]||கைதி||सन् १९५१||||||
|-
* [[पुरट्चिवीरऩ् पुलित्तेवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[पॆण्मऩम्चत्यावतारम् (सन् १९६३या१९५१या संकिपा)]]||சத்யாவதாரம்||सन् १९५१||||||
|-
* [[पॆरिय इटत्तुप् पॆण् (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[मणि ओचैचम्चारम् (सन् १९६३या१९५१या संकिपा)]]||சம்சாரம்||सन् १९५१||||||
|-
* [[लवकुचा (सन् १९६३या संकिपा)]]
*| [[वाऩम्पाटिचर्वातिकारि (सन् १९६३या१९५१या संकिपा)]]||சர்வாதிகாரி||सन् १९५१||||||
|-
* [[अम्मा ऎङ्के (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[आण्टवऩ् कट्टळैचिङ्कारि (सन् १९६४या१९५१या संकिपा)]]||சிங்காரி||सन् १९५१||||||
|-
* [[आयिरम् रूपाय् (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ् कटमैचुतर्चऩ् (सन् १९६४या१९५१या संकिपा)]]||சுதர்சன்||सन् १९५१||||||
|-
* [[नवरात्तिरि (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[नाऩुम् मऩितऩ् ताऩ्चौतामिऩि (सन् १९६४या१९५१या संकिपा)]]||சௌதாமினி||सन् १९५१||||||
|-
* [[पच्चै विळक्कु (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[पटकोट्टितेवकि (सन् १९६४या१९५१या संकिपा)]]||தேவகி||सन् १९५१||||||
|-
* [[पणक्कारक् कुटुम्पम् (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[पाचमुम् नेचमुम्पाताळपैरवि (सन् १९६४या१९५१या संकिपा)]]||பாதாளபைரவி||सन् १९५१||||||
|-
* [[पुतिय पऱवै (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[पूम्पुकार्पिच्चैक्कारि (सन् १९६४या१९५१या संकिपा)]]||பிச்சைக்காரி||सन् १९५१||||||
|-
* [[पॊम्मै (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[मकळे उऩ् चमत्तुमणमकऩ् (सन् १९६४या१९५१या संकिपा)]]||மணமகன்||सन् १९५१||||||
|-
* [[मुरटऩ् मुत्तु (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[रिष्यचिङ्कर्मर्मयोकि (सन् १९६४या१९५१या संकिपा)]]||மர்மயோகி||सन् १९५१||||||
|-
* [[वऴि पिऱन्ततु (सन् १९६४या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पुक्करङ्कळ्मायक्कारि (सन् १९६५या१९५१या संकिपा)]]||மாயக்காரி||सन् १९५१||||||
|-
* [[आचै मुकम् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[आऩन्तिमायमालै (सन् १९६५या१९५१या संकिपा)]]||மாயமாலை||सन् १९५१||||||
|-
* [[आयिरत्तिल् ऒरुवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[इतयक्कमलम्मोकऩचुन्तरम् (सन् १९६५या१९५१या संकिपा)]]||மோகனசுந்தரம்||सन् १९५१||||||
|-
* [[इरवुम् पकलुम् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[उऩ्ऩैप्पोल् ऒरुवऩ्राजाम्पाळ् (सन् १९६५या१९५१या संकिपा)]]||ராஜாம்பாள்||सन् १९५१||||||
|-
* [[ऎङ्कवीट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कवीट्टुप् पॆण्लावण्या (सन् १९६५या१९५१या संकिपा)]]||லாவண்யா||सन् १९५१||||||
|-
* [[ऎऩ्ऩताऩ् मुटिवु (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[ऒरु विरल्वऩचुन्तरि (सन् १९६५या१९५१या संकिपा)]]||வனசுந்தரி||सन् १९५१||||||
|-
* [[कऩ्ऩित्ताय् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[कलङ्करैस्तिरी विळक्कम्चाकचम् (सन् १९६५या१९५१या संकिपा)]]||ஸ்திரீ சாகசம்||सन् १९५१||||||
|-
* [[कल्याण मण्टपम् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[काक्कुम् करङ्कळ्अमरकवि (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||அமரகவி||सन् १९५२||||||
|-
* [[काट्टु राणि (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[कार्त्तिकै तीपम्आण् (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||ஆண்||सन् १९५२||||||
|-
* [[चरचा पि.ए (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[चान्तिएऴै उऴवऩ् (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||ஏழை உழவன்||सन् १९५२||||||
|-
* [[तायिऩ् करुणै (सन् १९६५या संकिपा)]]
| [[कल्याणम् पण्णिप्पार् (सन् १९५२या संकिपा)]]||கல்யாணம் பண்ணிப்பார்||सन् १९५२||||||
* [[ताऴम्पू (सन् १९६५या संकिपा)]]
|-
* [[तिरुविळैयाटल् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[नाणल्कल्याणि (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||கல்யாணி||सन् १९५२||||||
|-
* [[नी (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[नीर्क्कुमिऴिकाञ्चऩा (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||காஞ்சனா||सन् १९५२||||||
|-
* [[नीलवाऩम् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[पञ्चवर्णक्किळिकुमारि (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||குமாரி||सन् १९५२||||||
|-
* [[पटित्त मऩैवि (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[पणम् तरुम् परिचुचियामळा (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||சியாமளா||सन् १९५२||||||
|-
* [[पणम् पटैत्तवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[पऴनिजमीन्तार् (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||ஜமீந்தார்||सन् १९५२||||||
|-
* [[पूजैक्कु वन्त मलर् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[पूमालैतर्म तेवता (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||தர்ம தேவதா||सन् १९५२||||||
|-
* [[मकऩे केळ् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[वल्लवऩुक्कुताय् वल्लवऩ्उळ्ळम् (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||தாய் உள்ளம்||सन् १९५२||||||
|-
* [[वऴिकाट्टि (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[वाऴ्क्कैप्पचियिऩ् पटकुकॊटुमै (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||பசியின் கொடுமை||सन् १९५२||||||
|-
* [[विळक्केऱ्ऱियवळ् (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[वीर अपिमऩ्युपणम् (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||பணம்||सन् १९५२||||||
|-
* [[वॆण्णिऱ आटै (सन् १९६५या संकिपा)]]
*| [[हलो मिस्टर् जमीऩ्तार्पराचक्ति (सन् १९६५या१९५२या संकिपा)]]||பராசக்தி||सन् १९५२||||||
|-
* [[अण्णाविऩ् आचै (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[अवऩ् पित्तऩापुयल् (सन् १९६६या१९५२या संकिपा)]]||புயல்||सन् १९५२||||||
|-
* [[इरु वल्लवर्कळ् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्क पाप्पामाणावति (सन् १९६६या१९५२या संकिपा)]]||மாணாவதி||सन् १९५२||||||
|-
* [[कातल् पटुत्तुम् पाटु (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[कुमरिप्माय पॆण्रम्पै (सन् १९६६या१९५२या संकिपा)]]||மாய ரம்பை||सन् १९५२||||||
|-
* [[कॊटिमलर् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[कौरिमूऩ्ऱु कल्याणम्पिळ्ळैकळ् (सन् १९६६या१९५२या संकिपा)]]||மூன்று பிள்ளைகள்||सन् १९५२||||||
|-
* [[चन्तिरोतयम् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[चरस्वति चपतम्वळैयापति (सन् १९६६या१९५२या संकिपा)]]||வளையாபதி||सन् १९५२||||||
|-
* [[चातुमिरण्टाल् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[चित्तिअव्वैयार् (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||அவ்வையார்||सन् १९५३||||||
|-
* [[चिऩ्ऩञ्चिऱु उलकम् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[तट्टुङ्कळ्आचै तिऱक्कप्पटुम्मकऩ् (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||ஆசை மகன்||सन् १९५३||||||
|-
* [[तऩिप् पिऱवि (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[तायिऩ् मेल् आणैइऩ्स्पॆक्टर् (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||இன்ஸ்பெக்டர்||सन् १९५३||||||
|-
* [[ताये उऩक्काक (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[तालि पाक्कियम्उलकम् (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||உலகம்||सन् १९५३||||||
|-
* [[तेटिवन्त तिरुमकळ् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[तेऩ्ऎऩ् मऴैवीटु (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||என் வீடு||सन् १९५३||||||
|-
* [[नम्म वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[नाटोटिकण्कळ् (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||கண்கள்||सन् १९५३||||||
|-
* [[नाऩ् आणैयिट्टाल् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[नाम्मूवर्कुमास्ता (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||குமாஸ்தா||सन् १९५३||||||
|-
* [[पऱक्कुम् पावै (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[पॆरिय मऩितऩ्चण्टिराणि (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||சண்டிராணி||सन् १९५३||||||
|-
* [[पॆऱ्ऱाल् ताऩ् पिळ्ळैया (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[मकाकवि काळितास्चत्यचोतऩै (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||சத்யசோதனை||सन् १९५३||||||
|-
* [[मणिमकुटम् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[मतरास् टु पाण्टिच्चेरिजातकम् (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||ஜாதகம்||सन् १९५३||||||
|-
* [[मऱक्क मुटियुमा (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[मुकराचिजॆऩोवा (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||ஜெனோவா||सन् १९५३||||||
|-
* [[मेजर् चन्तिरकान्त् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[मोट्टार् चुन्तरम्पिळ्ळैतेवतास् (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||தேவதாஸ்||सन् १९५३||||||
|-
* [[यारुक्काक अऴुताऩ् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[यार् नीनाल्वर् (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||நால்வர்||सन् १९५३||||||
|-
* [[रामु (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[लारि टिरैवर्पणक्कारि (सन् १९६६या१९५३या संकिपा)]]||பணக்காரி||सन् १९५३||||||
|-
* [[वल्लवऩ् ऒरुवऩ् (सन् १९६६या संकिपा)]]
*| [[६७-ल् ऎऩ्. ऎस्. किरुष्णऩ्परोपकारम् (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||பரோபகாரம்||सन् १९५३||||||
|-
* [[अते कण्कळ् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[अऩुपविराजा अऩुपविपूङ्कोतै (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||பூங்கோதை||सन् १९५३||||||
|-
* [[अरच कट्टळै (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[आलयम्पॆऱ्ऱताय् (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||பெற்றதாய்||सन् १९५३||||||
|-
* [[इरु मलर्कळ् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[उयिर् मेल् आचैपॊऩ्ऩि (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||பொன்னி||सन् १९५३||||||
|-
* [[ऊट्टि वरै उऱवु (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[ऎतिरिकळ् जाक्किरतैमतऩमोकिऩि (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||மதனமோகினி||सन् १९५३||||||
|-
* [[कण् कण्ट तॆय्वम् (सन् १९६७या संकिपा)]]
| [[मऩम्पोल् माङ्कल्यम् (सन् १९५३या संकिपा)]]||மனம்போல் மாங்கல்யம்||सन् १९५३||||||
* [[कन्तऩ् करुणै (सन् १९६७या संकिपा)]]
|-
* [[कऱ्पूरम् (सन् १९६७या संकिपा)]]
| [[मऩितऩुम् मिरुकमुम् (सन् १९५३या संकिपा)]]||மனிதனும் மிருகமும்||सन् १९५३||||||
* [[कातलित्ताल् पोतुमा (सन् १९६७या संकिपा)]]
|-
* [[कातल् पऱवै (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[कावल्कारऩ्मामियार् (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||மாமியார்||सन् १९५३||||||
|-
* [[चपाष् तम्पि (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[चुन्तरमूर्त्तिमिऩ्मिऩि (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||மின்மினி||सन् १९५३||||||
|-
* [[चॆल्वमकळ् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[तङ्कक् कम्पिमुयऱ्चि (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||முயற்சி||सन् १९५३||||||
|-
* [[तङ्कै (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[ताय्क्कुत् तलैमकऩ्रोकिणि (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||ரோகிணி||सन् १९५३||||||
|-
* [[तिरुवरुट्चॆल्वर् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[तॆय्वच्चॆयल्वञ्चम् (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||வஞ்சம்||सन् १९५३||||||
|-
* [[नाऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[नाऩ् यार् तॆरियुमावाऴप्पिऱन्तवऩ् (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||வாழப்பிறந்தவன்||सन् १९५३||||||
|-
* [[निऩैविल् निऩ्ऱवऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[नॆञ्चिरुक्कुम्वेलैक्कारि वरैमकळ् (सन् १९६७या१९५३या संकिपा)]]||வேலைக்காரி மகள்||सन् १९५३||||||
|-
* [[पक्त पिरकलता (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[पट्टणत्तिल् पूतम्अन्तनाळ् (सन् १९६७या१९५४या संकिपा)]]||அந்தநாள்||सन् १९५४||||||
|-
* [[पन्तयम् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[पवाऩिअम्मैयप्पऩ् (सन् १९६७या१९५४या संकिपा)]]||அம்மையப்பன்||सन् १९५४||||||
|-
* [[पामा विजयम् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[पालाटैइल्लऱ जोति (सन् १९६७या१९५४या संकिपा)]]||இல்லற ஜோதி||सन् १९५४||||||
|-
* [[पॆण् ऎऩ्ऱाल् पॆण् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[पॆण्णे नी वाऴ्कऎतिर्पाराततु (सन् १९६७या१९५४या संकिपा)]]||எதிர்பாராதது||सन् १९५४||||||
|-
* [[पेचुम् तॆय्वम् (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[पॊऩ्ऩाऩऎऩ् वाऴ्वुमकळ् (सन् १९६७या१९५४या संकिपा)]]||என் மகள்||सन् १९५४||||||
|-
* [[मकराचि (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[मऩम् ऒरु कुरङ्कुकऩवु (सन् १९६७या१९५४या संकिपा)]]||கனவு||सन् १९५४||||||
|-
* [[माटिवीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[मुकूर्त्त नाळ्कऱ्कोट्टै (सन् १९६७या१९५४या संकिपा)]]||கற்கோட்டை||सन् १९५४||||||
|-
* [[राजात्ति (सन् १९६७या संकिपा)]]
| [[कल्याणम् पण्णियुम् पिरम्मच्चारि (सन् १९५४या संकिपा)]]||கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி||सन् १९५४||||||
* [[राजावीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा)]]
|-
* [[वालिप विरुन्तु (सन् १९६७या संकिपा)]]
*| [[विवचायिकूण्टुक्किळि (सन् १९६७या१९५४या संकिपा)]]||கூண்டுக்கிளி||सन् १९५४||||||
|-
* [[अऩ्पु वऴि (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऱु कण्ट मुकम्चन्तहारम् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||சந்தஹாரம்||सन् १९५४||||||
|-
* [[उयर्न्त मऩितऩ् (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[उयिराचुकम् माऩमाऎङ्के (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||சுகம் எங்கே||सन् १९५४||||||
|-
* [[ऎङ्क ऊर् राजा (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[ऎतिर्चॊर्क्क नीच्चल्वाचल् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||சொர்க்க வாசல்||सन् १९५४||||||
|-
* [[ऎऩ् तम्पि (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[ऒळितुळि विळक्कुविचम् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||துளி விசம்||सन् १९५४||||||
|-
* [[कणवऩ् (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[कण्णऩ् ऎऩ् कातलऩ्नण्पऩ् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||நண்பன்||सन् १९५४||||||
|-
* [[कलाट्टा कल्याणम् (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[कल्लुम् कऩियाकुम्नल्लकालम् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||நல்லகாலம்||सन् १९५४||||||
|-
* [[कातल् वाकऩम् (सन् १९६८या संकिपा)]]
| [[पणम् पटुत्तुम् पाटु (सन् १९५४या संकिपा)]]||பணம் படுத்தும் பாடு||सन् १९५४||||||
* [[कुटियिरुन्त कोयिल् (सन् १९६८या संकिपा)]]
|-
* [[कुऴन्तैक्काक (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[चक्करम्पत्मिऩि (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||பத்மினி||सन् १९५४||||||
|-
* [[चत्तियम् तवऱाते (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[चिरित्त मुकम्पॆण् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||பெண்||सन् १९५४||||||
|-
* [[चॆल्वियिऩ् चॆल्वम् (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[चोप्पु चीप्पु कण्णाटिपॊऩ्वाचल् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||பொன்வாசல்||सन् १९५४||||||
|-
* [[जीवऩाम्चम् (सन् १९६८या संकिपा)]]
| [[पोऩमच्चाऩ् तिरुम्पि वन्ताऩ् (सन् १९५४या संकिपा)]]||போனமச்சான் திரும்பி வந்தான்||सन् १९५४||||||
* [[टिल्लि माप्पिळ्ळै (सन् १९६८या संकिपा)]]
|-
* [[टीच्चरम्मा (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[तामरैमतियुम् नॆञ्चम्ममतैयुम् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||மதியும் மமதையும்||सन् १९५४||||||
|-
* [[तिरुमाल् पॆरुमै (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[तिल्लाऩा मोकऩाम्पाळ्मऩोकरा (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||மனோகரா||सन् १९५४||||||
|-
* [[तॆय्वीक उऱवु (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[तेर् तिरुविऴामलैक्कळ्ळऩ् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||மலைக்கள்ளன்||सन् १९५४||||||
|-
* [[तेवि (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[नालुम् तॆरिन्तवऩ्रत्तक्कण्णीर् (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||ரத்தக்கண்ணீர்||सन् १९५४||||||
|-
* [[निमिर्न्तु निल् (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[नीयुम्राजि नाऩुम्ऎऩ् कण्मणि (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||ராஜி என் கண்மணி||सन् १९५४||||||
|-
* [[नीलकिरि ऎक्स्पिरस् (सन् १९६८या संकिपा)]]
| [[विळैयाट्टु पॊम्मै (सन् १९५४या संकिपा)]]||விளையாட்டு பொம்மை||सन् १९५४||||||
* [[नेर्वऴि (सन् १९६८या संकिपा)]]
|-
* [[पणक्कार पिळ्ळै (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[पणमा पाचमावीरचुन्तरि (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||வீரசுந்தரி||सन् १९५४||||||
|-
* [[पाल् मऩम् (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[पुतिय पूमिवैरमालै (सन् १९६८या१९५४या संकिपा)]]||வைரமாலை||सन् १९५४||||||
|-
* [[पुत्तिचालिकळ् (सन् १९६८या संकिपा)]]
| [[आचै अण्णा अरुमै तम्पि (सन् १९५५या संकिपा)]]||ஆசை அண்ணா அருமை தம்பி||सन् १९५५||||||
* [[पूवुम् मॊट्टुम् (सन् १९६८या संकिपा)]]
|-
* [[पॊम्मलाट्टम् (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[मुत्तुच्उलकम् चिप्पिपलवितम् (सन् १९६८या१९५५या संकिपा)]]||உலகம் பலவிதம்||सन् १९५५||||||
|-
* [[मूऩ्ऱॆऴुत्तु (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[रकचियऎल्लाम् पोलीस् ११५इऩ्पमयम् (सन् १९६८या१९५५या संकिपा)]]||எல்லாம் இன்பமயம்||सन् १९५५||||||
|-
* [[लट्चुमि कल्याणम् (सन् १९६८या संकिपा)]]
*| [[अक्काएऴैयिऩ् तङ्कैआस्ति (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||ஏழையின் ஆஸ்தி||सन् १९५५||||||
|-
* [[अञ्चल् पॆट्टि ५२० (सन् १९६९या संकिपा)]]
| [[कणवऩे कण् कण्ट तॆय्वम् (सन् १९५५या संकिपा)]]||கணவனே கண் கண்ட தெய்வம்||सन् १९५५||||||
* [[अटिमैप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा)]]
|-
* [[अत्तैमकऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩैयुम् पितावुम्कतानायकि (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||கதாநாயகி||सन् १९५५||||||
|-
* [[अऩ्पळिप्पु (सन् १९६९या संकिपा)]]
| [[कल्याणम् चॆय्तुक्को (सन् १९५५या संकिपा)]]||கல்யாணம் செய்துக்கோ||सन् १९५५||||||
* [[अवरे ऎऩ् तॆय्वम् (सन् १९६९या संकिपा)]]
|-
* [[आयिरम् पॊय् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[इरत्त पेय्किरकलट्चुमि (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||கிரகலட்சுமி||सन् १९५५||||||
|-
* [[इरु कोटुकळ् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[उलकम् इव्वळवु ताऩ्कुणचुन्तरि (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||குணசுந்தரி||सन् १९५५||||||
|-
* [[ओटुम् नति (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[कण्णे पाप्पाकुलेपकावलि (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||குலேபகாவலி||सन् १९५५||||||
|-
* [[कऩ्ऩिप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[काप्टऩ् रञ्चऩ्कोटीस्वरऩ् (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||கோடீஸ்வரன்||सन् १९५५||||||
|-
* [[कावल् तॆय्वम् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[कुरुतट्चणैकोमतियिऩ् कातलऩ् (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||கோமதியின் காதலன்||सन् १९५५||||||
|-
* [[कुलविळक्कु (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[कुऴन्तै उळ्ळम्चॆल्लप्पिळ्ळै (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||செல்லப்பிள்ளை||सन् १९५५||||||
|-
* [[चान्ति निलैयम् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[चिङ्कप्पूर्टवुऩ् चीमाऩ्पस् (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||டவுன் பஸ்||सन् १९५५||||||
|-
* [[चिवन्त मण् (सन् १९६९या संकिपा)]]
| [[टाक्टर् चावित्तिरि (सन् १९५५या संकिपा)]]||டாக்டர் சாவித்திரி||सन् १९५५||||||
* [[चुपतिऩम् (सन् १९६९या संकिपा)]]
|-
* [[चॆल्लप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[जन्तुनम् लट्चम्कुऴन्तै (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||நம் குழந்தை||सन् १९५५||||||
|-
* [[तङ्क मलर् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[तङ्कच्नल्ल चुरङ्कम्तङ्कै (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||நல்ல தங்கை||सन् १९५५||||||
|-
* [[तिरुटऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[तुणैवऩ्पॆण्णरचि (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||பெண்ணரசி||सन् १९५५||||||
|-
* [[तुलापारम् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[तॆय्वमकऩ्पोर्ट्टर् कन्तऩ् (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||போர்ட்டர் கந்தன்||सन् १९५५||||||
|-
* [[नम्नाटु (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[नाऩ्कु किल्लाटिकळ्मकेस्वरि (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||மகேஸ்வரி||सन् १९५५||||||
|-
* [[निऱैकुटम् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[निल्मङ्कैयर् कवऩि कातलितिलकम् (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||மங்கையர் திலகம்||सन् १९५५||||||
|-
* [[पाल् कुटम् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[पूवामामऩ् तलैयामकऩ् (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||மாமன் மகன்||सन् १९५५||||||
|-
* [[पॆण्णै वाऴविटुङ्कळ् (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[पॊण्णु माप्पिळ्ळैमिस्सियम्मा (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||மிஸ்ஸியம்மா||सन् १९५५||||||
|-
* [[पॊऱ्चिलै (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[मकऩेमुतल् नी वाऴ्कतेति (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||முதல் தேதி||सन् १९५५||||||
|-
* [[मकिऴम्पू (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[मऩचाट्चिमुल्लैवऩम् (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||முல்லைவனம்||सन् १९५५||||||
|-
* [[मऩैवि (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[मऩ्ऩिप्पुमेताविकळ् (सन् १९६९या१९५५या संकिपा)]]||மேதாவிகள்||सन् १९५५||||||
|-
* [[वा राजा वा (सन् १९६९या संकिपा)]]
*| [[अऩातै आऩन्तऩ्मेऩका (सन् १९७०या१९५५या संकिपा)]]||மேனகா||सन् १९५५||||||
|-
* [[ऎङ्क मामा (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कळ्वळ्ळियिऩ् तङ्कम्चॆल्वऩ् (सन् १९७०या१९५५या संकिपा)]]||வள்ளியின் செல்வன்||सन् १९५५||||||
|-
* [[ऎङ्किरुन्तो वन्ताऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[ऎतिरॊलिअमरतीपम् (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||அமரதீபம்||सन् १९५६||||||
|-
* [[ऎतिर्कालम् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्ऒऩ्ऱे अण्णऩ्कुलम् (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||ஒன்றே குலம்||सन् १९५६||||||
|-
* [[एऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[कण्मलर्कण्णिऩ् मणिकळ् (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||கண்ணின் மணிகள்||सन् १९५६||||||
|-
* [[कल्याण ऊर्वलम् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[कस्तूरि तिलकम्कुटुम्पविळक्कु (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||குடும்பவிளக்கு||सन् १९५६||||||
|-
* [[कातल् जोति (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[कालम् वॆल्लुम्कुलतॆय्वम् (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||குலதெய்வம்||सन् १९५६||||||
|-
* [[कावियत् तलैवऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[चङ्कम्कोकिलवाणि (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||கோகிலவாணி||सन् १९५६||||||
|-
* [[चि.ज.टि.चङ्कर् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[चिनेकितिचतारम् (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||சதாரம்||सन् १९५६||||||
|-
* [[चॊर्क्कम् (सन् १९७०या संकिपा)]]
| [[ताय्क्कुप्पिऩ् तारम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||தாய்க்குப்பின் தாரம்||सन् १९५६||||||
* [[जीवनाटि (सन् १९७०या संकिपा)]]
|-
* [[तपाल्कारऩ् तङ्कै (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[तरिचऩम्तॆऩालिरामऩ् (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||தெனாலிராமன்||सन् १९५६||||||
|-
* [[तलैवऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[तिरुटात तिरुटऩ्नऩ्नम्पिक्कै (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||நன்நம்பிக்கை||सन् १९५६||||||
|-
* [[तिरुमलै तॆऩ्कुमरि (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[तेटिवन्तनल्ल माप्पिळ्ळैवीटु (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||நல்ல வீடு||सन् १९५६||||||
|-
* [[नटु इरविल् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[नम्म कुऴन्तैनाकपञ्चमि (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||நாகபஞ்சமி||सन् १९५६||||||
|-
* [[नम्मवीट्टु तॆय्वम् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[नवक्किरकम्नाऩे राजा (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||நானே ராஜா||सन् १९५६||||||
|-
* [[निलवे नी चाट्चि (सन् १९७०या संकिपा)]]
| [[नाऩ् पॆऱ्ऱ चॆल्वम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||நான் பெற்ற செல்வம்||सन् १९५६||||||
* [[नूऱ्ऱाण्टु कालम् वाऴ्क (सन् १९७०या संकिपा)]]
|-
* [[पत्ताम् पचलि (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[पॆण् तॆय्वम्पटित्तपॆण् (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||படித்தபெண்||सन् १९५६||||||
|-
* [[माट्टुक्कार वेलऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[माणवऩ्पाचवलै (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||பாசவலை||सन् १९५६||||||
|-
* [[मालति (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[रामऩ्पिरेम ऎत्तऩै रामऩटिपाचम् (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||பிரேம பாசம்||सन् १९५६||||||
|-
* [[वियट्नाम् वीटु (सन् १९७०या संकिपा)]]
*| [[विळैयाट्टुप्पॆण्णिऩ् पिळ्ळैपॆरुमै (सन् १९७०या१९५६या संकिपा)]]||பெண்ணின் பெருமை||सन् १९५६||||||
|-
* [[अऩ्ऩै वेळाङ्कण्णि (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पुक्कुमतुरै ऒरु अण्णऩ्वीरऩ् (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||மதுரை வீரன்||सन् १९५६||||||
|-
* [[अरुट्पॆरुञ्जोति (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[अरुणोतयम्मन्तिरवाति (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||மந்திரவாதி||सन् १९५६||||||
|-
* [[अवळुक्कॆऩ्ऱु ऒरु मऩम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[आतिमर्म पराचक्तिवीरऩ् (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||மர்ம வீரன்||सन् १९५६||||||
|-
* [[इरु तुरुवम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
| [[मातर् कुल माणिक्कम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||மாதர் குல மாணிக்கம்||सन् १९५६||||||
* [[इरुळुम् ऒळियुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
|-
* [[उत्तरविऩ्ऱि उळ्ळे वा (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[ऒरुमूऩ्ऱु ताय् मक्कळ्पॆण्कळ् (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||மூன்று பெண்கள்||सन् १९५६||||||
|-
* [[कण्काट्चि (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[कण्णऩ्रङ्कूऩ् करुणैराता (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||ரங்கூன் ராதா||सन् १९५६||||||
|-
* [[कुमरिक्कोट्टम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[कुलमारम्पैयिऩ् कुणमाकातल् (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||ரம்பையின் காதல்||सन् १९५६||||||
|-
* [[कॆट्टिक्कारऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[चपतम्राजा राणि (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||ராஜா ராணி||सन् १९५६||||||
|-
* [[चवाले चमाळि (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[चुटरुम् चूऱावळियुम्वाऩरतम् (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||வானரதம்||सन् १९५६||||||
|-
* [[चुमति ऎऩ् चुन्तरि (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[चूताट्टम्वाऴ्विले ऒरु नाळ् (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||வாழ்விலே ஒரு நாள்||सन् १९५६||||||
|-
* [[जस्टिस् विस्वनातऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[तङ्कवॆऱुम् कोपुरम्पेच्चल्ल (सन् १९७१या१९५६या संकिपा)]]||வெறும் பேச்சல்ல||सन् १९५६||||||
|-
* [[तङ्कैक्काक (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[तिरुमकळ्अऩ्पे तॆय्वम् (सन् १९७१या१९५७या संकिपा)]]||அன்பே தெய்வம்||सन् १९५७||||||
|-
* [[तुळ्ळि ओटुम् पुळ्ळिमाऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[तॆय्वम् पेचुमाअम्पिकापति (सन् १९७१या१९५७या संकिपा)]]||அம்பிகாபதி||सन् १९५७||||||
|-
* [[तेऩुम् पालुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[तेऩ् किण्णम्आरवल्लि (सन् १९७१या१९५७या संकिपा)]]||ஆரவல்லி||सन् १९५७||||||
|-
* [[तेरोट्टम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[नाऩ्कुइरु चुवर्कळ्चकोतरिकळ् (सन् १९७१या१९५७या संकिपा)]]||இரு சகோதரிகள்||सन् १९५७||||||
|-
* [[नीति तेवऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]
| [[ऎङ्कळ् वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९५७या संकिपा)]]||எங்கள் வீட்டு மகாலட்சுமி||सन् १९५७||||||
* [[नीरुम् नॆरुप्पुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
|-
* [[नूऱ्ऱुक्कु नूऱु (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[पापुकऱ्पुक्करचि (सन् १९७१या१९५७या संकिपा)]]||கற்புக்கரசி||सन् १९५७||||||
|-
* [[पिराप्तम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
| [[चक्करवर्त्ति तिरुमकळ् (सन् १९५७या संकिपा)]]||சக்கரவர்த்தி திருமகள்||सन् १९५७||||||
* [[पुतिय वाऴ्क्कै (सन् १९७१या संकिपा)]]
|-
* [[पुऩ्ऩकै (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[पॊय्चमय चॊल्लातेचञ्चीवि (सन् १९७१या१९५७या संकिपा)]]||சமய சஞ்சீவி||सन् १९५७||||||
|-
* [[मीण्टुम् वाऴ्वेऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[मुकमतु पिऩ् तुक्ळक्चौपाक्कियवति (सन् १९७१या१९५७या संकिपा)]]||சௌபாக்கியவதி||सन् १९५७||||||
|-
* [[मूऩ्ऱु तॆय्वङ्कळ् (सन् १९७१या संकिपा)]]
| [[तङ्कमलै रकचियम् (सन् १९५७या संकिपा)]]||தங்கமலை ரகசியம்||सन् १९५७||||||
* [[याऩै वळर्त्त वाऩम्पाटि मकऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]
|-
* [[रङ्क राट्टिऩम् (सन् १९७१या संकिपा)]]
*| [[रिक्चाक्कारऩ्नीलमलैत्तिरुटऩ् (सन् १९७१या१९५७या संकिपा)]]||நீலமலைத்திருடன்||सन् १९५७||||||
|-
* [[वीट्टुक्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७१या संकिपा)]]
| [[पक्त मार्क्कण्टेया (सन् १९५७या संकिपा)]]||பக்த மார்க்கண்டேயா||सन् १९५७||||||
* [[वॆकुळिप् पॆण् (सन् १९७१या संकिपा)]]
|-
* [[अकत्तियर् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩमिट्टपत्तिऩि कैतॆय्वम् (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||பத்தினி தெய்வம்||सन् १९५७||||||
|-
* [[अऩ्ऩै अपिरामि (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[अप्पा टाट्टापाक्यवति (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||பாக்யவதி||सन् १९५७||||||
|-
* [[अवचरक् कल्याणम् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[आचीर्वातम्पुतु वाऴ्वु (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||புது வாழ்வு||सन् १९५७||||||
|-
* [[इतय वीणै (सन् १९७२या संकिपा)]]
| [[मकतलनाट्टु मेरि (सन् १९५७या संकिपा)]]||மகதலநாட்டு மேரி||सन् १९५७||||||
* [[इतो ऎन्तऩ् तॆय्वम् (सन् १९७२या संकिपा)]]
|-
* [[उऩक्कुम् ऎऩक्कुम् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्ऩ मुतलाळि चौक्यमामकातेवि (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||மகாதேவி||सन् १९५७||||||
|-
* [[कङ्का (सन् १९७२या संकिपा)]]
| [[मक्कळै पॆऱ्ऱ मकाराचि (सन् १९५७या संकिपा)]]||மக்களை பெற்ற மகாராசி||सन् १९५७||||||
* [[कण्णम्मा (सन् १९७२या संकिपा)]]
|-
* [[कण्णा नलमा (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[कऩिमुत्तुप्पाप्पामणमकळ् तेवै (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||மணமகள் தேவை||सन् १९५७||||||
|-
* [[करुन्तेळ् कण्णायिरम् (सन् १९७२या संकिपा)]]
| [[मणाळऩे मङ्कैयिऩ् पाक्कियम् (सन् १९५७या संकिपा)]]||மணாளனே மங்கையின் பாக்கியம்||सन् १९५७||||||
* [[काचेताऩ् कटवुळटा (सन् १९७२या संकिपा)]]
|-
* [[कातलिक्क वाङ्क (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[कुऱत्ति मकऩ्मल्लिका (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||மல்லிகா||सन् १९५७||||||
|-
* [[चक्ति लीलै (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[चङ्के मुऴङ्कुमायापजार् (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||மாயாபஜார்||सन् १९५७||||||
|-
* [[चवालुक्कु चवाल् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[जक्कम्मामुतलाळि (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||முதலாளி||सन् १९५७||||||
|-
* [[ञाऩ ऒळि (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[टिल्लियार् टु मॆट्रास्पैयऩ् (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||யார் பையன்||सन् १९५७||||||
|-
* [[तङ्कतुरै (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[तर्मम् ऎङ्केराजराजऩ् (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||ராஜராஜன்||सन् १९५७||||||
|-
* [[तवप्पुतल्वऩ् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[ताय्क्कुराणि ऒरु पिळ्ळैललिताङ्कि (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||ராணி லலிதாங்கி||सन् १९५७||||||
|-
* [[तिक्कुतॆरियात काट्टिल् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[तिरुनीलकण्टर्वणङ्कामुटि (सन् १९७२या१९५७या संकिपा)]]||வணங்காமுடி||सन् १९५७||||||
|-
* [[तॆय्व चङ्कल्यम् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[तॆय्वम्अतिचय तिरुटऩ् (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||அதிசய திருடன்||सन् १९५८||||||
|-
* [[नल्ल नेरम् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[नवाप्अऩ्ऩैयिऩ् नाऱ्कालिआणै (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||அன்னையின் ஆணை||सन् १९५८||||||
|-
* [[नाऩ् एऩ् पिऱन्तेऩ् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[नीतिअऩ्पु ऎङ्के (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||அன்பு எங்கே||सन् १९५८||||||
|-
* [[पट्टिक्काटा पट्टणमा (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[पतिलुक्कुअवऩ् पतिल्अमरऩ् (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||அவன் அமரன்||सन् १९५८||||||
|-
* [[पिळ्ळैयो पिळ्ळै (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[पुकुन्तइल्लऱमे वीटुनल्लऱम् (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||இல்லறமே நல்லறம்||सन् १९५८||||||
|-
* [[पॊऩ् मकळ् वन्ताळ् (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[माप्पिळ्ळैउत्तम अऴैप्पुपुत्तिरऩ् (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||உத்தம புத்திரன்||सन् १९५८||||||
|-
* [[मिस्टर् चम्पत् (सन् १९७२या संकिपा)]]
| [[ऎङ्कक् कुटुम्पम् पॆरिचु (सन् १९५८या संकिपा)]]||எங்கக் குடும்பம் பெரிசு||सन् १९५८||||||
* [[यार् जम्पुलिङ्कम् (सन् १९७२या संकिपा)]]
|-
* [[रकचियप्पॆण् ११७ (सन् १९७२या संकिपा)]]
| [[कटऩ् वाङ्कि कल्याणम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||கடன் வாங்கி கல்யாணம்||सन् १९५८||||||
* [[राणि यार् कुऴन्तै (सन् १९७२या संकिपा)]]
|-
* [[रामऩ् तेटिय चीतै (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[वचन्तकऩ्ऩियिऩ् माळिकैचपतम् (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||கன்னியின் சபதம்||सन् १९५८||||||
|-
* [[वरवेऱ्पु (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[वाऴैयटि वाऴैकात्तवरायऩ् (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||காத்தவராயன்||सन् १९५८||||||
|-
* [[वॆळ्ळिविऴा (सन् १९७२या संकिपा)]]
*| [[हलोकुटुम्प पार्ट्ऩर्कौरवम् (सन् १९७२या१९५८या संकिपा)]]||குடும்ப கௌரவம்||सन् १९५८||||||
|-
* [[अऩ्पुच् चकोतरर्कळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[अम्मऩ्चपाष् अरुळ्मीऩा (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||சபாஷ் மீனா||सन् १९५८||||||
|-
* [[अरङ्केऱ्ऱम् (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[चम्पूर्ण रामायणम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||சம்பூர்ண ராமாயணம்||सन् १९५८||||||
* [[अलैकळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[इऱैवऩ् इरुक्किऩ्ऱाऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[उलकम् चुऱ्ऱुम् वालिपऩ्चारङ्कतारा (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||சாரங்கதாரா||सन् १९५८||||||
|-
* [[ऎङ्कळ् तङ्क राजा (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[चॆङ्कोट्टै चिङ्कम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||செங்கோட்டை சிங்கம்||सन् १९५८||||||
* [[ऎङ्कळ् ताय् (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[कट्टिला तॊट्टिला (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[तिरुटर्कळ् जाक्किरतै (सन् १९५८या संकिपा)]]||திருடர்கள் ஜாக்கிரதை||सन् १९५८||||||
* [[काचियात्तिरै (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[कोमाता ऎऩ् कुलमाता (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[कौरवम्तिरुमणम् (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||திருமணம்||सन् १९५८||||||
|-
* [[चण्मुकप्रिया (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[चूरियकान्तितेटिवन्त चॆल्वम् (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||தேடிவந்த செல்வம்||सन् १९५८||||||
|-
* [[चॊन्तम् (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[तै पिऱन्ताल् वऴि पिऱक्कुम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்||सन् १९५८||||||
* [[चॊल्लत्ताऩ् निऩैक्किऱेऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[तलैप्पिरचवम् (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[नल्ल इटत्तु चम्पन्तम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||நல்ல இடத்து சம்பந்தம்||सन् १९५८||||||
* [[तिरुमलै तॆय्वम् (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[तॆय्वक् कुऴन्तैकळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[नाऩ् वळर्त्त तङ्कै (सन् १९५८या संकिपा)]]||நான் வளர்த்த தங்கை||सन् १९५८||||||
* [[तॆय्वाम्चम् (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[तेटिवन्त लट्चुमि (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[नीलावुक्कु नॆऱञ्च मऩचु (सन् १९५८या संकिपा)]]||நீலாவுக்கு நெறஞ்ச மனசு||सन् १९५८||||||
* [[नत्तैयिल् मुत्तु (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[नल्ल मुटिवु (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[नियायम् केट्किऱोम्पतिपक्ति (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||பதிபக்தி||सन् १९५८||||||
|-
* [[नी उळ्ळवरै (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[पाऩै पिटित्तवऩ् पाक्कियचालि (सन् १९५८या संकिपा)]]||பானை பிடித்தவன் பாக்கியசாலி||सन् १९५८||||||
* [[पट्टिक्काट्टु पॊऩ्ऩैया (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[पाक्तात् पेरऴकि (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[पिळ्ळैक् कऩियमुतु (सन् १९५८या संकिपा)]]||பிள்ளைக் கனியமுது||सन् १९५८||||||
* [[पाचतीपम् (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[पारत विलास् (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[पिरार्त्तऩैपूलोक रम्पै (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||பூலோக ரம்பை||सन् १९५८||||||
|-
* [[पूक्कारि (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[पॆण्णैपॆरिय नम्पुङ्कळ्कोविल् (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||பெரிய கோவில்||सन् १९५८||||||
|-
* [[पॆत्त मऩम् पित्तु (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[पॆऱ्ऱ मकऩै विऱ्ऱ अऩ्ऩै (सन् १९५८या संकिपा)]]||பெற்ற மகனை விற்ற அன்னை||सन् १९५८||||||
* [[पॊण्णुक्कु तङ्क मऩचु (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[पॊऩ्ऩूञ्चल् (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[पॊम्मैक् कल्याणम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||பொம்மைக் கல்யாணம்||सन् १९५८||||||
* [[पॊऩ्वण्टु (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[मञ्चळ् कुङ्कुमम् (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[मणिप्पयल्मणमालै (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||மணமாலை||सन् १९५८||||||
|-
* [[मऩितरिल् माणिक्कम् (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[मऱुपिऱविमऩमुळ्ळ मऱुतारम् (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||மனமுள்ள மறுதாரம்||सन् १९५८||||||
|-
* [[मल्लिकैप् पू (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[माङ्कल्य पाक्कियम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||மாங்கல்ய பாக்கியம்||सन् १९५८||||||
* [[राज राज चोऴऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[राजपार्ट् रङ्कतुरै (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[रातामाय मऩितऩ् (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||மாய மனிதன்||सन् १९५८||||||
|-
* [[वन्ताळे मकाराचि (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[वळ्ळिमालैयिट्ट तॆय्वाऩैमङ्कै (सन् १९७३या१९५८या संकिपा)]]||மாலையிட்ட மங்கை||सन् १९५८||||||
|-
* [[वाक्कुऱुति (सन् १९७३या संकिपा)]]
| [[वञ्चिक्कोट्टै वालिपऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]||வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன்||सन् १९५८||||||
* [[वायाटि (सन् १९७३या संकिपा)]]
|-
* [[विजया (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[वीट्टुअतिचय माप्पिळ्ळैपॆण् (सन् १९७३या१९५९या संकिपा)]]||அதிசய பெண்||सन् १९५९||||||
|-
* [[वीट्टुक्कुवन्त मरुमकळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]
*| [[स्कूल्अपलै मास्टर्अञ्चुकम् (सन् १९७३या१९५९या संकिपा)]]||அபலை அஞ்சுகம்||सन् १९५९||||||
|-
* [[अक्करैप् पच्चै (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[अत्तैया मामियाअमुतवल्लि (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||அமுதவல்லி||सन् १९५९||||||
|-
* [[अऩ्पुत्तङ्कै (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[अरुमै मकळ् अपिरामि (सन् १९५९या संकिपा)]]||அருமை மகள் அபிராமி||सन् १९५९||||||
* [[अऩ्पैत्तेटि (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[अप्पा अम्मा (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[अल्लि पॆऱ्ऱ पिळ्ळै (सन् १९५९या संकिपा)]]||அல்லி பெற்ற பிள்ளை||सन् १९५९||||||
* [[अवळुक्कु निकर् अवळे (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[अवळ् ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[इतयम्अऴकर्मलै पार्क्किऱतुकळ्वऩ् (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||அழகர்மலை கள்வன்||सन् १९५९||||||
|-
* [[उङ्कळ् विरुप्पम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[उऩ्ऩैत्ताऩ्अवळ् तम्पियार् (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||அவள் யார்||सन् १९५९||||||
|-
* [[उरिमैक्कुरल् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[उलकम् चिरिक्किऱतु (सन् १९५९या संकिपा)]]||உலகம் சிரிக்கிறது||सन् १९५९||||||
* [[ऎङ्कम्मा चपतम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[ऎङ्कळ् कुलतॆय्वम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[उऴवुक्कुम् तॊऴिलुक्कुम् वन्तऩै चॆय्वोम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்||सन् १९५९||||||
* [[ऎऩ् मकऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[ऒण्णे ऒण्ऩु कण्णे कण्णु (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[ऒरेऎङ्कळ् चाट्चिकुलतेवि (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||எங்கள் குலதேவி||सन् १९५९||||||
|-
* [[कटवुळ् मामा (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[कण्मणिऒरे राजावऴि (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||ஒரே வழி||सन् १९५९||||||
|-
* [[कलियुकक् कण्णऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[कल्याणमाम्कण् कल्याणम्तिऱन्ततु (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||கண் திறந்தது||सन् १९५९||||||
|-
* [[कुमास्ताविऩ् मकळ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[कैनिऱैय काचुकलैवाणऩ् (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||கலைவாணன்||सन् १९५९||||||
|-
* [[चमर्प्पणम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[चमैयल्कारऩ्कल्याणप् परिचु (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||கல்யாணப் பரிசு||सन् १९५९||||||
|-
* [[चिचुपालऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[कल्याणिक्कु कल्याणम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||கல்யாணிக்கு கல்யாணம்||सन् १९५९||||||
* [[चिरित्तु वाऴ वेण्टुम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[चिवकामियिऩ् चॆल्वऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[कावेरियिऩ् कणवऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||காவேரியின் கணவன்||सन् १९५९||||||
* [[चुवाति नट्चत्तिरम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[चॊर्क्कत्तिल् तिरुमणम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[टाक्टरम्माचकोतरि (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||சகோதரி||सन् १९५९||||||
|-
* [[टैकर् तात्ताच्चारि (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[तङ्कचिवकङ्कै वळैयल्चीमै (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||சிவகங்கை சீமை||सन् १९५९||||||
|-
* [[तङ्कप्पतक्कम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[चॊल्लुत्तम्पि चॊल्लु (सन् १९५९या संकिपा)]]||சொல்லுத்தம்பி சொல்லு||सन् १९५९||||||
* [[ताकम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[ताय् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[ताय् पाचम्तङ्कप्पतुमै (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||தங்கப்பதுமை||सन् १९५९||||||
|-
* [[ताय् पिऱन्ताळ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[तलै कॊटुत्ताऩ् तम्पि (सन् १९५९या संकिपा)]]||தலை கொடுத்தான் தம்பி||सन् १९५९||||||
* [[तिक्कऱ्ऱ पार्वति (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[तिरुमाङ्कल्यम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[तीर्क्कचुमङ्कलितामरैक्कुळम् (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||தாமரைக்குளம்||सन् १९५९||||||
|-
* [[तेवि स्री करुमारि अम्मऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[तायैप्पोल पिळ्ळै नूलैप्पोल चेलै (सन् १९५९या संकिपा)]]||தாயைப்போல பிள்ளை நூலைப்போல சேலை||सन् १९५९||||||
* [[नेऱ्ऱु इऩ्ऱु नाळै (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[पणत्तुक्काक (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[ताय् मकळुक्कु कट्टिय तालि (सन् १९५९या संकिपा)]]||தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி||सन् १९५९||||||
* [[पत्तुमात तङ्कम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[पन्ताट्टम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[परुवकालम्तॆय्वपलम् (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||தெய்வபலம்||सन् १९५९||||||
|-
* [[पातपूजै (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[पिरायचित्तम्तॆय्वमे तुणै (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||தெய்வமே துணை||सन् १९५९||||||
|-
* [[पिळ्ळैच् चॆल्वम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[नाट्टुक्कॊरु नल्लवऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||நாட்டுக்கொரு நல்லவன்||सन् १९५९||||||
* [[पुतिय मऩितऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[पॆण् ऒऩ्ऱु कण्टेऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[नाऩ् चॊल्लुम् रकचियम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||நான் சொல்லும் ரகசியம்||सन् १९५९||||||
* [[मकळुक्काक (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[मलैनाट्टु मङ्कै (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[माणिक्कत्नालुवेलि तॊट्टिल्निलम् (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||நாலுவேலி நிலம்||सन् १९५९||||||
|-
* [[मुरुकऩ् काट्टिय वऴि (सन् १९७४या संकिपा)]]
| [[पत्तरमात्तु तङ्कम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||பத்தரமாத்து தங்கம்||सन् १९५९||||||
* [[राज नाकम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
|-
* [[रोषक्कारि (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[वाणि राणिपाकप्पिरिविऩै (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||பாகப்பிரிவினை||सन् १९५९||||||
|-
* [[वॆळ्ळिक्किऴमै विरतम् (सन् १९७४या संकिपा)]]
*| [[वैरम्पाक्यतेवता (सन् १९७४या१९५९या संकिपा)]]||பாக்யதேவதா||सन् १९५९||||||
|-
* [[अणैया विळक्कु (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[अन्तरङ्कम्पाञ्चालि (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||பாஞ்சாலி||सन् १९५९||||||
|-
* [[अऩ्पु रोजा (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[अपूर्वपाण्टित् राकङ्कळ्तेवऩ् (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||பாண்டித் தேவன்||सन् १९५९||||||
|-
* [[अमुता (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[पिरचिटॆण्ट् पञ्चाट्चरम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||பிரசிடெண்ட் பஞ்சாட்சரம்||सन् १९५९||||||
* [[अवऩ् ताऩ् मऩितऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[अवळुक्कु आयिरम् कण्कळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[पॆण्कुलत्तिऩ् पॊऩ् विलक्कु (सन् १९५९या संकिपा)]]||பெண்குலத்தின் பொன் விலக்கு||सन् १९५९||||||
* [[अवळुम् पॆण्ताऩे (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[आण्पिळ्ळै चिङ्कम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[पॊऩ्ऩु विळैयुम् पूमि (सन् १९५९या संकिपा)]]||பொன்னு விளையும் பூமி||सन् १९५९||||||
* [[आयिरत्तिल् ऒरुत्ति (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[इङ्केयुम् मऩितर्कळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[इतयक्कऩिमञ्चळ् मकिमै (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||மஞ்சள் மகிமை||सन् १९५९||||||
|-
* [[इप्पटियुम् ऒरु पॆण् (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[उङ्कवीट्टु कल्याणम्मणिमेकलै (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||மணிமேகலை||सन् १९५९||||||
|-
* [[उऱवु चॊल्ल ऒरुवऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[मऩैविये मऩितऩिऩ् माणिक्कम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||மனைவியே மனிதனின் மாணிக்கம்||सन् १९५९||||||
* [[उऱवुक्कु कै कॊटुप्पोम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[ऎङ्क पाट्टऩ् चॊत्तु (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कळुक्कुम् कातल् वरुम्मरकतम् (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||மரகதம்||सन् १९५९||||||
|-
* [[ऎटुप्पार् कैप्पिळ्ळै (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[ऎल्लोरुम् नल्लवरेमातावि (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||மாதாவி||सन् १९५९||||||
|-
* [[एऴैक्कुम् कालम् वरुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[मामियार् मॆय्च्चिय मरुमकळ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||மாமியார் மெய்ச்சிய மருமகள்||सन् १९५९||||||
* [[ऒरु कुटुम्पत्तिऩ् कतै (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[कतवै तट्टिय मोकिऩि पेय् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[माला ऒरु मङ्कल विळक्कु (सन् १९५९या संकिपा)]]||மாலா ஒரு மங்கல விளக்கு||सन् १९५९||||||
* [[कस्तूरि विजयम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[कारोट्टिक्कण्णऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[चिऩिमामिऩ्ऩल् पैत्तियम्वीरऩ् (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||மின்னல் வீரன்||सन् १९५९||||||
|-
* [[चुवामि जयप्पऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[याऩै वळर्त्त वाऩम्पाटि (सन् १९५९या संकिपा)]]||யானை வளர்த்த வானம்பாடி||सन् १९५९||||||
* [[चॊन्तङ्कळ् वाऴ्क (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[टाक्टर् चिवा (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[तङ्कत्तिलेराज वैरम्चेवै (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||ராஜ சேவை||सन् १९५९||||||
|-
* [[ताय्वीट्टु चीतऩम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[तिरुटऩुक्कुराजामलैय तिरुटऩ्चिम्मऩ् (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||ராஜாமலைய சிம்மன்||सन् १९५९||||||
|-
* [[तिरुवरुळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[तॆऩ्ऩङ्कीऱ्ऱुवण्णक्किळि (सन् १९७५या१९५९या संकिपा)]]||வண்ணக்கிளி||सन् १९५९||||||
|-
* [[तेऩ्चिन्तुते वाऩम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[वाऴवैत्त तॆय्वम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||வாழவைத்த தெய்வம்||सन् १९५९||||||
* [[तॊट्टतॆल्लाम् पॊऩ्ऩाकुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[नम्पिक्कै नट्चत्तिरम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[वाऴ्क्कै ऒप्पन्तम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||வாழ்க்கை ஒப்பந்தம்||सन् १९५९||||||
* [[नाळै नमते (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[निऩैत्ततै मुटिप्पवऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[वीरपाण्टिय कट्टपॊम्मऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்||सन् १९५९||||||
* [[पट्टाम्पूच्चि (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[पट्टिक्काट्टु राजा (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[अटुत्त वीट्टुप् पॆण् (सन् १९६०या संकिपा)]]||அடுத்த வீட்டுப் பெண்||सन् १९६०||||||
* [[पल्लाण्टु वाऴ्क (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[पाट्टुम् परतमुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[पिञ्चुअऩ्पुक्कोर् मऩम्अण्णि (सन् १९७५या१९६०या संकिपा)]]||அன்புக்கோர் அண்ணி||सन् १९६०||||||
|-
* [[पिरियाविटै (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[पुतुवॆळ्ळम्अवऩ् अवऩेताऩ् (सन् १९७५या१९६०या संकिपा)]]||அவன் அவனேதான்||सन् १९६०||||||
|-
* [[मञ्चळ् मुकमे वरुक (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[आट वन्त तॆय्वम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||ஆட வந்த தெய்வம்||सन् १९६०||||||
* [[मऩितऩुम् तॆय्वमाकलाम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[मऩ्ऩवऩ् वन्ताऩटि (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[मयङ्कुकिऱाळ्आळुक्कॊरु ऒरु मातुवीटु (सन् १९७५या१९६०या संकिपा)]]||ஆளுக்கொரு வீடு||सन् १९६०||||||
|-
* [[मालै चूटवा (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[इरुमऩम् कलन्ताल् तिरुमणम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||இருமனம் கலந்தால் திருமணம்||सन् १९६०||||||
* [[मेल्नाट्टु मरुमकळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[यारुक्कु माप्पिळ्ळै यारो (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[इरुम्पुत्तिरै (सन् १९६०या संकिपा)]]||இரும்புத்திரை||सन् १९६०||||||
* [[यारुक्कुम् वॆट्कमिल्लै (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[वाऴ्न्तु काट्टुकिऱेऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]
| [[उत्तमि पॆऱ्ऱ रत्तिऩम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||உத்தமி பெற்ற ரத்தினம்||सन् १९६०||||||
* [[वैर नॆञ्चम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
|-
* [[होट्टल् चॊर्क्कम् (सन् १९७५या संकिपा)]]
*| [[अक्काऎङ्कळ् चॆल्वि (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||எங்கள் செல்வி||सन् १९६०||||||
|-
* [[अतिर्ष्टम् अऴैक्किऱतु (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[ऎल्लोरुम् इन्नाट्टु मऩ्ऩर् (सन् १९६०या संकिपा)]]||எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்||सन् १९६०||||||
* [[अऩ्ऩक्किळि (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[आचै ६० नाळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[ऒऩ्ऱु पट्टाल् उण्टु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा)]]||ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு||सन् १९६०||||||
* [[इतयमलर् (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[इतु इवर्कळिऩ् कतै (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[कटवुळिऩ् कुऴन्तै (सन् १९६०या संकिपा)]]||கடவுளின் குழந்தை||सन् १९६०||||||
* [[इऩ्स्पॆक्टर् मऩैवि (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[उङ्कळिल् ऒरुत्ति (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[कळत्तूर् कण्णम्मा (सन् १९६०या संकिपा)]]||களத்தூர் கண்ணம்மா||सन् १९६०||||||
* [[उण्मैये उऩ् विलैयॆऩ्ऩ (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[उत्तमऩ् (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[कवलैयिल्लात मऩितऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||கவலையில்லாத மனிதன்||सन् १९६०||||||
* [[उऩक्काक नाऩ् (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[उऱवाटुम् नॆञ्चम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[उऴैक्कुम् करङ्कळ्कुऱवञ्चि (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||குறவஞ்சி||सन् १९६०||||||
|-
* [[ऊरुक्कु उऴैप्पवऩ् (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[कुऴन्तैकळ् कण्ट कुटियरचु (सन् १९६०या संकिपा)]]||குழந்தைகள் கண்ட குடியரசு||सन् १९६०||||||
* [[ऒरु कॊटियिल् इरु मलर्कळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[ऒरे तन्तै (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[कैति मञ्चुकण्णायिरम् (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||கைதி கண்ணாயிரம்||सन् १९६०||||||
|-
* [[ओरु ऊताप्पू कण्चिमिट्टुकिऱतु (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[कणवऩ् मऩैविकैराचि (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||கைராசி||सन् १९६०||||||
|-
* [[कालङ्कळिल् अवळ् वचन्तम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[किरहपिरवेचम्चङ्किलित्तेवऩ् (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||சங்கிலித்தேவன்||सन् १९६०||||||
|-
* [[कुमार विजयम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[चवुक्कटि चन्तिरकान्ता (सन् १९६०या संकिपा)]]||சவுக்கடி சந்திரகாந்தா||सन् १९६०||||||
* [[कुलकौरवम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[चत्यम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[चन्ततिचिवकामि (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||சிவகாமி||सन् १९६०||||||
|-
* [[चित्रा पौर्णमि (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[जाऩकिचोलैमलै चपतम्राणि (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||சோலைமலை ராணி||सन् १९६०||||||
|-
* [[तचावतारम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[तङ्कम् मऩचु तङ्कम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||தங்கம் மனசு தங்கம்||सन् १९६०||||||
* [[तायिल्लाक् कुऴन्तै (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[तुणिवे तुणै (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[नल्ल पॆण्मणितङ्करत्तिऩम् (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||தங்கரத்தினம்||सन् १९६०||||||
|-
* [[निऩैप्पतु निऱैवेऱुम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[तन्तैक्कुप्पिऩ् तमैयऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||தந்தைக்குப்பின் தமையன்||सन् १९६०||||||
* [[नी इऩ्ऱि नाऩिल्लै (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[नी ऒरु मकाराणि (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[नीतिक्कु तलैवणङ्कुतोऴऩ् (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||தோழன்||सन् १९६०||||||
|-
* [[पणक्कार पॆण् (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[नाऩ् कण्ट चॊर्क्कम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||நான் கண்ட சொர்க்கம்||सन् १९६०||||||
* [[पत्रकाळि (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[पयणम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[पालूट्टिपक्त वळर्त्त किळिचपरि (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||பக்த சபரி||सन् १९६०||||||
|-
* [[पेरुम् पुकऴुम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[मकराचिपटिक्कात वाऴ्कमेतै (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||படிக்காத மேதை||सन् १९६०||||||
|-
* [[मतऩ माळिकै (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[पाक्तात् तिरुटऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||பாக்தாத் திருடன்||सन् १९६०||||||
* [[मऩमार वाऴ्त्तुङ्कळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[मऩ्मत लीलै (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[पाट्टाळियिऩ् वॆऱ्ऱि (सन् १९६०या संकिपा)]]||பாட்டாளியின் வெற்றி||सन् १९६०||||||
* [[मिट्टाय् मम्मि (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[मुत्ताऩ मुत्तल्लवो (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[पातैतॆरियुतु पार् (सन् १९६०या संकिपा)]]||பாதைதெரியுது பார்||सन् १९६०||||||
* [[मूऩ्ऱु मुटिच्चु (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[मेयर् मीऩाट्चि (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[मोकम्पावै मुप्पतु वरुषम्विळक्कु (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||பாவை விளக்கு||सन् १९६०||||||
|-
* [[रोजाविऩ् राजा (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[ललितापॆऱ्ऱ मऩम् (सन् १९७६या१९६०या संकिपा)]]||பெற்ற மனம்||सन् १९६०||||||
|-
* [[वरप्पिरचातम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[पॆऱ्ऱवळ् कण्ट पॆरु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा)]]||பெற்றவள் கண்ட பெரு வாழ்வு||सन् १९६०||||||
* [[वाङ्क चम्मन्ति वाङ्क (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[वायिल्ला पूच्चि (सन् १९७६या संकिपा)]]
| [[पॊऩ्ऩित् तिरुनाळ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||பொன்னித் திருநாள்||सन् १९६०||||||
* [[वाऴ्वु ऎऩ् पक्कम् (सन् १९७६या संकिपा)]]
|-
* [[वीटु वरै उऱवु (सन् १९७६या संकिपा)]]
*| [[१६मऩ्ऩाति वयतिऩिलेमऩ्ऩऩ् (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||மன்னாதி மன்னன்||सन् १९६०||||||
|-
* [[अण्णऩ् ऒरु कोयिल् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऱुमीण्ट चिन्तिय रत्तम्चॊर्क्कम् (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||மீண்ட சொர்க்கம்||सन् १९६०||||||
|-
* [[अवऩ् ऒरु चरित्तिरम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[अवर् ऎऩक्के चॊन्तम्याऩैप्पाकऩ् (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||யானைப்பாகன்||सन् १९६०||||||
|-
* [[अवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[आचैरत्तिऩपुरि मऩैविइळवरचि (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||ரத்தினபுரி இளவரசி||सन् १९६०||||||
|-
* [[आट्टुक्कार अलमेलु (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[आऱु पुष्पङ्कळ्राजपक्ति (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||ராஜபக்தி||सन् १९६०||||||
|-
* [[आळुक्कॊरु आचै (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[इऩ्ऱुपोल् ऎऩ्ऱुम् वाऴ्कराजमकुटम् (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||ராஜமகுடம்||सन् १९६०||||||
|-
* [[इळैय तलैमुऱै (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[उऩ्ऩैराजा चुऱ्ऱुम् उलकम्तेचिङ्कु (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||ராஜா தேசிங்கு||सन् १९६०||||||
|-
* [[उयर्न्तवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
| [[विजयपुरि वीरऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||விஜயபுரி வீரன்||सन् १९६०||||||
* [[ऎतऱ्कुम् तुणिन्तवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ्ऩ तवम् चॆय्तेऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[ऎल्लाम् अवळेविटिवॆळ्ळि (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||விடிவெள்ளி||सन् १९६०||||||
|-
* [[ऒरुवऩुक्कु ऒरुत्ति (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[ऒळिमयमाऩ ऎतिर्कालम्वीरक्कऩल् (सन् १९७७या१९६०या संकिपा)]]||வீரக்கனல்||सन् १९६०||||||
|-
* [[ओटिविळैयाटु पाप्पा (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[कविक्कुयिल्अक्पर् (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||அக்பர்||सन् १९६१||||||
|-
* [[कायत्रि (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[कालमटिअऩ्पु कालम्मकऩ् (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||அன்பு மகன்||सन् १९६१||||||
|-
* [[कियास्लैट् मङ्कम्मा (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[चक्रवर्त्तिअरचिलङ्कुमरि (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||அரசிலங்குமரி||सन् १९६१||||||
|-
* [[चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु (सन् १९७७या संकिपा)]]
| [[ऎल्लाम् उऩक्काक (सन् १९६१या संकिपा)]]||எல்லாம் உனக்காக||सन् १९६१||||||
* [[चिल नेरङ्कळिल् चिल मऩितर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
|-
* [[चॊन्तमटि नी ऎऩक्कु (सन् १९७७या संकिपा)]]
| [[कप्पलोट्टिय तमिऴऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||கப்பலோட்டிய தமிழன்||सन् १९६१||||||
* [[चॊऩ्ऩतैच् चॆय्वेऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
|-
* [[चॊर्क्कम् नरकम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[चॊल्लुकाऩल् कण्णा चॊल्लुनीर् (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||கானல் நீர்||सन् १९६१||||||
|-
* [[तऩिक् कुटित्तऩम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[तालियाकुमार चलङ्कैयाराजा (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||குமார ராஜா||सन् १९६१||||||
|-
* [[तीपम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[तुणैयिरुप्पाळ् मीऩाट्चिकुमुतम् (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||குமுதம்||सन् १९६१||||||
|-
* [[तुर्क्का तेवि (सन् १९७७या संकिपा)]]
| [[कॊङ्कु नाट्टु तङ्कम् (सन् १९६१या संकिपा)]]||கொங்கு நாட்டு தங்கம்||सन् १९६१||||||
* [[तूण्टिल् मीऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
|-
* [[तेवियिऩ् तिरुमणम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[नन्ताचपाष् ऎऩ् निलामाप्पिळ्ळै (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||சபாஷ் மாப்பிள்ளை||सन् १९६१||||||
|-
* [[नल्लतुक्कु कालमिल्लै (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[नवरत्तिऩम्तायिल्ला पिळ्ळै (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||தாயில்லா பிள்ளை||सन् १९६१||||||
|-
* [[नाम् पिऱन्त मण् (सन् १९७७या संकिपा)]]
| [[ताय् चॊल्लै तट्टाते (सन् १९६१या संकिपा)]]||தாய் சொல்லை தட்டாதே||सन् १९६१||||||
* [[नी वाऴवेण्टुम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
|-
* [[पट्टिऩप् पिरवेचम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[पलप्परीट्चैतिरुटाते (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||திருடாதே||सन् १९६१||||||
|-
* [[पालापिषेकम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[पुण्णियम्तूय चॆय्तवर्उळ्ळम् (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||தூய உள்ளம்||सन् १९६१||||||
|-
* [[पुऩित अन्तोऩियार् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[पुवऩातेऩ् ऒरु केळ्विक्कुऱिनिलवु (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||தேன் நிலவு||सन् १९६१||||||
|-
* [[पॆण् जॆऩ्मम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
| [[नल्लवऩ् वाऴ्वाऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||நல்லவன் வாழ்வான்||सन् १९६१||||||
* [[पॆण्णै चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९७७या संकिपा)]]
|-
* [[पॆरुमैक्कुरियवऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[मतुरकीतम्नाकनन्तिऩि (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||நாகநந்தினி||सन् १९६१||||||
|-
* [[मऴै मेकम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[मीऩव नण्पऩ्पङ्काळिकळ् (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||பங்காளிகள்||सन् १९६१||||||
|-
* [[मुऩ्ऩूऱु नाळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[मुरुकऩ्पणम् अटिमैपन्तियिले (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||பணம் பந்தியிலே||सन् १९६१||||||
|-
* [[रकुपति राकवऩ् राजाराम् (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[राचि नल्ल राचिपऩित्तिरै (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||பனித்திரை||सन् १९६१||||||
|-
* [[रौटि राक्कम्मा (सन् १९७७या संकिपा)]]
*| [[स्रीपाक्किय किरुष्णलीलालट्चुमि (सन् १९७७या१९६१या संकिपा)]]||பாக்கிய லட்சுமி||सन् १९६१||||||
|-
* [[अक्ऩि पिरवेचम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[अच्चाणिपाचमलर् (सन् १९७८या१९६१या संकिपा)]]||பாசமலர்||सन् १९६१||||||
|-
* [[अतिर्ष्टक्कारऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[अतैपालुम् विट रकचियम्पऴमुम् (सन् १९७८या१९६१या संकिपा)]]||பாலும் பழமும்||सन् १९६१||||||
|-
* [[अन्तमाऩ् कातलि (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩपूरणिपाव मऩ्ऩिप्पु (सन् १९७८या१९६१या संकिपा)]]||பாவ மன்னிப்பு||सन् १९६१||||||
|-
* [[अऩ्ऩलट्चुमि (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[अल्लिपुऩर् तर्पार्जॆऩ्मम् (सन् १९७८या१९६१या संकिपा)]]||புனர் ஜென்மம்||सन् १९६१||||||
|-
* [[अवळ् अप्पटित्ताऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[अवळ् ऒरु अतिचयम्मणप्पन्तल् (सन् १९७८या१९६१या संकिपा)]]||மணப்பந்தல்||सन् १९६१||||||
|-
* [[अवळ् ऒरु पच्चैक् कुऴन्तै (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[मरुतनाट्टु इळवरचऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||மருதநாட்டு இளவரசன்||सन् १९६१||||||
* [[अवळ् तन्त उऱवु (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[आऩन्त पैरवि (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[आयिरम्मल्लियम् जॆऩ्मङ्कळ्मङ्कळम् (सन् १९७८या१९६१या संकिपा)]]||மல்லியம் மங்களம்||सन् १९६१||||||
|-
* [[इतु ऎप्पटि इरुक्कु (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[मामियारुम् ऒरु वीट्टु मरुमकळे (सन् १९६१या संकिपा)]]||மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மருமகளே||सन् १९६१||||||
* [[इरवु पऩ्ऩिरण्टु मणि (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[इऱैवऩ् कॊटुत्त वरम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[इळमैयार् ऊञ्चलाटुकिऱतुमणमकऩ् (सन् १९७८या१९६१या संकिपा)]]||யார் மணமகன்||सन् १९६१||||||
|-
* [[इळैयराणि राजलट्चुमि (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[इवळ् ऒरु चीतैअऩ्ऩै (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||அன்னை||सन् १९६२||||||
|-
* [[उऩक्कुम् वाऴ्वु वरुम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[उऱवुकळ्अऴकु ऎऩ्ऱुम् वाऴ्कनिला (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||அழகு நிலா||सन् १९६२||||||
|-
* [[उळ्ळत्तिल् कुऴन्तैयटि (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्अवऩा केळ्विक्कु ऎऩ्ऩ पतिल्इवऩ् (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||அவனா இவன்||सन् १९६२||||||
|-
* [[ऎऩ्ऩैप्पोल् ऒरुवऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[आटिप्पॆरुक्कु (सन् १९६२या संकिपा)]]||ஆடிப்பெருக்கு||सन् १९६२||||||
* [[ऒरु नटिकै नाटकम् पार्क्किऱाळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[ऒरु वीटु ऒरु उलकम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[कङ्का यमुऩा कावेरिआलयमणि (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||ஆலயமணி||सन् १९६२||||||
|-
* [[कण्णऩ् ऒरु कैक्कुऴन्तै (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[इन्तिरा ऎऩ् चॆल्वम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||இந்திரா என் செல்வம்||सन् १९६२||||||
* [[कण्णामूच्चि (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[करात्ते कमला (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[ऎतयुम् ताङ्कुम् इतयम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||எதயும் தாங்கும் இதயம்||सन् १९६२||||||
* [[करुणै उळ्ळम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[कविराज काळमेकम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[ऎल्लोरुम् वाऴवेण्टुम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||எல்லோரும் வாழவேண்டும்||सन् १९६२||||||
* [[काञ्चि कामाट्चि (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[कामाट्चियिऩ् करुणै (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[कण्णाटि माळिकै (सन् १९६२या संकिपा)]]||கண்ணாடி மாளிகை||सन् १९६२||||||
* [[काऱ्ऱिऩिले वरुम् कीतम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[किऴक्के पोकुम् रयिल् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[कुङ्कुमम् कतै चॊल्किऱतुकविता (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||கவிதா||सन् १९६२||||||
|-
* [[कै पिटित्तवऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[कात्तिरुन्त कण्कळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||காத்திருந்த கண்கள்||सन् १९६२||||||
* [[चक्कैप्पोटु पोटु राजा (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[चङ्कर् चलीम् चैमऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[चट्टम् ऎऩ् कैयिल्कुटुम्पत्तलैवऩ् (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||குடும்பத்தலைவன்||सन् १९६२||||||
|-
* [[चतुरङ्कम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[चिकप्पुकॊञ्चुम् रोजाक्कळ्चलङ्कै (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||கொஞ்சும் சலங்கை||सन् १९६२||||||
|-
* [[चिट्टुक्कुरुवि (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[चीर्वरिचैचारता (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||சாரதா||सन् १९६२||||||
|-
* [[चॊऩ्ऩतु नीताऩा (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[चीमाऩ् पॆऱ्ऱ चॆल्वङ्कळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||சீமான் பெற்ற செல்வங்கள்||सन् १९६२||||||
* [[जस्टिस् कोपिनात् (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[जॆऩरल् चक्रवर्त्ति (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[टाक्चि टिरैवर्चुमैताङ्कि (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||சுமைதாங்கி||सन् १९६२||||||
|-
* [[तङ्क रङ्कऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[तप्पुचॆङ्कमलत् ताळङ्कळ्तीवु (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||செங்கமலத் தீவு||सन् १९६२||||||
|-
* [[ताय् मीतु चत्तियम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[तियाकम्चॆन्तामरै (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||செந்தாமரை||सन् १९६२||||||
|-
* [[तिरुक्कल्याणम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[तायैक्कात्त तऩयऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||தாயைக்காத்த தனயன்||सन् १९६२||||||
* [[तिरुपुरचुन्तरि (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[निऴल् निजमाकिऱतु (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[पञ्चामिर्तम्तॆऩ्ऱल् वीचुम् (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||தென்றல் வீசும்||सन् १९६२||||||
|-
* [[परुव मऴै (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[पावत्तिऩ्नाकमलै चम्पळम्अऴकि (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||நாகமலை அழகி||सन् १९६२||||||
|-
* [[पुण्णिय पूमि (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[निच्चय ताम्पूलम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||நிச்சய தாம்பூலம்||सन् १९६२||||||
* [[पेर् चॊल्ल ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[पैरवि (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[पैलट्नीया पिरेम्नात्नाऩा (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||நீயா நானா||सन् १९६२||||||
|-
* [[प्रिया (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[मक्कळ्नॆञ्चिल् कुरल्ओर् आलयम् (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம்||सन् १९६२||||||
|-
* [[मच्चाऩै पात्तीङ्कळा (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[पटित्ताल् मट्टुम् पोतुमा (सन् १९६२या संकिपा)]]||படித்தால் மட்டும் போதுமா||सन् १९६२||||||
* [[मतुरैयै मीट्ट चुन्तरपाण्टियऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[मऩितरिल् इत्तऩै निऱङ्कळा (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[माङ्कुटि मैऩर्पट्टिऩत्तार् (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||பட்டினத்தார்||सन् १९६२||||||
|-
* [[मारियम्मऩ् तिरुविऴा (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[मीऩाट्चिपन्त कुङ्कुमम्पाचम् (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||பந்த பாசம்||सन् १९६२||||||
|-
* [[मुटिचूटा मऩ्ऩऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[मुळ्ळुम्पले मलरुम्पाण्टिया (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||பலே பாண்டியா||सन् १९६२||||||
|-
* [[मेळताळङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[राजावुक्केऱ्ऱ राणिपाचम् (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||பாசம்||सन् १९६२||||||
|-
* [[रातैक्केऱ्ऱ कण्णऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[रुत्रपात मण्टलम्काणिक्कै (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||பாத காணிக்கை||सन् १९६२||||||
|-
* [[वट्टत्तुक्कुळ् चतुरम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[पार्त्ताल् पचि तीरुम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||பார்த்தால் பசி தீரும்||सन् १९६२||||||
* [[वणक्कत्तिऱ्कुरिय कातलिये (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[वण्टिक्कारऩ् मकऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[वयचुपोलीस्कारऩ् पॊण्णुमकळ् (सन् १९७८या१९६२या संकिपा)]]||போலீஸ்காரன் மகள்||सन् १९६२||||||
|-
* [[वरुवाऩ् वटिवेलऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[मकावीर पीमऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||மகாவீர பீமன்||सन् १९६२||||||
* [[वाऴ निऩैत्ताल् वाऴलाम् (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[वाऴ्क्कै अलैकळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
| [[मङ्कैयर् उळ्ळम् मङ्कात चॆल्वम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||மங்கையர் உள்ளம் மங்காத செல்வம்||सन् १९६२||||||
* [[वाऴ्त्तुङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
|-
* [[वॆऱ्ऱि तिरुमकऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]
*| [[अकल्मटातिपति विळक्कुमकळ् (सन् १९७९या१९६२या संकिपा)]]||மடாதிபதி மகள்||सन् १९६२||||||
|-
* [[अक्रकारत्तिल् कऴुतै (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[अटुक्कुमल्लिमणिमण्टपम् (सन् १९७९या१९६२या संकिपा)]]||மணிமண்டபம்||सन् १९६२||||||
|-
* [[अतिचय राकम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩैमऩितऩ् ओर् आलयम्माऱविल्लै (सन् १९७९या१९६२या संकिपा)]]||மனிதன் மாறவில்லை||सन् १९६२||||||
|-
* [[अऩ्पिऩ् अलैकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पे चङ्कीतामाटप्पुऱा (सन् १९७९या१९६२या संकिपा)]]||மாடப்புறா||सन् १९६२||||||
|-
* [[अप्पोते चॊऩ्ऩेऩे केट्टिया (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[अलङ्कारिराणि चम्युक्ता (सन् १९७९या१९६२या संकिपा)]]||ராணி சம்யுக்தா||सन् १९६२||||||
|-
* [[अलावुतीऩुम् अऱ्पुत विळक्कुम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[वटिवुक्कु वळैकाप्पु (सन् १९६२या संकिपा)]]||வடிவுக்கு வளைகாப்பு||सन् १९६२||||||
* [[अऴके उऩ्ऩै आरतिक्किऱेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[अऴियात कोलङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[आचैक्कुवळर् वयचिल्लैपिऱै (सन् १९७९या१९६२या संकिपा)]]||வளர் பிறை||सन् १९६२||||||
|-
* [[आटु पाम्पे (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[विक्रमातित्तऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||விக்ரமாதித்தன்||सन् १९६२||||||
* [[आऱिल् इरुन्तु अऱुपतु वरै (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[इऩिक्कुम् इळमै (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[इमयम्वीरत्तिरुमकऩ् (सन् १९७९या१९६२या संकिपा)]]||வீரத்திருமகன்||सन् १९६२||||||
|-
* [[उतिरिप्पूक्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[उऱङ्कातअऩ्ऩै कण्कळ्इल्लम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||அன்னை இல்லம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[ऊरुक्कु ऒरु राजा (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्ऩटि मीऩाट्चिअऱिवाळि (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||அறிவாளி||सन् १९६३||||||
|-
* [[एणिप्पटिकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[ऒरुआचै कोयिल् इरु तीपङ्कळ्अलैकळ् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||ஆசை அலைகள்||सन् १९६३||||||
|-
* [[ऒरु विटुकतै ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[ऒरेआऩन्त वाऩम् ऒरे पूमिजोति (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||ஆனந்த ஜோதி||सन् १९६३||||||
|-
* [[कटमै नॆञ्चम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[आयिरङ्कालत्तु पयिर् (सन् १९६३या संकिपा)]]||ஆயிரங்காலத்து பயிர்||सन् १९६३||||||
* [[कटवुळ् अमैत्त मेटै (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[कण्णे कऩिमॊऴिये (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[कन्तर्इतयत्तिल् अलङ्कारम्नी (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||இதயத்தில் நீ||सन् १९६३||||||
|-
* [[कऩ्ऩिप्परुवत्तिले (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[करैइतु कटन्त ऒरुत्तिचत्तियम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||இது சத்தியம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[कल्याणरामऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[कवरिमाऩ्इरत्तत् तिलकम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||இரத்தத் திலகம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[काम चास्तिरम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[काळिइरुवर् कोयिल् कपालिउळ्ळम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||இருவர் உள்ளம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[किऴक्कुम् मेऱ्कुम् चन्तिक्किऩ्ऱऩ (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[कुटिचैएऴैप् पङ्काळऩ् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||ஏழைப் பங்காளன்||सन् १९६३||||||
|-
* [[कुप्पत्तु राजा (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[कुऴन्तैयैत्तेटिकटवुळैक् कण्टेऩ् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||கடவுளைக் கண்டேன்||सन् १९६३||||||
|-
* [[चक्कळत्ति (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[चिकप्पुक्कल् मूक्कुत्तिकऱ्पकम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||கற்பகம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[चित्तिरच्चॆव्वाऩम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[चुप्रपातम्कलैयरचि (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||கலையரசி||सन् १९६३||||||
|-
* [[चुवर् इल्लात चित्तिरङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[कल्याणियिऩ् कणवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||கல்யாணியின் கணவன்||सन् १९६३||||||
* [[चॆल्लक्किळि (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[जॆया नी जॆयिच्चुट्टे (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[ञाऩक्कुऴन्तैकाञ्चित् तलैवऩ् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||காஞ்சித் தலைவன்||सन् १९६३||||||
|-
* [[तर्मयुत्तम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[तायिल्लामल्काट्टु नाऩिल्लैराजा (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||காட்டு ராஜா||सन् १९६३||||||
|-
* [[तिचै माऱिय पऱवैकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[तिरिचूलम्कुङ्कुमम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||குங்குமம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[तेवैकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[तैरियलट्चुमिकुपेरत् तीवु (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||குபேரத் தீவு||सन् १९६३||||||
|-
* [[नङ्कूरम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[नल्लतॊरुकुलमकळ् कुटुम्पम्रातै (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||குலமகள் ராதை||सन् १९६३||||||
|-
* [[नाटकमे उलकम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[कैतियिऩ् कातलि (सन् १९६३या संकिपा)]]||கைதியின் காதலி||सन् १९६३||||||
* [[नाऩ् ऒरु कै पार्क्किऱेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[नाऩ् नऩ्ऱि चॊल्वेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[नाऩ्कॊञ्चुम् वाऴवैप्पेऩ्कुमरि (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||கொஞ்சும் குமரி||सन् १९६३||||||
|-
* [[निऩैत्ताले इऩिक्कुम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[कॊटुत्तु वैत्तवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||கொடுத்து வைத்தவன்||सन् १९६३||||||
* [[निऱम् माऱात पूक्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[नी चिरित्ताल् नाऩ् चिरिप्पेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[चित्तूर् राणि पत्मिऩि (सन् १९६३या संकिपा)]]||சித்தூர் ராணி பத்மினி||सन् १९६३||||||
* [[नीच्चल् कुळम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[नीतिक्कु मुऩ् नीया नाऩा (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[तर्मम् तलैकाक्कुम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||தர்மம் தலைகாக்கும்||सन् १९६३||||||
* [[नीया (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[नीलक्कटलिऩ् ओरत्तिले (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[नीलमलर्कळ्तुळचि माटम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||துளசி மாடம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[नूल् वेलि (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[नॆञ्चुक्कुनाऩुम् नीतिऒरु पॆण् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||நானும் ஒரு பெண்||सन् १९६३||||||
|-
* [[पकलिल् ऒरु इरवु (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[नाऩ् वणङ्कुम् तॆय्वम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||நான் வணங்கும் தெய்வம்||सन् १९६३||||||
* [[पचि (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[पञ्च कल्याणि (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[निऩैप्पतऱ्कु नेरमिल्लै (सन् १९६३या संकिपा)]]||நினைப்பதற்கு நேரமில்லை||सन् १९६३||||||
* [[पञ्च पूतम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[पट्टाकत्ति पैरवऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[पातैनीङ्कात माऱिऩाल्निऩैवु (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||நீங்காத நினைவு||सन् १९६३||||||
|-
* [[पाप्पात्ति (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[नीतिक्कुप्पिऩ् पाचम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||நீதிக்குப்பின் பாசம்||सन् १९६३||||||
* [[पुतिय वार्प्पुकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[पून्तळिर् (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[नॆञ्चम् मऱप्पतिल्लै (सन् १९६३या संकिपा)]]||நெஞ்சம் மறப்பதில்லை||सन् १९६३||||||
* [[पॊण्णु ऊरुक्कु पुतुचु (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[पोर्ट्टर् पॊऩ्ऩुचामि (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[मकालट्चुमिपणत्तोट्टम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||பணத்தோட்டம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[मङ्कळवात्तियम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[मल्लिकै मोकिऩिपरिचु (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||பரிசு||सन् १९६३||||||
|-
* [[मान्तोप्पुक्किळिये (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[माम्पऴत्तुपार्मकळे वण्टुपार् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||பார்மகளே பார்||सन् १९६३||||||
|-
* [[मायाण्टि (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[पुऩितवति (सन् १९६३या संकिपा)]]||புனிதவதி||सन् १९६३||||||
* [[मुकत्तिल् मुकम् पार्क्कलाम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[मुतल् इरवु (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[पुरट्चिवीरऩ् पुलित्तेवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||புரட்சிவீரன் புலித்தேவன்||सन् १९६३||||||
* [[यारुक्कु यार् कावल् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[राज राजेस्वरि (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[रोचाप्पू रविक्कैक्कारिपॆण्मऩम् (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||பெண்மனம்||सन् १९६३||||||
|-
* [[लट्चुमि (सन् १९७९या संकिपा)]]
| [[पॆरिय इटत्तुप् पॆण् (सन् १९६३या संकिपा)]]||பெரிய இடத்துப் பெண்||सन् १९६३||||||
* [[वल्लवऩ् वरुकिऱाऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]
|-
* [[वीट्टुक्कु वीटु वाचप्पटि (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[वॆऱ्ऱिक्कुमणि ऒरुवऩ्ओचै (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||மணி ஓசை||सन् १९६३||||||
|-
* [[वॆळ्ळि रतम् (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[वेलुम् मयिलुम् तुणैलवकुचा (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||லவகுசா||सन् १९६३||||||
|-
* [[स्री स्री मामा (सन् १९७९या संकिपा)]]
*| [[स्रीरामजॆयम्वाऩम्पाटि (सन् १९७९या१९६३या संकिपा)]]||வானம்பாடி||सन् १९६३||||||
|-
* [[अन्तरङ्कम् ऊमैयाऩतु (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩप्पऱवैअम्मा ऎङ्के (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||அம்மா எங்கே||सन् १९६४||||||
|-
* [[अऩ्पुक्कु नाऩ् अटिमै (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[अऴैत्ताल्आण्टवऩ् वरुवेऩ्कट्टळै (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||ஆண்டவன் கட்டளை||सन् १९६४||||||
|-
* [[अवऩैच् चॊल्लिक् कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[अवऩ्आयिरम् अवळ् अतुरूपाय् (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||ஆயிரம் ரூபாய்||सन् १९६४||||||
|-
* [[आयिरम् वाचल् इतयम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[इणैन्तऎऩ् तुरुवङ्कळ्कटमै (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||என் கடமை||सन् १९६४||||||
|-
* [[इतयत्तिल् ओर् इटम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[इळैमैक्कोलम्नवरात्तिरि (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||நவராத்திரி||सन् १९६४||||||
|-
* [[इवर्कळ् वित्तियाचमाऩवर्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[नाऩुम् मऩितऩ् ताऩ् (सन् १९६४या संकिपा)]]||நானும் மனிதன் தான்||सन् १९६४||||||
* [[उच्चक्कट्टम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[उल्लाचप्पऱवैकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[ऊमैपच्चै कऩवु कण्टाल्विळक्कु (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||பச்சை விளக்கு||सन् १९६४||||||
|-
* [[ऎङ्क ऊर् राचात्ति (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्क वात्तियार्पटकोट्टि (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||படகோட்டி||सन् १९६४||||||
|-
* [[ऎङ्के तङ्कराज् (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[पणक्कारक् कुटुम्पम् (सन् १९६४या संकिपा)]]||பணக்காரக் குடும்பம்||सन् १९६४||||||
* [[ऎतिर् वीट्टु जऩ्ऩल् (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[ऎमऩुक्कु ऎमऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[ऎल्लाम्पाचमुम् उऩ् कैराचिनेचमुम् (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||பாசமும் நேசமும்||सन् १९६४||||||
|-
* [[ऒत्तैयटि पातैयिले (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[ऒरुपुतिय कै ओचैपऱवै (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||புதிய பறவை||सन् १९६४||||||
|-
* [[ऒरु तलै राकम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[ऒरु मरत्तु पऱवैकळ्पूम्पुकार् (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||பூம்புகார்||सन् १९६४||||||
|-
* [[ऒरु वॆळ्ळाटु वेङ्कैयाकिऱतु (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[ऒरे मुत्तम्पॊम्मै (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||பொம்மை||सन् १९६४||||||
|-
* [[ऒळि पिऱन्ततु (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[कण्णिल्मकळे तॆरियुम्उऩ् कतैकळ्चमत्तु (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||மகளே உன் சமத்து||सन् १९६४||||||
|-
* [[करटि (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[करुम्पुविल्मुरटऩ् मुत्तु (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||முரடன் முத்து||सन् १९६४||||||
|-
* [[कल्लुक्कुळ् ईरम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[काटुरिष्यचिङ्कर् (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||ரிஷ்யசிங்கர்||सन् १९६४||||||
|-
* [[कातल् कातल् कातल् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[कातल्वऴि किळिकळ्पिऱन्ततु (सन् १९८०या१९६४या संकिपा)]]||வழி பிறந்தது||सन् १९६४||||||
|-
* [[कालम् पतिल् चॊल्लुम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[अऩ्पुक्करङ्कळ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||அன்புக்கரங்கள்||सन् १९६५||||||
* [[किरामत्तु अत्तियायम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[कीता ऒरु चॆण्पकप्पू (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[कुमरिआचै पॆण्णिऩ् उळ्ळत्तिलेमुकम् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||ஆசை முகம்||सन् १९६५||||||
|-
* [[कुरु (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[कुरुविक्कूटुआऩन्ति (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||ஆனந்தி||सन् १९६५||||||
|-
* [[चरणम् जयप्पा (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[आयिरत्तिल् ऒरुवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||ஆயிரத்தில் ஒருவன்||सन् १९६५||||||
* [[चामन्तिप्पू (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[चावित्तिरि (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩ चिऩ्ऩ वीटु कट्टिइतयक्कमलम् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||இதயக்கமலம்||सन् १९६५||||||
|-
* [[चिऩ्ऩञ्चिऱु किळिये (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[चुजाताइरवुम् पकलुम् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||இரவும் பகலும்||सन् १९६५||||||
|-
* [[चूलम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[उऩ्ऩैप्पोल् ऒरुवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||உன்னைப்போல் ஒருவன்||सन् १९६५||||||
* [[चौन्तर्यमे वरुक वरुक (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[जम्पु (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[ऎङ्कवीट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९६५या संकिपा)]]||எங்கவீட்டுப் பிள்ளை||सन् १९६५||||||
* [[जाऩि (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[तऩिमरम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[ऎङ्कवीट्टुप् पॆण् (सन् १९६५या संकिपा)]]||எங்கவீட்டுப் பெண்||सन् १९६५||||||
* [[तरैयिल् पूत्त मलर् (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[तर्मराजा (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[तुणिवेऎऩ्ऩताऩ् तोऴऩ्मुटिवु (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||என்னதான் முடிவு||सन् १९६५||||||
|-
* [[तूरत्तु इटि मुऴक्कम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[तॆय्वीकऒरु राकङ्कळ्विरल् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||ஒரு விரல்||सन् १९६५||||||
|-
* [[तॆरु विळक्कु (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[तैप्पॊङ्कल्कऩ्ऩित्ताय् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||கன்னித்தாய்||सन् १९६५||||||
|-
* [[नट्चत्तिरम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[कलङ्करै विळक्कम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||கலங்கரை விளக்கம்||सन् १९६५||||||
* [[नतियै तेटि वन्त कटल् (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[नऩ्ऱिक्करङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[नाऩ्कल्याण नाऩे ताऩ्मण्टपम् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||கல்யாண மண்டபம்||सन् १९६५||||||
|-
* [[नाऩ् पोट्ट चवाल् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[निऴल्कळ्काक्कुम् करङ्कळ् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||காக்கும் கரங்கள்||सन् १९६५||||||
|-
* [[नीरोट्टम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[नीर्काट्टु निलम् नॆरुप्पुराणि (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||காட்டு ராணி||सन् १९६५||||||
|-
* [[नॆञ्चत्तै किळ्ळाते (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[कार्त्तिकै तीपम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||கார்த்திகை தீபம்||सन् १९६५||||||
* [[पणम् पॆण् पाचम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[पम्पाय् मॆयिल् १०९ (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[परुवत्तिऩ्चरचा वाचलिलेपि.ए (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||சரசா பி.ஏ||सन् १९६५||||||
|-
* [[पामा रुक्मणि (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[पिल्लाचान्ति (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||சாந்தி||सन् १९६५||||||
|-
* [[पुतिय तोरणङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[पूट्टाततायिऩ् पूट्टुकळ्करुणै (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||தாயின் கருணை||सन् १९६५||||||
|-
* [[पॆण्णुक्कु यार् कावल् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[पॊऩ्ऩकरम्ताऴम्पू (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||தாழம்பூ||सन् १९६५||||||
|-
* [[पॊल्लातवऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[पौर्णमि निलविल्तिरुविळैयाटल् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||திருவிளையாடல்||सन् १९६५||||||
|-
* [[मङ्कल नायकि (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[मऩ्मत राकङ्कळ्नाणल् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||நாணல்||सन् १९६५||||||
|-
* [[मरिया मै टार्लिङ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[मऱ्ऱवै नेरिल्नी (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||நீ||सन् १९६५||||||
|-
* [[मलर्कळे मलरुङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[मलर्किऩ्ऱ परुवत्तिलेनीर्क्कुमिऴि (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||நீர்க்குமிழி||सन् १९६५||||||
|-
* [[मऴलैप्पट्टाळम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[मातवि वन्ताळ्नीलवाऩम् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||நீலவானம்||सन् १९६५||||||
|-
* [[मीऩाट्चि (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[मुयलुक्कु मूऩु काल्पञ्चवर्णक्किळि (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||பஞ்சவர்ணக்கிளி||सन् १९६५||||||
|-
* [[मुरट्टुक्काळै (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[मुऴुपटित्त निलवुमऩैवि (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||படித்த மனைவி||सन् १९६५||||||
|-
* [[मूटिपऩि (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[पणम् तरुम् परिचु (सन् १९६५या संकिपा)]]||பணம் தரும் பரிசு||सन् १९६५||||||
* [[मेकत्तुक्कुम् ताकमुण्टु (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[याकचालै (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[रत्तपाचम्पणम् पटैत्तवऩ् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||பணம் படைத்தவன்||सन् १९६५||||||
|-
* [[रामऩ् परचुरामऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[रामायि वयचुक्कु वन्तुट्टापऴनि (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||பழநி||सन् १९६५||||||
|-
* [[रिषिमूलम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[रुचिपूजैक्कु कण्टवन्त पूऩैमलर् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||பூஜைக்கு வந்த மலர்||सन् १९६५||||||
|-
* [[वचन्त अऴैप्पुकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[वण्टिच्चक्करम्पूमालै (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||பூமாலை||सन् १९६५||||||
|-
* [[वऱुमैयिऩ् निऱम् चिकप्पु (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[वळ्ळिमयिल्मकऩे केळ् (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||மகனே கேள்||सन् १९६५||||||
|-
* [[विस्वरूपम् (सन् १९८०या संकिपा)]]
| [[वल्लवऩुक्कु वल्लवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||வல்லவனுக்கு வல்லவன்||सन् १९६५||||||
* [[वेटऩै तेटिय माऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]
|-
* [[वेलिताण्टिय वॆळ्ळाटु (सन् १९८०या संकिपा)]]
*| [[स्रीतेविवऴिकाट्टि (सन् १९८०या१९६५या संकिपा)]]||வழிகாட்டி||सन् १९६५||||||
|-
* [[४७ नाट्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[वाऴ्क्कैप् पटकु (सन् १९६५या संकिपा)]]||வாழ்க்கைப் படகு||सन् १९६५||||||
* [[अञ्चात नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[अन्त ७ नाट्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[अन्ति मयक्कम्विळक्केऱ्ऱियवळ् (सन् १९८१या१९६५या संकिपा)]]||விளக்கேற்றியவள்||सन् १९६५||||||
|-
* [[अऩ्पुळ्ळ अत्ताऩ् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऱुवीर मुतल् इऩ्ऱु वरैअपिमऩ्यु (सन् १९८१या१९६५या संकिपा)]]||வீர அபிமன்யு||सन् १९६५||||||
|-
* [[अमरकावियम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[अरुम्पुकळ्वॆण्णिऱ आटै (सन् १९८१या१९६५या संकिपा)]]||வெண்ணிற ஆடை||सन् १९६५||||||
|-
* [[अर्त्तङ्कळ् आयिरम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[हलो मिस्टर् जमीऩ्तार् (सन् १९६५या संकिपा)]]||ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார்||सन् १९६५||||||
* [[अलैकळ् ओय्वतिल्लै (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[अवचरक्कारि (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[अवळुम्अण्णाविऩ् तायाऩाळ्आचै (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||அண்ணாவின் ஆசை||सन् १९६६||||||
|-
* [[आटुकळ् नऩैकिऩ्ऱऩ (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[आरातऩैअवऩ् पित्तऩा (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||அவன் பித்தனா||सन् १९६६||||||
|-
* [[इऩ्ऱु पोय् नाळै वा (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[इरयिल्इरु पयणङ्कळ्वल्लवर्कळ् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||இரு வல்லவர்கள்||सन् १९६६||||||
|-
* [[उतयमाकिऱतु (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्क ऊरु कण्णकिपाप्पा (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||எங்க பாப்பா||सन् १९६६||||||
|-
* [[ऎङ्कम्मा मकाराणि (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[कातल् पटुत्तुम् पाटु (सन् १९६६या संकिपा)]]||காதல் படுத்தும் பாடு||सन् १९६६||||||
* [[ऎऩक्काक कात्तिरु (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[ऎल्लाम् इऩ्प मयम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[ऒरुकुमरिप् इरवु ऒरु पऱवैपॆण् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||குமரிப் பெண்||सन् १९६६||||||
|-
* [[ऒरुत्ति मट्टुम् करैयिऩिले (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[कटल् मीऩ्कळ्कॊटिमलर् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||கொடிமலர்||सन् १९६६||||||
|-
* [[कटवुळिऩ् तीर्प्पु (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[कण्णाटिकौरि कल्याणम् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||கௌரி கல்யாணம்||सन् १९६६||||||
|-
* [[कण्णीरिल् ऎऴुताते (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[कण्णीर् पूक्कळ्चन्तिरोतयम् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||சந்திரோதயம்||सन् १९६६||||||
|-
* [[कऩ्ऩि मकमायि (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[कऩ्ऩित्तीवुचरस्वति चपतम् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||சரஸ்வதி சபதம்||सन् १९६६||||||
|-
* [[करैयॆल्लाम् चॆण्पकप्पू (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[कर्जऩैचातुमिरण्टाल् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||சாதுமிரண்டால்||सन् १९६६||||||
|-
* [[कल्तूण् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[कऴुकुचित्ति (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||சித்தி||सन् १९६६||||||
|-
* [[कालम् ऒरु नाळ् माऱुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[चिऩ्ऩञ्चिऱु उलकम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||சின்னஞ்சிறு உலகம்||सन् १९६६||||||
* [[किळिञ्चल्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[कीऴ्वाऩम् चिवक्कुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[तट्टुङ्कळ् तिऱक्कप्पटुम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்||सन् १९६६||||||
* [[कुटुम्पम् ऒरु कतम्पम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[कुलक्कॊऴुन्तु (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[कोट्टीस्वरऩ्तऩिप् मकऩ्पिऱवि (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||தனிப் பிறவி||सन् १९६६||||||
|-
* [[कोयिल् पुऱा (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[चङ्कर्लाल्तायिऩ् मेल् आणै (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||தாயின் மேல் ஆணை||सन् १९६६||||||
|-
* [[चट्टम् ऒरु इरुट्टऱै (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[चवाल्ताये उऩक्काक (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||தாயே உனக்காக||सन् १९६६||||||
|-
* [[चातिक्कॊरु नीति (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩमुळ्तालि पॆरियमुळ्पाक्कियम् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||தாலி பாக்கியம்||सन् १९६६||||||
|-
* [[चिवप्पु मल्लि (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[तेटिवन्त तिरुमकळ् (सन् १९६६या संकिपा)]]||தேடிவந்த திருமகள்||सन् १९६६||||||
* [[चुमै (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[चूऱावळि (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[चॊर्क्कत्तिऩ्तेऩ् तिऱप्पु विऴामऴै (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||தேன் மழை||सन् १९६६||||||
|-
* [[चॊल्लाते यारुम् केट्टाल् (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[नम्म वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९६६या संकिपा)]]||நம்ம வீட்டு மகாலட்சுமி||सन् १९६६||||||
* [[टिक् टिक् टिक् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[तण्णीर् तण्णीर् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[तरैयिल् वाऴुम् मीऩ्कळ्नाटोटि (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||நாடோடி||सन् १९६६||||||
|-
* [[तिरुप्पङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[तिल्लुनाऩ् मुल्लुआणैयिट्टाल् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||நான் ஆணையிட்டால்||सन् १९६६||||||
|-
* [[ती (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[तॆय्वत्तिरुमणङ्कळ्नाम्मूवर् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||நாம்மூவர்||सन् १९६६||||||
|-
* [[तेवि तरिचऩम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[नण्टुपऱक्कुम् पावै (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||பறக்கும் பாவை||सन् १९६६||||||
|-
* [[नति ऒऩ्ऱु करै मूऩ्ऱु (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[नल्लतुपॆरिय नटन्ते तीरुम्मऩितऩ् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||பெரிய மனிதன்||सन् १९६६||||||
|-
* [[नीति पिऴैत्ततु (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[पॆऱ्ऱाल् ताऩ् पिळ्ळैया (सन् १९६६या संकिपा)]]||பெற்றால் தான் பிள்ளையா||सन् १९६६||||||
* [[नॆञ्चिल् ऒरु मुळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[नॆञ्चिल् तुणिविरुन्ताल् (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[मकाकवि काळितास् (सन् १९६६या संकिपा)]]||மகாகவி காளிதாஸ்||सन् १९६६||||||
* [[नॆरुप्पिले पूत्त मलर् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[नॆऱ्ऱिक्कण् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[नॆल्लिक्कऩिमणिमकुटम् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||மணிமகுடம்||सन् १९६६||||||
|-
* [[पट्टम् पतवि (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[मतरास् टु पाण्टिच्चेरि (सन् १९६६या संकिपा)]]||மதராஸ் டு பாண்டிச்சேரி||सन् १९६६||||||
* [[पट्टम् पऱक्कट्टुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[पऩिमलर् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[पऩ्ऩीर्मऱक्क पुष्पङ्कळ्मुटियुमा (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||மறக்க முடியுமா||सन् १९६६||||||
|-
* [[पाक्कु वॆत्तलै (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[पालनाकम्मामुकराचि (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||முகராசி||सन् १९६६||||||
|-
* [[पालैवऩच्चोलै (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[मेजर् चन्तिरकान्त् (सन् १९६६या संकिपा)]]||மேஜர் சந்திரகாந்த்||सन् १९६६||||||
* [[पुरन्तरताचर् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[पॆण्णिऩ् वाऴ्क्कै (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[मोट्टार् चुन्तरम्पिळ्ळै (सन् १९६६या संकिपा)]]||மோட்டார் சுந்தரம்பிள்ளை||सन् १९६६||||||
* [[पॆण्मऩम् पेचुकिऱतु (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[पॊऩ्ऩऴकि (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[यारुक्काक अऴुताऩ् (सन् १९६६या संकिपा)]]||யாருக்காக அழுதான்||सन् १९६६||||||
* [[मकरन्तम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[मङ्कल लट्चुमि (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[मतुमलर्यार् नी (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||யார் நீ||सन् १९६६||||||
|-
* [[मयिल् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[मवुऩयुत्तम्रामु (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||ராமு||सन् १९६६||||||
|-
* [[माटि वीट्टु एऴै (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[मीण्टुम्लारि कोकिलाटिरैवर् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||லாரி டிரைவர்||सन् १९६६||||||
|-
* [[मीण्टुम् चन्तिप्पोम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[मोकऩप्वल्लवऩ् पुऩ्ऩकैऒरुवऩ् (सन् १९८१या१९६६या संकिपा)]]||வல்லவன் ஒருவன்||सन् १९६६||||||
|-
* [[मौऩ कीतङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]
| [[६७-ल् ऎऩ्. ऎस्. किरुष्णऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||௬௭-ல் என். எஸ். கிருஷ்ணன்||सन् १९६७||||||
* [[रत्तत्तिऩ् रत्तम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
|-
* [[राज पार्वै (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[राजाङ्कम्अते कण्कळ् (सन् १९८१या१९६७या संकिपा)]]||அதே கண்கள்||सन् १९६७||||||
|-
* [[राणि (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[राणुवअऩुपविराजा वीरऩ्अऩुपवि (सन् १९८१या१९६७या संकिपा)]]||அனுபவிராஜா அனுபவி||सन् १९६७||||||
|-
* [[राम् लट्चुमण् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[लारिअरच टिरैवर् राजाक्कण्णुकट्टळै (सन् १९८१या१९६७या संकिपा)]]||அரச கட்டளை||सन् १९६७||||||
|-
* [[वचन्त कालम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[वा इन्तप् पक्कम्आलयम् (सन् १९८१या१९६७या संकिपा)]]||ஆலயம்||सन् १९६७||||||
|-
* [[वाटकै वीटु (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[विटियुम्इरु वरै कात्तिरुमलर्कळ् (सन् १९८१या१९६७या संकिपा)]]||இரு மலர்கள்||सन् १९६७||||||
|-
* [[वॆळिच्चत्तिऱ्कु वाङ्क (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[सत्यउयिर् सुन्दरम्मेल् आचै (सन् १९८१या१९६७या संकिपा)]]||உயிர் மேல் ஆசை||सन् १९६७||||||
|-
* [[स्रीनिवाच कल्याणम् (सन् १९८१या संकिपा)]]
*| [[अक्ऩिऊट्टि चाट्चिवरै उऱवु (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||ஊட்டி வரை உறவு||सन् १९६७||||||
|-
* [[अतिचयप् पिऱविकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[ऎतिरिकळ् जाक्किरतै (सन् १९६७या संकिपा)]]||எதிரிகள் ஜாக்கிரதை||सन् १९६७||||||
* [[अतु (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[अन्त रात्तिरिक्कु चाट्चियिल्लै (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[अम्माकण् कण्ट तॆय्वम् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||கண் கண்ட தெய்வம்||सन् १९६७||||||
|-
* [[अर्च्चऩैप् पूक्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[अऴकियकन्तऩ् कण्णेकरुणै (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||கந்தன் கருணை||सन् १९६७||||||
|-
* [[अवऩुक्कु निकर् अवऩे (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[अवळ् एऱ्ऱिय तीपम्कऱ्पूरम् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||கற்பூரம்||सन् १९६७||||||
|-
* [[अस्तिवारम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[कातलित्ताल् पोतुमा (सन् १९६७या संकिपा)]]||காதலித்தால் போதுமா||सन् १९६७||||||
* [[आकाय कङ्कै (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[आट्टो राजा (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[आऩन्तकातल् राकम्पऱवै (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||காதல் பறவை||सन् १९६७||||||
|-
* [[आयिरम् मुत्तङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[इतयम् पेचुकिऱतुकावल्कारऩ् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||காவல்காரன்||सन् १९६७||||||
|-
* [[इतो वरुकिऱेऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[इऩियवळेचपाष् वातम्पि (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||சபாஷ் தம்பி||सन् १९६७||||||
|-
* [[इरट्टै मऩितऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[चुन्तरमूर्त्ति (सन् १९६७या संकिपा)]]||சுந்தரமூர்த்தி||सन् १९६७||||||
* [[इराकम् तेटुम् पल्लवि (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[इळञ्चोटिकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[ईरविऴिक्कायङ्कळ्चॆल्वमकळ् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||செல்வமகள்||सन् १९६७||||||
|-
* [[ऊरुक्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[ऊरुम्तङ्कक् उऱवुम्कम्पि (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||தங்கக் கம்பி||सन् १९६७||||||
|-
* [[ऎङ्केयो केट्ट कुरल् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[ऎच्चिल् इरवुकळ्तङ्कै (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||தங்கை||सन् १९६७||||||
|-
* [[एऴावतु मऩितऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[ताय्क्कुत् तलैमकऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||தாய்க்குத் தலைமகன்||सन् १९६७||||||
* [[ऒरु वारिचु उरुवाकिऱतु (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[ओम् चक्ति (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[तिरुवरुट्चॆल्वर् (सन् १९६७या संकिपा)]]||திருவருட்செல்வர்||सन् १९६७||||||
* [[कटवुळुक्कु ऒरु कटितम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[कण्णे राता (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[कण्णोटु कण्तॆय्वच्चॆयल् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||தெய்வச்செயல்||सन् १९६७||||||
|-
* [[कण्मणि पूङ्का (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[कऩवुकळ् कऱ्पऩैकळ्नाऩ् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||நான்||सन् १९६७||||||
|-
* [[करुटा चौक्कियमा (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[नाऩ् यार् तॆरियुमा (सन् १९६७या संकिपा)]]||நான் யார் தெரியுமா||सन् १९६७||||||
* [[कल्याण कालम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[कातलित्तु पार् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[कातल्निऩैविल् ओवियम्निऩ्ऱवऩ् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||நினைவில் நின்றவன்||सन् १९६७||||||
|-
* [[कातोटुताऩ् नाऩ् पेचुवेऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[नॆञ्चिरुक्कुम् वरै (सन् १९६७या संकिपा)]]||நெஞ்சிருக்கும் வரை||सन् १९६७||||||
* [[कुप्पत्तुप् पॊऩ्ऩु (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[कुरोतम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[पक्त पिरकलता (सन् १९६७या संकिपा)]]||பக்த பிரகலதா||सन् १९६७||||||
* [[केळ्वियुम् नाऩे पतिलुम् नाऩे (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[कोपुरङ्कळ् चाय्वतिल्लै (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[कोऴिपट्टणत्तिल् कूवुतुपूतम् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||பட்டணத்தில் பூதம்||सन् १९६७||||||
|-
* [[चकलकला वल्लवऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[चङ्किलिपन्तयम् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||பந்தயம்||सन् १९६७||||||
|-
* [[चट्टम् चिरिक्किऱतु (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩञ्चिऱुचुकळ्पवाऩि (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||பவானி||सन् १९६७||||||
|-
* [[चिम्ला स्पॆषल् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[चिवन्तपामा कण्कळ्विजयम् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||பாமா விஜயம்||सन् १९६७||||||
|-
* [[टार्लिङ् टार्लिङ् टार्लिङ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[तणियात ताकम्पालाटै (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||பாலாடை||सन् १९६७||||||
|-
* [[तऩिकाट्टु राजा (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[पॆण् ऎऩ्ऱाल् पॆण् (सन् १९६७या संकिपा)]]||பெண் என்றால் பெண்||सन् १९६७||||||
* [[ताम्पत्यम् ऒरु चङ्कीतम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[ताय् मूकाम्पिकै (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[तियाकिपॆण्णे नी वाऴ्क (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||பெண்ணே நீ வாழ்க||सन् १९६७||||||
|-
* [[तीरात विळैयाट्टु पिळ्ळै (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[तीर्प्पुपेचुम् तॆय्वम् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||பேசும் தெய்வம்||सन् १९६७||||||
|-
* [[तीर्प्पुकळ् तिरुत्तपटलाम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[तुणैपॊऩ्ऩाऩ वाऴ्वु (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||பொன்னான வாழ்வு||सन् १९६७||||||
|-
* [[तुणैवि (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[तूक्कु मेटैमकराचि (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||மகராசி||सन् १९६७||||||
|-
* [[तूऱल् निऩ्ऩु पोच्चु (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[मऩम् ऒरु कुरङ्कु (सन् १९६७या संकिपा)]]||மனம் ஒரு குரங்கு||सन् १९६७||||||
* [[तेवियिऩ् तिरुविळैयाटल् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[तॊट्टाल् चुटुम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[माटिवीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा)]]||மாடிவீட்டு மாப்பிள்ளை||सन् १९६७||||||
* [[नटमाटुम् चिलैकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[नऩ्ऱि मीण्टुम् वरुक (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[नम्पिऩाल्मुकूर्त्त नम्पुङ्कळ्नाळ् (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||முகூர்த்த நாள்||सन् १९६७||||||
|-
* [[नलन्ताऩा (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[नाटोटि चिलैकळ्राजात्ति (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||ராஜாத்தி||सन् १९६७||||||
|-
* [[नाटोटि राजा (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[राजावीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा)]]||ராஜாவீட்டு மாப்பிள்ளை||सन् १९६७||||||
* [[नाऩ् कुटितुक्कॊण्टिरुप्पेऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[नायक्करिऩ् मकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[निजङ्कळ्वालिप विरुन्तु (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||வாலிப விருந்து||सन् १९६७||||||
|-
* [[निऩैवॆल्लाम् नित्या (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[निऴल् चुटुवतिल्लैविवचायि (सन् १९८२या१९६७या संकिपा)]]||விவசாயி||सन् १९६७||||||
|-
* [[निऴल् तेटुम् नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[नीतिअऩ्पु तेवऩ् मयक्कम्वऴि (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||அன்பு வழி||सन् १९६८||||||
|-
* [[नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[नॆञ्चिल्अऩ्ऱु ऒरुकण्ट राकम्मुकम् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||அன்று கண்ட முகம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[नेरम् वन्ताच्चु (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[पकटैउयर्न्त पऩ्ऩिरॆण्टुमऩितऩ् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||உயர்ந்த மனிதன்||सन् १९६८||||||
|-
* [[पक्कत्तु वीट्टु रोजा (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[पञ्चवर्णम्उयिरा माऩमा (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||உயிரா மானமா||सन् १९६८||||||
|-
* [[पट्टणत्तु राजाक्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[ऎङ्क ऊर् राजा (सन् १९६८या संकिपा)]]||எங்க ஊர் ராஜா||सन् १९६८||||||
* [[पण्णैपुरत्तु पाण्टवर्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[पयणङ्कळ् मुटिवतिल्लै (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[परीट्चैक्कुऎतिर् नेरमाच्चुनीच्चल् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||எதிர் நீச்சல்||सन् १९६८||||||
|-
* [[पार्वैयिऩ् मऱुपक्कम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[पुतुक्कवितैऎऩ् तम्पि (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||என் தம்பி||सन् १९६८||||||
|-
* [[पूम् पूम् माटु (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[पॊय्ऒळि चाट्चिविळक्कु (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||ஒளி விளக்கு||सन् १९६८||||||
|-
* [[पोक्किरि राजा (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[मकऩे मकऩेकणवऩ् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||கணவன்||सन् १९६८||||||
|-
* [[मञ्चळ् निला (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[मणल्कण्णऩ् कयिऱुऎऩ् कातलऩ् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||கண்ணன் என் காதலன்||सन् १९६८||||||
|-
* [[मरुमकळे वाऴ्क (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[मातुळैकलाट्टा मुत्तुक्कळ्कल्याणम् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||கலாட்டா கல்யாணம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[माऩामतुरै (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[मामियाराकल्लुम् मरुमकळाकऩियाकुम् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||கல்லும் கனியாகும்||सन् १९६८||||||
|-
* [[मुऱैप्पॊऩ्ऩु (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[मुळ्कातल् इल्लात रोजावाकऩम् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||காதல் வாகனம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[मूऩ्ऱु मुकम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[कुटियिरुन्त कोयिल् (सन् १९६८या संकिपा)]]||குடியிருந்த கோயில்||सन् १९६८||||||
* [[मॆट्टि (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[रङ्का (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[राकपन्तङ्कळ्कुऴन्तैक्काक (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||குழந்தைக்காக||सन् १९६८||||||
|-
* [[राणित्तेऩी (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[लाट्टरि टिक्कॆट्चक्करम् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||சக்கரம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[वचन्तत्तिल् ऒरु नाळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[वटिवङ्कळ्चत्तियम् तवऱाते (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||சத்தியம் தவறாதே||सन् १९६८||||||
|-
* [[वटैमालै (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[वाचिरित्त कण्णा वामुकम् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||சிரித்த முகம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[वालिपमे वा (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[चॆल्वियिऩ् चॆल्वम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||செல்வியின் செல்வம்||सन् १९६८||||||
* [[वाऴ्वे मायम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[वॆऱ्ऱि नमते (सन् १९८२या संकिपा)]]
| [[चोप्पु चीप्पु कण्णाटि (सन् १९६८या संकिपा)]]||சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி||सन् १९६८||||||
* [[वेटिक्कै मऩितर्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]
|-
* [[स्परिचम् (सन् १९८२या संकिपा)]]
*| [[हिट्लर् उमानात्जीवऩाम्चम् (सन् १९८२या१९६८या संकिपा)]]||ஜீவனாம்சம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[अटुत्त वारिचु (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[अण्णेटिल्लि अण्णेमाप्पिळ्ळै (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||டில்லி மாப்பிள்ளை||सन् १९६८||||||
|-
* [[अऩल् काऱ्ऱु (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[अन्त चिल नाट्कळ्टीच्चरम्मा (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||டீச்சரம்மா||सन् १९६८||||||
|-
* [[अपूर्व चकोतरिकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[अलैपायुम्तामरै नॆञ्चङ्कळ्नॆञ्चम् (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||தாமரை நெஞ்சம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[आऩन्त कुम्मि (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[आयिरम्तिरुमाल् निलवे वापॆरुमै (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||திருமால் பெருமை||सन् १९६८||||||
|-
* [[इतु ऎङ्क नाटु (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[तिल्लाऩा मोकऩाम्पाळ् (सन् १९६८या संकिपा)]]||தில்லானா மோகனாம்பாள்||सन् १९६८||||||
* [[इऩिमै इतो इतो (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[इऩ्ऱु नी नाळै नाऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[इळमैतॆय्वीक कालङ्कळ्उऱवु (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||தெய்வீக உறவு||सन् १९६८||||||
|-
* [[इळैय पिऱविकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[उण्मैकळ्तेर् तिरुविऴा (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||தேர் திருவிழா||सन् १९६८||||||
|-
* [[उयिरुळ्ळवरै उषा (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[उऱङ्कात निऩैवुकळ्तेवि (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||தேவி||सन् १९६८||||||
|-
* [[उरुवङ्कळ् माऱलाम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[नालुम् तॆरिन्तवऩ् (सन् १९६८या संकिपा)]]||நாலும் தெரிந்தவன்||सन् १९६८||||||
* [[ऎङ्कळलालुम् मुटियुम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ् आचै उऩ्ऩोटुताऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[निमिर्न्तु निल् (सन् १९६८या संकिपा)]]||நிமிர்ந்து நில்||सन् १९६८||||||
* [[ऎऩ्ऩै पार् ऎऩ् अऴकै पार् (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[ऒप्पन्तम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[ऒरुनीयुम् इन्तिय कऩवुनाऩुम् (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||நீயும் நானும்||सन् १९६८||||||
|-
* [[ऒरु ओटै नतियाकिऱतु (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[नीलकिरि ऎक्स्पिरस् (सन् १९६८या संकिपा)]]||நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ்||सन् १९६८||||||
* [[ऒरु कै पार्प्पोम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[ऒरु पुल्लाङ्कुऴल् अटुप्पूतुकिऱतु (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[कचप्पुम् इऩिप्पुम्नेर्वऴि (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||நேர்வழி||सन् १९६८||||||
|-
* [[कण् चिवन्ताल् मण् चिवक्कुम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[पणक्कार पिळ्ळै (सन् १९६८या संकिपा)]]||பணக்கார பிள்ளை||सन् १९६८||||||
* [[कळ् वटियुम् पूक्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[कामऩ् पण्टिकै (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[काष्मीर्पणमा कातलिपाचमा (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||பணமா பாசமா||सन् १९६८||||||
|-
* [[किरामत्तु किळिकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[कैवरिचैपाल् मऩम् (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||பால் மனம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[कॊक्करको (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[चट्टत्तुक्कुपुतिय ऒरु चवाल्पूमि (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||புதிய பூமி||सन् १९६८||||||
|-
* [[चट्टम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[चन्तिप्पुपुत्तिचालिकळ् (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||புத்திசாலிகள்||सन् १९६८||||||
|-
* [[चम्चारम् ऎऩ्पतु वीणै (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[चरणालयम्पूवुम् मॊट्टुम् (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||பூவும் மொட்டும்||सन् १९६८||||||
|-
* [[चष्टिविरतम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[चाट्चिपॊम्मलाट्टम् (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||பொம்மலாட்டம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[चाट्टै इल्लात पम्परम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[मुत्तुच् चिप्पि (सन् १९६८या संकिपा)]]||முத்துச் சிப்பி||सन् १९६८||||||
* [[चिल्क् चिल्क् चिल्क् (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[चिवप्पु चीरियऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[चीरुम् चिङ्कङ्कळ्मूऩ्ऱॆऴुत्तु (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||மூன்றெழுத்து||सन् १९६८||||||
|-
* [[चुप मुकूर्त्तम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[चुमङ्कलिरकचिय पोलीस् ११५ (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||ரகசிய போலீஸ் ௧௧௫||सन् १९६८||||||
|-
* [[चूरक्कोट्टै चिङ्कक्कुट्टि (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[चूरप्पुलिलट्चुमि कल्याणम् (सन् १९८३या१९६८या संकिपा)]]||லட்சுமி கல்யாணம்||सन् १९६८||||||
|-
* [[जोति (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[टौरिअक्का कल्याणम्तङ्कै (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||அக்கா தங்கை||सन् १९६९||||||
|-
* [[तङ्क मकऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[अञ्चल् पॆट्टि ५२० (सन् १९६९या संकिपा)]]||அஞ்சல் பெட்டி ௫௨௦||सन् १९६९||||||
* [[तङ्कैकोर् कीतम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[तण्टिक्कप्पट्ट नियाजङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[तम्पतिकळ्अटिमैप् पॆण् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||அடிமைப் பெண்||सन् १९६९||||||
|-
* [[ताय् वीटु (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[तुटिक्कुम् करङ्कळ्अत्तैमकऩ् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||அத்தைமகன்||सन् १९६९||||||
|-
* [[तूङ्कात कण्णिऩ्ऱु ऒऩ्ऱु (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[अऩ्ऩैयुम् पितावुम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||அன்னையும் பிதாவும்||सन् १९६९||||||
* [[तूङ्काते तम्पि तूङ्काते (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[तूरम् अतिकमिल्लै (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[तोटि राकम्अऩ्पळिप्पु (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||அன்பளிப்பு||सन् १९६९||||||
|-
* [[नाऩ् उऩ्ऩॆ निऩैच्चेऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[नाऩ्अवरे चूटियऎऩ् मलर्तॆय्वम् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||அவரே என் தெய்வம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[नालु पेरुक्कु नऩ्ऱि (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[नीतिपतिआयिरम् पॊय् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||ஆயிரம் பொய்||सन् १९६९||||||
|-
* [[नीऱुपूत्त नॆरुप्पु (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[नॆञ्चमॆल्लाम्इरत्त नीयेपेय् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||இரத்த பேய்||सन् १९६९||||||
|-
* [[नॆञ्चोटु नॆञ्चम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[पकवतिपुरम्इरु रयिल्वेकेट्कोटुकळ् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||இரு கோடுகள்||सन् १९६९||||||
|-
* [[पक्त तुरुवमार्क्कण्टेयऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[उलकम् इव्वळवु ताऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||உலகம் இவ்வளவு தான்||सन् १९६९||||||
* [[पायुम् पुलि (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[पिरम्मचारिकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[पुत्तिचालिप्ओटुम् पैत्तियङ्कळ्नति (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||ஓடும் நதி||सन् १९६९||||||
|-
* [[पॆण्मैयिऩ् उण्मै (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[पॊय्क्काल्कण्णे कुतिरैपाप्पा (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||கண்ணே பாப்பா||सन् १९६९||||||
|-
* [[पोलीस् पोलीस् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[मण्वाचऩैकऩ्ऩिप् पॆण् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||கன்னிப் பெண்||सन् १९६९||||||
|-
* [[मऩैवि चॊल्ले मन्तिरम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[मलैयूर्काप्टऩ् मम्पट्टियाऩ्रञ्चऩ् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||காப்டன் ரஞ்சன்||सन् १९६९||||||
|-
* [[माऱुपट्ट्ट कोणङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[मिरुतङ्ककावल् चक्करवर्त्तितॆय्वम् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||காவல் தெய்வம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[मुत्तु ऎङ्कळ् चॊत्तु (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[मुन्ताऩै मुटिच्चुकुरुतट्चणै (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||குருதட்சணை||सन् १९६९||||||
|-
* [[मूऩ्ऱाम् पिऱै (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[मॆल्ल पेचुङ्कळ्कुलविळक्कु (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||குலவிளக்கு||सन् १९६९||||||
|-
* [[यामिरुक्क पयमेऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[युकतर्मम्कुऴन्तै उळ्ळम् (सन् १९८३या१९६९या संकिपा)]]||குழந்தை உள்ளம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[युत्त काण्टम् (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[चान्ति निलैयम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||சாந்தி நிலையம்||सन् १९६९||||||
* [[रत्तकाट्टेरियिऩ् मर्म माळिकै (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[राकङ्कळ् माऱुवतिल्लै (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[चिङ्कप्पूर् चीमाऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||சிங்கப்பூர் சீமான்||सन् १९६९||||||
* [[वळर्त्तकटा (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[विलियऩूर् माता (सन् १९८३या संकिपा)]]
| [[चिवन्त मण् (सन् १९६९या संकिपा)]]||சிவந்த மண்||सन् १९६९||||||
* [[वीट्टिले रामऩ् वॆळियिले किरुष्णऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]
|-
* [[वॆळ्ळै रोजा (सन् १९८३या संकिपा)]]
*| [[२४ मणि नेरम्चुपतिऩम् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||சுபதினம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[अच्चमिल्लै अच्चमिल्लै (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[अन्तचॆल्लप् उऱवुक्कु चाट्चिपॆण् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||செல்லப் பெண்||सन् १९६९||||||
|-
* [[अन्त जूऩ् पतिऩाऱाम् नाळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पुळ्ळजन्तु मलरेलट्चम् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||ஜந்து லட்சம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[अऩ्पुळ्ळ रजिऩिकान्त् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पेतङ्क ओटिवामलर् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||தங்க மலர்||सन् १९६९||||||
|-
* [[अम्पिकै नेरिल् वन्ताळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[अम्मातङ्कच् इरुक्काचुरङ्कम् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||தங்கச் சுரங்கம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[अऴकु (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[आत्तोर आत्तातिरुटऩ् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||திருடன்||सन् १९६९||||||
|-
* [[आयिरम् कैकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[आलय तीपम्तुणैवऩ् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||துணைவன்||सन् १९६९||||||
|-
* [[इङ्केयुम् ऒरु कङ्कै (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[इतु ऎङ्क पूमितुलापारम् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||துலாபாரம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[इरुमेतैकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[उङ्क वीट्टु पिळ्ळैतॆय्वमकऩ् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||தெய்வமகன்||सन् १९६९||||||
|-
* [[उऩ्ऩै नाऩ् चन्तित्तेऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[उऱवै कात्त किळिनम्नाटु (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||நம்நாடு||सन् १९६९||||||
|-
* [[उळ्ळम् उरुकुतटि (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[नाऩ्कु किल्लाटिकळ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||நான்கு கில்லாடிகள்||सन् १९६९||||||
* [[ऊमै जऩङ्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[ऊरुक्कु उपतेचम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[ऎऩक्कुळ् ऒरुवऩ्निऱैकुटम् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||நிறைகுடம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[ऎऴुतात चट्टङ्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[एतोनिल् मोकम्कवऩि कातलि (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||நில் கவனி காதலி||सन् १९६९||||||
|-
* [[ओ माऩे माऩे (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[ओचैपाल् कुटम् (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||பால் குடம்||सन् १९६९||||||
|-
* [[कटमै (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[कल्याणपूवा कऩवुकळ्तलैया (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||பூவா தலையா||सन् १९६९||||||
|-
* [[कातुल पू (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[पॆण्णै वाऴविटुङ्कळ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||பெண்ணை வாழவிடுங்கள்||सन् १९६९||||||
* [[कावल् कैतिकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[कुटुम्पम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[कुयिलेपॊण्णु कुयिलेमाप्पिळ्ळै (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||பொண்ணு மாப்பிள்ளை||सन् १९६९||||||
|-
* [[कुऴन्तै एचु (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[कुवा कुवा वात्तुक्कळ्पॊऱ्चिलै (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||பொற்சிலை||सन् १९६९||||||
|-
* [[कै कॊटुक्कुम् कै (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[कैराचिक्कारऩ्मकऩे नी वाऴ्क (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||மகனே நீ வாழ்க||सन् १९६९||||||
|-
* [[कॊम्पेऱिमूक्कऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[चङ्कनातम्मकिऴम्पू (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||மகிழம்பூ||सन् १९६९||||||
|-
* [[चङ्करि (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[चट्टत्तै तिरुत्तुङ्कळ्मऩचाट्चि (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||மனசாட்சி||सन् १९६९||||||
|-
* [[चत्तियम् नीये (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[चरित्तिर नायकऩ्मऩैवि (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||மனைவி||सन् १९६९||||||
|-
* [[चान्ति मुकूर्त्तम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[चिम्म चॊप्पणम्मऩ्ऩिप्पु (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||மன்னிப்பு||सन् १९६९||||||
|-
* [[चिरञ्चीवि (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[चिऱैवा राजा वा (सन् १९८४या१९६९या संकिपा)]]||வா ராஜா வா||सन् १९६९||||||
|-
* [[चुक्रतिचै (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[चुमङ्कलिक्कोलम्अऩातै आऩन्तऩ् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||அனாதை ஆனந்தன்||सन् १९७०||||||
|-
* [[जऩवरि १ (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[तङ्कक्कोप्पैऎङ्क मामा (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||எங்க மாமா||सन् १९७०||||||
|-
* [[तङ्कमटि तङ्कम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[तम्पिक्कुऎङ्कळ् ऎन्त ऊरुतङ्कम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||எங்கள் தங்கம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[तराचु (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[ऎङ्किरुन्तो वन्ताऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||எங்கிருந்தோ வந்தான்||सन् १९७०||||||
* [[तर्मकर्त्ता (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[तलैयणै मन्तिरम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[तावणिक् कऩवुकळ्ऎतिरॊलि (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||எதிரொலி||सन् १९७०||||||
|-
* [[तिरुट्टु राजाक्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[तिरुप्पम्ऎतिर्कालम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||எதிர்காலம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[तीर्प्पु ऎऩ् कैयिल् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[तेऩ्ऎऩ् कूटुअण्णऩ् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||என் அண்ணன்||सन् १९७०||||||
|-
* [[तेऩ् चिट्टुकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[तेवि चिऱी तेविएऩ् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||ஏன்||सन् १९७०||||||
|-
* [[नऩ्ऱि (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[नलम् नलमऱिय आवल्कण्मलर् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||கண்மலர்||सन् १९७०||||||
|-
* [[नल्ल नाळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[नल्लवऩुक्कुकल्याण नल्लवऩ्ऊर्वलम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||கல்யாண ஊர்வலம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[नाणयम् इल्लात नाणयम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[नाऩ्कस्तूरि पाटुम् पाटल्तिलकम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||கஸ்தூரி திலகம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[नाऩ् मकाऩ् अल्ल (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[नाळैकातल् उऩतु नाळ्जोति (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||காதல் ஜோதி||सन् १९७०||||||
|-
* [[निच्चयम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[निऩैवुकळ्कालम् वॆल्लुम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||காலம் வெல்லும்||सन् १९७०||||||
|-
* [[नियायम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[नियायम्कावियत् केट्किऱेऩ्तलैवऩ् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||காவியத் தலைவன்||सन् १९७०||||||
|-
* [[निरपराति (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[निलवु चुटुवतिल्लैचङ्कम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||சங்கம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[नी तॊटुम्पोतु (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[नीङ्कळ् केट्टवैचि.ज.टि.चङ्कर् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||சி.ஜ.டி.சங்கர்||सन् १९७०||||||
|-
* [[नीतिक्कु ऒरु पॆण् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[नूऱावतु नाळ्चिनेकिति (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||சிநேகிதி||सन् १९७०||||||
|-
* [[नॆञ्चत्तै अळ्ळित्ता (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[नॆरुप्पुक्कुळ् ईरम्चॊर्क्कम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||சொர்க்கம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[नेरम् नल्ल नेरम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[पिरियमुटऩ् पिरपुजीवनाटि (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||ஜீவநாடி||सन् १९७०||||||
|-
* [[पिळ्ळैयार् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[पुतियतपाल्कारऩ् चङ्कमम्तङ्कै (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||தபால்காரன் தங்கை||सन् १९७०||||||
|-
* [[पुतियवऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[पुतुमैप्पॆण्तरिचऩम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||தரிசனம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[पुयल् कटन्त पूमि (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[पूविलङ्कुतलैवऩ् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||தலைவன்||सन् १९७०||||||
|-
* [[पेय् वीटु (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[तिरुटात तिरुटऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||திருடாத திருடன்||सन् १९७०||||||
* [[पॊण्णु पिटिच्चिरुक्कु (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[पॊऴुतु विटिञ्चाच्चु (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[तिरुमलै तॆऩ्कुमरि (सन् १९७०या संकिपा)]]||திருமலை தென்குமரி||सन् १९७०||||||
* [[मकुटि (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[मण्चोरु (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[तेटिवन्त माप्पिळ्ळै (सन् १९७०या संकिपा)]]||தேடிவந்த மாப்பிள்ளை||सन् १९७०||||||
* [[मतुरै चूरऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[मऩ्मत राजाक्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[मामऩ्नटु मच्चाऩ्इरविल् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||நடு இரவில்||सन् १९७०||||||
|-
* [[माऱ्ऱाऩ् तोट्टत्तु मल्लिकै (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[मुटिवल्लनम्म आरम्पम्कुऴन्तै (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||நம்ம குழந்தை||सन् १९७०||||||
|-
* [[मॆट्रास् वात्तियार् (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[नम्मवीट्टु तॆय्वम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||நம்மவீட்டு தெய்வம்||सन् १९७०||||||
* [[राजतन्तिरम् (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[राजा वीट्टु कण्णुक्कुट्टि (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[रुचिनवक्किरकम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||நவக்கிரகம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[वम्च विळक्कु (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[वाङ्कनिलवे माप्पिळ्ळैनी वाङ्कचाट्चि (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||நிலவே நீ சாட்சி||सन् १९७०||||||
|-
* [[वाय्च्चॊल्लिल् वीरऩटि (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[नूऱ्ऱाण्टु कालम् वाऴ्क (सन् १९७०या संकिपा)]]||நூற்றாண்டு காலம் வாழ்க||सन् १९७०||||||
* [[वाय्प्पन्तल् (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[वाऴ्क्कै (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[वितिपत्ताम् पचलि (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||பத்தாம் பசலி||सन् १९७०||||||
|-
* [[वीट्टुक्कु ऒरु कण्णकि (सन् १९८४या संकिपा)]]
*| [[वॆळ्ळैपॆण् पुऱा ऒऩ्ऱुतॆय्वम् (सन् १९८४या१९७०या संकिपा)]]||பெண் தெய்வம்||सन् १९७०||||||
|-
* [[वेङ्कैयिऩ् मैन्तऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
| [[माट्टुक्कार वेलऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||மாட்டுக்கார வேலன்||सन् १९७०||||||
* [[वैतेकि कात्तिरुन्ताळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]
|-
* [[अटुत्तात्तु आल्पर्ट् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[अन्त ऒरु निमिटम्माणवऩ् (सन् १९८५या१९७०या संकिपा)]]||மாணவன்||सन् १९७०||||||
|-
* [[अन्तस्तु (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩै पूमिमालति (सन् १९८५या१९७०या संकिपा)]]||மாலதி||सन् १९७०||||||
|-
* [[अऩ्पिऩ् मुकवरि (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[रामऩ् ऎत्तऩै रामऩटि (सन् १९७०या संकिपा)]]||ராமன் எத்தனை ராமனடி||सन् १९७०||||||
* [[अमुतकाऩम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[अम्मावुम् नीये अप्पावुम् नीये (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[अर्त्तमुळ्ळवियट्नाम् आचैकळ्वीटु (सन् १९८५या१९७०या संकिपा)]]||வியட்நாம் வீடு||सन् १९७०||||||
|-
* [[अलैयोचै (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[विळैयाट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९७०या संकिपा)]]||விளையாட்டுப் பிள்ளை||सन् १९७०||||||
* [[अवऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[अवळ् चुमङ्कलिताऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[अऩ्ऩै वेळाङ्कण्णि (सन् १९७१या संकिपा)]]||அன்னை வேளாங்கண்ணி||सन् १९७१||||||
* [[आकायतामरैकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[आण्टवऩ् चॊत्तु (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[अऩ्पुक्कु ऒरु अण्णऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||அன்புக்கு ஒரு அண்ணன்||सन् १९७१||||||
* [[आण्पावम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[आषा (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[इणन्त कोटुकळ्अरुट्पॆरुञ्जोति (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||அருட்பெருஞ்ஜோதி||सन् १९७१||||||
|-
* [[इतयक्कोयिल् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[इतु ऎङ्कळ् राज्यम्अरुणोतयम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||அருணோதயம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[इरण्टु मऩम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[अवळुक्कॆऩ्ऱु ऒरु मऩम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||அவளுக்கென்று ஒரு மனம்||सन् १९७१||||||
* [[इळङ्कऩ्ऱु (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[इळमै (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[ईट्टिआति पराचक्ति (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||ஆதி பராசக்தி||सन् १९७१||||||
|-
* [[उतयकीतम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[उत्तमिइरु तुरुवम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||இரு துருவம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[उऩक्काक ऒरु रोजा (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[इरुळुम् ऒळियुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||இருளும் ஒளியும்||सन् १९७१||||||
* [[उऩ् कण्णिल् नीर् वऴिन्ताल् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[उऩ्ऩै तेटि वरुवेऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[उत्तरविऩ्ऱि उळ्ळे वा (सन् १९७१या संकिपा)]]||உத்தரவின்றி உள்ளே வா||सन् १९७१||||||
* [[उऩ्ऩै विटमाट्टेऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[उयर्न्त उळ्ळम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[उरिमैऒरु ताय् मक्कळ् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||ஒரு தாய் மக்கள்||सन् १९७१||||||
|-
* [[ऊञ्चलाटुम् उऱवुकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कळ् कुरल्कण्काट्चि (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||கண்காட்சி||सन् १९७१||||||
|-
* [[एमाऱ्ऱाते एमाऱाते (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[ऒरुकण्णऩ् कैटियिऩ् टैरिकरुणै (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||கண்ணன் கருணை||सन् १९७१||||||
|-
* [[ऒरु मलरिऩ् पयणम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[कटिवाळम्कुमरिक्कोट्टम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||குமரிக்கோட்டம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[कऩ्ऩिराचि (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[कऱुप्पुकुलमा चट्टैक्कारऩ्कुणमा (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||குலமா குணமா||सन् १९७१||||||
|-
* [[करैयै तॊटात अलैकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[कऱ्पूरतीपम्कॆट्टिक्कारऩ् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||கெட்டிக்காரன்||सन् १९७१||||||
|-
* [[कल्याण अकतिकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[कल्य्णम् ऒरु काल्कट्टुचपतम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||சபதம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[काक्किचट्टै (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[कावल्चवाले चमाळि (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||சவாலே சமாளி||सन् १९७१||||||
|-
* [[कीताञ्चलि (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[चुटरुम् चूऱावळियुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||சுடரும் சூறாவளியும்||सन् १९७१||||||
* [[कुङ्कुमच्चिमिऴ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[कुऱ्ऱवाळिकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[कॆट्टिमेळम्चुमति ऎऩ् चुन्तरि (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||சுமதி என் சுந்தரி||सन् १९७१||||||
|-
* [[कॊलुचु (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[चन्तोषकऩवुकळ्चूताट्टम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||சூதாட்டம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[चमयप्पुरत्ताळे चाट्चि (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[जस्टिस् विस्वनातऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||ஜஸ்டிஸ் விஸ்வநாதன்||सन् १९७१||||||
* [[चमुताय चन्तैयिले (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[चावि (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[चिकप्पुतङ्क निलाकोपुरम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||தங்க கோபுரம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[चिकप्पुक्किळि (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[चितम्पर रकचियम्तङ्कैक्काक (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||தங்கைக்காக||सन् १९७१||||||
|-
* [[चित्तिरमे चित्तिरमे (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[चिन्तुपैरवितिरुमकळ् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||திருமகள்||सन् १९७१||||||
|-
* [[चिऩ्ऩ वीटु (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[तुळ्ळि ओटुम् पुळ्ळिमाऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||துள்ளி ஓடும் புள்ளிமான்||सन् १९७१||||||
* [[चुकमाऩ राकङ्कळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[चॆयिऩ् जॆयपाल् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[चॆल्वितॆय्वम् पेचुमा (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||தெய்வம் பேசுமா||सन् १९७१||||||
|-
* [[चॊऩ्ऩा नम्पमाट्टीङ्क (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[जऩऩितेऩुम् पालुम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||தேனும் பாலும்||सन् १९७१||||||
|-
* [[जप्पाऩिल् कल्याणरामऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[जाऩ्चितेऩ् किण्णम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||தேன் கிண்ணம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[तङ्क मामा (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[तण्टऩैतेरोट्टम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||தேரோட்டம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[तवम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[तिऱमैनाऩ्कु चुवर्कळ् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||நான்கு சுவர்கள்||सन् १९७१||||||
|-
* [[तॆऩ्ऱले ऎऩ्ऩैत्तॊटु (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[तॆऩ्ऱल्नीति तॊटात मलर्तेवऩ् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||நீதி தேவன்||सन् १९७१||||||
|-
* [[तॆय्वप्पिऱवि (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[नीरुम् नॆरुप्पुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||நீரும் நெருப்பும்||सन् १९७१||||||
* [[नल्लतम्पि (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[नवक्किरक नायकि (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[नाकम्नूऱ्ऱुक्कु नूऱु (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||நூற்றுக்கு நூறு||सन् १९७१||||||
|-
* [[नाऩे राजा नाऩे मन्तिरि (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[नाऩ् उङ्कळ् रचिकऩ्पापु (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||பாபு||सन् १९७१||||||
|-
* [[नाऩ् चिकप्पु मऩितऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[नाम्पिराप्तम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||பிராப்தம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[नाम् इरुवर् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[नीतियिऩ्पुतिय निऴल्वाऴ्क्कै (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||புதிய வாழ்க்கை||सन् १९७१||||||
|-
* [[नीतियिऩ् मऱुपक्कम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[नेर्मैपुऩ्ऩकै (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||புன்னகை||सन् १९७१||||||
|-
* [[पकल् निलवु (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[पटिक्कातपॊय् पण्णैयार्चॊल्लाते (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||பொய் சொல்லாதே||सन् १९७१||||||
|-
* [[पटिक्कातवऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[मीण्टुम् वाऴ्वेऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||மீண்டும் வாழ்வேன்||सन् १९७१||||||
* [[पट्टुच्चेलै (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[पणम् पत्तुम् चॆय्युम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[मुकमतु पिऩ् तुक्ळक् (सन् १९७१या संकिपा)]]||முகமது பின் துக்ளக்||सन् १९७१||||||
* [[पन्तम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[पाटुम् वाऩम्पाटि (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[मूऩ्ऱु तॆय्वङ्कळ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||மூன்று தெய்வங்கள்||सन् १९७१||||||
* [[पार्त्त ञापकम् इल्लैयो (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[पिरेमपाचम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[याऩै वळर्त्त वाऩम्पाटि मकऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||யானை வளர்த்த வானம்பாடி மகன்||सन् १९७१||||||
* [[पिळ्ळैनिला (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[पुतिय चकाप्तम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[पुतियरङ्क तीर्प्पुराट्टिऩम् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||ரங்க ராட்டினம்||सन् १९७१||||||
|-
* [[पुतुयुकम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[पूवे पूच्चूटवारिक्चाक्कारऩ् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||ரிக்சாக்காரன்||सन् १९७१||||||
|-
* [[पॆरुमै (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[वीट्टुक्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७१या संकिपा)]]||வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளை||सन् १९७१||||||
* [[पॊरुत्तम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[पौर्णमि अलैकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[मङ्कम्मावॆकुळिप् चपतम्पॆण् (सन् १९८५या१९७१या संकिपा)]]||வெகுளிப் பெண்||सन् १९७१||||||
|-
* [[मण्णुक्केत्त पॊण्णु (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[मरुतणिअकत्तियर् (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||அகத்தியர்||सन् १९७२||||||
|-
* [[मीण्टुम् ऒरु कातल् कतै (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[मीण्टुम्अऩ्ऩमिट्ट पराचक्तिकै (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||அன்னமிட்ட கை||सन् १९७२||||||
|-
* [[मुतल् मरियातै (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[मूक्कणाङ्कयिऱुअऩ्ऩै अपिरामि (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||அன்னை அபிராமி||सन् १९७२||||||
|-
* [[मेल्मरुवत्तूर् आतिपराचक्ति (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[यारोअप्पा अऴैक्किऱार्कळ्टाट्टा (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||அப்பா டாட்டா||सन् १९७२||||||
|-
* [[यार् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[राकवेन्तिरर्अवचरक् कल्याणम् (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||அவசரக் கல்யாணம்||सन् १९७२||||||
|-
* [[राजकोपुरम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[राजरिषिआचीर्वातम् (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||ஆசீர்வாதம்||सन् १९७२||||||
|-
* [[राजा युवराजा (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[राजात्तिइतय रोजाक्किळिवीणै (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||இதய வீணை||सन् १९७२||||||
|-
* [[रामऩ् चिऱी रामऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[इतो ऎन्तऩ् तॆय्वम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||இதோ எந்தன் தெய்வம்||सन् १९७२||||||
* [[विलाङ्कु मीऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[विस्वऩातऩ् वेलै वेणुम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[उऩक्कुम् ऎऩक्कुम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||உனக்கும் எனக்கும்||सन् १९७२||||||
* [[वीट्टुक्कारि (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[वीरऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
| [[ऎऩ्ऩ मुतलाळि चौक्यमा (सन् १९७२या संकिपा)]]||என்ன முதலாளி சௌக்யமா||सन् १९७२||||||
* [[वॆऱ्ऱिक्कऩि (सन् १९८५या संकिपा)]]
|-
* [[वॆळ्ळै मऩचु (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[वेलिकङ्का (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||கங்கா||सन् १९७२||||||
|-
* [[वेषम् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[हलो यार् पेचऱतुकण्णम्मा (सन् १९८५या१९७२या संकिपा)]]||கண்ணம்மா||सन् १९७२||||||
|-
* [[हेमाविऩ् कातलर्कळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]
*| [[अटुत्तकण्णा वीटुनलमा (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||கண்ணா நலமா||सन् १९७२||||||
|-
* [[अऩ्ऩै ऎऩ् तॆय्वम् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[कऩिमुत्तुप्पाप्पा (सन् १९७२या संकिपा)]]||கனிமுத்துப்பாப்பா||सन् १९७२||||||
* [[अम्मऩ् कोयिल् किऴक्काले (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[अऱुवटैनाळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[करुन्तेळ् कण्णायिरम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||கருந்தேள் கண்ணாயிரம்||सन् १९७२||||||
* [[अवऩैच् चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[आऩन्तक्कण्णीर् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[काचेताऩ् कटवुळटा (सन् १९७२या संकिपा)]]||காசேதான் கடவுளடா||सन् १९७२||||||
* [[आप्रिक्काविल् अप्पु (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[आयिरम् कण्णुटैयाऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[कातलिक्क वाङ्क (सन् १९७२या संकिपा)]]||காதலிக்க வாங்க||सन् १९७२||||||
* [[आयिरम् पूक्कळ् मलरट्टुम् (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[इचै पाटुम् तॆऩ्ऱल् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[इरवुकुऱत्ति पूङ्कामकऩ् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||குறத்தி மகன்||सन् १९७२||||||
|-
* [[उऩक्काकवे वाऴ्किऱेऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[उऩ्ऩिटत्तिल्चक्ति नाऩ्लीलै (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||சக்தி லீலை||सन् १९७२||||||
|-
* [[उऩ्ऩै ऒऩ्ऱु केट्पेऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[उयिरेचङ्के उऩक्काकमुऴङ्कु (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||சங்கே முழங்கு||सन् १९७२||||||
|-
* [[ऊमै विऴिकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[चवालुक्कु चवाल् (सन् १९७२या संकिपा)]]||சவாலுக்கு சவால்||सन् १९७२||||||
* [[ऎङ्कळ् ताय्क्कुलमे वरुक (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩक्कु नाऩे नीतिपति (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ् चपतम्जक्कम्मा (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||ஜக்கம்மா||सन् १९७२||||||
|-
* [[ऎऩ्ऱावतु ऒरु नाळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[ऒरुञाऩ इऩिय उतयम्ऒळि (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||ஞான ஒளி||सन् १९७२||||||
|-
* [[ऒरु मऩितऩ् ऒरु मऩैवि (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[टिल्लि टु मॆट्रास् (सन् १९७२या संकिपा)]]||டில்லி டு மெட்ராஸ்||सन् १९७२||||||
* [[ओटङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[कटलोर कवितैकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[कटैक्कण्तङ्कतुरै (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||தங்கதுரை||सन् १९७२||||||
|-
* [[कण्णत् तॊऱक्कणुम् चामि (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[कण्णुक्कुतर्मम् मै ऎऴुतुऎङ्के (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||தர்மம் எங்கே||सन् १९७२||||||
|-
* [[कण्णे कऩियमुते (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[कण्मणिये पेचुतवप्पुतल्वऩ् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||தவப்புதல்வன்||सन् १९७२||||||
|-
* [[करिमेटु करिवायऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[ताय्क्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७२या संकिपा)]]||தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை||सन् १९७२||||||
* [[काकित ओटम् (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[कालमॆल्लाम् उऩ् मटियिल् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[तिक्कुतॆरियात काट्टिल् (सन् १९७२या संकिपा)]]||திக்குதெரியாத காட்டில்||सन् १९७२||||||
* [[कुङ्कुमप् पॊट्टु (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[कुळिर्काल मेकङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[कैतियिऩ् तीर्प्पुतिरुनीलकण्टर् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||திருநீலகண்டர்||सन् १९७२||||||
|-
* [[कोटै मऴै (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[कोयिल्तॆय्व याऩैचङ्कल्यम् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||தெய்வ சங்கல்யம்||सन् १९७२||||||
|-
* [[चम्चारम् अतु मिऩ्चारम् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[चर्वम् चक्ति मयम्तॆय्वम् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||தெய்வம்||सन् १९७२||||||
|-
* [[चिऩिमा चिऩिमा (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[चिवप्पुनल्ल मलर्कळ्नेरम् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||நல்ல நேரம்||सन् १९७२||||||
|-
* [[चॆल्वाक्कु (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[चोऱुनवाप् नाऱ्कालि (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||நவாப் நாற்காலி||सन् १९७२||||||
|-
* [[चोलैप् पुष्पङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[जिकुनाऩ् जिकुएऩ् रयिल्पिऱन्तेऩ् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||நான் ஏன் பிறந்தேன்||सन् १९७२||||||
|-
* [[जीव नति (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[जोति मलर्नीति (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||நீதி||सन् १९७२||||||
|-
* [[टिचम्पर् पूक्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[पट्टिक्काटा पट्टणमा (सन् १९७२या संकिपा)]]||பட்டிக்காடா பட்டணமா||सन् १९७२||||||
* [[तर्म तेवतै (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[तर्म पत्तिऩि (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[तर्मम्पतिलुक्कु पतिल् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||பதிலுக்கு பதில்||सन् १९७२||||||
|-
* [[तलैयाट्टि पॊम्मैकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[तऴुवातपिळ्ळैयो कैकळ्पिळ्ळै (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||பிள்ளையோ பிள்ளை||सन् १९७२||||||
|-
* [[ताय्क्कु ऒरु तालाट्टु (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[तॊटरुम्पुकुन्त उऱवुवीटु (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||புகுந்த வீடு||सन् १९७२||||||
|-
* [[नट्पु (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[पॊऩ् मकळ् वन्ताळ् (सन् १९७२या संकिपा)]]||பொன் மகள் வந்தாள்||सन् १९७२||||||
* [[नम्पिऩार् कॆटुवतिल्लै (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[नम्म ऊरु नल्ल ऊरु (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[माप्पिळ्ळै अऴैप्पु (सन् १९७२या संकिपा)]]||மாப்பிள்ளை அழைப்பு||सन् १९७२||||||
* [[नाऩुम् ऒरु तॊऴिलाळि (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[नाऩ् अटिमै इल्लै (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[नाळॆल्लाम्मिस्टर् पौर्णमिचम्पत् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||மிஸ்டர் சம்பத்||सन् १९७२||||||
|-
* [[निलवे मलरे (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[यार् जम्पुलिङ्कम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||யார் ஜம்புலிங்கம்||सन् १९७२||||||
* [[नी ताऩा अन्तक्कुयिल् (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[पटिक्कात पाटम् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[रकचियप्पॆण् ११७ (सन् १९७२या संकिपा)]]||ரகசியப்பெண் ௧௧௭||सन् १९७२||||||
* [[पतिल् चॊल्वाळ् पत्तिरकाळि (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[पऩ्ऩीर् नतिकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[राणि यार् कुऴन्तै (सन् १९७२या संकिपा)]]||ராணி யார் குழந்தை||सन् १९७२||||||
* [[पारु पारु पट्टिऩम् पारु (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[पालैवऩ रोजाक्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[रामऩ् तेटिय चीतै (सन् १९७२या संकिपा)]]||ராமன் தேடிய சீதை||सन् १९७२||||||
* [[पिऱन्तेऩ् वळर्न्तेऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[पुतिय पूविति (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[पुतिर्वचन्त माळिकै (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||வசந்த மாளிகை||सन् १९७२||||||
|-
* [[पुऩ्ऩकै मऩ्ऩऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[पूक्कळै पऱिक्कातीर्कळ्वरवेऱ्पु (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||வரவேற்பு||सन् १९७२||||||
|-
* [[पॊय् मुकङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[वाऴैयटि वाऴै (सन् १९७२या संकिपा)]]||வாழையடி வாழை||सन् १९७२||||||
* [[मका चक्ति मारियम्मऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[मच्चक्कारऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[मण्णुक्कुळ् वैरम्वॆळ्ळिविऴा (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||வெள்ளிவிழா||सन् १९७२||||||
|-
* [[मऩक्कणक्कु (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[मऩितऩिऩ्हलो मऱुपक्कम्पार्ट्ऩर् (सन् १९८६या१९७२या संकिपा)]]||ஹலோ பார்ட்னர்||सन् १९७२||||||
|-
* [[मन्तिर पुऩ्ऩकै (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[अऩ्पुच् चकोतरर्कळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||அன்புச் சகோதரர்கள்||सन् १९७३||||||
* [[मरकत वीणै (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[मऱक्क माट्टेऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[मलरुम्अम्मऩ् निऩैवुकळ्अरुळ् (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||அம்மன் அருள்||सन् १९७३||||||
|-
* [[माट्टुक्कार मऩ्ऩारु (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[मामियार्कळ् जाक्किरतैअरङ्केऱ्ऱम् (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||அரங்கேற்றம்||सन् १९७३||||||
|-
* [[मावीरऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[मिस्टर् परत्अलैकळ् (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||அலைகள்||सन् १९७३||||||
|-
* [[मीण्टुम् पल्लवि (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[इऱैवऩ् इरुक्किऩ्ऱाऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||இறைவன் இருக்கின்றான்||सन् १९७३||||||
* [[मुतल् वचन्तम् (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[मुरट्टुक्करङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[उलकम् चुऱ्ऱुम् वालिपऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||உலகம் சுற்றும் வாலிபன்||सन् १९७३||||||
* [[मॆल्लत्तिऱन्ततु कतवु (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[मेल् मरुवत्तूर् अऱ्पुतङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[मैतिलिऎङ्कळ् ऎऩ्ऩैतङ्क कातलिराजा (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||எங்கள் தங்க ராஜா||सन् १९७३||||||
|-
* [[मौऩ राकम् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[मौऩम्ऎङ्कळ् कलैकिऱतुताय् (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||எங்கள் தாய்||सन् १९७३||||||
|-
* [[यारो ऎऴुतिय कवितै (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[रकचियम्कट्टिला तॊट्टिला (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||கட்டிலா தொட்டிலா||सन् १९७३||||||
|-
* [[रचिकऩ् ऒरु रचिकै (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[राजा नी वाऴ्ककाचियात्तिरै (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||காசியாத்திரை||सन् १९७३||||||
|-
* [[रेवति (सन् १९८६या संकिपा)]]
| [[कोमाता ऎऩ् कुलमाता (सन् १९७३या संकिपा)]]||கோமாதா என் குலமாதா||सन् १९७३||||||
* [[लट्चुमि वन्ताच्चु (सन् १९८६या संकिपा)]]
|-
* [[वचन्त राकम् (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[विटिञ्चा कल्याणम्कौरवम् (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||கௌரவம்||सन् १९७३||||||
|-
* [[विटुतलै (सन् १९८६या संकिपा)]]
*| [[वेट्टै पुलिचण्मुकप्रिया (सन् १९८६या१९७३या संकिपा)]]||சண்முகப்ரியா||सन् १९७३||||||
|-
* [[अऩ्पुळ्ळ अप्पा (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[अरुळ् तरुम् जयप्पऩ्चूरियकान्ति (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||சூரியகாந்தி||सन् १९७३||||||
|-
* [[आण्कळै नम्पाते (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[आऩन्त आरातऩैचॊन्तम् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||சொந்தம்||सन् १९७३||||||
|-
* [[आऩन्त् (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[चॊल्लत्ताऩ् निऩैक्किऱेऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்||सन् १९७३||||||
* [[आयुचु नूऱु (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[आळप्पिऱन्तवऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[इतु ऒरु तॊटर्कतैतलैप्पिरचवम् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||தலைப்பிரசவம்||सन् १९७३||||||
|-
* [[इऩि ऒरु चुतन्तिरम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[इऩियतिरुमलै उऱवु पूत्ततुतॆय्वम् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||திருமலை தெய்வம்||सन् १९७३||||||
|-
* [[इलङ्केस्वरऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[तॆय्वक् कुऴन्तैकळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||தெய்வக் குழந்தைகள்||सन् १९७३||||||
* [[इवर्कळ् इन्तियर्कळ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[इवर्कळ् वरुङ्काल तूण्कळ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[इवळ् ऒरु पौर्णमितॆय्वाम्चम् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||தெய்வாம்சம்||सन् १९७३||||||
|-
* [[उऴवऩ् मकऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[तेटिवन्त लट्चुमि (सन् १९७३या संकिपा)]]||தேடிவந்த லட்சுமி||सन् १९७३||||||
* [[उळ्ळम् कवर्न्त कळ्वऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[ऊर्क्कावलऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[ऊर्क्कुरुविनत्तैयिल् मुत्तु (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||நத்தையில் முத்து||सन् १९७३||||||
|-
* [[ऎङ्क ऊर् पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कनल्ल चिऩ्ऩ राचामुटिवु (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||நல்ல முடிவு||सन् १९७३||||||
|-
* [[ऎङ्क वीट्टु इरामायणम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[नियायम् केट्किऱोम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||நியாயம் கேட்கிறோம்||सन् १९७३||||||
* [[ऎल्लैक्कोटु (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[एट्टिक्कु पोट्टि (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[ऒऩ्ऱुनी ऎङ्कळ् जातियेउळ्ळवरै (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||நீ உள்ளவரை||सन् १९७३||||||
|-
* [[ऒरु तायिऩ् चपतम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[पट्टिक्काट्टु पॊऩ्ऩैया (सन् १९७३या संकिपा)]]||பட்டிக்காட்டு பொன்னையா||सन् १९७३||||||
* [[ऒरे इरत्तम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[कटमै कण्णियम् कट्टुप्पाटु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[कतैकतैयाम्पाक्तात् कारणमाम्पेरऴकि (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||பாக்தாத் பேரழகி||सन् १९७३||||||
|-
* [[कल्याण कच्चेरि (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[कवितै पाट नेरमिल्लैपाचतीपम् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||பாசதீபம்||सन् १९७३||||||
|-
* [[काणि निलम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[कातल्पारत परिचुविलास् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||பாரத விலாஸ்||सन् १९७३||||||
|-
* [[कालम् माऱुतु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[कावलऩ् अवऩ् कोवलऩ्पिरार्त्तऩै (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||பிரார்த்தனை||सन् १९७३||||||
|-
* [[किरामत्तु कुयिल् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[किरुष्णऩ् वन्ताऩ्पूक्कारि (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||பூக்காரி||सन् १९७३||||||
|-
* [[किऴक्कु आप्पिरिक्काविल् षीला (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[पॆण्णै नम्पुङ्कळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||பெண்ணை நம்புங்கள்||सन् १९७३||||||
* [[कुटुम्पम् ऒरु कोविल् (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[कूट्टुप्पुऴुक्कळ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[कूलिक्कारऩ्पॆत्त मऩम् पित्तु (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||பெத்த மனம் பித்து||सन् १९७३||||||
|-
* [[चङ्कर् कुरु (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[पॊण्णुक्कु तङ्क मऩचु (सन् १९७३या संकिपा)]]||பொண்ணுக்கு தங்க மனசு||सन् १९७३||||||
* [[चट्टम् ऒरु विळैयाट्टु (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[चिऩ्ऩक्कुयिल् पाटुतु (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[पॊऩ्ऩूञ्चल् (सन् १९७३या संकिपा)]]||பொன்னூஞ்சல்||सन् १९७३||||||
* [[चिऩ्ऩत्तम्पि पॆरियतम्पि (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[चिऩ्ऩप्पूवे मॆल्लप्पेचु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[चिऱैप्पऱवैपॊऩ्वण्टु (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||பொன்வண்டு||सन् १९७३||||||
|-
* [[चॆल्लक्कुट्टि (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[मञ्चळ् कुङ्कुमम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||மஞ்சள் குங்குமம்||सन् १९७३||||||
* [[चॊल्वतॆल्लाम् उण्मै (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[जल्लिक्कट्टु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[तङ्कच्चिमणिप्पयल् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||மணிப்பயல்||सन् १९७३||||||
|-
* [[ताम्पत्यम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[मऩितरिल् माणिक्कम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||மனிதரில் மாணிக்கம்||सन् १९७३||||||
* [[ताये नीये तुणै (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[तालिताऩम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[तिरुमति ऒरु वॆकुमतिमऱुपिऱवि (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||மறுபிறவி||सन् १९७३||||||
|-
* [[तीर्त्तक्करैयिऩिले (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[तुळचिमल्लिकैप् पू (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||மல்லிகைப் பூ||सन् १९७३||||||
|-
* [[तूरत्तुप् पच्चै (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[नल्लराज पाम्पुराज चोऴऩ् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||ராஜ ராஜ சோழன்||सन् १९७३||||||
|-
* [[नायकऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[राजपार्ट् रङ्कतुरै (सन् १९७३या संकिपा)]]||ராஜபார்ட் ரங்கதுரை||सन् १९७३||||||
* [[निऩैक्कत् तॆरिन्त मऩमे (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[निऩैवे ऒरु चङ्कीतम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[निलावै कैयिले पुटिच्चेऩ्राता (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||ராதா||सन् १९७३||||||
|-
* [[नीतिक्कु तण्टऩै (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[नेरम्वन्ताळे नल्लारुक्कुमकाराचि (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||வந்தாளே மகாராசி||सन् १९७३||||||
|-
* [[परिचम् पोट्टाच्चु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[परुवराकम्वळ्ळि तॆय्वाऩै (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||வள்ளி தெய்வானை||सन् १९७३||||||
|-
* [[पाचम् ऒरु वेषम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[पाटु निलावेवाक्कुऱुति (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||வாக்குறுதி||सन् १९७३||||||
|-
* [[पुयल् पाटुम् पाट्टु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[पू पूवा पूत्तिरुक्कुवायाटि (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||வாயாடி||सन् १९७३||||||
|-
* [[पू मऴै पॊऴियितु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[पू विऴि वाचलिलेविजया (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||விஜயா||सन् १९७३||||||
|-
* [[पूक्कळ् विटुम् तोतु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[पूवेवीट्टु इळम् पूवेमाप्पिळ्ळै (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||வீட்டு மாப்பிள்ளை||सन् १९७३||||||
|-
* [[पेचुम् पटम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[वीट्टुक्कुवन्त मरुमकळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||வீட்டுக்குவந்த மருமகள்||सन् १९७३||||||
* [[पेर् चॊल्लुम् पिळ्ळै (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[मक्कळ् ऎऩ् पक्कम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[मङ्कैस्कूल् ऒरु कङ्कैमास्टर् (सन् १९८७या१९७३या संकिपा)]]||ஸ்கூல் மாஸ்டர்||सन् १९७३||||||
|-
* [[मऩतिल् उऱुति वेण्टुम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[मऩितऩ्अक्करैप् पच्चै (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||அக்கரைப் பச்சை||सन् १९७४||||||
|-
* [[मऩैवि रॆटि (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[मीण्टुम्अत्तैया मकाऩ्मामिया (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||அத்தையா மாமியா||सन् १९७४||||||
|-
* [[मुत्तुक्कळ् मूऩ्ऱु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[मुप्पॆरुम् तेवियर्अऩ्पुत्तङ्कै (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||அன்புத்தங்கை||सन् १९७४||||||
|-
* [[मेकम् करुत्तिरुक्कु (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[मै टियर् लिचाअऩ्पैत्तेटि (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||அன்பைத்தேடி||सन् १९७४||||||
|-
* [[मैक्केल्राज् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[राजअप्पा मरियातैअम्मा (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||அப்பா அம்மா||सन् १९७४||||||
|-
* [[रॆट्टै वाल् कुरुवि (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[अवळुक्कु निकर् अवळे (सन् १९७४या संकिपा)]]||அவளுக்கு நிகர் அவளே||सन् १९७४||||||
* [[रेका (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[वण्णक्कऩवुकळ् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[वळैयल्अवळ् चत्तम्ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||அவள் ஒரு தொடர்கதை||सन् १९७४||||||
|-
* [[वाऴ्क वळर्क (सन् १९८७या संकिपा)]]
| [[इतयम् पार्क्किऱतु (सन् १९७४या संकिपा)]]||இதயம் பார்க்கிறது||सन् १९७४||||||
* [[विलङ्कु (सन् १९८७या संकिपा)]]
|-
* [[वीरऩ् वेलुच्चामि (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[वीरपाऩ्टियऩ्उङ्कळ् विरुप्पम् (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||உங்கள் விருப்பம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[वॆळिच्चम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[वेतम्उऩ्ऩैत्ताऩ् पुतितुतम्पि (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||உன்னைத்தான் தம்பி||सन् १९७४||||||
|-
* [[वेलुण्टु विऩैयिल्लै (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[वेलैक्कारऩ्उरिमैक्कुरल् (सन् १९८७या१९७४या संकिपा)]]||உரிமைக்குரல்||सन् १९७४||||||
|-
* [[वैराक्कियम् (सन् १९८७या संकिपा)]]
*| [[अग्निऎङ्कम्मा नट्चत्तिरम्चपतम् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||எங்கம்மா சபதம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[अण्णानकर् मुतल् तॆरु (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[ऎङ्कळ् कुलतॆय्वम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||எங்கள் குலதெய்வம்||सन् १९७४||||||
* [[अवळ् मॆल्ल चिरित्ताळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[इतु ऎङ्कळ् नीति (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[इतुऎऩ् नम्म आळुमकऩ् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||என் மகன்||सन् १९७४||||||
|-
* [[इतुताऩ् आरम्पम् (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[ऒण्णे ऒण्ऩु कण्णे कण्णु (सन् १९७४या संकिपा)]]||ஒண்ணே ஒண்னு கண்ணே கண்ணு||सन् १९७४||||||
* [[इरण्टिल् ऒऩ्ऱु (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[इरयिलुक्कु नेरमाच्चु (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[इल्लम्ऒरे चाट्चि (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||ஒரே சாட்சி||सन् १९७४||||||
|-
* [[उऩ्ऩाल् मुटियुम् तम्पि (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[उरिमैकटवुळ् कीतम्मामा (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||கடவுள் மாமா||सन् १९७४||||||
|-
* [[उऴैत्तु वाऴ वेण्टुम् (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[उळ्ळत्तिल्कण्मणि नल्ल उळ्ळम्राजा (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||கண்மணி ராஜா||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऊमैक्कुयिल् (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[ऊमैत्तुरैकलियुकक् कण्णऩ् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||கலியுகக் கண்ணன்||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऊरैत् तॆरिञ्चुक्किट्टेऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[कल्याणमाम् कल्याणम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||கல்யாணமாம் கல்யாணம்||सन् १९७४||||||
* [[ऎङ्क ऊरु कावल्कारऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ् उयिर् कण्णम्मा (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[कुमास्ताविऩ् मकळ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||குமாஸ்தாவின் மகள்||सन् १९७४||||||
* [[ऎऩ् जीवऩ् पाटुतु (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ् तङ्कच्चि पटिच्चव (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्कैनिऱैय तङ्कै कल्याणिकाचु (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||கைநிறைய காசு||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऎऩ् तमिऴ् ऎऩ् मक्कळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[चमर्प्पणम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சமர்ப்பணம்||सन् १९७४||||||
* [[ऎऩ् पॊम्मकुट्टि अम्मावुक्कु (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ् वऴि तऩि वऴि (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्ऩै विट्टुप् पोकातेचमैयल्कारऩ् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||சமையல்காரன்||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऒरुवर् वाऴुम् आलयम् (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[कटऱ्करै ताकम्चिचुपालऩ् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||சிசுபாலன்||सन् १९७४||||||
|-
* [[कण् चिमिट्टुम् नेरम् (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[चिरित्तु वाऴ वेण्टुम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சிரித்து வாழ வேண்டும்||सन् १९७४||||||
* [[कतानायकऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[कऩम् कोर्ट्टार् अवर्कळे (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[चिवकामियिऩ् चॆल्वऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சிவகாமியின் செல்வன்||सन् १९७४||||||
* [[कलियुकम् (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[कल्याणप्पऱवैकळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[चुवाति नट्चत्तिरम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சுவாதி நட்சத்திரம்||सन् १९७४||||||
* [[कल्लूरिक् कऩवुकळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[कऴुकु मलैक्कळ्ळऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[चॊर्क्कत्तिल् तिरुमणम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சொர்க்கத்தில் திருமணம்||सन् १९७४||||||
* [[कालैयुम् नीये मालैयुम् नीये (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[काळिच्चरऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[कुङ्कुमक्कोटुटाक्टरम्मा (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||டாக்டரம்மா||सन् १९७४||||||
|-
* [[कुरु चिष्यऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[टैकर् तात्ताच्चारि (सन् १९७४या संकिपा)]]||டைகர் தாத்தாச்சாரி||सन् १९७४||||||
* [[कैकॊटुप्पाऩ् कऱ्पकाम्पाळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[कैनाट्टु (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[कॊटितङ्क पऱक्कुतुवळैयल् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||தங்க வளையல்||सन् १९७४||||||
|-
* [[कोयिल् मणि ओचै (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[चकातेवऩ् मकातेवऩ्तङ्कप्पतक्कम् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||தங்கப்பதக்கம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[चत्या (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[चर्क्करै पन्तल्ताकम् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||தாகம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[चिकप्पुतालि (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[चुट्टिप् पूऩैताय् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||தாய்||सन् १९७४||||||
|-
* [[चुतन्तिर नाट्टिऩ् अटिमैकळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[चूरचम्हारम्ताय् पाचम् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||தாய் பாசம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[चॆण्पकमे चॆण्पकमे (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[चॆन्तूरप्पूवेताय् पिऱन्ताळ् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||தாய் பிறந்தாள்||सन् १९७४||||||
|-
* [[चॊल्ल तुटिक्कुतु मऩचु (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[तङ्कतिक्कऱ्ऱ कलचम्पार्वति (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||திக்கற்ற பார்வதி||सन् १९७४||||||
|-
* [[तप्पुक् कणक्कु (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[तम्पि तङ्कक् कम्पितिरुमाङ्कल्यम् (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||திருமாங்கல்யம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[तर्मत्तिऩ् तलैवऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[तायम् ऒण्णुतीर्क्कचुमङ्कलि (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||தீர்க்கசுமங்கலி||सन् १९७४||||||
|-
* [[ताय्प्पाचम् (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[तेवि स्री करुमारि अम्मऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||தேவி ஸ்ரீ கருமாரி அம்மன்||सन् १९७४||||||
* [[ताय्मेल् आणै (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[तॆऩ्पाण्टिच्चीमैयिले (सन् १९८८या संकिपा)]]
| [[नेऱ्ऱु इऩ्ऱु नाळै (सन् १९७४या संकिपा)]]||நேற்று இன்று நாளை||सन् १९७४||||||
* [[तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
|-
* [[नम्म ऊरु नायकऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[नल्लवऩ्पणत्तुक्काक (सन् १९८८या१९७४या संकिपा)]]||பணத்துக்காக||सन् १९७४||||||
|-
* [[नाऩ् चॊऩ्ऩते चट्टम् (सन् १९८८या संकिपा)]]
*| [[अण्णऩुक्कुपत्तुमात जेतङ्कम् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||பத்துமாத தங்கம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[अत्तैमटि मॆत्तैयटि (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩक्किळि चॊऩ्ऩ कतैपन्ताट्टम् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||பந்தாட்டம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[अऩ्पुक्कट्टळै (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऱु पॆय्त मऴैयिल्परुवकालम् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||பருவகாலம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[अपूर्व चकोतरर्कळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[आरारो आरिररोपातपूजै (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||பாதபூஜை||सन् १९७४||||||
|-
* [[इतयतीपम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[इतु उङ्क कुटुम्पम्पिरायचित्तम् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||பிராயசித்தம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[उत्तम पुरुषऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[पिळ्ळैच् चॆल्वम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||பிள்ளைச் செல்வம்||सन् १९७४||||||
* [[ऎङ्क अण्णऩ् वरट्टुम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[ऎङ्क ऊरु माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कपुतिय वीट्टु तॆय्वम्मऩितऩ् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||புதிய மனிதன்||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऎऩ् कणवर् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्पॆण् तङ्कैऒऩ्ऱु कण्टेऩ् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||பெண் ஒன்று கண்டேன்||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऎऩ् पुरुषऩ्ताऩ् ऎऩक्कु मट्टुम्ताऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ् रत्तत्तिऩ् रत्तमेमकळुक्काक (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||மகளுக்காக||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऎऩ्ऩ पॆत्त राचा (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्ऩरुमैमलैनाट्टु मऩैविमङ्कै (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||மலைநாட்டு மங்கை||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऎल्लामे तङ्कच्चि (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[ऒरुमाणिक्कत् तॊट्टिल् चपतम् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||மாணிக்கத் தொட்டில்||सन् १९७४||||||
|-
* [[ऒरु पॊण्णु निऩैच्चा (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[मुरुकऩ् काट्टिय वऴि (सन् १९७४या संकिपा)]]||முருகன் காட்டிய வழி||सन् १९७४||||||
* [[ऒरे ऒरु किरामत्तिले (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[ऒरे ताय् ऒरे कुलम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[करकाट्टक्कारऩ्राज नाकम् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||ராஜ நாகம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[कातल् ऎऩ्ऩुम् नतियिऩिले (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[कालत्तै वॆऩ्ऱवऩ्रोषक्कारि (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||ரோஷக்காரி||सन् १९७४||||||
|-
* [[कावल् पूऩैकळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[कुऱ्ऱवाळिवाणि राणि (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||வாணி ராணி||सन् १९७४||||||
|-
* [[कैवीचम्मा कैवीचु (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[वॆळ्ळिक्किऴमै विरतम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||வெள்ளிக்கிழமை விரதம்||सन् १९७४||||||
* [[चकलकला चम्पन्ति (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[चङ्कु पुष्पङ्कळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[चट्टत्तिऩ् तिऱप्पु विऴावैरम् (सन् १९८९या१९७४या संकिपा)]]||வைரம்||सन् १९७४||||||
|-
* [[चम्चार चङ्कीतम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[चम्चारमेअणैया चरणम्विळक्कु (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||அணையா விளக்கு||सन् १९७५||||||
|-
* [[चरियाऩ जोटि (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩ चिऩ्ऩ आचैकळ्अन्तरङ्कम् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||அந்தரங்கம்||सन् १९७५||||||
|-
* [[चिऩ्ऩप्पतास् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[चिवाअऩ्पु रोजा (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||அன்பு ரோஜா||सन् १९७५||||||
|-
* [[चॊन्तक्कारऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[चॊन्तम्अपूर्व १६राकङ्कळ् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||அபூர்வ ராகங்கள்||सन् १९७५||||||
|-
* [[चोलै कुयिल् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[टॆल्लि पापुअमुता (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||அமுதா||सन् १९७५||||||
|-
* [[तङ्कच्चि कल्याणम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[तङ्कमणिअवऩ् रङ्कमणिताऩ् मऩितऩ् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||அவன் தான் மனிதன்||सन् १९७५||||||
|-
* [[तङ्कमाऩ पुरुषऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[अवळुक्कु आयिरम् कण्कळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||அவளுக்கு ஆயிரம் கண்கள்||सन् १९७५||||||
* [[तङ्कमाऩ राचा (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[तर्मतेवऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[तर्मम्अवळुम् वॆल्लुम्पॆण्ताऩे (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||அவளும் பெண்தானே||सन् १९७५||||||
|-
* [[तलैवऩुक्कोर् तलैवि (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[तायाआण्पिळ्ळै तारमाचिङ्कम् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||ஆண்பிள்ளை சிங்கம்||सन् १९७५||||||
|-
* [[ताय्नाटु (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[आयिरत्तिल् ऒरुत्ति (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஆயிரத்தில் ஒருத்தி||सन् १९७५||||||
* [[तिराविटऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[तिरुप्पु मुऩै (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[इङ्केयुम् मऩितर्कळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||இங்கேயும் மனிதர்கள்||सन् १९७५||||||
* [[तॆऩ्ऱल् चुटुम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[नाळैय मऩितऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[निऩैवु चिऩ्ऩम्इतयक्कऩि (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||இதயக்கனி||सन् १९७५||||||
|-
* [[नियाय तराचु (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[इप्पटियुम् ऒरु पॆण् (सन् १९७५या संकिपा)]]||இப்படியும் ஒரு பெண்||सन् १९७५||||||
* [[नी वन्ताल् वचन्तम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[नॆत्ति अटि (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[उङ्कवीट्टु कल्याणम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||உங்கவீட்டு கல்யாணம்||सन् १९७५||||||
* [[पटिच्चपुळ्ळ (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[पाचमऴै (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[उऱवु चॊल्ल ऒरुवऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||உறவு சொல்ல ஒருவன்||सन् १९७५||||||
* [[पाट्टुक्कु ऒरु तलैवऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[पाण्टि नाट्टुत् तङ्कम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[उऱवुक्कु कै कॊटुप्पोम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||உறவுக்கு கை கொடுப்போம்||सन् १९७५||||||
* [[पिक्पाक्कॆट् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[पिळ्ळैक्काक (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[ऎङ्क पाट्टऩ् चॊत्तु (सन् १९७५या संकिपा)]]||எங்க பாட்டன் சொத்து||सन् १९७५||||||
* [[पुतिय पातै (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[पुतु माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[ऎङ्कळुक्कुम् कातल् वरुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||எங்களுக்கும் காதல் வரும்||सन् १९७५||||||
* [[पुतुप्पुतु अर्त्तङ्कळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[पू मऩम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[ऎटुप्पार् कैप्पिळ्ळै (सन् १९७५या संकिपा)]]||எடுப்பார் கைப்பிள்ளை||सन् १९७५||||||
* [[पॆण्पुत्ति पिऩ्पुत्ति (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[पॊङ्कि वरुम् कावेरि (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[ऎल्लोरुम् नल्लवरे (सन् १९७५या संकिपा)]]||எல்லோரும் நல்லவரே||सन् १९७५||||||
* [[पॊण्णुपार्क्क पोऱेऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[पॊऩ्मऩच् चॆल्वऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[एऴैक्कुम् कालम् वरुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஏழைக்கும் காலம் வரும்||सन् १९७५||||||
* [[पॊऱुत्ततु पोतुम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[मणन्ताल् मकातेवऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[ऒरु कुटुम्पत्तिऩ् कतै (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஒரு குடும்பத்தின் கதை||सन् १९७५||||||
* [[मऩचुकेत्त मकराचा (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[मऩितऩ् माऱिविट्टाऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[कतवै तट्टिय मोकिऩि पेय् (सन् १९७५या संकिपा)]]||கதவை தட்டிய மோகினி பேய்||सन् १९७५||||||
* [[माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[मीऩाट्चि तिरुविळैयाटल् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[मुन्ताऩैकस्तूरि चपतम्विजयम् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||கஸ்தூரி விஜயம்||सन् १९७५||||||
|-
* [[मूटु मन्तिरम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[योकम् राजयोकम्कारोट्टिक्कण्णऩ् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||காரோட்டிக்கண்ணன்||सन् १९७५||||||
|-
* [[राचात्ति कल्याणम् (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[राजनटैचिऩिमा पैत्तियम् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||சினிமா பைத்தியம்||सन् १९७५||||||
|-
* [[राजा चिऩ्ऩ रोजा (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[राजाचुवामि राजाताऩ्जयप्पऩ् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||சுவாமி ஜயப்பன்||सन् १९७५||||||
|-
* [[राजाति राजा (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[चॊन्तङ्कळ् वाऴ्क (सन् १९७५या संकिपा)]]||சொந்தங்கள் வாழ்க||सन् १९७५||||||
* [[राता कातल् वराता (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[रॆट्टै कुऴल् तुप्पाक्कि (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[वरम्टाक्टर् चिवा (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||டாக்டர் சிவா||सन् १९७५||||||
|-
* [[वरुषम् १६ (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[तङ्कत्तिले वैरम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||தங்கத்திலே வைரம்||सन् १९७५||||||
* [[वलतु कालै वैत्तु वा (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[वात्तियार् वीट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[ताय्वीट्टु चीतऩम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||தாய்வீட்டு சீதனம்||सन् १९७५||||||
* [[वाय् कॊऴुप्पु (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[विऴियोरक् कवितैकळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]
| [[तिरुटऩुक्कु तिरुटऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||திருடனுக்கு திருடன்||सन् १९७५||||||
* [[वॆऱ्ऱि मेल् वॆऱ्ऱि (सन् १९८९या संकिपा)]]
|-
* [[वॆऱ्ऱि विऴा (सन् १९८९या संकिपा)]]
*| [[स्री रामाऩुजाचारियातिरुवरुळ् (सन् १९८९या१९७५या संकिपा)]]||திருவருள்||सन् १९७५||||||
|-
* [[१३-म् नम्पर् वीटु (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[अक्ऩि तीर्त्तम्तॆऩ्ऩङ्कीऱ्ऱु (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||தென்னங்கீற்று||सन् १९७५||||||
|-
* [[अञ्चलि (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[तेऩ्चिन्तुते वाऩम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||தேன்சிந்துதே வானம்||सन् १९७५||||||
* [[अतिचय पिऱवि (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[अतिचय मऩितऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[तॊट्टतॆल्लाम् पॊऩ्ऩाकुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்||सन् १९७५||||||
* [[अन्ति वरुम् नेरम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[अम्मऩ् कोयिल् तिरुविऴा (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[नम्पिक्कै नट्चत्तिरम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||நம்பிக்கை நட்சத்திரம்||सन् १९७५||||||
* [[अम्मा पिळ्ळै (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[अरङ्केऱ्ऱ वेळै (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[अऱुपतुनाळै नाळ् ६० निमिटम्नमते (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||நாளை நமதே||सन् १९७५||||||
|-
* [[अवङ्क नम्म ऊरु पॊण्णुङ्क (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[निऩैत्ततै मुटिप्पवऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||நினைத்ததை முடிப்பவன்||सन् १९७५||||||
* [[अवचर पोलीस् १०० (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[आटिवॆळ्ळि (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[पट्टाम्पूच्चि (सन् १९७५या संकिपा)]]||பட்டாம்பூச்சி||सन् १९७५||||||
* [[आत्ता नाऩ् पासायिट्टेऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[आरत्ति ऎटुङ्कटि (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[पट्टिक्काट्टु राजा (सन् १९७५या संकिपा)]]||பட்டிக்காட்டு ராஜா||सन् १९७५||||||
* [[आवतॆल्लाम् पॆण्णाले (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[इणैन्त कैकळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[इतयत्पल्लाण्टु तामरैवाऴ्क (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||பல்லாண்டு வாழ்க||सन् १९७५||||||
|-
* [[उच्चि वॆयिल् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[पाट्टुम् परतमुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||பாட்டும் பரதமும்||सन् १९७५||||||
* [[उऩ्ऩै चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[उऱुतिमॊऴि (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[उलकम्पिञ्चु पिऱन्ततु ऎऩक्काकमऩम् (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||பிஞ்சு மனம்||सन् १९७५||||||
|-
* [[ऊरुविट्टु ऊरु वन्तु (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्क ऊरु आट्टुक्कारऩ्पिरियाविटै (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||பிரியாவிடை||सन् १९७५||||||
|-
* [[ऎङ्कळ् चामि जयप्पऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्किट्टे मोतातेपुतुवॆळ्ळम् (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||புதுவெள்ளம்||सन् १९७५||||||
|-
* [[ऎतिर्काऱ्ऱु (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[ऎऩक्कुमञ्चळ् ऒरुमुकमे नीतिवरुक (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||மஞ்சள் முகமே வருக||सन् १९७५||||||
|-
* [[ऎऩ् उयिर् तोऴऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[मऩितऩुम् तॆय्वमाकलाम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||மனிதனும் தெய்வமாகலாம்||सन् १९७५||||||
* [[ऎऩ् कातल् कण्मणि (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ्वीटु ऎऩ् कणवर् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[मऩ्ऩवऩ् वन्ताऩटि (सन् १९७५या संकिपा)]]||மன்னவன் வந்தானடி||सन् १९७५||||||
* [[एरिक्करैप् पूङ्काऱ्ऱे (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[ऒरु पुतिय कतै (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[मयङ्कुकिऱाळ् ऒरु वीटु इरु वाचल्मातु (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||மயங்குகிறாள் ஒரு மாது||सन् १९७५||||||
|-
* [[कल्याण राचि (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[कवितैमालै पाटुम् अलैकळ्चूटवा (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||மாலை சூடவா||सन् १९७५||||||
|-
* [[कावलुक्कु कॆट्टिक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[मेल्नाट्टु मरुमकळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||மேல்நாட்டு மருமகள்||सन् १९७५||||||
* [[किऴक्कुवाचल् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[केळटि कण्मणि (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[यारुक्कु माप्पिळ्ळै यारो (सन् १९७५या संकिपा)]]||யாருக்கு மாப்பிள்ளை யாரோ||सन् १९७५||||||
* [[चक्ति पराचक्ति (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[चत्तिय वाक्कु (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[यारुक्कुम् वॆट्कमिल्लै (सन् १९७५या संकिपा)]]||யாருக்கும் வெட்கமில்லை||सन् १९७५||||||
* [[चत्तियम् चिवम् चुन्तरम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[चत्रियऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[वाऴ्न्तु काट्टुकिऱेऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||வாழ்ந்து காட்டுகிறேன்||सन् १९७५||||||
* [[चन्तऩक् काऱ्ऱु (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[चात्ताऩ् चॊल्लैत् तट्टाते (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[चिऱैयिल्वैर चिल राकङ्कळ्नॆञ्चम् (सन् १९९०या१९७५या संकिपा)]]||வைர நெஞ்சம்||सन् १९७५||||||
|-
* [[चिऱैयिल् पूत्त चिऩ्ऩ मलर् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[होट्टल् चॊर्क्कम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஹோட்டல் சொர்க்கம்||सन् १९७५||||||
* [[चिलम्पु (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[चिवप्पु निऱत्तिल् चिऩ्ऩप्पू (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[चीताअक्का (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||அக்கா||सन् १९७६||||||
|-
* [[चेलम् विष्णु (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[अतिर्ष्टम् अऴैक्किऱतु (सन् १९७६या संकिपा)]]||அதிர்ஷ்டம் அழைக்கிறது||सन् १९७६||||||
* [[जकतलप् पिरतापऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[तङ्कत्तिऩ् तङ्कम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[तङ्कैक्कु ऒरु तालाट्टुअऩ्ऩक्किळि (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||அன்னக்கிளி||सन् १९७६||||||
|-
* [[तालाट्टु पाटवा (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[तियाकुआचै ६० नाळ् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||ஆசை ௬௦ நாள்||सन् १९७६||||||
|-
* [[तुर्का (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[तै माचम् पू वाचम्इतयमलर् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||இதயமலர்||सन् १९७६||||||
|-
* [[नटिकऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[नमतुइतु तॆय्वम्इवर्कळिऩ् कतै (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||இது இவர்களின் கதை||सन् १९७६||||||
|-
* [[नम्म ऊरु पूवात्ता (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[इऩ्स्पॆक्टर् मऩैवि (सन् १९७६या संकिपा)]]||இன்ஸ்பெக்டர் மனைவி||सन् १९७६||||||
* [[नल्ल कालम् पॊऱ्न्तच्चु (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[नाङ्कळ् पुतियवर्कळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[उङ्कळिल् ऒरुत्ति (सन् १९७६या संकिपा)]]||உங்களில் ஒருத்தி||सन् १९७६||||||
* [[नाऩुम् इन्त ऊरुताऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[नियायङ्कळ् जॆयिक्कट्टुम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[उण्मैये उऩ् विलैयॆऩ्ऩ (सन् १९७६या संकिपा)]]||உண்மையே உன் விலையென்ன||सन् १९७६||||||
* [[निलाप् पॆण्णे (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[नी चिरित्ताल् तीपावळि (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[नीङ्कळुम् हीरोताऩ्उत्तमऩ् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||உத்தமன்||सन् १९७६||||||
|-
* [[पकलिल् पौर्णमि (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[पच्चैक्कॊटिउऩक्काक नाऩ् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||உனக்காக நான்||सन् १९७६||||||
|-
* [[पट्टणत्तिल् पॆट्टि (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[उऱवाटुम् नॆञ्चम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||உறவாடும் நெஞ்சம்||सन् १९७६||||||
* [[पट्टणन्ताऩ् पोकलामटि (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[पट्टिक्काट्टाऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[उऴैक्कुम् करङ्कळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||உழைக்கும் கரங்கள்||सन् १९७६||||||
* [[पणक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[परिकारम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[पाट्टाळिऊरुक्कु मकऩ्उऴैप्पवऩ् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||ஊருக்கு உழைப்பவன்||सन् १९७६||||||
|-
* [[पाट्टुक्कु नाऩ् अटिमै (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[ऒरु कॊटियिल् इरु मलर्कळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஒரு கொடியில் இரு மலர்கள்||सन् १९७६||||||
* [[पालम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[पालैवऩ पऱवैकळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[पुतियऒरे काऱ्ऱुतन्तै (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||ஒரே தந்தை||सन् १९७६||||||
|-
* [[पुतिय चरित्तिरम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[पुतु वचन्तम्मञ्चु (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||ஓ மஞ்சு||सन् १९७६||||||
|-
* [[पुतु वारिचु (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[ओरु ऊताप्पू कण्चिमिट्टुकिऱतु (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஓரு ஊதாப்பூ கண்சிமிட்டுகிறது||सन् १९७६||||||
* [[पुतुप्पाटकऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[पुतुप्पाट्टु (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[पुतुप्पुतुकणवऩ् राकङ्कळ्मऩैवि (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||கணவன் மனைவி||सन् १९७६||||||
|-
* [[पुरियात पुतिर् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[कालङ्कळिल् अवळ् वचन्तम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||காலங்களில் அவள் வசந்தம்||सन् १९७६||||||
* [[पुलऩ् विचारणै (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[पॆण्कळ् वीट्टिऩ् कण्कळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[पॆरिय इटत्तुप्पिळ्ळैकिरहपिरवेचम् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||கிரஹபிரவேசம்||सन् १९७६||||||
|-
* [[पॆरिय वीट्टु पण्णैक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[पॊण्टाट्टिकुमार तेवैविजयम् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||குமார விஜயம்||सन् १९७६||||||
|-
* [[मतुरै वीरऩ् ऎङ्कचामि (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[मऩचुक्केत्त माप्पिळ्ळैकुलकौरवम् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||குலகௌரவம்||सन् १९७६||||||
|-
* [[मऩैवि ऒरु माणिक्कम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[मऩैवि वन्त नेरम्चत्यम् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||சத்யம்||सन् १९७६||||||
|-
* [[मरुतुपाण्टि (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[मल्लुवेट्टि मैऩर्चन्तति (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||சந்ததி||सन् १९७६||||||
|-
* [[मिस्टर् कार्त्तिक् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[मुतलाळियम्माचित्रा पौर्णमि (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||சித்ரா பௌர்ணமி||सन् १९७६||||||
|-
* [[मुरुकऩे तुणै (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[जाऩकि चपतम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஜானகி சபதம்||सन् १९७६||||||
* [[मै टियर् मार्त्ताण्टऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[मैक्केल् मतऩ कामराजऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[मौऩम् चम्मतम्तचावतारम् (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||தசாவதாரம்||सन् १९७६||||||
|-
* [[राजा कैय वच्चा (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[तायिल्लाक् कुऴन्तै (सन् १९७६या संकिपा)]]||தாயில்லாக் குழந்தை||सन् १९७६||||||
* [[वरवु नल्ल उऱ्वु (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[वालिप विळैयाट्टु (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[वाऴ्क्कैच्चक्करम्तुणिवे तुणै (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||துணிவே துணை||सन् १९७६||||||
|-
* [[वाऴ्न्तुकाट्टुवोम् (सन् १९९०या संकिपा)]]
*| [[वॆऱ्ऱिमालैनल्ल पॆण्मणि (सन् १९९०या१९७६या संकिपा)]]||நல்ல பெண்மணி||सन् १९७६||||||
|-
* [[वॆळ्ळैयत् तेवऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[निऩैप्पतु निऱैवेऱुम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||நினைப்பது நிறைவேறும்||सन् १९७६||||||
* [[वेटिक्कै ऎऩ् वाटिक्कै (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[वेलै किटैचिटिच्चु (सन् १९९०या संकिपा)]]
| [[नी इऩ्ऱि नाऩिल्लै (सन् १९७६या संकिपा)]]||நீ இன்றி நானில்லை||सन् १९७६||||||
* [[वैकाचि पॊऱ्न्ताच्चु (सन् १९९०या संकिपा)]]
|-
* [[अतिकारि (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[अऩ्पुच्नी चङ्किलिऒरु मकाराणि (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||நீ ஒரு மகாராணி||सन् १९७६||||||
|-
* [[अऩ्पुळ्ळ तङ्कच्चिक्कु (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[नीतिक्कु तलैवणङ्कु (सन् १९७६या संकिपा)]]||நீதிக்கு தலைவணங்கு||सन् १९७६||||||
* [[अपूर्व राकम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[अर्च्चऩा ज.ए.ऎ.स् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[अऴकऩ्पणक्कार पॆण् (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||பணக்கார பெண்||सन् १९७६||||||
|-
* [[अवळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[आचैक्किळिये कोपमापत्रकाळि (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||பத்ரகாளி||सन् १९७६||||||
|-
* [[आटि विरतम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[आत्ता उऩ् कोविलिलेपयणम् (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||பயணம்||सन् १९७६||||||
|-
* [[आयुळ् कैति (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[पालूट्टि वळर्त्त किळि (सन् १९७६या संकिपा)]]||பாலூட்டி வளர்த்த கிளி||सन् १९७६||||||
* [[इतय ऊञ्चल् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[इतय वाचल् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[इतयम्पेरुम् पुकऴुम् (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||பேரும் புகழும்||सन् १९७६||||||
|-
* [[इरवु चूरियऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[इरुम्पुप्मकराचि पूक्कळ्वाऴ्क (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||மகராசி வாழ்க||सन् १९७६||||||
|-
* [[ईरमाऩ रोजावे (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[ईस्वरिमतऩ माळिकै (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||மதன மாளிகை||सन् १९७६||||||
|-
* [[उयिरोवियम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[मऩमार वाऴ्त्तुङ्कळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||மனமார வாழ்த்துங்கள்||सन् १९७६||||||
* [[उरुवम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[ऊरॆल्लाम् उऩ् पाट्टु (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[ऎङ्कमऩ्मत ऊर् चिप्पाय्लीलै (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||மன்மத லீலை||सन् १९७६||||||
|-
* [[ऎऩ् पॊट्टुक्कु चॊन्तक्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[मिट्टाय् मम्मि (सन् १९७६या संकिपा)]]||மிட்டாய் மம்மி||सन् १९७६||||||
* [[ऎऩ् राचाविऩ् मऩचिले (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ्ऩरुकिल् नी इरुन्ताल् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[मुत्ताऩ मुत्तल्लवो (सन् १९७६या संकिपा)]]||முத்தான முத்தல்லவோ||सन् १९७६||||||
* [[ऒण्णुम् तॆरियात पाप्पा (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[ऒयिलाट्टम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[ऒरुमूऩ्ऱु ऊमैयिऩ् राकम्मुटिच्चु (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||மூன்று முடிச்சு||सन् १९७६||||||
|-
* [[कऱ्पूर मुल्लै (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[कावल्मेयर् निलैयम्मीऩाट्चि (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||மேயர் மீனாட்சி||सन् १९७६||||||
|-
* [[कुणा (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[मोकम् मुप्पतु वरुषम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||மோகம் முப்பது வருஷம்||सन् १९७६||||||
* [[कुम्पक्करै तङ्कैया (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[कुऱुम्पुक्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[केप्टऩ्रोजाविऩ् पिरपाकरऩ्राजा (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||ரோஜாவின் ராஜா||सन् १९७६||||||
|-
* [[कोपुर वाचलिले (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[चन्तिया राकम्ललिता (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||லலிதா||सन् १९७६||||||
|-
* [[चान्ति ऎऩतु चान्ति (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[चामि पोट्ट मुटिच्चुवरप्पिरचातम् (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||வரப்பிரசாதம்||सन् १९७६||||||
|-
* [[चिकरम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[वाङ्क चम्मन्ति वाङ्क (सन् १९७६या संकिपा)]]||வாங்க சம்மந்தி வாங்க||सन् १९७६||||||
* [[चित्तिरै पूक्कळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[चिऩ्ऩ तम्पि (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[चिऱैवायिल्ला कतवुकळ्पूच्चि (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||வாயில்லா பூச்சி||सन् १९७६||||||
|-
* [[चिवरञ्चऩि (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[चॆन्तूरतेविवाऴ्वु ऎऩ् पक्कम् (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||வாழ்வு என் பக்கம்||सन् १९७६||||||
|-
* [[चेरऩ् पाण्टियऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[जम्पतिलुम्वीटु आचैवरै वरुम्उऱवु (सन् १९९१या१९७६या संकिपा)]]||வீடு வரை உறவு||सन् १९७६||||||
|-
* [[जॆऩ्म नट्चत्तिरम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[ञाऩप्१६ पऱवैवयतिऩिले (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||௧௬ வயதினிலே||सन् १९७७||||||
|-
* [[तङ्कत्तामरैकळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[तङ्कमाऩअण्णऩ् तङ्कच्चिऒरु कोयिल् (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||அண்ணன் ஒரு கோயில்||सन् १९७७||||||
|-
* [[तन्तुविट्टेऩ् ऎऩ्ऩै (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[अऩ्ऱु चिन्तिय रत्तम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||அன்று சிந்திய ரத்தம்||सन् १९७७||||||
* [[तम्पि ऊरुक्कुप् पुतुचु (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[तम्पि वरुवाऩाम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[तम्पिक्कुअवऩ् ऒरु पाट्टुचरित्तिरम् (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||அவன் ஒரு சரித்திரம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[तर्मतुरै (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[अवर् ऎऩक्के चॊन्तम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||அவர் எனக்கே சொந்தம்||सन् १९७७||||||
* [[तळपति (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[तायम्मा (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[तालाट्टु केट्कुतम्माअवर्कळ् (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||அவர்கள்||सन् १९७७||||||
|-
* [[तीच्चट्टि कोविन्तऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[तूतुपोआचै चॆल्लक्किळियेमऩैवि (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||ஆசை மனைவி||सन् १९७७||||||
|-
* [[तैप्पूचम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[आट्टुक्कार अलमेलु (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஆட்டுக்கார அலமேலு||सन् १९७७||||||
* [[तैयल्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[नण्पर्कळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[नम्मआऱु ऊरु मारियम्मापुष्पङ्कळ् (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||ஆறு புஷ்பங்கள்||सन् १९७७||||||
|-
* [[नल्लतै नाटु केट्कुम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[नाटुआळुक्कॊरु अतै नाटुआचै (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||ஆளுக்கொரு ஆசை||सन् १९७७||||||
|-
* [[नाट्टुक्कु ऒरु नल्लवऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[इऩ्ऱुपोल् ऎऩ्ऱुम् वाऴ्क (सन् १९७७या संकिपा)]]||இன்றுபோல் என்றும் வாழ்க||सन् १९७७||||||
* [[नाट्टै तिरुटाते (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[नाऩ् पुटिच्च माप्पिळ्ळै (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[नाऩ्इळैय पोकुम् पातैतलैमुऱै (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||இளைய தலைமுறை||सन् १९७७||||||
|-
* [[नाऩ् वळर्त्त पोवे (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[उऩ्ऩै चुऱ्ऱुम् उलकम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||உன்னை சுற்றும் உலகம்||सन् १९७७||||||
* [[नी पाति नाऩ् पाति (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[नॆञ्चमुण्टु नेर्मैयुण्टु (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[पवुऩु पवुऩुताऩ्उयर्न्तवर्कळ् (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||உயர்ந்தவர்கள்||सन् १९७७||||||
|-
* [[पाट्टॊऩ्ऱु केट्टेऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[ऎतऱ्कुम् तुणिन्तवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||எதற்கும் துணிந்தவர்கள்||सन् १९७७||||||
* [[पातै माऱिय पयणम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[पिरम्मा (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[ऎऩ्ऩ तवम् चॆय्तेऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||என்ன தவம் செய்தேன்||सन् १९७७||||||
* [[पिळ्ळै पाचम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[पुतिय राकम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[ऎल्लाम् अवळे (सन् १९७७या संकिपा)]]||எல்லாம் அவளே||सन् १९७७||||||
* [[पुतु नॆल्लु पुतु नात्तु (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[पुतु मऩितऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[ऒरुवऩुक्कु ऒरुत्ति (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஒருவனுக்கு ஒருத்தி||सन् १९७७||||||
* [[पुत्तम् पुतु पयणम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[पॆरुम् पुळ्ळि (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[ऒळिमयमाऩ ऎतिर्कालम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஒளிமயமான எதிர்காலம்||सन् १९७७||||||
* [[पॊण्टाट्टि चॊऩ्ऩा केट्टुक्कणुम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[पॊण्टाट्टि पॊण्टाट्टिताऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[ओटिविळैयाटु पाप्पा (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஓடிவிளையாடு பாப்பா||सन् १९७७||||||
* [[पॊण्णुक्कु चेति वन्ताच्चु (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[मकमायि (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[मऩचार वाऴ्त्तुङ्कळेऩ्कविक्कुयिल् (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||கவிக்குயில்||सन् १९७७||||||
|-
* [[मऩितजोति (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[मरिक्कॊऴुन्तुकायत्रि (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||காயத்ரி||सन् १९७७||||||
|-
* [[मऱुपक्कम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[मलैच्चारल्कालमटि कालम् (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||காலமடி காலம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[माङ्कल्यम् तन्तुनाऩे (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[कियास्लैट् मङ्कम्मा (सन् १९७७या संकिपा)]]||கியாஸ்லைட் மங்கம்மா||सन् १९७७||||||
* [[मानकर कावल् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[मूक्कुत्ति पू मेले (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[चक्रवर्त्ति (सन् १९७७या संकिपा)]]||சக்ரவர்த்தி||सन् १९७७||||||
* [[मूऩ्ऱॆऴुत्तिल् ऎऩ् मूच्चिरुक्कुम् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[राचात्ति वरुम् नाळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु (सन् १९७७या संकिपा)]]||சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு||सन् १९७७||||||
* [[रुत्रा (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[वचन्तकाल पऱवैकळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[चिल नेरङ्कळिल् चिल मऩितर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்||सन् १९७७||||||
* [[वणक्कम् वात्तियारे (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[वा अरुकिल् वा (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[वाक्कुचॊन्तमटि मूलम्नी ऎऩक्कु (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||சொந்தமடி நீ எனக்கு||सन् १९७७||||||
|-
* [[वाचलिले ऒरु वॆण्णिला (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[चॊऩ्ऩतैच् चॆय्वेऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||சொன்னதைச் செய்வேன்||सन् १९७७||||||
* [[विक्ऩेष्वर् (सन् १९९१या संकिपा)]]
|-
* [[वीट्ल ऎलि वॆळियिले पुलि (सन् १९९१या संकिपा)]]
*| [[वैतेकिचॊर्क्कम् कल्याणम्नरकम् (सन् १९९१या१९७७या संकिपा)]]||சொர்க்கம் நரகம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[वैतेकि वन्ताच्चु (सन् १९९१या संकिपा)]]
| [[चॊल्लु कण्णा चॊल्लु (सन् १९७७या संकिपा)]]||சொல்லு கண்ணா சொல்லு||सन् १९७७||||||
* [[अक्ऩि पार्वै (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[अण्णऩ् ऎऩ्ऩटा तम्पि ऎऩ्ऩटा (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[अण्णामलैतऩिक् कुटित्तऩम् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||தனிக் குடித்தனம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[अऩ्ऩैयिऩ् मटियिल् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[अऩ्ऩैवयल्तालिया चलङ्कैया (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||தாலியா சலங்கையா||सन् १९७७||||||
|-
* [[अपिरामि (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[अमरऩ्तीपम् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||தீபம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[अम्मा वन्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[तुणैयिरुप्पाळ् मीऩाट्चि (सन् १९७७या संकिपा)]]||துணையிருப்பாள் மீனாட்சி||सन् १९७७||||||
* [[अरिकरपुत्तिरऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[अवळ् ऒरु वचन्तम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[आवारम्तुर्क्का पूतेवि (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||துர்க்கா தேவி||सन् १९७७||||||
|-
* [[इतु नम्म पूमि (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[इतुताण्टातूण्टिल् चट्टम्मीऩ् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||தூண்டில் மீன்||सन् १९७७||||||
|-
* [[इऩ्ऩिचै मऴै (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[तेवियिऩ् तिरुमणम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||தேவியின் திருமணம்||सन् १९७७||||||
* [[इळवरचऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[उऩक्का पिऱन्तेऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[नन्ता ऎऩ् निला (सन् १९७७या संकिपा)]]||நந்தா என் நிலா||सन् १९७७||||||
* [[उऩ्ऩै वाऴ्त्ति पाटुकिऱेऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[उयिरिल् ऒरु राकम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[नल्लतुक्कु कालमिल्लै (सन् १९७७या संकिपा)]]||நல்லதுக்கு காலமில்லை||सन् १९७७||||||
* [[उरिमै ऊञ्चलाटुकिऱतु (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[ऊर् मरियातै (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[ऊर्पञ्चायत्तुनवरत्तिऩम् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||நவரத்தினம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[ऎङ्क वीट्टु वेलऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्ऱुम्नाम् अऩ्पुटऩ्पिऱन्त मण् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||நாம் பிறந்த மண்||सन् १९७७||||||
|-
* [[ऎल्लैच्चामि (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[एर्मुऩैनी वाऴवेण्टुम् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||நீ வாழவேண்டும்||सन् १९७७||||||
|-
* [[ऒण्णा इरुक्क कत्तुक्कऩुम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[पट्टिऩप् पिरवेचम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||பட்டினப் பிரவேசம்||सन् १९७७||||||
* [[कलिकालम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[कवर्मॆण्ट् माप्पिळ्ळै (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[कस्तूरि मञ्चळ्पलप्परीट्चै (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||பலப்பரீட்சை||सन् १९७७||||||
|-
* [[काचु तङ्क काचु (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[कावलुक्कु कण्णिल्लैपालापिषेकम् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||பாலாபிஷேகம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[कावल् कीतम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[पुण्णियम् चॆय्तवर् (सन् १९७७या संकिपा)]]||புண்ணியம் செய்தவர்||सन् १९७७||||||
* [[कावियत्तलैवऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[किऴक्कु वीति (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[पुऩित अन्तोऩियार् (सन् १९७७या संकिपा)]]||புனித அந்தோனியார்||सन् १९७७||||||
* [[किऴक्कु वॆऱुत्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[कोट्टै वाचल् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[पुवऩा ऒरु केळ्विक्कुऱि (सन् १९७७या संकिपा)]]||புவனா ஒரு கேள்விக்குறி||सन् १९७७||||||
* [[कौरि मऩोकरि (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[चकलकला वाण्टु (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चत्तियम्पॆण् अतु निच्चयम्जॆऩ्मम् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||பெண் ஜென்மம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[चामुण्टि (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[पॆण्णै चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९७७या संकिपा)]]||பெண்ணை சொல்லி குற்றமில்லை||सन् १९७७||||||
* [[चिङ्कार वेलऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[चिऩ्ऩ कवुण्टर् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩ चिट्टुपॆरुमैक्कुरियवऩ् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||பெருமைக்குரியவன்||सन् १९७७||||||
|-
* [[चिऩ्ऩ पचङ्क नाङ्क (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩतायिमतुरकीतम् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||மதுரகீதம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[चिऩ्ऩप्पूवे (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩमरुमकळ्मऴै मेकम् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||மழை மேகம்||सन् १९७७||||||
|-
* [[चिऩ्ऩवर् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चिवचङ्करिमीऩव नण्पऩ् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||மீனவ நண்பன்||सन् १९७७||||||
|-
* [[चिवन्त मलर् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चिवप्पुमुऩ्ऩूऱु पऱवैनाळ् (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||முன்னூறு நாள்||सन् १९७७||||||
|-
* [[चुकमाऩ चिमैकळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चुन्तरकाण्टम्मुरुकऩ् अटिमै (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||முருகன் அடிமை||सन् १९७७||||||
|-
* [[चुयमरियातै (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[रकुपति राकवऩ् राजाराम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||ரகுபதி ராகவன் ராஜாராம்||सन् १९७७||||||
* [[चूरियऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[चॆण्पकत् तोट्टम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चॆन्तमिऴ्राचि पाट्टुनल्ल राचि (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||ராசி நல்ல ராசி||सन् १९७७||||||
|-
* [[चॆम्परुत्ति (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[चेवकम्रौटि राक्कम्मा (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||ரௌடி ராக்கம்மா||सन् १९७७||||||
|-
* [[चोलैयम्मा (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[जोटिस्री चेर्न्ताच्चुकिरुष्णलीला (सन् १९९२या१९७७या संकिपा)]]||ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா||सन् १९७७||||||
|-
* [[टेविट् अङ्किळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[तङ्कअक्ऩि मऩचुक्कारऩ्पिरवेचम् (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அக்னி பிரவேசம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[तङ्कराचु (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[तमिऴ् पॊण्णुअच्चाणि (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அச்சாணி||सन् १९७८||||||
|-
* [[तम्पि पॊण्टाट्टि (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[तलैवाचल्अतिर्ष्टक्कारऩ् (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அதிர்ஷ்டக்காரன்||सन् १९७८||||||
|-
* [[ताय्मॊऴि (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[तालिअतै कट्टियविट राचारकचियम् (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அதை விட ரகசியம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[तिरुमति पऴऩिच्चामि (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[तिलकम्अन्तमाऩ् कातलि (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அந்தமான் காதலி||सन् १९७८||||||
|-
* [[तूरत्तु चॊन्तम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[तॆय्व वाक्कुअऩ्ऩपूरणि (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அன்னபூரணி||सन् १९७८||||||
|-
* [[तॆय्वक्कुऴन्तै (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[तॆऱ्कुत् तॆरु मच्चाऩ्अऩ्ऩलट्चुमि (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அன்னலட்சுமி||सन् १९७८||||||
|-
* [[तेवर् मकऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[तेवर्अल्लि वीट्टु पॊण्णुतर्पार् (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அல்லி தர்பார்||सन् १९७८||||||
|-
* [[नट्चत्तिर नायकऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[अवळ् अप्पटित्ताऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||அவள் அப்படித்தான்||सन् १९७८||||||
* [[नाङ्कळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[नाटोटित्तॆऩ्ऱल् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[अवळ् ऒरु अतिचयम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||அவள் ஒரு அதிசயம்||सन् १९७८||||||
* [[नाटोटिप् पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[नाऩे वरुवेऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[अवळ् ऒरु पच्चैक् कुऴन्तै (सन् १९७८या संकिपा)]]||அவள் ஒரு பச்சைக் குழந்தை||सन् १९७८||||||
* [[नाळैय चॆय्ति (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[नाळैय तीर्प्पु (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[नीङ्कअवळ् नल्लातन्त इरुक्कणुम्उऱवु (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||அவள் தந்த உறவு||सन् १९७८||||||
|-
* [[नॆञ्च तॊट्टु चॊल्लु (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[पङ्काळिआऩन्त पैरवि (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||ஆனந்த பைரவி||सन् १९७८||||||
|-
* [[पट्टत्तु राणि (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[आयिरम् जॆऩ्मङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஆயிரம் ஜென்மங்கள்||सन् १९७८||||||
* [[परतऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[पाण्टित्तुरै (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[इतु ऎप्पटि इरुक्कु (सन् १९७८या संकिपा)]]||இது எப்படி இருக்கு||सन् १९७८||||||
* [[पाण्टियऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[पालैवऩ राकङ्कळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[इरवु पऩ्ऩिरण्टु मणि (सन् १९७८या संकिपा)]]||இரவு பன்னிரண்டு மணி||सन् १९७८||||||
* [[पिरम्मच्चारि (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[पुतु वरुषम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[इऱैवऩ् कॊटुत्त वरम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||இறைவன் கொடுத்த வரம்||सन् १९७८||||||
* [[पुतुचा पटिक्किऱेऩ् पाट्टु (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[पुरुषऩ् ऎऩक्कु अरचऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[इळमै ऊञ्चलाटुकिऱतु (सन् १९७८या संकिपा)]]||இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது||सन् १९७८||||||
* [[पॆरिय कवुण्टर् पॊण्णु (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[पॊण्टाट्टि राज्यम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[इळैयराणि राजलट्चुमि (सन् १९७८या संकिपा)]]||இளையராணி ராஜலட்சுமி||सन् १९७८||||||
* [[पॊण्णुक्केत्त पुरुषऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[पोक्किरि तम्पि (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[मकुटम्इवळ् ऒरु चीतै (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||இவள் ஒரு சீதை||सन् १९७८||||||
|-
* [[मङ्कळ नायकऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[उऩक्कुम् वाऴ्वु वरुम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||உனக்கும் வாழ்வு வரும்||सन् १९७८||||||
* [[मऩ्ऩऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[माता कोमाता (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[उऱवुकळ् ऎऩ्ऱुम् वाऴ्क (सन् १९७८या संकिपा)]]||உறவுகள் என்றும் வாழ்க||सन् १९७८||||||
* [[माप्पिळ्ळै वन्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[मिस्टर् पिरचात् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[उळ्ळत्तिल् कुऴन्तैयटि (सन् १९७८या संकिपा)]]||உள்ளத்தில் குழந்தையடி||सन् १९७८||||||
* [[मीरा (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[मुतल् कुरल् (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[ऎऩ् केळ्विक्कु ऎऩ्ऩ पतिल् (सन् १९७८या संकिपा)]]||என் கேள்விக்கு என்ன பதில்||सन् १९७८||||||
* [[मुतल् चीतऩम् (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[मूऩ्ऱाम् पटि (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[ऎऩ्ऩैप्पोल् ऒरुवऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||என்னைப்போல் ஒருவன்||सन् १९७८||||||
* [[मौऩ मॊऴि (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[राचुक्कुट्टि (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[ऒरु नटिकै नाटकम् पार्क्किऱाळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள்||सन् १९७८||||||
* [[रिक्षा मामा (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[रॆण्टु पॊण्टाट्टि कावल्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[रोजाऒरु वीटु ऒरु उलकम् (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||ஒரு வீடு ஒரு உலகம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[वचन्त मलर्कळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[वण्णकङ्का वण्णयमुऩा पूक्कळ्कावेरि (सन् १९९२या१९७८या संकिपा)]]||கங்கா யமுனா காவேரி||सन् १९७८||||||
|-
* [[वा वा वचन्तमे (सन् १९९२या संकिपा)]]
| [[कण्णऩ् ऒरु कैक्कुऴन्तै (सन् १९७८या संकिपा)]]||கண்ணன் ஒரு கைக்குழந்தை||सन् १९७८||||||
* [[वाऩमे ऎल्लै (सन् १९९२या संकिपा)]]
|-
* [[विल्लुप्पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]
*| [[अक्करैच् चीमैयिलेकण्णामूच्चि (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||கண்ணாமூச்சி||सन् १९७८||||||
|-
* [[अमरावति (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[अम्माकरात्ते पॊण्णुकमला (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||கராத்தே கமலா||सन् १९७८||||||
|-
* [[अरण्मऩैक्किळि (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[आतित्यऩ्करुणै उळ्ळम् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||கருணை உள்ளம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[आत्मा (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[इतयकविराज नायकऩ्काळमेकम् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||கவிராஜ காளமேகம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[इऩिय राजा (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[उटऩ्पिऱप्पुकाञ्चि कामाट्चि (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||காஞ்சி காமாட்சி||सन् १९७८||||||
|-
* [[उत्तमराचा (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[कामाट्चियिऩ् करुणै (सन् १९७८या संकिपा)]]||காமாட்சியின் கருணை||सन् १९७८||||||
* [[उऴवऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[उऴैप्पाळि (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[काऱ्ऱिऩिले वरुम् कीतम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||காற்றினிலே வரும் கீதம்||सन् १९७८||||||
* [[उळ्ळे वॆळिये (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[ऎङ्क तम्पि (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[किऴक्के पोकुम् रयिल् (सन् १९७८या संकिपा)]]||கிழக்கே போகும் ரயில்||सन् १९७८||||||
* [[ऎङ्क मुतलाळि (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[ऎजमाऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[कुङ्कुमम् कतै चॊल्किऱतु (सन् १९७८या संकिपा)]]||குங்குமம் கதை சொல்கிறது||सन् १९७८||||||
* [[ऎऩ् इतयराणि (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[एर्पोर्ट् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[एऴैकै जातिपिटित्तवऩ् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||கை பிடித்தவன்||सन् १९७८||||||
|-
* [[ओट्टप्पन्तयम् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[चक्कैप्पोटु पोटु राजा (सन् १९७८या संकिपा)]]||சக்கைப்போடு போடு ராஜா||सन् १९७८||||||
* [[कटल्पुऱा (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[कट्टप्पॊम्मऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[चङ्कर् चलीम् चैमऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||சங்கர் சலீம் சைமன்||सन् १९७८||||||
* [[कट्टळै (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[करुप्पु वॆळ्ळै (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[कऱ्पकम्चट्टम् वन्ताच्चुऎऩ् कैयिल् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||சட்டம் என் கையில்||सन् १९७८||||||
|-
* [[कलैञऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[कात्तिरुक्क नेरमिल्लैचतुरङ्कम् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||சதுரங்கம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[किऴक्कुच्चीमैयिले (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[चिकप्पु रोजाक्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||சிகப்பு ரோஜாக்கள்||सन् १९७८||||||
* [[किऴक्के वरुम् पाट्टु (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[किळिप्पेच्चु केट्कवा (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[केप्टऩ् मकळ्चिट्टुक्कुरुवि (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||சிட்டுக்குருவி||सन् १९७८||||||
|-
* [[कॊञ्चुम् किळि (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[कोकुलम्चीर्वरिचै (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||சீர்வரிசை||सन् १९७८||||||
|-
* [[कोयिल्काळै (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[चक्करैत्तेवऩ्चॊऩ्ऩतु नीताऩा (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||சொன்னது நீதானா||सन् १९७८||||||
|-
* [[चपाष् पापु (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩजस्टिस् जमीऩ्कोपिनात् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||ஜஸ்டிஸ் கோபிநாத்||सन् १९७८||||||
|-
* [[चिऩ्ऩ माप्ळे (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[जॆऩरल् चक्रवर्त्ति (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஜெனரல் சக்ரவர்த்தி||सन् १९७८||||||
* [[चिऩ्ऩक् कण्णम्मा (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[चिऩ्ऩप् पऱवैकळे (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[चिवरात्तिरिटाक्चि टिरैवर् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||டாக்சி டிரைவர்||सन् १९७८||||||
|-
* [[चूरियऩ् चन्तिरऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[चॆन्तूरप्पाण्टितङ्क रङ्कऩ् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||தங்க ரங்கன்||सन् १९७८||||||
|-
* [[ज लव् इन्तिया (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[जातिमल्लितप्पु ताळङ्कळ् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||தப்பு தாளங்கள்||सन् १९७८||||||
|-
* [[जॆऩ्टिल्मेऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[ताय् मीतु चत्तियम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||தாய் மீது சத்தியம்||सन् १९७८||||||
* [[तङ्कक्किळि (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[तङ्कपाप्पा (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[तचरतऩ्तियाकम् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||தியாகம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[तर्मचीलऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[तालाट्टुतिरुक्कल्याणम् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||திருக்கல்யாணம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[तिरुटा तिरुटा (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[तुरुव नट्चत्तिरम्तिरुपुरचुन्तरि (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||திருபுரசுந்தரி||सन् १९७८||||||
|-
* [[तूळ् पऱक्कुतु (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[नल्लतेनिऴल् नटक्कुम्निजमाकिऱतु (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||நிழல் நிஜமாகிறது||सन् १९७८||||||
|-
* [[नाऩ् पेच निऩैप्पतॆल्लाम् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[पञ्चामिर्तम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||பஞ்சாமிர்தம்||सन् १९७८||||||
* [[निऩैवुकळ् मऱप्पतिल्लै (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[पत्तिऩिप् पॆण् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[पातुकाप्पुपरुव मऴै (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||பருவ மழை||सन् १९७८||||||
|-
* [[पारम्परियम् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[पावत्तिऩ् चम्पळम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||பாவத்தின் சம்பளம்||सन् १९७८||||||
* [[पार्वति ऎऩ्ऩै पारटि (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[पास्मार्क् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[पिरताप्पुण्णिय पूमि (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||புண்ணிய பூமி||सन् १९७८||||||
|-
* [[पुतिय तॆऩ्ऱल् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[पेर् चॊल्ल ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७८या संकिपा)]]||பேர் சொல்ல ஒரு பிள்ளை||सन् १९७८||||||
* [[पुतिय मुकम् (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[पुतुप्पिऱवि (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[पुतुवयल्पैरवि (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||பைரவி||सन् १९७८||||||
|-
* [[पुरुष लट्चणम् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[पैलट् पिरेम्नात् (सन् १९७८या संकिपा)]]||பைலட் பிரேம்நாத்||सन् १९७८||||||
* [[पॆऱ्ऱॆटुत्त पिळ्ळै (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[पेण्टु मास्टर् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[पॊऩ्ऩुमणिप्रिया (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||ப்ரியா||सन् १९७८||||||
|-
* [[पॊऩ्विलङ्कु (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[पॊऱन्तवीटामक्कळ् पुकुन्त वीटाकुरल् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||மக்கள் குரல்||सन् १९७८||||||
|-
* [[पॊऱन्तालुम् आम्पळैया पॊऱक्कक्कूटातु (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[मच्चाऩै पात्तीङ्कळा (सन् १९७८या संकिपा)]]||மச்சானை பாத்தீங்களா||सन् १९७८||||||
* [[मकराचऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[मणिक्कुयिल् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[मतुरैयै मीट्ट चुन्तरपाण्टियऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன்||सन् १९७८||||||
* [[मतुमति (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[मतुरै मीऩाट्चि (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[मऩितरिल् इत्तऩै निऱङ्कळा (सन् १९७८या संकिपा)]]||மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா||सन् १९७८||||||
* [[मऱवऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[मऱुपटियुम् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[माङ्कुटि मैऩर् (सन् १९७८या संकिपा)]]||மாங்குடி மைனர்||सन् १९७८||||||
* [[मलरे कुऱिञ्चि मलरे (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[मातङ्कळ् ७ (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[मारियम्मऩ् तिरुविऴा (सन् १९७८या संकिपा)]]||மாரியம்மன் திருவிழா||सन् १९७८||||||
* [[मामियार् वीटु (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[मिऩ्मिऩि पूक्कळ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[मीऩाट्चि कुङ्कुमम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||மீனாட்சி குங்குமம்||सन् १९७८||||||
* [[मुतल् पाटल् (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[मुत्तुप्पाण्टि (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[मुऩ्मुटिचूटा अऱिविप्पुमऩ्ऩऩ् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||முடிசூடா மன்னன்||सन् १९७८||||||
|-
* [[मुऱ्ऱुकै (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[मूऩ्ऱावतुमुळ्ळुम् कण्मलरुम् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||முள்ளும் மலரும்||सन् १९७८||||||
|-
* [[राक्कायि कोविल् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[राजतुरैमेळताळङ्कळ् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||மேளதாளங்கள்||सन् १९७८||||||
|-
* [[रिक्षा तम्पि (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[राजावुक्केऱ्ऱ राणि (सन् १९७८या संकिपा)]]||ராஜாவுக்கேற்ற ராணி||सन् १९७८||||||
* [[रोजावैक्किळ्ळाते (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[वरम् तरुम् वटिवेलऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]
| [[रातैक्केऱ्ऱ कण्णऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ராதைக்கேற்ற கண்ணன்||सन् १९७८||||||
* [[वळ्ळि (सन् १९९३या संकिपा)]]
|-
* [[वाल्टर् वटिवेल् (सन् १९९३या संकिपा)]]
*| [[वेटऩ्रुत्र मण्टलम् (सन् १९९३या१९७८या संकिपा)]]||ருத்ர மண்டலம்||सन् १९७८||||||
|-
* [[अतर्मम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[वट्टत्तुक्कुळ् चतुरम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வட்டத்துக்குள் சதுரம்||सन् १९७८||||||
* [[अतिरटिप्पटै (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[अत्त मक रत्तिऩमे (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[वणक्कत्तिऱ्कुरिय कातलिये (सन् १९७८या संकिपा)]]||வணக்கத்திற்குரிய காதலியே||सन् १९७८||||||
* [[अमैतिप्पटै (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[अरण्मऩैक्कावलऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[आऩस्ट्वण्टिक्कारऩ् राज्मकऩ् (सन् १९९४या१९७८या संकिपा)]]||வண்டிக்காரன் மகன்||सन् १९७८||||||
|-
* [[इन्दु (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[इरावणऩ्वयचु पॊण्णु (सन् १९९४या१९७८या संकिपा)]]||வயசு பொண்ணு||सन् १९७८||||||
|-
* [[इळैञरणि (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[वरुवाऩ् वटिवेलऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வருவான் வடிவேலன்||सन् १९७८||||||
* [[उङ्कळ् अऩ्पु तङ्कच्चि (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[उळवाळि (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[वाऴ निऩैत्ताल् वाऴलाम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வாழ நினைத்தால் வாழலாம்||सन् १९७८||||||
* [[ऊऴियऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ् आचै मच्चाऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्वाऴ्क्कै राजाङ्कम्अलैकळ् (सन् १९९४या१९७८या संकिपा)]]||வாழ்க்கை அலைகள்||सन् १९७८||||||
|-
* [[ऒरु वचन्त कीतम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[कण्मणिवाऴ्त्तुङ्कळ् (सन् १९९४या१९७८या संकिपा)]]||வாழ்த்துங்கள்||सन् १९७८||||||
|-
* [[करुत्तम्मा (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[कातलऩ्वॆऱ्ऱि तिरुमकऩ् (सन् १९९४या१९७८या संकिपा)]]||வெற்றி திருமகன்||सन् १९७८||||||
|-
* [[कावियम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[किल्लाटिअकल् माप्पिळ्ळैविळक्कु (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||அகல் விளக்கு||सन् १९७९||||||
|-
* [[केप्टऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[अक्रकारत्तिल् कऴुतै (सन् १९७९या संकिपा)]]||அக்ரகாரத்தில் கழுதை||सन् १९७९||||||
* [[चक्तिवेल् (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[चत्तियवाऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[चरिकमपत नीअटुक्कुमल्लि (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||அடுக்குமல்லி||सन् १९७९||||||
|-
* [[चातु (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[चिन्तुअतिचय नतिप्पूराकम् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||அதிசய ராகம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[चिऩ्ऩ पुळ्ळ (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩअऩ्ऩै मेटम्ओर् आलयम् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||அன்னை ஓர் ஆலயம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[चिऩ्ऩमुत्तु (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[चिऱकटिक्कअऩ्पिऩ् आचैअलैकळ् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||அன்பின் அலைகள்||सन् १९७९||||||
|-
* [[चीमाऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[चीवलप्पेरिअऩ्पे पाण्टिचङ्कीता (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||அன்பே சங்கீதா||सन् १९७९||||||
|-
* [[चुप्पिरमणिय चामि (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[अप्पोते चॊऩ्ऩेऩे केट्टिया (सन् १९७९या संकिपा)]]||அப்போதே சொன்னேனே கேட்டியா||सन् १९७९||||||
* [[चॆन्तमिऴ्च्चॆल्वऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[चॆवत्त पॊण्णु (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[चॆव्वन्तिअलङ्कारि (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||அலங்காரி||सन् १९७९||||||
|-
* [[चेतुपति ज.पि.ऎस् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[अलावुतीऩुम् अऱ्पुत विळक्कुम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும்||सन् १९७९||||||
* [[जल्लिक्कट्टुक्काळै (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[जॆय्हिन्त् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[अऴके उऩ्ऩै आरतिक्किऱेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||அழகே உன்னை ஆரதிக்கிறேன்||सन् १९७९||||||
* [[टूयट् (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[ताट्पूट् तञ्चावूर् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[तामरैअऴियात कोलङ्कळ् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||அழியாத கோலங்கள்||सन् १९७९||||||
|-
* [[ताय् मऩचु (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[ताय्आचैक्कु मामऩ्वयचिल्लै (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||ஆசைக்கு வயசில்லை||सन् १९७९||||||
|-
* [[तॆऩ्ऱल् वरुम् तॆरु (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[तोऴर्आटु पाण्टियऩ्पाम्पे (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||ஆடு பாம்பே||सन् १९७९||||||
|-
* [[नम्म अण्णाच्चि (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[आऱिल् इरुन्तु अऱुपतु वरै (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஆறில் இருந்து அறுபது வரை||सन् १९७९||||||
* [[नम्मवर् (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[नाट्टामै (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[निलाइऩिक्कुम् इळमै (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||இனிக்கும் இளமை||सन् १९७९||||||
|-
* [[नीतिया नियायमा (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[पट्टुक्कोट्टै पॆरियप्पाइमयम् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||இமயம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[पतविप् पिरमाणम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[पवित्राउतिरिप्पूक्कळ् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||உதிரிப்பூக்கள்||सन् १९७९||||||
|-
* [[पाच मलर्कळ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[उऱङ्कात कण्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||உறங்காத கண்கள்||सन् १९७९||||||
* [[पाण्टियऩिऩ् राज्यत्तिल् (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[पिरियङ्का (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[पुतियऊरुक्कु मऩ्ऩर्कळ्ऒरु राजा (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||ஊருக்கு ஒரு ராஜா||सन् १९७९||||||
|-
* [[पुतुचा पूत्त रोचा (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[ऎऩ्ऩटि मीऩाट्चि (सन् १९७९या संकिपा)]]||என்னடி மீனாட்சி||सन् १९७९||||||
* [[पुतुप्पट्टि पॊऩ्ऩुत्तायि (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[पुरुषऩै कैक्कुळ्ळ पोट्टुक्कणुम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[पॆरिय मरुतुएणिप्पटिकळ् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||ஏணிப்படிகள்||सन् १९७९||||||
|-
* [[पॊण्टाट्टिये तॆय्वम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[ऒरु कोयिल् इरु तीपङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஒரு கோயில் இரு தீபங்கள்||सन् १९७९||||||
* [[प्ळे केर्ळ्स् (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[मकळिर् मट्टुम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[ऒरु विटुकतै ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஒரு விடுகதை ஒரு தொடர்கதை||सन् १९७९||||||
* [[मकानति (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[मकुटिक्कारऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[मञ्चुविरट्टुऒरे वाऩम् ऒरे पूमि (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||ஒரே வானம் ஒரே பூமி||सन् १९७९||||||
|-
* [[मणि रत्ऩम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[मऩचुकटमै रॆण्टुम् पुतुचुनॆञ्चम् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||கடமை நெஞ்சம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[मुतल् पयणम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[मुतल्कटवुळ् मऩैविअमैत्त मेटै (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||கடவுள் அமைத்த மேடை||सन् १९७९||||||
|-
* [[मे मातम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[कण्णे कऩिमॊऴिये (सन् १९७९या संकिपा)]]||கண்ணே கனிமொழியே||सन् १९७९||||||
* [[मेट्टुप्पट्टि मिराचु (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[मैन्तऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[रचिकऩ्कन्तर् अलङ्कारम् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||கந்தர் அலங்காரம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[राचा मकऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[कऩ्ऩिप्परुवत्तिले (सन् १९७९या संकिपा)]]||கன்னிப்பருவத்திலே||सन् १९७९||||||
* [[राजकुमारऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[राजपाण्टि (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[करै कटन्त ऒरुत्ति (सन् १९७९या संकिपा)]]||கரை கடந்த ஒருத்தி||सन् १९७९||||||
* [[वण्टिच्चोलै चिऩ्ऩराचु (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[वऩजा किरिजा (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[कल्याणरामऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||கல்யாணராமன்||सन् १९७९||||||
* [[वरवु ऎट्टणा चॆलवु पत्तणा (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[वा मकऩे वा (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[वाङ्क पार्ट्ऩर् वाङ्ककवरिमाऩ् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||கவரிமான்||सन् १९७९||||||
|-
* [[वाट्च्मेऩ् वटिवेलु (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[वियट्नाम्काम कालऩिचास्तिरम् (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||காம சாஸ்திரம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[वीट्टैप्पारु नाट्टैप्पारु (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[वीट्लकाळि विचेषङ्ककोयिल् कपालि (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||காளி கோயில் கபாலி||सन् १९७९||||||
|-
* [[वीरप्पतक्कम् (सन् १९९४या संकिपा)]]
| [[किऴक्कुम् मेऱ्कुम् चन्तिक्किऩ्ऱऩ (सन् १९७९या संकिपा)]]||கிழக்கும் மேற்கும் சந்திக்கின்றன||सन् १९७९||||||
* [[वीरमणि (सन् १९९४या संकिपा)]]
|-
* [[वीरा (सन् १९९४या संकिपा)]]
*| [[हीरोकुटिचै (सन् १९९४या१९७९या संकिपा)]]||குடிசை||सन् १९७९||||||
|-
* [[अचुरऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[अञ्चातवऩ्कुप्पत्तु राजा (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||குப்பத்து ராஜா||सन् १९७९||||||
|-
* [[अऩ्पुमकऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[अवतारम्कुऴन्तैयैत्तेटि (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||குழந்தையைத்தேடி||सन् १९७९||||||
|-
* [[अवळ् ऒरु कवरिमाऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[अवळ् पोट्ट कोलम्चक्कळत्ति (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||சக்களத்தி||सन् १९७९||||||
|-
* [[आकायपूक्कळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[चिकप्पुक्कल् मूक्कुत्ति (सन् १९७९या संकिपा)]]||சிகப்புக்கல் மூக்குத்தி||सन् १९७९||||||
* [[आचै (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[आणऴकऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[चित्तिरच्चॆव्वाऩम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||சித்திரச்செவ்வானம்||सन् १९७९||||||
* [[आयुतपूजै (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[इन्तिरा (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[इलक्किय चोलैचुप्रपातम् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||சுப்ரபாதம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[इळमैक्कु ऒरु ऎच्चरिक्कै (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[चुवर् इल्लात चित्तिरङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||சுவர் இல்லாத சித்திரங்கள்||सन् १९७९||||||
* [[इळवरचि (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[इळैयराकम् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[उतवुम् करङ्कळ्चॆल्लक्किळि (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||செல்லக்கிளி||सन् १९७९||||||
|-
* [[ऎङ्किरुन्तो वन्ताळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[जॆया नी जॆयिच्चुट्टे (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஜெயா நீ ஜெயிச்சுட்டே||सन् १९७९||||||
* [[ऎऩ् पॊण्टाट्टि नल्लव (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[ऎल्लामे ऎऩ् राचाताऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[ऒरु ऊर्ल ऒरु राजकुमारिञाऩक्कुऴन्तै (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||ஞானக்குழந்தை||सन् १९७९||||||
|-
* [[कट्टुमरक्कारऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[करुप्पु निलातर्मयुत्तम् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||தர்மயுத்தம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[कर्णा (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[तायिल्लामल् नाऩिल्लै (सन् १९७९या संकिपा)]]||தாயில்லாமல் நானில்லை||सन् १९७९||||||
* [[कल्याणम् (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[कान्ति पिऱन्त मण् (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[तिचै माऱिय पऱवैकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||திசை மாறிய பறவைகள்||सन् १९७९||||||
* [[किऴक्कु मलै (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[कुरुतिप्पुऩल् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[कूलितिरिचूलम् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||திரிசூலம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[कोलङ्कळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[चक्करवर्त्तितेवैकळ् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||தேவைகள்||सन् १९७९||||||
|-
* [[चति लीलावति (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[चन्तिरलेकातैरियलट्चुमि (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||தைரியலட்சுமி||सन् १९७९||||||
|-
* [[चन्तैक्कु वन्त किळि (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[चिन्तुपात्नङ्कूरम् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நங்கூரம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[चिऩ्ऩ मणि (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[नल्लतॊरु कुटुम्पम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நல்லதொரு குடும்பம்||सन् १९७९||||||
* [[चिऩ्ऩ वात्तियार् (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[चीतऩम् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[चॆल्लक्कण्णुनाटकमे उलकम् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நாடகமே உலகம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[टियर् चऩ् मरुतु (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[नाऩ् ऒरु कै पार्क्किऱेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நான் ஒரு கை பார்க்கிறேன்||सन् १९७९||||||
* [[तमिऴच्चि (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[तर्मङ्कळ् चिरिक्किऩ्ऱऩ (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[ताय्नाऩ् तङ्कैनऩ्ऱि पाचम्चॊल्वेऩ् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நான் நன்றி சொல்வேன்||सन् १९७९||||||
|-
* [[ताय्क्कुलमे ताय्क्कुलमे (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[तियाकनाऩ् उळ्ळम्वाऴवैप्पेऩ् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நான் வாழவைப்பேன்||सन् १९७९||||||
|-
* [[तिरुमूर्त्ति (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[निऩैत्ताले इऩिक्कुम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நினைத்தாலே இனிக்கும்||सन् १९७९||||||
* [[तेटि वन्त राचा (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[तेवा (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[निऱम् माऱात पूक्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நிறம் மாறாத பூக்கள்||सन् १९७९||||||
* [[तॊट्टा चिणुङ्कि (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[तॊट्टिल् कुऴन्तै (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[नी चिरित्ताल् नाऩ् चिरिप्पेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீ சிரித்தால் நான் சிரிப்பேன்||सन् १९७९||||||
* [[तॊण्टऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[नन्तवऩत् तेरु (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[नाटोटिनीच्चल् मऩ्ऩऩ्कुळम् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நீச்சல் குளம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[नाऩ् पॆत्त मकऩे (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[नीतिक्कु मुऩ् नीया नाऩा (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீதிக்கு முன் நீயா நானா||सन् १९७९||||||
* [[नीलक्कुयिल् (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[पचुम्पॊऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[पटिक्किऱ वयचुलनीया (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நீயா||सन् १९७९||||||
|-
* [[पम्पाय् (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[नीलक्कटलिऩ् ओरत्तिले (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீலக்கடலின் ஓரத்திலே||सन् १९७९||||||
* [[पाट्टु पाटवा (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[पाट्टु वात्तियार् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[पाट्षानीलमलर्कळ् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நீலமலர்கள்||सन् १९७९||||||
|-
* [[पुतिय आट्चि (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[पुळ्ळनूल् कुट्टिक्कारऩ्वेलि (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நூல் வேலி||सन् १९७९||||||
|-
* [[पॆरिय कुटुम्पम् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[मक्कळाट्चिनॆञ्चुक्कु नीति (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||நெஞ்சுக்கு நீதி||सन् १९७९||||||
|-
* [[मण्णत्तॊट्टुक् कुम्पिटऩुम् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[मण्णुक्कुपकलिल् मरियातैऒरु इरवु (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||பகலில் ஒரு இரவு||सन् १९७९||||||
|-
* [[मऩतिले ऒरु पाट्टु (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[मरुमकळ्पचि (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||பசி||सन् १९७९||||||
|-
* [[मलैच्चारलिल् ऒरु पूङ्कुयिल् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[मामऩितऩ्पञ्च कल्याणि (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||பஞ்ச கல்யாணி||सन् १९७९||||||
|-
* [[मामऩ् मकळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[मायापञ्च पजार्पूतम् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||பஞ்ச பூதம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[मिस्टर् मॆट्रास् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[मुतल्पट्टाकत्ति उतयम्पैरवऩ् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||பட்டாகத்தி பைரவன்||सन् १९७९||||||
|-
* [[मुत्तु (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[मुत्तुपातै कुळिक्क वारीकळामाऱिऩाल् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||பாதை மாறினால்||सन् १९७९||||||
|-
* [[मुत्तुकाळै (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[मुऱै माप्पिळ्ळैपाप्पात्ति (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||பாப்பாத்தி||सन् १९७९||||||
|-
* [[मुऱै मामऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[पुतिय वार्प्पुकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||புதிய வார்ப்புகள்||सन् १९७९||||||
* [[मोकमुळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[रकचिय पोलीस् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[राचैय्यापून्तळिर् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||பூந்தளிர்||सन् १९७९||||||
|-
* [[राज मुत्तिरै (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[पॊण्णु ऊरुक्कु पुतुचु (सन् १९७९या संकिपा)]]||பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு||सन् १९७९||||||
* [[राजा ऎङ्क राजा (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[राणि मकाराणि (सन् १९९५या संकिपा)]]
| [[पोर्ट्टर् पॊऩ्ऩुचामि (सन् १९७९या संकिपा)]]||போர்ட்டர் பொன்னுசாமி||सन् १९७९||||||
* [[लक्किमेऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]
|-
* [[वर्ऱार् चण्टियर् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[वळ्ळि वरप्पोऱामकालट्चुमि (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||மகாலட்சுமி||सन् १९७९||||||
|-
* [[विट्ऩस् (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[विल्लाति विल्लऩ्मङ्कळवात्तियम् (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||மங்களவாத்தியம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[विष्णु (सन् १९९५या संकिपा)]]
*| [[वेलुच्चामिमल्लिकै मोकिऩि (सन् १९९५या१९७९या संकिपा)]]||மல்லிகை மோகினி||सन् १९७९||||||
|-
* [[अन्त नाळ् (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[मान्तोप्पुक्किळिये (सन् १९७९या संकिपा)]]||மாந்தோப்புக்கிளியே||सन् १९७९||||||
* [[अन्तिमन्तामरै (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[अम्मऩ् कोविल् वाचलिले (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[अरुवामाम्पऴत्तु वेलुवण्टु (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||மாம்பழத்து வண்டு||सन् १९७९||||||
|-
* [[अलॆक्साण्टर् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[अवतार पुरुषऩ्मायाण्टि (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||மாயாண்டி||सन् १९७९||||||
|-
* [[अव्वै चण्मुकि (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[मुकत्तिल् मुकम् पार्क्कलाम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||முகத்தில் முகம் பார்க்கலாம்||सन् १९७९||||||
* [[आवतुम् पॆण्णाले अऴिवतुम् पॆण्णाले (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[इन्तियऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[इरट्टैमुतल् रोजाइरवु (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||முதல் இரவு||सन् १९७९||||||
|-
* [[इळमै रोजाक्कळ् (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[यारुक्कु यार् कावल् (सन् १९७९या संकिपा)]]||யாருக்கு யார் காவல்||सन् १९७९||||||
* [[उळ्ळत्तै अळ्ळित्ता (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩक्कॊरु मकऩ् पिऱप्पाऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ्राज आचै तङ्कच्चिराजेस्वरि (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||ராஜ ராஜேஸ்வரி||सन् १९७९||||||
|-
* [[कट्टप्पञ्चायत्तु (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[रोचाप्पू रविक्कैक्कारि (सन् १९७९या संकिपा)]]||ரோசாப்பூ ரவிக்கைக்காரி||सन् १९७९||||||
* [[कऱुप्पु रोजा (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[कल्कि (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[कल्लूरि वाचल्लट्चुमि (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||லட்சுமி||सन् १९७९||||||
|-
* [[कातल् तेचम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[कादल्वल्लवऩ् कोट्टैवरुकिऱाऩ् (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||வல்லவன் வருகிறான்||सन् १९७९||||||
|-
* [[कालम् माऱिप्पोच्चु (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[वीट्टुक्कु वीटु वाचप्पटि (सन् १९७९या संकिपा)]]||வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி||सन् १९७९||||||
* [[किरुष्णा (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[किरैम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[किऴक्कुवॆऱ्ऱिक्कु मुकम्ऒरुवऩ् (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||வெற்றிக்கு ஒருவன்||सन् १९७९||||||
|-
* [[कोकुलत्तिल् चीतै (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[कोटुकळ्वॆळ्ळि इल्लात कोलम्रतम् (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||வெள்ளி ரதம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[कोपाला कोपाला (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[वेलुम् मयिलुम् तुणै (सन् १९७९या संकिपा)]]||வேலும் மயிலும் துணை||सन् १९७९||||||
* [[कोयम्पत्तूर् माप्ळे (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[चिवचक्ति (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[चुन्तरस्री पुरुषऩ्स्री मामा (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||ஸ்ரீ ஸ்ரீ மாமா||सन् १९७९||||||
|-
* [[चुपाष् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[चुम्मा इरुङ्क मच्चाऩ्स्रीरामजॆयम् (सन् १९९६या१९७९या संकिपा)]]||ஸ்ரீராமஜெயம்||सन् १९७९||||||
|-
* [[चूरियराजा (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[अन्तरङ्कम् ऊमैयाऩतु (सन् १९८०या संकिपा)]]||அந்தரங்கம் ஊமையானது||सन् १९८०||||||
* [[चॆङ्कोट्टै (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[चॆल्वा (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[चेऩातिपतिअऩ्ऩप्पऱवै (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||அன்னப்பறவை||सन् १९८०||||||
|-
* [[ञाऩप्पऴम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[अऩ्पुक्कु नाऩ् अटिमै (सन् १९८०या संकिपा)]]||அன்புக்கு நான் அடிமை||सन् १९८०||||||
* [[टाटा पिर्ला (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[टेक् इट् ईचि ऊर्वचि (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[तमिऴ्अऴैत्ताल् चॆल्वऩ्वरुवेऩ् (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||அழைத்தால் வருவேன்||सन् १९८०||||||
|-
* [[तायकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[अवऩैच् चॊल्लिक् कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९८०या संकिपा)]]||அவனைச் சொல்லிக் குற்றமில்லை||सन् १९८०||||||
* [[तिरुम्पिप्पार् (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[तुऱैमुकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[नम्मअवऩ् ऊरुअवळ् राचाअतु (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||அவன் அவள் அது||सन् १९८०||||||
|-
* [[नाट्टुप्पुऱप् पाट्टु (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[आयिरम् वाचल् इतयम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஆயிரம் வாசல் இதயம்||सन् १९८०||||||
* [[नेताजि ति जॆर्ऩलिस्ट् (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[परम्परै (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[इणैन्त तुरुवङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||இணைந்த துருவங்கள்||सन् १९८०||||||
* [[परिवट्टम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[पाञ्चालङ्कुऱिच्चि (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[इतयत्तिल् ओर् इटम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||இதயத்தில் ஓர் இடம்||सन् १९८०||||||
* [[पिरियम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[पुतिय उलकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[पुतिय पराचक्तिइळैमैक्कोलम् (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||இளைமைக்கோலம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[पुतु निलवु (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[इवर्कळ् वित्तियाचमाऩवर्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள்||सन् १९८०||||||
* [[पुरुषऩ् पॊण्टाट्टि (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[पूमणि (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[पूवरचऩ्उच्चक्कट्टम् (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||உச்சக்கட்டம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[पूवे उऩक्काक (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[उल्लाचप्पऱवैकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||உல்லாசப்பறவைகள்||सन् १९८०||||||
* [[पॊण्टाट्टि मऩचु वच्चा (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[मका पिरपु (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[माणिक्कम्ऊमै कऩवु कण्टाल् (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||ஊமை கனவு கண்டால்||सन् १९८०||||||
|-
* [[माण्पिकु माणवऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[ऎङ्क ऊर् राचात्ति (सन् १९८०या संकिपा)]]||எங்க ஊர் ராசாத்தி||सन् १९८०||||||
* [[माप्पिळ्ळै मऩचु पूप्पोल (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[मिस्टर् रोमियो (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[मीण्टुम्ऎङ्क चावित्तिरिवात्तियार् (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||எங்க வாத்தியார்||सन् १९८०||||||
|-
* [[मुस्तपा (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[मेट्टुक्कुटिऎङ्के तङ्कराज् (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||எங்கே தங்கராஜ்||सन् १९८०||||||
|-
* [[मैऩर् माप्पिळ्ळै (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[ऎतिर् वीट्टु जऩ्ऩल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||எதிர் வீட்டு ஜன்னல்||सन् १९८०||||||
* [[राजाळि (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[राजाविऩ् पार्वैयिले (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[लव्ऎमऩुक्कु पेर्ट्स्ऎमऩ् (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||எமனுக்கு எமன்||सन् १९८०||||||
|-
* [[वचन्त वाचल् (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[ऎल्लाम् उऩ् कैराचि (सन् १९८०या संकिपा)]]||எல்லாம் உன் கைராசி||सन् १९८०||||||
* [[वचन्तम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
|-
* [[वाऩ्मति (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[वाऴ्कऒत्तैयटि जऩनायकम्पातैयिले (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||ஒத்தையடி பாதையிலே||सन् १९८०||||||
|-
* [[विस्वनात् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[वीट्टुक्कुळ्ळेऒरु तिरुविऴाकै ओचै (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||ஒரு கை ஓசை||सन् १९८०||||||
|-
* [[वॆऱ्ऱि मुकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]
*| [[वॆऱ्ऱिऒरु विनायकर्तलै राकम् (सन् १९९६या१९८०या संकिपा)]]||ஒரு தலை ராகம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[वैकऱै पूक्कळ् (सन् १९९६या संकिपा)]]
| [[ऒरु मरत्तु पऱवैकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒரு மரத்து பறவைகள்||सन् १९८०||||||
* [[अटिमैच्चङ्किलि (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[अट्रा चक्कै अट्रा चक्कै (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[ऒरु वॆळ्ळाटु वेङ्कैयाकिऱतु (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒரு வெள்ளாடு வேங்கையாகிறது||सन् १९८०||||||
* [[अतिपति (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[अऩुपवम् पुतुमै (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[अपिमऩ्यूऒरे मुत्तम् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||ஒரே முத்தம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[अरचियल् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[अरण्मऩैऒळि वाचल्पिऱन्ततु (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||ஒளி பிறந்தது||सन् १९८०||||||
|-
* [[अरविन्तऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[कण्णिल् तॆरियुम् कतैकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||கண்ணில் தெரியும் கதைகள்||सन् १९८०||||||
* [[अरुणाच्चलम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[आहा (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[आहा ऎऩ्ऩ पॊरुत्तम्करटि (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||கரடி||सन् १९८०||||||
|-
* [[इरवु (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[इरुवर्करुम्पुविल् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||கரும்புவில்||सन् १९८०||||||
|-
* [[उल्लाचम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[ऎट्टुप्पट्टिकल्लुक्कुळ् राचाईरम् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||கல்லுக்குள் ஈரம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[ऒऩ्स्मोर् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[ओम् चरवणपवकाटु (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||காடு||सन् १९८०||||||
|-
* [[कङ्का कौरि (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[कटवुळ्कातल् कातल् कातल् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||காதல் காதல் காதல்||सन् १९८०||||||
|-
* [[कल्याण वैपोकम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[कातलिकातल् किळिकळ् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||காதல் கிளிகள்||सन् १९८०||||||
|-
* [[कातलुक्कु मरियातै (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[कालम् पतिल् चॊल्लुम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||காலம் பதில் சொல்லும்||सन् १९८०||||||
* [[कातल्पळ्ळि (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[कात्तिरुन्त कातल् (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[किरामत्तु अत्तियायम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||கிராமத்து அத்தியாயம்||सन् १९८०||||||
* [[कालमॆल्लाम् कातल् वाऴ्क (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[कालमॆल्लाम् कात्तिरुप्पेऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[कीता ऒरु चॆण्पकप्पू (सन् १९८०या संकिपा)]]||கீதா ஒரு செண்பகப்பூ||सन् १९८०||||||
* [[कोपुर तीपम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[चक्ति (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[कुमरि पॆण्णिऩ् उळ्ळत्तिले (सन् १९८०या संकिपा)]]||குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே||सन् १९८०||||||
* [[चातिचऩम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[चाम्राट् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[चिष्याकुरु (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||குரு||सन् १९८०||||||
|-
* [[चूर्य वम्चम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[जाऩकिरामऩ्कुरुविक्कूटु (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||குருவிக்கூடு||सन् १९८०||||||
|-
* [[तटयम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[तम्पित्तुरैचरणम् जयप्पा (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||சரணம் ஜயப்பா||सन् १९८०||||||
|-
* [[तर्म चक्करम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[तालिपुतुचुचामन्तिप्पू (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||சாமந்திப்பூ||सन् १९८०||||||
|-
* [[तिऩमुम् ऎऩ्ऩै कवऩि (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[चावित्तिरि (सन् १९८०या संकिपा)]]||சாவித்திரி||सन् १९८०||||||
* [[तॆम्माङ्कु पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[तेटिऩेऩ् वन्ततु (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[चिऩ्ऩ चिऩ्ऩ वीटु कट्टि (सन् १९८०या संकिपा)]]||சின்ன சின்ன வீடு கட்டி||सन् १९८०||||||
* [[तेवतै (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[नन्तिऩि (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[चिऩ्ऩञ्चिऱु किळिये (सन् १९८०या संकिपा)]]||சின்னஞ்சிறு கிளியே||सन् १९८०||||||
* [[नल्ल तीर्प्पु (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[नल्लमऩचुक्कारऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[नाट्टुप्पुऱ नायकऩ्चुजाता (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||சுஜாதா||सन् १९८०||||||
|-
* [[नेचम् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[नेरुक्कु नेर्चूलम् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||சூலம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[पकैवऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[चौन्तर्यमे वरुक वरुक (सन् १९८०या संकिपा)]]||சௌந்தர்யமே வருக வருக||सन् १९८०||||||
* [[पत्तिऩि (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[परमपिता (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[पाचमुळ्ळ पाण्टियरेजम्पु (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||ஜம்பு||सन् १९८०||||||
|-
* [[पारति कण्णम्मा (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[पिस्ताजाऩि (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||ஜானி||सन् १९८०||||||
|-
* [[पुतल्वऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[पुतैयल्तऩिमरम् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||தனிமரம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[पूच्चूटवा (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[तरैयिल् पूत्त मलर् (सन् १९८०या संकिपा)]]||தரையில் பூத்த மலர்||सन् १९८०||||||
* [[पॆरिय इटत्तु माप्पिळ्ळै (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[पॆरिय मऩुषऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[पॆरियतम्पितर्मराजा (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||தர்மராஜா||सन् १९८०||||||
|-
* [[पॊङ्कलो पॊङ्कल् (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[पॊऱ्कालम्तुणिवे तोऴऩ् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||துணிவே தோழன்||सन् १९८०||||||
|-
* [[मऩ्ऩवा (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[तूरत्तु इटि मुऴक्कम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||தூரத்து இடி முழக்கம்||सन् १९८०||||||
* [[माप्पिळ्ळै कवुण्टर् (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[माऱात उऱवु (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[मिऩ्चारतॆय्वीक कऩवुराकङ्कळ् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||தெய்வீக ராகங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
* [[मै इन्तिया (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[रट्चकऩ्तॆरु विळक्कु (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||தெரு விளக்கு||सन् १९८०||||||
|-
* [[राचि (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[रामऩ् अप्तुल्लातैप्पॊङ्कल् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||தைப்பொங்கல்||सन् १९८०||||||
|-
* [[रॆट्टै जटै वयचु (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[रोजा मलरेनट्चत्तिरम् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||நட்சத்திரம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[लव् टुटे (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[नतियै तेटि वन्त कटल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நதியை தேடி வந்த கடல்||सन् १९८०||||||
* [[वळ्ळल् (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[वाचुकि (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[वाय्मैये वॆल्लुम्नऩ्ऱिक्करङ्कळ् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||நன்றிக்கரங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
* [[वि.ज.पि (सन् १९९७या संकिपा)]]
*| [[विटुकतैनाऩ् नाऩे ताऩ् (सन् १९९७या१९८०या संकिपा)]]||நான் நானே தான்||सन् १९८०||||||
|-
* [[विवचायि मकऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]
| [[नाऩ् पोट्ट चवाल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நான் போட்ட சவால்||सन् १९८०||||||
* [[वीरपाण्टि कोट्टैयिले (सन् १९९७या संकिपा)]]
|-
* [[अरिच्चन्तिरा (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[अवळ् ऒरु चीतैनिऴल्कळ् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||நிழல்கள்||सन् १९८०||||||
|-
* [[अवळ् वरुवाळा (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[आचैतम्पिनीरोट्टम् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||நீரோட்டம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[इतुताऩ् कातल् (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[नीर् निलम् नॆरुप्पु (सन् १९८०या संकिपा)]]||நீர் நிலம் நெருப்பு||सन् १९८०||||||
* [[इऩियवळे (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[इऩियॆल्लाम् चुकमे (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[नॆञ्चत्तै किळ्ळाते (सन् १९८०या संकिपा)]]||நெஞ்சத்தை கிள்ளாதே||सन् १९८०||||||
* [[उतविक्कु वरलामा (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[उऩ्ऩिटत्तिल् ऎऩ्ऩैक्कॊटुत्तेऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[उऩ्ऩुटऩ्पणम् पॆण् पाचम् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||பணம் பெண் பாசம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[उयिरोटु उयिराक (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[पम्पाय् मॆयिल् १०९ (सन् १९८०या संकिपा)]]||பம்பாய் மெயில் ௧௦௯||सन् १९८०||||||
* [[उरिमैप्पोर् (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[उळवुत्तुऱै (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[परुवत्तिऩ् वाचलिले (सन् १९८०या संकिपा)]]||பருவத்தின் வாசலிலே||सन् १९८०||||||
* [[ऎऩ् आच राचावे (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ्ऩुयिर् नीताऩे (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[पामा रुक्मणि (सन् १९८०या संकिपा)]]||பாமா ருக்மணி||सन् १९८०||||||
* [[ऎल्लामे ऎऩ् पॊण्टाट्टिताऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[कण्कळिऩ् वार्त्तैकळ् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[कण्णात्ताळ्पिल्ला (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||பில்லா||सन् १९८०||||||
|-
* [[कण्णॆतिरे तोऩ्ऱिऩाळ् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[कलर्पुतिय कऩवुकळ्तोरणङ्कळ् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||புதிய தோரணங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
* [[कल्याण कलाट्टा (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[पूट्टात पूट्टुकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||பூட்டாத பூட்டுகள்||सन् १९८०||||||
* [[कवलैप्पटाते चकोतरा (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[कातला कातला (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[पॆण्णुक्कु यार् कावल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||பெண்ணுக்கு யார் காவல்||सन् १९८०||||||
* [[कातले निम्मति (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[कातल् कवितै (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[कातल् मऩ्ऩऩ्पॊऩ्ऩकरम् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||பொன்னகரம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[किऴक्कुम् मेऱ्कुम् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[कुम्पकोणम् कोपालुपॊल्लातवऩ् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||பொல்லாதவன்||सन् १९८०||||||
|-
* [[कुरुपार्वै (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[कॊण्टाट्टम्पौर्णमि निलविल् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||பௌர்ணமி நிலவில்||सन् १९८०||||||
|-
* [[कोल्माल् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[चन्तिप्पोमामङ्कल नायकि (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||மங்கல நாயகி||सन् १९८०||||||
|-
* [[चन्तोषम् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[चिम्मराचिमऩ्मत राकङ्कळ् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||மன்மத ராகங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
* [[चिवप्पु निला (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[चिवलीलैमरिया मै टार्लिङ् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||மரியா மை டார்லிங்||सन् १९८०||||||
|-
* [[चॆन्तूरम् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[चेरऩ्मऱ्ऱवै चोऴऩ् पाण्टियऩ्नेरिल् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||மற்றவை நேரில்||सन् १९८०||||||
|-
* [[चॊर्णमुकि (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[मलर्कळे मलरुङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||மலர்களே மலருங்கள்||सन् १९८०||||||
* [[चॊल्लामले (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[ज लव् यू टीच्चर् (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[मलर्किऩ्ऱ परुवत्तिले (सन् १९८०या संकिपा)]]||மலர்கின்ற பருவத்திலே||सन् १९८०||||||
* [[जालि (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[जीऩ्स् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[त टॆररिस्ट्मऴलैप्पट्टाळम् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||மழலைப்பட்டாளம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[तर्मा (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[तलैमुऱैमातवि वन्ताळ् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||மாதவி வந்தாள்||सन् १९८०||||||
|-
* [[तायिऩ् मणिक्कॊटि (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[तिऩन्तोरुम्मीऩाट्चि (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||மீனாட்சி||सन् १९८०||||||
|-
* [[तुळ्ळित्तिरिन्त कालम् (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[मुयलुक्कु मूऩु काल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||முயலுக்கு மூனு கால்||सन् १९८०||||||
* [[नट्पुक्काक (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[नाम् इरुवर् नमक्कु इरुवर् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[निऩैत्तेऩ् वन्ताय्मुरट्टुक्काळै (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||முரட்டுக்காளை||सन् १९८०||||||
|-
* [[निलावे वा (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[पकवत्चिङ्मुऴु निलवु (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||முழு நிலவு||सन् १९८०||||||
|-
* [[पुतुमैप्पित्तऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[पून्तोट्टम्मूटिपऩि (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||மூடிபனி||सन् १९८०||||||
|-
* [[पूवेलि (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[मेकत्तुक्कुम् ताकमुण्टु (सन् १९८०या संकिपा)]]||மேகத்துக்கும் தாகமுண்டு||सन् १९८०||||||
* [[पॊऩ्ऩु विळैयिऱ पूमि (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[पॊऩ्मऩम् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[प्रियमुटऩ्याकचालै (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||யாகசாலை||सन् १९८०||||||
|-
* [[मऱुमलर्च्चि (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[मल्लिरत्तपाचम् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||ரத்தபாசம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[मुरटऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[मूवेन्तर्रामऩ् परचुरामऩ् (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||ராமன் பரசுராமன்||सन् १९८०||||||
|-
* [[रत्ऩा (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[रामायि वयचुक्कु वन्तुट्टा (सन् १९८०या संकिपा)]]||ராமாயி வயசுக்கு வந்துட்டா||सन् १९८०||||||
* [[वीरत्तालाट्टु (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[वीरम् वॆळञ्च मण्णु (सन् १९९८या संकिपा)]]
| [[रिषिमूलम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ரிஷிமூலம்||सन् १९८०||||||
* [[वॆट्टु ऒण्णु तुण्टु रॆण्टु (सन् १९९८या संकिपा)]]
|-
* [[वेट्टिय मटिच्चु कट्टु (सन् १९९८या संकिपा)]]
*| [[वेलैरुचि कण्ट पूऩै (सन् १९९८या१९८०या संकिपा)]]||ருசி கண்ட பூனை||सन् १९८०||||||
|-
* [[अटुत्त कट्टम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[अण्णऩ्वचन्त अऴैप्पुकळ् (सन् १९९९या१९८०या संकिपा)]]||வசந்த அழைப்புகள்||सन् १९८०||||||
|-
* [[अऩ्पुळ्ळ कातलुक्कु (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[अमर्क्कळम्वण्टिच्चक्करम् (सन् १९९९या१९८०या संकिपा)]]||வண்டிச்சக்கரம்||सन् १९८०||||||
|-
* [[अऴकर्चामि (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[वऱुमैयिऩ् निऱम् चिकप्पु (सन् १९८०या संकिपा)]]||வறுமையின் நிறம் சிகப்பு||सन् १९८०||||||
* [[आचैयिल् ओर् कटितम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[आऩन्त पूङ्काऱ्ऱे (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[इरणियऩ्वळ्ळिमयिल् (सन् १९९९या१९८०या संकिपा)]]||வள்ளிமயில்||सन् १९८०||||||
|-
* [[उऩक्काक ऎल्लाम् उऩक्काक (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[विस्वरूपम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||விஸ்வரூபம்||सन् १९८०||||||
* [[उऩ्ऩरुकिल् नाऩिरुन्ताल् (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[उऩ्ऩैत्तेटि (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[ऊट्टिवेटऩै तेटिय माऩ् (सन् १९९९या१९८०या संकिपा)]]||வேடனை தேடிய மான்||सन् १९८०||||||
|-
* [[ऎतिरुम् पुतिरुम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[वेलिताण्टिय वॆळ्ळाटु (सन् १९८०या संकिपा)]]||வேலிதாண்டிய வெள்ளாடு||सन् १९८०||||||
* [[ऎऩ् चुवाच काऱ्ऱे (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[ऎऩ्ऱॆऩ्ऱुम् कातल् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[ऒरुवऩ्स्रीतेवि (सन् १९९९या१९८०या संकिपा)]]||ஸ்ரீதேவி||सन् १९८०||||||
|-
* [[कण्णुपटप्पोकुतैय्या (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[कण्णोटु४७ काण्पतॆल्लाम्नाट्कळ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||௪௭ நாட்கள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[कण्मणि उऩक्काक (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[कऩवेअञ्चात कलैयातेनॆञ्चङ्कळ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||அஞ்சாத நெஞ்சங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[कळ्ळऴकर् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[काक्कैअन्त चिऱकिऩिले७ नाट्कळ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||அந்த ௭ நாட்கள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[कातलर् तिऩम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[कामाअन्ति मयक्कम् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||அந்தி மயக்கம்||सन् १९८१||||||
|-
* [[कुटुम्पच्चङ्किलि (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[कुम्मिप्पाट्टुअऩ्पुळ्ळ अत्ताऩ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||அன்புள்ள அத்தான்||सन् १९८१||||||
|-
* [[चङ्कमम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[अऩ्ऱु मुतल् इऩ्ऱु वरै (सन् १९८१या संकिपा)]]||அன்று முதல் இன்று வரை||सन् १९८१||||||
* [[चिऩ्ऩत्तुरै (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[चिऩ्ऩराजा (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[चिवऩ्अमरकावियम् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||அமரகாவியம்||सन् १९८१||||||
|-
* [[चुन्तरि नीयुम् चुन्तरऩ् नाऩुम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[चुयम्वरम्अरुम्पुकळ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||அரும்புகள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[चूर्योतयम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[अर्त्तङ्कळ् आयिरम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அர்த்தங்கள் ஆயிரம்||सन् १९८१||||||
* [[चेतु (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[जोटि (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[अलैकळ् ओय्वतिल्लै (सन् १९८१या संकिपा)]]||அலைகள் ஓய்வதில்லை||सन् १९८१||||||
* [[टैम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[ताज्मकाल् (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[अवचरक्कारि (सन् १९८१या संकिपा)]]||அவசரக்காரி||सन् १९८१||||||
* [[तिरुप्पति एऴुमलै वॆङ्कटेचा (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[तुळ्ळात मऩमुम् तुळ्ळुम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[तॊटरुम्अवळुम् तायाऩाळ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||அவளும் தாயானாள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[निऩैविरुक्कुम् वरै (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[निलवेआटुकळ् मुकम् काट्टुनऩैकिऩ्ऱऩ (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||ஆடுகள் நனைகின்றன||सन् १९८१||||||
|-
* [[नी वरुवायॆऩ (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[नॆञ्चिऩिलेआरातऩै (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||ஆராதனை||सन् १९८१||||||
|-
* [[नेचम् पुतुचु (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[नेचिक्किऱेऩ्इऩ्ऱु पोय् नाळै वा (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||இன்று போய் நாளை வா||सन् १९८१||||||
|-
* [[पटैयप्पा (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[पाट्टाळिइरयिल् पयणङ्कळ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||இரயில் பயணங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[पुतुक्कुटित्तऩम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[पूप्पऱिक्क वरुकिऱोम्उतयमाकिऱतु (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||உதயமாகிறது||सन् १९८१||||||
|-
* [[पूमकळ् ऊर्वलम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[पूवाचम्ऎङ्क ऊरु कण्णकि (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||எங்க ஊரு கண்ணகி||सन् १९८१||||||
|-
* [[पूवॆल्लाम् केट्टुप्पार् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[पॆरियण्णाऎङ्कम्मा मकाराणि (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||எங்கம்மா மகாராணி||सन् १९८१||||||
|-
* [[पॊण्णु वीट्टुक्कारऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[पॊऩ्ऎऩक्काक विऴाकात्तिरु (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||எனக்காக காத்திரு||सन् १९८१||||||
|-
* [[पॊम्पळैङ्क चमाच्चारम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[मक्कळुक्काकऎल्लाम् इऩ्प मयम् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||எல்லாம் இன்ப மயம்||सन् १९८१||||||
|-
* [[मऩम् विरुम्पुते उऩ्ऩै (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[ऒरु इरवु ऒरु पऱवै (सन् १९८१या संकिपा)]]||ஒரு இரவு ஒரு பறவை||सन् १९८१||||||
* [[मऩैविक्कु मरियातै (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[मऩ्ऩवरु चिऩ्ऩवरु (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[ऒरुत्ति मट्टुम् करैयिऩिले (सन् १९८१या संकिपा)]]||ஒருத்தி மட்டும் கரையினிலே||सन् १९८१||||||
* [[मऱवाते कण्मणिये (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[मलपार् पोलीस् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[माऩचीककटल् कातल्मीऩ्कळ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||கடல் மீன்கள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[माया (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[मिऩ्चारकटवुळिऩ् कण्णातीर्प्पु (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||கடவுளின் தீர்ப்பு||सन् १९८१||||||
|-
* [[मुकम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[मुतल् ऎच्चरिक्कैकण्णाटि (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||கண்ணாடி||सन् १९८१||||||
|-
* [[मुतल्वऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]
| [[कण्णीरिल् ऎऴुताते (सन् १९८१या संकिपा)]]||கண்ணீரில் எழுதாதே||सन् १९८१||||||
* [[मोऩिषा ऎऩ् मोऩालिचा (सन् १९९९या संकिपा)]]
|-
* [[रोजा वऩम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[वालिकण्णीर् पूक्कळ् (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||கண்ணீர் பூக்கள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[विरलुक्केत्त वीक्कम् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[हलोकऩ्ऩि मकमायि (सन् १९९९या१९८१या संकिपा)]]||கன்னி மகமாயி||सन् १९८१||||||
|-
* [[हवुस्पुल् (सन् १९९९या संकिपा)]]
*| [[अते मऩितऩ्कऩ्ऩित्तीवु (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||கன்னித்தீவு||सन् १९८१||||||
|-
* [[अऩ्पुटऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[करैयॆल्लाम् चॆण्पकप्पू (सन् १९८१या संकिपा)]]||கரையெல்லாம் செண்பகப்பூ||सन् १९८१||||||
* [[अप्पु (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[अलैपायुते (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[अवळ् पावम्कर्जऩै (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||கர்ஜனை||सन् १९८१||||||
|-
* [[आण्टवऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[आऩैकल्तूण् (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||கல்தூண்||सन् १९८१||||||
|-
* [[इळैयवऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[उऩक्काक मट्टुम्कऴुकु (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||கழுகு||सन् १९८१||||||
|-
* [[उऩ्ऩैक् कण् तेटुते (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[कालम् ऒरु नाळ् माऱुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||காலம் ஒரு நாள் மாறும்||सन् १९८१||||||
* [[उऩ्ऩैक्कॊटु ऎऩ्ऩैत्तरुवेऩे (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[उयिरिले कलन्ततु (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[ऎऩ् चकियेकिळिञ्चल्कळ् (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||கிளிஞ்சல்கள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[ऎऩ्ऩम्मा कण्णु (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[कीऴ्वाऩम् चिवक्कुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||கீழ்வானம் சிவக்கும்||सन् १९८१||||||
* [[एऴैयिऩ् चिरिप्पिल् (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[कटल् पूक्कळ् (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[कुटुम्पम् ऒरु कतम्पम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||குடும்பம் ஒரு கதம்பம்||सन् १९८१||||||
* [[कण्टेऩ् चीतैयै (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[कण्णऩ् वरुवाऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[कण्णाल् पेचवाकुलक्कॊऴुन्तु (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||குலக்கொழுந்து||सन् १९८१||||||
|-
* [[कण्णुक्कुळ् निलवु (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[कोट्टीस्वरऩ् मकऩ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||கோட்டீஸ்வரன் மகன்||सन् १९८१||||||
* [[कन्ता कटम्पा कतिर्वेला (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[करिचक्काट्टु पूवे (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[काक्कैच्कोयिल् चिऱकिऩिलेपुऱा (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||கோயில் புறா||सन् १९८१||||||
|-
* [[कातल् रोजावे (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[चङ्कर्लाल् (सन् १९८१या संकिपा)]]||சங்கர்லால்||सन् १९८१||||||
* [[कुङ्कुमप्पॊट्टुक्कवुण्टर् (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[कुट्लक् (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[चट्टम् ऒरु इरुट्टऱै (सन् १९८१या संकिपा)]]||சட்டம் ஒரு இருட்டறை||सन् १९८१||||||
* [[कुपेरऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[कुरोतम् २ (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[कुऴन्तैयुम् तॆय्वमुम्चवाल् (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||சவால்||सन् १९८१||||||
|-
* [[कुषि (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[चातिक्कॊरु नीति (सन् १९८१या संकिपा)]]||சாதிக்கொரு நீதி||सन् १९८१||||||
* [[कूटि वाऴ्न्ताल् कोटि नऩ्मै (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[चन्तित्त वेळै (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[चिऩ्ऩमुळ् पॆरियमुळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||சின்னமுள் பெரியமுள்||सन् १९८१||||||
* [[चपाष् (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[चिऩेकितिये (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[चिऩ्ऩचिऩ्ऩक्कण्णिलेचिवप्पु मल्लि (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||சிவப்பு மல்லி||सन् १९८१||||||
|-
* [[चिम्माचऩम् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[चीऩुचुमै (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||சுமை||सन् १९८१||||||
|-
* [[चुतन्तिरम् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[जेम्स् पाण्टुचूऱावळि (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||சூறாவளி||सन् १९८१||||||
|-
* [[टपुळ्स् (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[चॊर्क्कत्तिऩ् तिऱप्पु विऴा (सन् १९८१या संकिपा)]]||சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா||सन् १९८१||||||
* [[तिरुनॆल्वेलि (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[तॆऩालि (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[चॊल्लाते यारुम् केट्टाल् (सन् १९८१या संकिपा)]]||சொல்லாதே யாரும் கேட்டால்||सन् १९८१||||||
* [[तै पॊऱन्ताच्चु (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[निऩैवॆल्लाम् नी (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[नीटिक् ऎन्तऩ्टिक् वाऩम्टिक् (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||டிக் டிக் டிக்||सन् १९८१||||||
|-
* [[पट्जॆट् पत्मनातऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[पारतितण्णीर् तण्णीर् (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||தண்ணீர் தண்ணீர்||सन् १९८१||||||
|-
* [[पार्त्तेऩ् रचित्तेऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[तरैयिल् वाऴुम् मीऩ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||தரையில் வாழும் மீன்கள்||सन् १९८१||||||
* [[पाळैयत्तु अम्मऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[पिऱन्त नाळ् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[पिरियमाऩवळेतिरुप्पङ्कळ् (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||திருப்பங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[पुतिरा पुऩितमा (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[पुत्तम्तिल्लु पुतु पूवेमुल्लु (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||தில்லு முல்லு||सन् १९८१||||||
|-
* [[पुरट्चिक्कारऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[पॆण्णिऩ् मऩतैत् तॊट्टुती (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||தீ||सन् १९८१||||||
|-
* [[पॊट्टु अम्मऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[तॆय्वत्तिरुमणङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||தெய்வத்திருமணங்கள்||सन् १९८१||||||
* [[मकळिर्क्काक (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[मऩचु (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[मायितेवि तरिचऩम् (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||தேவி தரிசனம்||सन् १९८१||||||
|-
* [[मुकवरि (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[राजकाळियम्मऩ्नण्टु (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||நண்டு||सन् १९८१||||||
|-
* [[रितम् (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[नति ऒऩ्ऱु करै मूऩ्ऱु (सन् १९८१या संकिपा)]]||நதி ஒன்று கரை மூன்று||सन् १९८१||||||
* [[रिलाक्स् (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[लिट्टिल् जाऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[नल्लतु नटन्ते तीरुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||நல்லது நடந்தே தீரும்||सन् १९८१||||||
* [[वण्णत् तमिऴ्प्पाट्टु (सन् २०००या संकिपा)]]
|-
* [[वल्लरचु (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[वाऩत्तैप्पोलनीति पिऴैत्ततु (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||நீதி பிழைத்தது||सन् १९८१||||||
|-
* [[वाऩविल् (सन् २०००या संकिपा)]]
*| [[वीरनटैनॆञ्चिल् ऒरु मुळ् (सन् २०००या१९८१या संकिपा)]]||நெஞ்சில் ஒரு முள்||सन् १९८१||||||
|-
* [[वॆऱ्ऱिक्कॊटिकट्टु (सन् २०००या संकिपा)]]
| [[नॆञ्चिल् तुणिविरुन्ताल् (सन् १९८१या संकिपा)]]||நெஞ்சில் துணிவிருந்தால்||सन् १९८१||||||
* [[हेराम् (सन