Difference between revisions of "तमिल संकिपातेगु धलः"

no edit summary
 
* [[१९३०या दशकया तमिल संकिपा]]
{| {{table}}
* [[१९४०या दशकया तमिल संकिपा]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''संकिपा'''
* [[१९५०या दशकया तमिल संकिपा]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तमिल नां'''
* [[१९६०या दशकया तमिल संकिपा]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''पिदना तिथि'''
* [[१९७०या दशकया तमिल संकिपा]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''निर्देशक'''
* [[१९८०या दशकया तमिल संकिपा]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''निर्माता'''
* [[१९९०या दशकया तमिल संकिपा]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''खँ'''
* [[२०००या दशकया तमिल संकिपा]]
|-
* [[२०१०या दशकया तमिल संकिपा]]
| [[कालिदास (सन् १९३१या संकिपा)]]||காலி஦ாஸ||सन् १९३१||||||
 
|-
{{तमिल संकिपा}}
| [[कालवा (सन् १९३२या संकिपा)]]||காலவா||सन् १९३२||||||
 
|-
==स्वयादिसँ==
| [[चम्पूर्ण हरिच्चन्तिरा (सन् १९३२या संकिपा)]]||சம்பூர்ண ஹரிச்சந்திரா||सन् १९३२||||||
* [[तमिल संकिपा]]
|-
 
| [[पारिजात पुष्पहारम् (सन् १९३२या संकिपा)]]||பாரிஜாத புஷ்பஹாரம்||सन् १९३२||||||
[[पुचः:तमिल संकिपा]]
|-
| [[रामायणम् (सन् १९३२या संकिपा)]]||ராமாயணம்||सन् १९३२||||||
|-
| [[चत्तियवाऩ् चावित्तिरि (सन् १९३३या संकिपा)]]||சத்தியவான் சாவித்திரி||सन् १९३३||||||
|-
| [[वळ्ळि तिरुमणम् (सन् १९३३या संकिपा)]]||வள்ளி திருமணம்||सन् १९३३||||||
|-
| [[कोवलऩ् (सन् १९३४या संकिपा)]]||கோவலன்||सन् १९३४||||||
|-
| [[चकुन्तला (सन् १९३४या संकिपा)]]||சகுந்தலா||सन् १९३४||||||
|-
| [[चक्कुपाय् (सन् १९३४या संकिपा)]]||சக்குபாய்||सन् १९३४||||||
|-
| [[चति चुलोच्चऩा (सन् १९३४या संकिपा)]]||சதி சுலோச்சனா||सन् १९३४||||||
|-
| [[चीता कल्याणम् (सन् १९३४या संकिपा)]]||சீதா கல்யாணம்||सन् १९३४||||||
|-
| [[चीता वऩवाचम् (सन् १९३४या संकिपा)]]||சீதா வனவாசம்||सन् १९३४||||||
|-
| [[तिरौपति वस्तिरापकरणम् (सन् १९३४या संकिपा)]]||திரௌபதி வஸ்திராபகரணம்||सन् १९३४||||||
|-
| [[स्री किरुष्ण लीला (सन् १९३४या संकिपा)]]||ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா||सन् १९३४||||||
|-
| [[स्री किरुष्णमुरारि (सन् १९३४या संकिपा)]]||ஸ்ரீ கிருஷ்ணமுராரி||सन् १९३४||||||
|-
| [[अतिरूप अमरावति (सन् १९३५या संकिपा)]]||அதிரூப அமராவதி||सन् १९३५||||||
|-
| [[अल्लि अर्जुऩा (सन् १९३५या संकिपा)]]||அல்லி அர்ஜுனா||सन् १९३५||||||
|-
| [[कोपालकिरुष्णा (सन् १९३५या संकिपा)]]||கோபாலகிருஷ்ணா||सन् १९३५||||||
|-
| [[कौचल्या (सन् १९३५या संकिपा)]]||கௌசல்யா||सन् १९३५||||||
|-
| [[चन्तिरचेऩा (सन् १९३५या संकिपा)]]||சந்திரசேனா||सन् १९३५||||||
|-
| [[चुपत्रापरिणयम् (सन् १९३५या संकिपा)]]||சுபத்ராபரிணயம்||सन् १९३५||||||
|-
| [[टम्पाच्चारि (सन् १९३५या संकिपा)]]||டம்பாச்சாரி||सन् १९३५||||||
|-
| [[तिरुत्तॊण्ट नायऩार् (सन् १९३५या संकिपा)]]||திருத்தொண்ட நாயனார்||सन् १९३५||||||
|-
| [[तुरुव चरितम् (सन् १९३५या संकिपा)]]||துருவ சரிதம்||सन् १९३५||||||
|-
| [[तूक्कुत् तूक्कि (सन् १९३५या संकिपा)]]||தூக்குத் தூக்கி||सन् १९३५||||||
|-
| [[नल्लतङ्काळ् (सन् १९३५या संकिपा)]]||நல்லதங்காள்||सन् १९३५||||||
|-
| [[नवीऩ चतारम् (सन् १९३५या संकिपा)]]||நவீன சதாரம்||सन् १९३५||||||
|-
| [[पक्त तुरुवऩ् (सन् १९३५या संकिपा)]]||பக்த துருவன்||सन् १९३५||||||
|-
| [[पक्त नन्तऩार् (सन् १९३५या संकिपा)]]||பக்த நந்தனார்||सन् १९३५||||||
|-
| [[पक्त राम्तास् (सन् १९३५या संकिपा)]]||பக்த ராம்தாஸ்||सन् १९३५||||||
|-
| [[पूर्णचन्तिरऩ् (सन् १९३५या संकिपा)]]||பூர்ணசந்திரன்||सन् १९३५||||||
|-
| [[मयिल्रावणऩ् (सन् १९३५या संकिपा)]]||மயில்ராவணன்||सन् १९३५||||||
|-
| [[मार्क्कण्टेया (सन् १९३५या संकिपा)]]||மார்க்கண்டேயா||सन् १९३५||||||
|-
| [[मिळकाय् पॊटि (सन् १९३५या संकिपा)]]||மிளகாய் பொடி||सन् १९३५||||||
|-
| [[मोकिऩि रुक्माङ्कता (सन् १९३५या संकिपा)]]||மோகினி ருக்மாங்கதா||सन् १९३५||||||
|-
| [[राज पोजा (सन् १९३५या संकिपा)]]||ராஜ போஜா||सन् १९३५||||||
|-
| [[राता कल्याणम् (सन् १९३५या संकिपा)]]||ராதா கல்யாணம்||सन् १९३५||||||
|-
| [[लङ्कातकऩम् (सन् १९३५या संकिपा)]]||லங்காதகனம்||सन् १९३५||||||
|-
| [[ललिताङ्कि (सन् १९३५या संकिपा)]]||லலிதாங்கி||सन् १९३५||||||
|-
| [[अलिपातुषा (सन् १९३६या संकिपा)]]||அலிபாதுஷா||सन् १९३६||||||
|-
| [[इन्तिरचपा (सन् १९३६या संकिपा)]]||இந்திரசபா||सन् १९३६||||||
|-
| [[इरु चकोतरर्कळ् (सन् १९३६या संकिपा)]]||இரு சகோதரர்கள்||सन् १९३६||||||
|-
| [[उषा कल्याणम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||உஷா கல்யாணம்||सन् १९३६||||||
|-
| [[करुट कर्वपङ्कम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||கருட கர்வபங்கம்||सन् १९३६||||||
|-
| [[किरुष्ण नारति (सन् १९३६या संकिपा)]]||கிருஷ்ண நாரதி||सन् १९३६||||||
|-
| [[किरुष्णा अर्जुऩा (सन् १९३६या संकिपा)]]||கிருஷ்ணா அர்ஜுனா||सन् १९३६||||||
|-
| [[चतिलीलावति (सन् १९३६या संकिपा)]]||சதிலீலாவதி||सन् १९३६||||||
|-
| [[चत्य चीलऩ् (सन् १९३६या संकिपा)]]||சத்ய சீலன்||सन् १९३६||||||
|-
| [[चन्तिर मोकऩ् (सन् १९३६या संकिपा)]]||சந்திர மோகன்||सन् १९३६||||||
|-
| [[चन्तिर हाचा (सन् १९३६या संकिपा)]]||சந்திர ஹாசா||सन् १९३६||||||
|-
| [[चन्तिरकान्ता (सन् १९३६या संकिपा)]]||சந்திரகாந்தா||सन् १९३६||||||
|-
| [[चीमन्तिऩि (सन् १९३६या संकिपा)]]||சீமந்தினி||सन् १९३६||||||
|-
| [[तर्मपत्तिऩि (सन् १९३६या संकिपा)]]||தர்மபத்தினி||सन् १९३६||||||
|-
| [[ताराच चङ्कम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||தாராச சங்கம்||सन् १९३६||||||
|-
| [[नळायिऩि (सन् १९३६या संकिपा)]]||நளாயினி||सन् १९३६||||||
|-
| [[नवीऩ चारङ्तारा (सन् १९३६या संकिपा)]]||நவீன சாரங்தாரா||सन् १९३६||||||
|-
| [[पक्त कुचेलर् (सन् १९३६या संकिपा)]]||பக்த குசேலர்||सन् १९३६||||||
|-
| [[पातुका पट्टापिषेकम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||பாதுகா பட்டாபிஷேகம்||सन् १९३६||||||
|-
| [[पामा परिणायम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||பாமா பரிணாயம்||सन् १९३६||||||
|-
| [[पार्वति कल्याणम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||பார்வதி கல்யாணம்||सन् १९३६||||||
|-
| [[पीष्मर् (सन् १९३६या संकिपा)]]||பீஷ்மர்||सन् १९३६||||||
|-
| [[मकापारतम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||மகாபாரதம்||सन् १९३६||||||
|-
| [[मिस् कमला (सन् १९३६या संकिपा)]]||மிஸ் கமலா||सन् १९३६||||||
|-
| [[मीरापाय् (सन् १९३६या संकिपा)]]||மீராபாய்||सन् १९३६||||||
|-
| [[मूऩ्ऱु मुट्टाळ्कळ् (सन् १९३६या संकिपा)]]||மூன்று முட்டாள்கள்||सन् १९३६||||||
|-
| [[मॆट्रास् मॆयिल् (सन् १९३६या संकिपा)]]||மெட்ராஸ் மெயில்||सन् १९३६||||||
|-
| [[रुक्मणि कल्याणम् (सन् १९३६या संकिपा)]]||ருக்மணி கல்யாணம்||सन् १९३६||||||
|-
| [[लीलावति चुलोचऩा (सन् १९३६या संकिपा)]]||லீலாவதி சுலோசனா||सन् १९३६||||||
|-
| [[वचन्तचेऩा (सन् १९३६या संकिपा)]]||வசந்தசேனா||सन् १९३६||||||
|-
| [[विस्वामित्रा (सन् १९३६या संकिपा)]]||விஸ்வாமித்ரா||सन् १९३६||||||
|-
| [[अरुणकिरिनातर् (सन् १९३७या संकिपा)]]||அருணகிரிநாதர்||सन् १९३७||||||
|-
| [[आण्टाळ् तिरुक्कल्याणम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்||सन् १९३७||||||
|-
| [[कविरत्ऩ काळितास् (सन् १९३७या संकिपा)]]||கவிரத்ன காளிதாஸ்||सन् १९३७||||||
|-
| [[किरुष्ण तुलापारम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||கிருஷ்ண துலாபாரம்||सन् १९३७||||||
|-
| [[कौचल्या परिणयम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||கௌசல்யா பரிணயம்||सन् १९३७||||||
|-
| [[चति अकल्या (सन् १९३७या संकिपा)]]||சதி அகல்யா||सन् १९३७||||||
|-
| [[चति अऩुचुया (सन् १९३७या संकिपा)]]||சதி அனுசுயா||सन् १९३७||||||
|-
| [[चामुण्टीस्वरि (सन् १९३७या संकिपा)]]||சாமுண்டீஸ்வரி||सन् १९३७||||||
|-
| [[चिन्तामणि (सन् १९३७या संकिपा)]]||சிந்தாமணி||सन् १९३७||||||
|-
| [[चुन्तरमूर्त्ति नायऩार् (सन् १९३७या संकिपा)]]||சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்||सन् १९३७||||||
|-
| [[चेतु पन्तऩम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||சேது பந்தனம்||सन् १९३७||||||
|-
| [[टेञ्चर् चिक्ऩल् (सन् १९३७या संकिपा)]]||டேஞ்சர் சிக்னல்||सन् १९३७||||||
|-
| [[तेव्तास् (सन् १९३७या संकिपा)]]||தேவ்தாஸ்||सन् १९३७||||||
|-
| [[नवयुवऩ् (सन् १९३७या संकिपा)]]||நவயுவன்||सन् १९३७||||||
|-
| [[नवीऩ निरुपमा (सन् १९३७या संकिपा)]]||நவீன நிருபமா||सन् १९३७||||||
|-
| [[पक्का रौटि (सन् १९३७या संकिपा)]]||பக்கா ரௌடி||सन् १९३७||||||
|-
| [[पक्त अरुणकिरि (सन् १९३७या संकिपा)]]||பக்த அருணகிரி||सन् १९३७||||||
|-
| [[पक्त जॆयतेव् (सन् १९३७या संकिपा)]]||பக்த ஜெயதேவ்||सन् १९३७||||||
|-
| [[पक्त पुरन्तरतास् (सन् १९३७या संकिपा)]]||பக்த புரந்தரதாஸ்||सन् १९३७||||||
|-
| [[पत्मजोति (सन् १९३७या संकिपा)]]||பத்மஜோதி||सन् १९३७||||||
|-
| [[पस्माचूर मोकिऩि (सन् १९३७या संकिपा)]]||பஸ்மாசூர மோகினி||सन् १९३७||||||
|-
| [[पालयोकिऩि (सन् १९३७या संकिपा)]]||பாலயோகினி||सन् १९३७||||||
|-
| [[पालामणि (सन् १९३७या संकिपा)]]||பாலாமணி||सन् १९३७||||||
|-
| [[मिऩ्ऩल् कॊटि (सन् १९३७या संकिपा)]]||மின்னல் கொடி||सन् १९३७||||||
|-
| [[मिस् चुन्तरि (सन् १९३७या संकिपा)]]||மிஸ் சுந்தரி||सन् १९३७||||||
|-
| [[मैऩर् राजामणि (सन् १९३७या संकिपा)]]||மைனர் ராஜாமணி||सन् १९३७||||||
|-
| [[राजचेकरऩ् एमान्त चोणकिरि (सन् १९३७या संकिपा)]]||ராஜசேகரன் ஏமாந்த சோணகிரி||सन् १९३७||||||
|-
| [[राजमोकऩ् (सन् १९३७या संकिपा)]]||ராஜமோகன்||सन् १९३७||||||
|-
| [[वळ्ळाळ मकाराजा (सन् १९३७या संकिपा)]]||வள்ளாள மகாராஜா||सन् १९३७||||||
|-
| [[विक्रमस्तिरि चाकचम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||விக்ரமஸ்திரி சாகசம்||सन् १९३७||||||
|-
| [[विप्रनारयणा (सन् १९३७या संकिपा)]]||விப்ரநாரயணா||सन् १९३७||||||
|-
| [[विराट परुवम् (सन् १९३७या संकिपा)]]||விராட பருவம்||सन् १९३७||||||
|-
| [[हरिजऩप् पॆण् (सन् १९३७या संकिपा)]]||ஹரிஜனப் பெண்||सन् १९३७||||||
|-
| [[अतिरुष्ट नट्चत्तिरम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||அதிருஷ்ட நட்சத்திரம்||सन् १९३८||||||
|-
| [[अऩातैप् पॆण् (सन् १९३८या संकिपा)]]||அனாதைப் பெண்||सन् १९३८||||||
|-
| [[ऎऩ् कातलि (सन् १९३८या संकिपा)]]||என் காதலி||सन् १९३८||||||
|-
| [[एचुनातर् (सन् १९३८या संकिपा)]]||ஏசுநாதர்||सन् १९३८||||||
|-
| [[कण्णप्प नायऩार् (सन् १९३८या संकिपा)]]||கண்ணப்ப நாயனார்||सन् १९३८||||||
|-
| [[कन्तलीला (सन् १९३८या संकिपा)]]||கந்தலீலா||सन् १९३८||||||
|-
| [[कम्पर् (सन् १९३८या संकिपा)]]||கம்பர்||सन् १९३८||||||
|-
| [[किराम विजयम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||கிராம விஜயம்||सन् १९३८||||||
|-
| [[चुवर्णलता (सन् १९३८या संकिपा)]]||சுவர்ணலதா||सन् १९३८||||||
|-
| [[चेवाचतऩम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||சேவாசதனம்||सन् १९३८||||||
|-
| [[जलजा (सन् १९३८या संकिपा)]]||ஜலஜா||सन् १९३८||||||
|-
| [[तट्चयक्ञऩम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||தட்சயக்ஞனம்||सन् १९३८||||||
|-
| [[तायुमाऩवर् (सन् १९३८या संकिपा)]]||தாயுமானவர்||सन् १९३८||||||
|-
| [[तुकारम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||துகாரம்||सन् १९३८||||||
|-
| [[तुळचि पिरुन्ता (सन् १९३८या संकिपा)]]||துளசி பிருந்தா||सन् १९३८||||||
|-
| [[तेचमुऩ्ऩेऱ्ऱम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||தேசமுன்னேற்றம்||सन् १९३८||||||
|-
| [[नन्तकुमार् (सन् १९३८या संकिपा)]]||நந்தகுமார்||सन् १९३८||||||
|-
| [[पक्त नामतेवर् (सन् १९३८या संकिपा)]]||பக்த நாமதேவர்||सन् १९३८||||||
|-
| [[पक्त मीरा (सन् १९३८या संकिपा)]]||பக்த மீரா||सन् १९३८||||||
|-
| [[पञ्चाप् केचरि (सन् १९३८या संकिपा)]]||பஞ்சாப் கேசரி||सन् १९३८||||||
|-
| [[पाक्य लीला (सन् १९३८या संकिपा)]]||பாக்ய லீலா||सन् १९३८||||||
|-
| [[पोर्वीरऩ् मऩैवि (सन् १९३८या संकिपा)]]||போர்வீரன் மனைவி||सन् १९३८||||||
|-
| [[मट चाम्पिराणि (सन् १९३८या संकिपा)]]||மட சாம்பிராணி||सन् १९३८||||||
|-
| [[मयूरत्तुवजा (सन् १९३८या संकिपा)]]||மயூரத்துவஜா||सन् १९३८||||||
|-
| [[माय मायवऩ् (सन् १९३८या संकिपा)]]||மாய மாயவன்||सन् १९३८||||||
|-
| [[मुट्टाळ् माप्पिळ्ळै (सन् १९३८या संकिपा)]]||முட்டாள் மாப்பிள்ளை||सन् १९३८||||||
|-
| [[मॆट्रास् चि. ज. टि (सन् १९३८या संकिपा)]]||மெட்ராஸ் சி. ஜ. டி||सन् १९३८||||||
|-
| [[ययाति (सन् १९३८या संकिपा)]]||யயாதி||सन् १९३८||||||
|-
| [[राजतुरोकि (सन् १९३८या संकिपा)]]||ராஜதுரோகி||सन् १९३८||||||
|-
| [[वऩराज काचऩ् (सन् १९३८या संकिपा)]]||வனராஜ காசன்||सन् १९३८||||||
|-
| [[वालिपर् चङ्कम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||வாலிபர் சங்கம்||सन् १९३८||||||
|-
| [[विप्र नारायणा (सन् १९३८या संकिपा)]]||விப்ர நாராயணா||सन् १९३८||||||
|-
| [[विष्णु लीला (सन् १९३८या संकिपा)]]||விஷ்ணு லீலா||सन् १९३८||||||
|-
| [[वीर जॆकतीस् (सन् १९३८या संकिपा)]]||வீர ஜெகதீஸ்||सन् १९३८||||||
|-
| [[षोक् चुन्तरम् (सन् १९३८या संकिपा)]]||ஷோக் சுந்தரம்||सन् १९३८||||||
|-
| [[स्री रामाऩुजर् (सन् १९३८या संकिपा)]]||ஸ்ரீ ராமானுஜர்||सन् १९३८||||||
|-
| [[अटङ्कापिटारि (सन् १९३९या संकिपा)]]||அடங்காபிடாரி||सन् १९३९||||||
|-
| [[अतिर्ष्टम् (सन् १९३९या संकिपा)]]||அதிர்ஷ்டம்||सन् १९३९||||||
|-
| [[आऩन्त आस्रमम् (सन् १९३९या संकिपा)]]||ஆனந்த ஆஸ்ரமம்||सन् १९३९||||||
|-
| [[किरत अर्जीऩा (सन् १९३९या संकिपा)]]||கிரத அர்ஜீனா||सन् १९३९||||||
|-
| [[कुमार कुलोत्तुङ्कऩ् (सन् १९३९या संकिपा)]]||குமார குலோத்துங்கன்||सन् १९३९||||||
|-
| [[चक्तिमाया (सन् १९३९या संकिपा)]]||சக்திமாயா||सन् १९३९||||||
|-
| [[चङ्कराच्चारियार् (सन् १९३९या संकिपा)]]||சங்கராச்சாரியார்||सन् १९३९||||||
|-
| [[चन्तऩत्तेवऩ् (सन् १९३९या संकिपा)]]||சந்தனத்தேவன்||सन् १९३९||||||
|-
| [[चान्त चक्कुपाय् (सन् १९३९या संकिपा)]]||சாந்த சக்குபாய்||सन् १९३९||||||
|-
| [[चिरिक्काते (सन् १९३९या संकिपा)]]||சிரிக்காதே||सन् १९३९||||||
|-
| [[चीता पहरणम् (सन् १९३९या संकिपा)]]||சீதா பஹரணம்||सन् १९३९||||||
|-
| [[चुकुणचरचा (सन् १९३९या संकिपा)]]||சுகுணசரசா||सन् १९३९||||||
|-
| [[चैरन्तिरि (सन् १९३९या संकिपा)]]||சைரந்திரி||सन् १९३९||||||
|-
| [[चौपाक्यवति (सन् १९३९या संकिपा)]]||சௌபாக்யவதி||सन् १९३९||||||
|-
| [[जमवतऩै (सन् १९३९या संकिपा)]]||ஜமவதனை||सन् १९३९||||||
|-
| [[तियाकपूमि (सन् १९३९या संकिपा)]]||தியாகபூமி||सन् १९३९||||||
|-
| [[पक्त कुमणऩ् (सन् १९३९या संकिपा)]]||பக்த குமணன்||सन् १९३९||||||
|-
| [[पम्पाय् मॆयिल् (सन् १९३९या संकिपा)]]||பம்பாய் மெயில்||सन् १९३९||||||
|-
| [[पाण्टुरङ्कऩ् (सन् १९३९या संकिपा)]]||பாண்டுரங்கன்||सन् १९३९||||||
|-
| [[पारत्केचरि (सन् १९३९या संकिपा)]]||பாரத்கேசரி||सन् १९३९||||||
|-
| [[पिरकलाता (सन् १९३९या संकिपा)]]||பிரகலாதா||सन् १९३९||||||
|-
| [[पुलिवेट्टै (सन् १९३९या संकिपा)]]||புலிவேட்டை||सन् १९३९||||||
|-
| [[पोलि चामियार् (सन् १९३९या संकिपा)]]||போலி சாமியார்||सन् १९३९||||||
|-
| [[मऩ्मत विजयम् (सन् १९३९या संकिपा)]]||மன்மத விஜயம்||सन् १९३९||||||
|-
| [[मलैक्कण्णऩ् (सन् १९३९या संकिपा)]]||மலைக்கண்ணன்||सन् १९३९||||||
|-
| [[माणिक्क वाचकर् (सन् १९३९या संकिपा)]]||மாணிக்க வாசகர்||सन् १९३९||||||
|-
| [[मात्रुपूमि (सन् १९३९या संकिपा)]]||மாத்ருபூமி||सन् १९३९||||||
|-
| [[माया मच्चीन्तिरा (सन् १९३९या संकिपा)]]||மாயா மச்சீந்திரா||सन् १९३९||||||
|-
| [[मॆट्रास् ऎक्स्पिरस् (सन् १९३९या संकिपा)]]||மெட்ராஸ் எக்ஸ்பிரஸ்||सन् १९३९||||||
|-
| [[रामनाम मकिमै (सन् १९३९या संकिपा)]]||ராமநாம மகிமை||सन् १९३९||||||
|-
| [[रामलिङ्क चुवामिकळ् (सन् १९३९या संकिपा)]]||ராமலிங்க சுவாமிகள்||सन् १९३९||||||
|-
| [[वीर कर्जऩै (सन् १९३९या संकिपा)]]||வீர கர்ஜனை||सन् १९३९||||||
|-
| [[वीर चमणि (सन् १९३९या संकिपा)]]||வீர சமணி||सन् १९३९||||||
|-
| [[अपलै (सन् १९४०या संकिपा)]]||அபலை||सन् १९४०||||||
|-
| [[इरण्टु अणा (सन् १९४०या संकिपा)]]||இரண்டு அணா||सन् १९४०||||||
|-
| [[उत्तमपुत्तिरऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||உத்தமபுத்திரன்||सन् १९४०||||||
|-
| [[ऊर्वचि चाकचम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஊர்வசி சாகசம்||सन् १९४०||||||
|-
| [[ऎस्.ऎस् (सन् १९४०या संकिपा)]]||எஸ்.எஸ்||सन् १९४०||||||
|-
| [[काळ मेकम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||காள மேகம்||सन् १९४०||||||
|-
| [[किरुष्णऩ् तूतु (सन् १९४०या संकिपा)]]||கிருஷ்ணன் தூது||सन् १९४०||||||
|-
| [[चकुन्तलै (सन् १९४०या संकिपा)]]||சகுந்தலை||सन् १९४०||||||
|-
| [[चति मकाऩन्ता (सन् १९४०या संकिपा)]]||சதி மகானந்தா||सन् १९४०||||||
|-
| [[चति मुरळि (सन् १९४०या संकिपा)]]||சதி முரளி||सन् १९४०||||||
|-
| [[चत्यवाणि (सन् १९४०या संकिपा)]]||சத்யவாணி||सन् १९४०||||||
|-
| [[चन्तिरकुप्त चाणक्या (सन् १९४०या संकिपा)]]||சந்திரகுப்த சாணக்யா||सन् १९४०||||||
|-
| [[ज.चि.ऎस्.माप्पिळ्ळै (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஜ.சி.எஸ்.மாப்பிள்ளை||सन् १९४०||||||
|-
| [[जॆयक्कॊटि (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஜெயக்கொடி||सन् १९४०||||||
|-
| [[जॆयपारति (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஜெயபாரதி||सन् १९४०||||||
|-
| [[टाक्टर् (सन् १९४०या संकिपा)]]||டாக்டர்||सन् १९४०||||||
|-
| [[तमिऴ् ताय् (सन् १९४०या संकिपा)]]||தமிழ் தாய்||सन् १९४०||||||
|-
| [[तऱुतलै तङ्कवेलु (सन् १९४०या संकिपा)]]||தறுதலை தங்கவேலு||सन् १९४०||||||
|-
| [[ताऩचूर कर्णा (सन् १९४०या संकिपा)]]||தானசூர கர்ணா||सन् १९४०||||||
|-
| [[तिरुमङ्कै आऴ्वार् (सन् १९४०या संकिपा)]]||திருமங்கை ஆழ்வார்||सन् १९४०||||||
|-
| [[तिलोत्तमा (सन् १९४०या संकिपा)]]||திலோத்தமா||सन् १९४०||||||
|-
| [[तुपाऩ् कुयिऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||துபான் குயின்||सन् १९४०||||||
|-
| [[तेच पक्ति (सन् १९४०या संकिपा)]]||தேச பக்தி||सन् १९४०||||||
|-
| [[नवीऩ तॆऩालिरामऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||நவீன தெனாலிராமன்||सन् १९४०||||||
|-
| [[नवीऩ विक्रमातित्तऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||நவீன விக்ரமாதித்தன்||सन् १९४०||||||
|-
| [[नीलमलैक् कैति (सन् १९४०या संकिपा)]]||நீலமலைக் கைதி||सन् १९४०||||||
|-
| [[पक्त कोरकुम्पर् (सन् १९४०या संकिपा)]]||பக்த கோரகும்பர்||सन् १९४०||||||
|-
| [[पक्त तुळचितास् (सन् १९४०या संकिपा)]]||பக்த துளசிதாஸ்||सन् १९४०||||||
|-
| [[पक्त तेचा (सन् १९४०या संकिपा)]]||பக்த தேசா||सन् १९४०||||||
|-
| [[पक्ति (सन् १९४०या संकिपा)]]||பக்தி||सन् १९४०||||||
|-
| [[परचुरामर् (सन् १९४०या संकिपा)]]||பரசுராமர்||सन् १९४०||||||
|-
| [[पाक्कियतारा (सन् १९४०या संकिपा)]]||பாக்கியதாரா||सन् १९४०||||||
|-
| [[पालपक्तऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||பாலபக்தன்||सन् १९४०||||||
|-
| [[पाल्य विवाकम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||பால்ய விவாகம்||सन् १९४०||||||
|-
| [[पुत्तिमाऩ् पलवाऩ् आवाऩ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||புத்திமான் பலவான் ஆவான்||सन् १९४०||||||
|-
| [[पूलोक रम्पा (सन् १९४०या संकिपा)]]||பூலோக ரம்பா||सन् १९४०||||||
|-
| [[पोलि पाञ्चालि (सन् १९४०या संकिपा)]]||போலி பாஞ்சாலி||सन् १९४०||||||
|-
| [[मीऩाट्चि कल्याणम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||மீனாட்சி கல்யாணம்||सन् १९४०||||||
|-
| [[मुम्मणिकळ् (सन् १९४०या संकिपा)]]||மும்மணிகள்||सन् १९४०||||||
|-
| [[राजयोकम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||ராஜயோகம்||सन् १९४०||||||
|-
| [[वामऩ अवतारम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||வாமன அவதாரம்||सन् १९४०||||||
|-
| [[विक्रम ऊर्वचि (सन् १९४०या संकिपा)]]||விக்ரம ஊர்வசி||सन् १९४०||||||
|-
| [[विमोचऩम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||விமோசனம்||सन् १९४०||||||
|-
| [[षियाम् चुन्तर् (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஷியாம் சுந்தர்||सन् १९४०||||||
|-
| [[षैलक् (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஷைலக்||सन् १९४०||||||
|-
| [[हरिजऩ चिङ्कम् (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஹரிஜன சிங்கம்||सन् १९४०||||||
|-
| [[हरिहरमाया (सन् १९४०या संकिपा)]]||ஹரிஹரமாயா||सन् १९४०||||||
|-
| [[अचोक्कुमार् (सन् १९४१या संकिपा)]]||அசோக்குமார்||सन् १९४१||||||
|-
| [[अप्पूति (सन् १९४१या संकिपा)]]||அப்பூதி||सन् १९४१||||||
|-
| [[अलिपापावुम् नाऱ्पतु तिरुटर्कळुम् (सन् १९४१या संकिपा)]]||அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும்||सन् १९४१||||||
|-
| [[अष्टापूति (सन् १९४१या संकिपा)]]||அஷ்டாபூதி||सन् १९४१||||||
|-
| [[आर्यमाला (सन् १९४१या संकिपा)]]||ஆர்யமாலா||सन् १९४१||||||
|-
| [[इऴन्त कातल् (सन् १९४१या संकिपा)]]||இழந்த காதல்||सन् १९४१||||||
|-
| [[कच्चतेवयाऩि (सन् १९४१या संकिपा)]]||கச்சதேவயானி||सन् १९४१||||||
|-
| [[कतम्पम् (सन् १९४१या संकिपा)]]||கதம்பம்||सन् १९४१||||||
|-
| [[कामतेऩु (सन् १९४१या संकिपा)]]||காமதேனு||सन् १९४१||||||
|-
| [[किरुष्णकुमार् (सन् १९४१या संकिपा)]]||கிருஷ்ணகுமார்||सन् १९४१||||||
|-
| [[कुमास्ताविऩ् पॆण् (सन् १९४१या संकिपा)]]||குமாஸ்தாவின் பெண்||सन् १९४१||||||
|-
| [[कोतैयिऩ् कातल् (सन् १९४१या संकिपा)]]||கோதையின் காதல்||सन् १९४१||||||
|-
| [[चपापति (सन् १९४१या संकिपा)]]||சபாபதி||सन् १९४१||||||
|-
| [[चान्ता (सन् १९४१या संकिपा)]]||சாந்தா||सन् १९४१||||||
|-
| [[चुन्तिर हरि (सन् १९४१या संकिपा)]]||சுந்திர ஹரி||सन् १९४१||||||
|-
| [[चुपत्रा अर्जूऩा (सन् १९४१या संकिपा)]]||சுபத்ரா அர்ஜூனா||सन् १९४१||||||
|-
| [[चूर्यपुत्तिरि (सन् १९४१या संकिपा)]]||சூர்யபுத்திரி||सन् १९४१||||||
|-
| [[तयाळऩ् (सन् १९४१या संकिपा)]]||தயாளன்||सन् १९४१||||||
|-
| [[तर्मवीरऩ् (सन् १९४१या संकिपा)]]||தர்மவீரன்||सन् १९४१||||||
|-
| [[तिरुवळ्ळुवर् (सन् १९४१या संकिपा)]]||திருவள்ளுவர்||सन् १९४१||||||
|-
| [[नवीऩ मार्क्कण्टेया (सन् १९४१या संकिपा)]]||நவீன மார்க்கண்டேயா||सन् १९४१||||||
|-
| [[पक्त कौरि (सन् १९४१या संकिपा)]]||பக்த கௌரி||सन् १९४१||||||
|-
| [[पिरेमपन्तम् (सन् १९४१या संकिपा)]]||பிரேமபந்தம்||सन् १९४१||||||
|-
| [[मणिमालै (सन् १९४१या संकिपा)]]||மணிமாலை||सन् १९४१||||||
|-
| [[मतऩकामराजऩ् (सन् १९४१या संकिपा)]]||மதனகாமராஜன்||सन् १९४१||||||
|-
| [[माऩचतेवि (सन् १९४१या संकिपा)]]||மானசதேவி||सन् १९४१||||||
|-
| [[मैऩरिऩ् कातल् (सन् १९४१या संकिपा)]]||மைனரின் காதல்||सन् १९४१||||||
|-
| [[राजाकोपिचन् (सन् १९४१या संकिपा)]]||ராஜாகோபிசந்||सन् १९४१||||||
|-
| [[रावण विजयम् (सन् १९४१या संकिपा)]]||ராவண விஜயம்||सन् १९४१||||||
|-
| [[रिष्यचिरुङ्कर् (सन् १९४१या संकिपा)]]||ரிஷ்யசிருங்கர்||सन् १९४१||||||
|-
| [[वऩमोकिऩि (सन् १९४१या संकिपा)]]||வனமோகினி||सन् १९४१||||||
|-
| [[वेणुकाऩम् (सन् १९४१या संकिपा)]]||வேணுகானம்||सन् १९४१||||||
|-
| [[वेतवति (सन् १९४१या संकिपा)]]||வேதவதி||सन् १९४१||||||
|-
| [[अऩन्तचयऩम् (सन् १९४२या संकिपा)]]||அனந்தசயனம்||सन् १९४२||||||
|-
| [[अल्लि विजयम् (सन् १९४२या संकिपा)]]||அல்லி விஜயம்||सन् १९४२||||||
|-
| [[आऩत्तऩ् (सन् १९४२या संकिपा)]]||ஆனத்தன்||सन् १९४२||||||
|-
| [[आराय्च्चि मणि (सन् १९४२या संकिपा)]]||ஆராய்ச்சி மணி||सन् १९४२||||||
|-
| [[ऎऩ् मऩैवि (सन् १९४२या संकिपा)]]||என் மனைவி||सन् १९४२||||||
|-
| [[कङ्कावतार् (सन् १९४२या संकिपा)]]||கங்காவதார்||सन् १९४२||||||
|-
| [[कण्णकि (सन् १९४२या संकिपा)]]||கண்ணகி||सन् १९४२||||||
|-
| [[कालेज् कुमारि (सन् १९४२या संकिपा)]]||காலேஜ் குமாரி||सन् १९४२||||||
|-
| [[किरुष्णपिटारऩ् (सन् १९४२या संकिपा)]]||கிருஷ்ணபிடாரன்||सन् १९४२||||||
|-
| [[किऴट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९४२या संकिपा)]]||கிழட்டு மாப்பிள்ளை||सन् १९४२||||||
|-
| [[चति चुकऩ्या (सन् १९४२या संकिपा)]]||சதி சுகன்யா||सन् १९४२||||||
|-
| [[चऩ्याचि (सन् १९४२या संकिपा)]]||சன்யாசி||सन् १९४२||||||
|-
| [[चम्चारि (सन् १९४२या संकिपा)]]||சம்சாரி||सन् १९४२||||||
|-
| [[चिवलिङ्क चाट्चि (सन् १९४२या संकिपा)]]||சிவலிங்க சாட்சி||सन् १९४२||||||
|-
| [[चोका मेळर् (सन् १९४२या संकिपा)]]||சோகா மேளர்||सन् १९४२||||||
|-
| [[तमिऴऱियुम् पॆरुमाळ् (सन् १९४२या संकिपा)]]||தமிழறியும் பெருமாள்||सन् १९४२||||||
|-
| [[ताचिप्पॆण् (सन् १९४२या संकिपा)]]||தாசிப்பெண்||सन् १९४२||||||
|-
| [[तिरुवाऴत्ताऩ् (सन् १९४२या संकिपा)]]||திருவாழத்தான்||सन् १९४२||||||
|-
| [[नन्तऩार् (सन् १९४२या संकिपा)]]||நந்தனார்||सन् १९४२||||||
|-
| [[नाटकमेटै (सन् १९४२या संकिपा)]]||நாடகமேடை||सन् १९४२||||||
|-
| [[पक्त नारतर् (सन् १९४२या संकिपा)]]||பக்த நாரதர்||सन् १९४२||||||
|-
| [[पिरुत्विराजऩ् (सन् १९४२या संकिपा)]]||பிருத்விராஜன்||सन् १९४२||||||
|-
| [[पूकैलास् (सन् १९४२या संकिपा)]]||பூகைலாஸ்||सन् १९४२||||||
|-
| [[मऩमाळिकै (सन् १९४२या संकिपा)]]||மனமாளிகை||सन् १९४२||||||
|-
| [[मऩोऩ्मणि (सन् १९४२या संकिपा)]]||மனோன்மணி||सन् १९४२||||||
|-
| [[मायजोति (सन् १९४२या संकिपा)]]||மாயஜோதி||सन् १९४२||||||
|-
| [[राजचूयम् (सन् १९४२या संकिपा)]]||ராஜசூயம்||सन् १९४२||||||
|-
| [[अक्षयम् (सन् १९४३या संकिपा)]]||அக்ஷயம்||सन् १९४३||||||
|-
| [[अचट्टुप्पिळ्ळै (सन् १९४३या संकिपा)]]||அசட்டுப்பிள்ளை||सन् १९४३||||||
|-
| [[अरुन्तति (सन् १९४३या संकिपा)]]||அருந்ததி||सन् १९४३||||||
|-
| [[कारैक्काल् अम्मैयार् (सन् १९४३या संकिपा)]]||காரைக்கால் அம்மையார்||सन् १९४३||||||
|-
| [[कुपेर कुचेला (सन् १९४३या संकिपा)]]||குபேர குசேலா||सन् १९४३||||||
|-
| [[चिवकवि (सन् १९४३या संकिपा)]]||சிவகவி||सन् १९४३||||||
|-
| [[जोतिमलर् (सन् १९४३या संकिपा)]]||ஜோதிமலர்||सन् १९४३||||||
|-
| [[तिवाऩ् पकतूर् (सन् १९४३या संकिपा)]]||திவான் பகதூர்||सन् १९४३||||||
|-
| [[तेवकऩ्या (सन् १९४३या संकिपा)]]||தேவகன்யா||सन् १९४३||||||
|-
| [[जकतलप्पिरतापऩ् (सन् १९४४या संकिपा)]]||ஜகதலப்பிரதாபன்||सन् १९४४||||||
|-
| [[ताचि अपरञ्चि (सन् १९४४या संकिपा)]]||தாசி அபரஞ்சி||सन् १९४४||||||
|-
| [[पक्त हऩुमाऩ् (सन् १९४४या संकिपा)]]||பக்த ஹனுமான்||सन् १९४४||||||
|-
| [[पर्त्रुहरि (सन् १९४४या संकिपा)]]||பர்த்ருஹரி||सन् १९४४||||||
|-
| [[पिरपावति (सन् १९४४या संकिपा)]]||பிரபாவதி||सन् १९४४||||||
|-
| [[पूम्पावै (सन् १९४४या संकिपा)]]||பூம்பாவை||सन् १९४४||||||
|-
| [[मकामाया (सन् १९४४या संकिपा)]]||மகாமாயா||सन् १९४४||||||
|-
| [[हरिच्चन्तिरा (सन् १९४४या संकिपा)]]||ஹரிச்சந்திரா||सन् १९४४||||||
|-
| [[हरितास् (सन् १९४४या संकिपा)]]||ஹரிதாஸ்||सन् १९४४||||||
|-
| [[कण्णम्मा ऎऩ् कातलि (सन् १९४५या संकिपा)]]||கண்ணம்மா என் காதலி||सन् १९४५||||||
|-
| [[कलिकाल मैऩर् (सन् १९४५या संकिपा)]]||கலிகால மைனர்||सन् १९४५||||||
|-
| [[चालिवाकऩऩ् (सन् १९४५या संकिपा)]]||சாலிவாகனன்||सन् १९४५||||||
|-
| [[चौ चौ (सन् १९४५या संकिपा)]]||சௌ சௌ||सन् १९४५||||||
|-
| [[पक्त काळत्ति (सन् १९४५या संकिपा)]]||பக்த காளத்தி||सन् १९४५||||||
|-
| [[परञ्चोति (सन् १९४५या संकिपा)]]||பரஞ்சோதி||सन् १९४५||||||
|-
| [[पर्मा राणि (सन् १९४५या संकिपा)]]||பர்மா ராணி||सन् १९४५||||||
|-
| [[पळ्ळि नाटकम् (सन् १९४५या संकिपा)]]||பள்ளி நாடகம்||सन् १९४५||||||
|-
| [[महा माया (सन् १९४५या संकिपा)]]||மஹா மாயா||सन् १९४५||||||
|-
| [[माऩचम्रक्चणम् (सन् १९४५या संकिपा)]]||மானசம்ரக்சணம்||सन् १९४५||||||
|-
| [[स्रीवळ्ळि (सन् १९४५या संकिपा)]]||ஸ்ரீவள்ளி||सन् १९४५||||||
|-
| [[अर्त्तऩारि (सन् १९४६या संकिपा)]]||அர்த்தனாரி||सन् १९४६||||||
|-
| [[आरवल्लि चूरवल्लि (सन् १९४६या संकिपा)]]||ஆரவல்லி சூரவல்லி||सन् १९४६||||||
|-
| [[उतयणऩ् वाचवतत्ता (सन् १९४६या संकिपा)]]||உதயணன் வாசவதத்தா||सन् १९४६||||||
|-
| [[कुमरकुरु (सन् १९४६या संकिपा)]]||குமரகுரு||सन् १९४६||||||
|-
| [[चकटयोकम् (सन् १९४६या संकिपा)]]||சகடயோகம்||सन् १९४६||||||
|-
| [[चुपत्रा (सन् १९४६या संकिपा)]]||சுபத்ரா||सन् १९४६||||||
|-
| [[राम् रहिम् (सन् १९४६या संकिपा)]]||ராம் ரஹிம்||सन् १९४६||||||
|-
| [[विकटयोकि (सन् १९४६या संकिपा)]]||விகடயோகி||सन् १९४६||||||
|-
| [[विजयलट्चुमि (सन् १९४६या संकिपा)]]||விஜயலட்சுமி||सन् १९४६||||||
|-
| [[वित्यापति (सन् १९४६या संकिपा)]]||வித்யாபதி||सन् १९४६||||||
|-
| [[वैङ्कि (सन् १९४६या संकिपा)]]||வைங்கி||सन् १९४६||||||
|-
| [[स्री मुरुकऩ् (सन् १९४६या संकिपा)]]||ஸ்ரீ முருகன்||सन् १९४६||||||
|-
| [[आयिरम् तलै वाङ्किय अपूर्व चिन्तामणि (सन् १९४७या संकिपा)]]||ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி||सन् १९४७||||||
|-
| [[एकम्पवाणऩ् (सन् १९४७या संकिपा)]]||ஏகம்பவாணன்||सन् १९४७||||||
|-
| [[कङ्कणम् (सन् १९४७या संकिपा)]]||கங்கணம்||सन् १९४७||||||
|-
| [[कञ्चऩ् (सन् १९४७या संकिपा)]]||கஞ்சன்||सन् १९४७||||||
|-
| [[कटकम् (सन् १९४७या संकिपा)]]||கடகம்||सन् १९४७||||||
|-
| [[कऩ्ऩिका (सन् १९४७या संकिपा)]]||கன்னிகா||सन् १९४७||||||
|-
| [[कुण्टलकेचि (सन् १९४७या संकिपा)]]||குண்டலகேசி||सन् १९४७||||||
|-
| [[चण्पकवल्लि (सन् १९४७या संकिपा)]]||சண்பகவல்லி||सन् १९४७||||||
|-
| [[चित्रपकावलि (सन् १९४७या संकिपा)]]||சித்ரபகாவலி||सन् १९४७||||||
|-
| [[चुऱुचुऱुप्पु (सन् १९४७या संकिपा)]]||சுறுசுறுப்பு||सन् १९४७||||||
|-
| [[चुलाचऩा (सन् १९४७या संकिपा)]]||சுலாசனா||सन् १९४७||||||
|-
| [[जम्पम् (सन् १९४७या संकिपा)]]||ஜம்பம்||सन् १९४७||||||
|-
| [[जीवजोति (सन् १९४७या संकिपा)]]||ஜீவஜோதி||सन् १९४७||||||
|-
| [[तऩ अमरावति (सन् १९४७या संकिपा)]]||தன அமராவதி||सन् १९४७||||||
|-
| [[तुळचि जलन्तर् (सन् १९४७या संकिपा)]]||துளசி ஜலந்தர்||सन् १९४७||||||
|-
| [[तॆय्व नीति (सन् १९४७या संकिपा)]]||தெய்வ நீதி||सन् १९४७||||||
|-
| [[पक्त तुळतितास् (सन् १९४७या संकिपा)]]||பக்த துளதிதாஸ்||सन् १९४७||||||
|-
| [[पङ्कजवल्लि (सन् १९४७या संकिपा)]]||பங்கஜவல்லி||सन् १९४७||||||
|-
| [[पिरम्मरिषि विस्वामित्रा (सन् १९४७या संकिपा)]]||பிரம்மரிஷி விஸ்வாமித்ரா||सन् १९४७||||||
|-
| [[पैत्तियक्कारऩ् (सन् १९४७या संकिपा)]]||பைத்தியக்காரன்||सन् १९४७||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩरुवि (सन् १९४७या संकिपा)]]||பொன்னருவி||सन् १९४७||||||
|-
| [[मकात्मा उतङ्कर् (सन् १९४७या संकिपा)]]||மகாத்மா உதங்கர்||सन् १९४७||||||
|-
| [[मतऩमाला (सन् १९४७या संकिपा)]]||மதனமாலா||सन् १९४७||||||
|-
| [[मलैमङ्कै (सन् १९४७या संकिपा)]]||மலைமங்கை||सन् १९४७||||||
|-
| [[मिस् मालिऩि (सन् १९४७या संकिपा)]]||மிஸ் மாலினி||सन् १९४७||||||
|-
| [[राजकुमारि (सन् १९४७या संकिपा)]]||ராஜகுமாரி||सन् १९४७||||||
|-
| [[रुक्माङ्कतऩ् (सन् १९४७या संकिपा)]]||ருக்மாங்கதன்||सन् १९४७||||||
|-
| [[विचित्र वऩिता (सन् १९४७या संकिपा)]]||விசித்ர வனிதா||सन् १९४७||||||
|-
| [[वीर वऩिता (सन् १९४७या संकिपा)]]||வீர வனிதா||सन् १९४७||||||
|-
| [[वेताळपुरम् (सन् १९४७या संकिपा)]]||வேதாளபுரம்||सन् १९४७||||||
|-
| [[अपिमऩ्यु (सन् १९४८या संकिपा)]]||அபிமன்யு||सन् १९४८||||||
|-
| [[अहिम्चायुत्तम् (सन् १९४८या संकिपा)]]||அஹிம்சாயுத்தம்||सन् १९४८||||||
|-
| [[आतित्तऩ् कऩवु (सन् १९४८या संकिपा)]]||ஆதித்தன் கனவு||सन् १९४८||||||
|-
| [[इतु निजमा (सन् १९४८या संकिपा)]]||இது நிஜமா||सन् १९४८||||||
|-
| [[कामवल्लि (सन् १९४८या संकिपा)]]||காமவல்லி||सन् १९४८||||||
|-
| [[कोकुलताचि (सन् १९४८या संकिपा)]]||கோகுலதாசி||सन् १९४८||||||
|-
| [[चक्रतारि (सन् १९४८या संकिपा)]]||சக்ரதாரி||सन् १९४८||||||
|-
| [[चम्चार नौका (सन् १९४८या संकिपा)]]||சம்சார நௌகா||सन् १९४८||||||
|-
| [[चिकामणि (सन् १९४८या संकिपा)]]||சிகாமணி||सन् १९४८||||||
|-
| [[चॆण्पकवल्लि (सन् १९४८या संकिपा)]]||செண்பகவல்லி||सन् १९४८||||||
|-
| [[जीव जोति (सन् १९४८या संकिपा)]]||ஜீவ ஜோதி||सन् १९४८||||||
|-
| [[ञाऩचौन्तरि (सन् १९४८या संकिपा)]]||ஞானசௌந்தரி||सन् १९४८||||||
|-
| [[तिरुमऴिचै आऴ्वार् (सन् १९४८या संकिपा)]]||திருமழிசை ஆழ்வார்||सन् १९४८||||||
|-
| [[तेवताचि (सन् १९४८या संकिपा)]]||தேவதாசி||सन् १९४८||||||
|-
| [[नवीऩ वळ्ळि (सन् १९४८या संकिपा)]]||நவீன வள்ளி||सन् १९४८||||||
|-
| [[पक्त जऩा (सन् १९४८या संकिपा)]]||பக்த ஜனா||सन् १९४८||||||
|-
| [[पिरम्मरिषि विष्वामित्तिरा (सन् १९४८या संकिपा)]]||பிரம்மரிஷி விஷ்வாமித்திரா||सन् १९४८||||||
|-
| [[पिल्हऩा (सन् १९४८या संकिपा)]]||பில்ஹனா||सन् १९४८||||||
|-
| [[पिऴैक्कुम् वऴि (सन् १९४८या संकिपा)]]||பிழைக்கும் வழி||सन् १९४८||||||
|-
| [[पोजा (सन् १९४८या संकिपा)]]||போஜா||सन् १९४८||||||
|-
| [[मकापलि (सन् १९४८या संकिपा)]]||மகாபலி||सन् १९४८||||||
|-
| [[मारियम्मऩ् (सन् १९४८या संकिपा)]]||மாரியம்மன்||सन् १९४८||||||
|-
| [[मोकिऩि (सन् १९४८या संकिपा)]]||மோகினி||सन् १९४८||||||
|-
| [[राजमूर्त्ति (सन् १९४८या संकिपा)]]||ராஜமூர்த்தி||सन् १९४८||||||
|-
| [[राम्तास् (सन् १९४८या संकिपा)]]||ராம்தாஸ்||सन् १९४८||||||
|-
| [[वेताळ उलकम् (सन् १९४८या संकिपा)]]||வேதாள உலகம்||सन् १९४८||||||
|-
| [[स्री आण्टाळ् (सन् १९४८या संकिपा)]]||ஸ்ரீ ஆண்டாள்||सन् १९४८||||||
|-
| [[स्री किरुष्णतुलापरम् (सन् १९४८या संकिपा)]]||ஸ்ரீ கிருஷ்ணதுலாபரம்||सन् १९४८||||||
|-
| [[स्री लट्चुमि विजयम् (सन् १९४८या संकिपा)]]||ஸ்ரீ லட்சுமி விஜயம்||सन् १९४८||||||
|-
| [[अपूर्व चकोतरर्कळ् (सन् १९४९या संकिपा)]]||அபூர்வ சகோதரர்கள்||सन् १९४९||||||
|-
| [[इऩ्पवळ्ळि (सन् १९४९या संकिपा)]]||இன்பவள்ளி||सन् १९४९||||||
|-
| [[कऩकाङ्कि (सन् १९४९या संकिपा)]]||கனகாங்கி||सन् १९४९||||||
|-
| [[कऩ्ऩियिऩ् कातलि (सन् १९४९या संकिपा)]]||கன்னியின் காதலி||सन् १९४९||||||
|-
| [[किरुष्णऩ् पक्ति (सन् १९४९या संकिपा)]]||கிருஷ்ணன் பக்தி||सन् १९४९||||||
|-
| [[कीता कान्ति (सन् १९४९या संकिपा)]]||கீதா காந்தி||सन् १९४९||||||
|-
| [[तेव मऩोकरि (सन् १९४९या संकिपा)]]||தேவ மனோகரி||सन् १९४९||||||
|-
| [[नम् नाटु (सन् १९४९या संकिपा)]]||நம் நாடு||सन् १९४९||||||
|-
| [[नल्ल तम्पि (सन् १९४९या संकिपा)]]||நல்ல தம்பி||सन् १९४९||||||
|-
| [[नवजीवऩ् (सन् १९४९या संकिपा)]]||நவஜீவன்||सन् १९४९||||||
|-
| [[नाट्टिय राणि (सन् १९४९या संकिपा)]]||நாட்டிய ராணி||सन् १९४९||||||
|-
| [[मङ्कैयर्क्करचि (सन् १९४९या संकिपा)]]||மங்கையர்க்கரசி||सन् १९४९||||||
|-
| [[मायावति (सन् १९४९या संकिपा)]]||மாயாவதி||सन् १९४९||||||
|-
| [[रत्ऩकुमार् (सन् १९४९या संकिपा)]]||ரத்னகுமார்||सन् १९४९||||||
|-
| [[विऩोतिऩि (सन् १९४९या संकिपा)]]||வினோதினி||सन् १९४९||||||
|-
| [[वेलैक्कारि (सन् १९४९या संकिपा)]]||வேலைக்காரி||सन् १९४९||||||
|-
| [[इतयकीतम् (सन् १९५०या संकिपा)]]||இதயகீதம்||सन् १९५०||||||
|-
| [[एऴै पटुम्पाटु (सन् १९५०या संकिपा)]]||ஏழை படும்பாடு||सन् १९५०||||||
|-
| [[किरुष्ण विजयम् (सन् १९५०या संकिपा)]]||கிருஷ்ண விஜயம்||सन् १९५०||||||
|-
| [[तिकम्पर चामियार् (सन् १९५०या संकिपा)]]||திகம்பர சாமியார்||सन् १९५०||||||
|-
| [[पॊऩ्मुटि (सन् १९५०या संकिपा)]]||பொன்முடி||सन् १९५०||||||
|-
| [[मच्चरेकै (सन् १९५०या संकिपा)]]||மச்சரேகை||सन् १९५०||||||
|-
| [[मन्तिरि कुमारि (सन् १९५०या संकिपा)]]||மந்திரி குமாரி||सन् १९५०||||||
|-
| [[मरुतनाट्टु इळवरचि (सन् १९५०या संकिपा)]]||மருதநாட்டு இளவரசி||सन् १९५०||||||
|-
| [[राज विक्किरमा (सन् १९५०या संकिपा)]]||ராஜ விக்கிரமா||सन् १९५०||||||
|-
| [[लैला मज्ऩु (सन् १९५०या संकिपा)]]||லைலா மஜ்னு||सन् १९५०||||||
|-
| [[विजयकुमारि (सन् १९५०या संकिपा)]]||விஜயகுமாரி||सन् १९५०||||||
|-
| [[अण्णि (सन् १९५१या संकिपा)]]||அண்ணி||सन् १९५१||||||
|-
| [[अन्तमाऩ् कैति (सन् १९५१या संकिपा)]]||அந்தமான் கைதி||सन् १९५१||||||
|-
| [[उण्मैयिऩ् वॆऱ्ऱि (सन् १९५१या संकिपा)]]||உண்மையின் வெற்றி||सन् १९५१||||||
|-
| [[ओर् इरवु (सन् १९५१या संकिपा)]]||ஓர் இரவு||सन् १९५१||||||
|-
| [[कलावति (सन् १९५१या संकिपा)]]||கலாவதி||सन् १९५१||||||
|-
| [[कैति (सन् १९५१या संकिपा)]]||கைதி||सन् १९५१||||||
|-
| [[चत्यावतारम् (सन् १९५१या संकिपा)]]||சத்யாவதாரம்||सन् १९५१||||||
|-
| [[चम्चारम् (सन् १९५१या संकिपा)]]||சம்சாரம்||सन् १९५१||||||
|-
| [[चर्वातिकारि (सन् १९५१या संकिपा)]]||சர்வாதிகாரி||सन् १९५१||||||
|-
| [[चिङ्कारि (सन् १९५१या संकिपा)]]||சிங்காரி||सन् १९५१||||||
|-
| [[चुतर्चऩ् (सन् १९५१या संकिपा)]]||சுதர்சன்||सन् १९५१||||||
|-
| [[चौतामिऩि (सन् १९५१या संकिपा)]]||சௌதாமினி||सन् १९५१||||||
|-
| [[तेवकि (सन् १९५१या संकिपा)]]||தேவகி||सन् १९५१||||||
|-
| [[पाताळपैरवि (सन् १९५१या संकिपा)]]||பாதாளபைரவி||सन् १९५१||||||
|-
| [[पिच्चैक्कारि (सन् १९५१या संकिपा)]]||பிச்சைக்காரி||सन् १९५१||||||
|-
| [[मणमकऩ् (सन् १९५१या संकिपा)]]||மணமகன்||सन् १९५१||||||
|-
| [[मर्मयोकि (सन् १९५१या संकिपा)]]||மர்மயோகி||सन् १९५१||||||
|-
| [[मायक्कारि (सन् १९५१या संकिपा)]]||மாயக்காரி||सन् १९५१||||||
|-
| [[मायमालै (सन् १९५१या संकिपा)]]||மாயமாலை||सन् १९५१||||||
|-
| [[मोकऩचुन्तरम् (सन् १९५१या संकिपा)]]||மோகனசுந்தரம்||सन् १९५१||||||
|-
| [[राजाम्पाळ् (सन् १९५१या संकिपा)]]||ராஜாம்பாள்||सन् १९५१||||||
|-
| [[लावण्या (सन् १९५१या संकिपा)]]||லாவண்யா||सन् १९५१||||||
|-
| [[वऩचुन्तरि (सन् १९५१या संकिपा)]]||வனசுந்தரி||सन् १९५१||||||
|-
| [[स्तिरी चाकचम् (सन् १९५१या संकिपा)]]||ஸ்திரீ சாகசம்||सन् १९५१||||||
|-
| [[अमरकवि (सन् १९५२या संकिपा)]]||அமரகவி||सन् १९५२||||||
|-
| [[आण् (सन् १९५२या संकिपा)]]||ஆண்||सन् १९५२||||||
|-
| [[एऴै उऴवऩ् (सन् १९५२या संकिपा)]]||ஏழை உழவன்||सन् १९५२||||||
|-
| [[कल्याणम् पण्णिप्पार् (सन् १९५२या संकिपा)]]||கல்யாணம் பண்ணிப்பார்||सन् १९५२||||||
|-
| [[कल्याणि (सन् १९५२या संकिपा)]]||கல்யாணி||सन् १९५२||||||
|-
| [[काञ्चऩा (सन् १९५२या संकिपा)]]||காஞ்சனா||सन् १९५२||||||
|-
| [[कुमारि (सन् १९५२या संकिपा)]]||குமாரி||सन् १९५२||||||
|-
| [[चियामळा (सन् १९५२या संकिपा)]]||சியாமளா||सन् १९५२||||||
|-
| [[जमीन्तार् (सन् १९५२या संकिपा)]]||ஜமீந்தார்||सन् १९५२||||||
|-
| [[तर्म तेवता (सन् १९५२या संकिपा)]]||தர்ம தேவதா||सन् १९५२||||||
|-
| [[ताय् उळ्ळम् (सन् १९५२या संकिपा)]]||தாய் உள்ளம்||सन् १९५२||||||
|-
| [[पचियिऩ् कॊटुमै (सन् १९५२या संकिपा)]]||பசியின் கொடுமை||सन् १९५२||||||
|-
| [[पणम् (सन् १९५२या संकिपा)]]||பணம்||सन् १९५२||||||
|-
| [[पराचक्ति (सन् १९५२या संकिपा)]]||பராசக்தி||सन् १९५२||||||
|-
| [[पुयल् (सन् १९५२या संकिपा)]]||புயல்||सन् १९५२||||||
|-
| [[माणावति (सन् १९५२या संकिपा)]]||மாணாவதி||सन् १९५२||||||
|-
| [[माय रम्पै (सन् १९५२या संकिपा)]]||மாய ரம்பை||सन् १९५२||||||
|-
| [[मूऩ्ऱु पिळ्ळैकळ् (सन् १९५२या संकिपा)]]||மூன்று பிள்ளைகள்||सन् १९५२||||||
|-
| [[वळैयापति (सन् १९५२या संकिपा)]]||வளையாபதி||सन् १९५२||||||
|-
| [[अव्वैयार् (सन् १९५३या संकिपा)]]||அவ்வையார்||सन् १९५३||||||
|-
| [[आचै मकऩ् (सन् १९५३या संकिपा)]]||ஆசை மகன்||सन् १९५३||||||
|-
| [[इऩ्स्पॆक्टर् (सन् १९५३या संकिपा)]]||இன்ஸ்பெக்டர்||सन् १९५३||||||
|-
| [[उलकम् (सन् १९५३या संकिपा)]]||உலகம்||सन् १९५३||||||
|-
| [[ऎऩ् वीटु (सन् १९५३या संकिपा)]]||என் வீடு||सन् १९५३||||||
|-
| [[कण्कळ् (सन् १९५३या संकिपा)]]||கண்கள்||सन् १९५३||||||
|-
| [[कुमास्ता (सन् १९५३या संकिपा)]]||குமாஸ்தா||सन् १९५३||||||
|-
| [[चण्टिराणि (सन् १९५३या संकिपा)]]||சண்டிராணி||सन् १९५३||||||
|-
| [[चत्यचोतऩै (सन् १९५३या संकिपा)]]||சத்யசோதனை||सन् १९५३||||||
|-
| [[जातकम् (सन् १९५३या संकिपा)]]||ஜாதகம்||सन् १९५३||||||
|-
| [[जॆऩोवा (सन् १९५३या संकिपा)]]||ஜெனோவா||सन् १९५३||||||
|-
| [[तेवतास् (सन् १९५३या संकिपा)]]||தேவதாஸ்||सन् १९५३||||||
|-
| [[नाल्वर् (सन् १९५३या संकिपा)]]||நால்வர்||सन् १९५३||||||
|-
| [[पणक्कारि (सन् १९५३या संकिपा)]]||பணக்காரி||सन् १९५३||||||
|-
| [[परोपकारम् (सन् १९५३या संकिपा)]]||பரோபகாரம்||सन् १९५३||||||
|-
| [[पूङ्कोतै (सन् १९५३या संकिपा)]]||பூங்கோதை||सन् १९५३||||||
|-
| [[पॆऱ्ऱताय् (सन् १९५३या संकिपा)]]||பெற்றதாய்||सन् १९५३||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩि (सन् १९५३या संकिपा)]]||பொன்னி||सन् १९५३||||||
|-
| [[मतऩमोकिऩि (सन् १९५३या संकिपा)]]||மதனமோகினி||सन् १९५३||||||
|-
| [[मऩम्पोल् माङ्कल्यम् (सन् १९५३या संकिपा)]]||மனம்போல் மாங்கல்யம்||सन् १९५३||||||
|-
| [[मऩितऩुम् मिरुकमुम् (सन् १९५३या संकिपा)]]||மனிதனும் மிருகமும்||सन् १९५३||||||
|-
| [[मामियार् (सन् १९५३या संकिपा)]]||மாமியார்||सन् १९५३||||||
|-
| [[मिऩ्मिऩि (सन् १९५३या संकिपा)]]||மின்மினி||सन् १९५३||||||
|-
| [[मुयऱ्चि (सन् १९५३या संकिपा)]]||முயற்சி||सन् १९५३||||||
|-
| [[रोकिणि (सन् १९५३या संकिपा)]]||ரோகிணி||सन् १९५३||||||
|-
| [[वञ्चम् (सन् १९५३या संकिपा)]]||வஞ்சம்||सन् १९५३||||||
|-
| [[वाऴप्पिऱन्तवऩ् (सन् १९५३या संकिपा)]]||வாழப்பிறந்தவன்||सन् १९५३||||||
|-
| [[वेलैक्कारि मकळ् (सन् १९५३या संकिपा)]]||வேலைக்காரி மகள்||सन् १९५३||||||
|-
| [[अन्तनाळ् (सन् १९५४या संकिपा)]]||அந்தநாள்||सन् १९५४||||||
|-
| [[अम्मैयप्पऩ् (सन् १९५४या संकिपा)]]||அம்மையப்பன்||सन् १९५४||||||
|-
| [[इल्लऱ जोति (सन् १९५४या संकिपा)]]||இல்லற ஜோதி||सन् १९५४||||||
|-
| [[ऎतिर्पाराततु (सन् १९५४या संकिपा)]]||எதிர்பாராதது||सन् १९५४||||||
|-
| [[ऎऩ् मकळ् (सन् १९५४या संकिपा)]]||என் மகள்||सन् १९५४||||||
|-
| [[कऩवु (सन् १९५४या संकिपा)]]||கனவு||सन् १९५४||||||
|-
| [[कऱ्कोट्टै (सन् १९५४या संकिपा)]]||கற்கோட்டை||सन् १९५४||||||
|-
| [[कल्याणम् पण्णियुम् पिरम्मच्चारि (सन् १९५४या संकिपा)]]||கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி||सन् १९५४||||||
|-
| [[कूण्टुक्किळि (सन् १९५४या संकिपा)]]||கூண்டுக்கிளி||सन् १९५४||||||
|-
| [[चन्तहारम् (सन् १९५४या संकिपा)]]||சந்தஹாரம்||सन् १९५४||||||
|-
| [[चुकम् ऎङ्के (सन् १९५४या संकिपा)]]||சுகம் எங்கே||सन् १९५४||||||
|-
| [[चॊर्क्क वाचल् (सन् १९५४या संकिपा)]]||சொர்க்க வாசல்||सन् १९५४||||||
|-
| [[तुळि विचम् (सन् १९५४या संकिपा)]]||துளி விசம்||सन् १९५४||||||
|-
| [[नण्पऩ् (सन् १९५४या संकिपा)]]||நண்பன்||सन् १९५४||||||
|-
| [[नल्लकालम् (सन् १९५४या संकिपा)]]||நல்லகாலம்||सन् १९५४||||||
|-
| [[पणम् पटुत्तुम् पाटु (सन् १९५४या संकिपा)]]||பணம் படுத்தும் பாடு||सन् १९५४||||||
|-
| [[पत्मिऩि (सन् १९५४या संकिपा)]]||பத்மினி||सन् १९५४||||||
|-
| [[पॆण् (सन् १९५४या संकिपा)]]||பெண்||सन् १९५४||||||
|-
| [[पॊऩ्वाचल् (सन् १९५४या संकिपा)]]||பொன்வாசல்||सन् १९५४||||||
|-
| [[पोऩमच्चाऩ् तिरुम्पि वन्ताऩ् (सन् १९५४या संकिपा)]]||போனமச்சான் திரும்பி வந்தான்||सन् १९५४||||||
|-
| [[मतियुम् ममतैयुम् (सन् १९५४या संकिपा)]]||மதியும் மமதையும்||सन् १९५४||||||
|-
| [[मऩोकरा (सन् १९५४या संकिपा)]]||மனோகரா||सन् १९५४||||||
|-
| [[मलैक्कळ्ळऩ् (सन् १९५४या संकिपा)]]||மலைக்கள்ளன்||सन् १९५४||||||
|-
| [[रत्तक्कण्णीर् (सन् १९५४या संकिपा)]]||ரத்தக்கண்ணீர்||सन् १९५४||||||
|-
| [[राजि ऎऩ् कण्मणि (सन् १९५४या संकिपा)]]||ராஜி என் கண்மணி||सन् १९५४||||||
|-
| [[विळैयाट्टु पॊम्मै (सन् १९५४या संकिपा)]]||விளையாட்டு பொம்மை||सन् १९५४||||||
|-
| [[वीरचुन्तरि (सन् १९५४या संकिपा)]]||வீரசுந்தரி||सन् १९५४||||||
|-
| [[वैरमालै (सन् १९५४या संकिपा)]]||வைரமாலை||सन् १९५४||||||
|-
| [[आचै अण्णा अरुमै तम्पि (सन् १९५५या संकिपा)]]||ஆசை அண்ணா அருமை தம்பி||सन् १९५५||||||
|-
| [[उलकम् पलवितम् (सन् १९५५या संकिपा)]]||உலகம் பலவிதம்||सन् १९५५||||||
|-
| [[ऎल्लाम् इऩ्पमयम् (सन् १९५५या संकिपा)]]||எல்லாம் இன்பமயம்||सन् १९५५||||||
|-
| [[एऴैयिऩ् आस्ति (सन् १९५५या संकिपा)]]||ஏழையின் ஆஸ்தி||सन् १९५५||||||
|-
| [[कणवऩे कण् कण्ट तॆय्वम् (सन् १९५५या संकिपा)]]||கணவனே கண் கண்ட தெய்வம்||सन् १९५५||||||
|-
| [[कतानायकि (सन् १९५५या संकिपा)]]||கதாநாயகி||सन् १९५५||||||
|-
| [[कल्याणम् चॆय्तुक्को (सन् १९५५या संकिपा)]]||கல்யாணம் செய்துக்கோ||सन् १९५५||||||
|-
| [[किरकलट्चुमि (सन् १९५५या संकिपा)]]||கிரகலட்சுமி||सन् १९५५||||||
|-
| [[कुणचुन्तरि (सन् १९५५या संकिपा)]]||குணசுந்தரி||सन् १९५५||||||
|-
| [[कुलेपकावलि (सन् १९५५या संकिपा)]]||குலேபகாவலி||सन् १९५५||||||
|-
| [[कोटीस्वरऩ् (सन् १९५५या संकिपा)]]||கோடீஸ்வரன்||सन् १९५५||||||
|-
| [[कोमतियिऩ् कातलऩ् (सन् १९५५या संकिपा)]]||கோமதியின் காதலன்||सन् १९५५||||||
|-
| [[चॆल्लप्पिळ्ळै (सन् १९५५या संकिपा)]]||செல்லப்பிள்ளை||सन् १९५५||||||
|-
| [[टवुऩ् पस् (सन् १९५५या संकिपा)]]||டவுன் பஸ்||सन् १९५५||||||
|-
| [[टाक्टर् चावित्तिरि (सन् १९५५या संकिपा)]]||டாக்டர் சாவித்திரி||सन् १९५५||||||
|-
| [[नम् कुऴन्तै (सन् १९५५या संकिपा)]]||நம் குழந்தை||सन् १९५५||||||
|-
| [[नल्ल तङ्कै (सन् १९५५या संकिपा)]]||நல்ல தங்கை||सन् १९५५||||||
|-
| [[पॆण्णरचि (सन् १९५५या संकिपा)]]||பெண்ணரசி||सन् १९५५||||||
|-
| [[पोर्ट्टर् कन्तऩ् (सन् १९५५या संकिपा)]]||போர்ட்டர் கந்தன்||सन् १९५५||||||
|-
| [[मकेस्वरि (सन् १९५५या संकिपा)]]||மகேஸ்வரி||सन् १९५५||||||
|-
| [[मङ्कैयर् तिलकम् (सन् १९५५या संकिपा)]]||மங்கையர் திலகம்||सन् १९५५||||||
|-
| [[मामऩ् मकऩ् (सन् १९५५या संकिपा)]]||மாமன் மகன்||सन् १९५५||||||
|-
| [[मिस्सियम्मा (सन् १९५५या संकिपा)]]||மிஸ்ஸியம்மா||सन् १९५५||||||
|-
| [[मुतल् तेति (सन् १९५५या संकिपा)]]||முதல் தேதி||सन् १९५५||||||
|-
| [[मुल्लैवऩम् (सन् १९५५या संकिपा)]]||முல்லைவனம்||सन् १९५५||||||
|-
| [[मेताविकळ् (सन् १९५५या संकिपा)]]||மேதாவிகள்||सन् १९५५||||||
|-
| [[मेऩका (सन् १९५५या संकिपा)]]||மேனகா||सन् १९५५||||||
|-
| [[वळ्ळियिऩ् चॆल्वऩ् (सन् १९५५या संकिपा)]]||வள்ளியின் செல்வன்||सन् १९५५||||||
|-
| [[अमरतीपम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||அமரதீபம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[ऒऩ्ऱे कुलम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||ஒன்றே குலம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[कण्णिऩ् मणिकळ् (सन् १९५६या संकिपा)]]||கண்ணின் மணிகள்||सन् १९५६||||||
|-
| [[कुटुम्पविळक्कु (सन् १९५६या संकिपा)]]||குடும்பவிளக்கு||सन् १९५६||||||
|-
| [[कुलतॆय्वम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||குலதெய்வம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[कोकिलवाणि (सन् १९५६या संकिपा)]]||கோகிலவாணி||सन् १९५६||||||
|-
| [[चतारम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||சதாரம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[ताय्क्कुप्पिऩ् तारम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||தாய்க்குப்பின் தாரம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[तॆऩालिरामऩ् (सन् १९५६या संकिपा)]]||தெனாலிராமன்||सन् १९५६||||||
|-
| [[नऩ्नम्पिक्कै (सन् १९५६या संकिपा)]]||நன்நம்பிக்கை||सन् १९५६||||||
|-
| [[नल्ल वीटु (सन् १९५६या संकिपा)]]||நல்ல வீடு||सन् १९५६||||||
|-
| [[नाकपञ्चमि (सन् १९५६या संकिपा)]]||நாகபஞ்சமி||सन् १९५६||||||
|-
| [[नाऩे राजा (सन् १९५६या संकिपा)]]||நானே ராஜா||सन् १९५६||||||
|-
| [[नाऩ् पॆऱ्ऱ चॆल्वम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||நான் பெற்ற செல்வம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[पटित्तपॆण् (सन् १९५६या संकिपा)]]||படித்தபெண்||सन् १९५६||||||
|-
| [[पाचवलै (सन् १९५६या संकिपा)]]||பாசவலை||सन् १९५६||||||
|-
| [[पिरेम पाचम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||பிரேம பாசம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[पॆण्णिऩ् पॆरुमै (सन् १९५६या संकिपा)]]||பெண்ணின் பெருமை||सन् १९५६||||||
|-
| [[मतुरै वीरऩ् (सन् १९५६या संकिपा)]]||மதுரை வீரன்||सन् १९५६||||||
|-
| [[मन्तिरवाति (सन् १९५६या संकिपा)]]||மந்திரவாதி||सन् १९५६||||||
|-
| [[मर्म वीरऩ् (सन् १९५६या संकिपा)]]||மர்ம வீரன்||सन् १९५६||||||
|-
| [[मातर् कुल माणिक्कम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||மாதர் குல மாணிக்கம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[मूऩ्ऱु पॆण्कळ् (सन् १९५६या संकिपा)]]||மூன்று பெண்கள்||सन् १९५६||||||
|-
| [[रङ्कूऩ् राता (सन् १९५६या संकिपा)]]||ரங்கூன் ராதா||सन् १९५६||||||
|-
| [[रम्पैयिऩ् कातल् (सन् १९५६या संकिपा)]]||ரம்பையின் காதல்||सन् १९५६||||||
|-
| [[राजा राणि (सन् १९५६या संकिपा)]]||ராஜா ராணி||सन् १९५६||||||
|-
| [[वाऩरतम् (सन् १९५६या संकिपा)]]||வானரதம்||सन् १९५६||||||
|-
| [[वाऴ्विले ऒरु नाळ् (सन् १९५६या संकिपा)]]||வாழ்விலே ஒரு நாள்||सन् १९५६||||||
|-
| [[वॆऱुम् पेच्चल्ल (सन् १९५६या संकिपा)]]||வெறும் பேச்சல்ல||सन् १९५६||||||
|-
| [[अऩ्पे तॆय्वम् (सन् १९५७या संकिपा)]]||அன்பே தெய்வம்||सन् १९५७||||||
|-
| [[अम्पिकापति (सन् १९५७या संकिपा)]]||அம்பிகாபதி||सन् १९५७||||||
|-
| [[आरवल्लि (सन् १९५७या संकिपा)]]||ஆரவல்லி||सन् १९५७||||||
|-
| [[इरु चकोतरिकळ् (सन् १९५७या संकिपा)]]||இரு சகோதரிகள்||सन् १९५७||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९५७या संकिपा)]]||எங்கள் வீட்டு மகாலட்சுமி||सन् १९५७||||||
|-
| [[कऱ्पुक्करचि (सन् १९५७या संकिपा)]]||கற்புக்கரசி||सन् १९५७||||||
|-
| [[चक्करवर्त्ति तिरुमकळ् (सन् १९५७या संकिपा)]]||சக்கரவர்த்தி திருமகள்||सन् १९५७||||||
|-
| [[चमय चञ्चीवि (सन् १९५७या संकिपा)]]||சமய சஞ்சீவி||सन् १९५७||||||
|-
| [[चौपाक्कियवति (सन् १९५७या संकिपा)]]||சௌபாக்கியவதி||सन् १९५७||||||
|-
| [[तङ्कमलै रकचियम् (सन् १९५७या संकिपा)]]||தங்கமலை ரகசியம்||सन् १९५७||||||
|-
| [[नीलमलैत्तिरुटऩ् (सन् १९५७या संकिपा)]]||நீலமலைத்திருடன்||सन् १९५७||||||
|-
| [[पक्त मार्क्कण्टेया (सन् १९५७या संकिपा)]]||பக்த மார்க்கண்டேயா||सन् १९५७||||||
|-
| [[पत्तिऩि तॆय्वम् (सन् १९५७या संकिपा)]]||பத்தினி தெய்வம்||सन् १९५७||||||
|-
| [[पाक्यवति (सन् १९५७या संकिपा)]]||பாக்யவதி||सन् १९५७||||||
|-
| [[पुतु वाऴ्वु (सन् १९५७या संकिपा)]]||புது வாழ்வு||सन् १९५७||||||
|-
| [[मकतलनाट्टु मेरि (सन् १९५७या संकिपा)]]||மகதலநாட்டு மேரி||सन् १९५७||||||
|-
| [[मकातेवि (सन् १९५७या संकिपा)]]||மகாதேவி||सन् १९५७||||||
|-
| [[मक्कळै पॆऱ्ऱ मकाराचि (सन् १९५७या संकिपा)]]||மக்களை பெற்ற மகாராசி||सन् १९५७||||||
|-
| [[मणमकळ् तेवै (सन् १९५७या संकिपा)]]||மணமகள் தேவை||सन् १९५७||||||
|-
| [[मणाळऩे मङ्कैयिऩ् पाक्कियम् (सन् १९५७या संकिपा)]]||மணாளனே மங்கையின் பாக்கியம்||सन् १९५७||||||
|-
| [[मल्लिका (सन् १९५७या संकिपा)]]||மல்லிகா||सन् १९५७||||||
|-
| [[मायापजार् (सन् १९५७या संकिपा)]]||மாயாபஜார்||सन् १९५७||||||
|-
| [[मुतलाळि (सन् १९५७या संकिपा)]]||முதலாளி||सन् १९५७||||||
|-
| [[यार् पैयऩ् (सन् १९५७या संकिपा)]]||யார் பையன்||सन् १९५७||||||
|-
| [[राजराजऩ् (सन् १९५७या संकिपा)]]||ராஜராஜன்||सन् १९५७||||||
|-
| [[राणि ललिताङ्कि (सन् १९५७या संकिपा)]]||ராணி லலிதாங்கி||सन् १९५७||||||
|-
| [[वणङ्कामुटि (सन् १९५७या संकिपा)]]||வணங்காமுடி||सन् १९५७||||||
|-
| [[अतिचय तिरुटऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]||அதிசய திருடன்||सन् १९५८||||||
|-
| [[अऩ्ऩैयिऩ् आणै (सन् १९५८या संकिपा)]]||அன்னையின் ஆணை||सन् १९५८||||||
|-
| [[अऩ्पु ऎङ्के (सन् १९५८या संकिपा)]]||அன்பு எங்கே||सन् १९५८||||||
|-
| [[अवऩ् अमरऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]||அவன் அமரன்||सन् १९५८||||||
|-
| [[इल्लऱमे नल्लऱम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||இல்லறமே நல்லறம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[उत्तम पुत्तिरऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]||உத்தம புத்திரன்||सन् १९५८||||||
|-
| [[ऎङ्कक् कुटुम्पम् पॆरिचु (सन् १९५८या संकिपा)]]||எங்கக் குடும்பம் பெரிசு||सन् १९५८||||||
|-
| [[कटऩ् वाङ्कि कल्याणम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||கடன் வாங்கி கல்யாணம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[कऩ्ऩियिऩ् चपतम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||கன்னியின் சபதம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[कात्तवरायऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]||காத்தவராயன்||सन् १९५८||||||
|-
| [[कुटुम्प कौरवम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||குடும்ப கௌரவம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[चपाष् मीऩा (सन् १९५८या संकिपा)]]||சபாஷ் மீனா||सन् १९५८||||||
|-
| [[चम्पूर्ण रामायणम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||சம்பூர்ண ராமாயணம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[चारङ्कतारा (सन् १९५८या संकिपा)]]||சாரங்கதாரா||सन् १९५८||||||
|-
| [[चॆङ्कोट्टै चिङ्कम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||செங்கோட்டை சிங்கம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[तिरुटर्कळ् जाक्किरतै (सन् १९५८या संकिपा)]]||திருடர்கள் ஜாக்கிரதை||सन् १९५८||||||
|-
| [[तिरुमणम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||திருமணம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[तेटिवन्त चॆल्वम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||தேடிவந்த செல்வம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[तै पिऱन्ताल् वऴि पिऱक्कुम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்||सन् १९५८||||||
|-
| [[नल्ल इटत्तु चम्पन्तम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||நல்ல இடத்து சம்பந்தம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[नाऩ् वळर्त्त तङ्कै (सन् १९५८या संकिपा)]]||நான் வளர்த்த தங்கை||सन् १९५८||||||
|-
| [[नीलावुक्कु नॆऱञ्च मऩचु (सन् १९५८या संकिपा)]]||நீலாவுக்கு நெறஞ்ச மனசு||सन् १९५८||||||
|-
| [[पतिपक्ति (सन् १९५८या संकिपा)]]||பதிபக்தி||सन् १९५८||||||
|-
| [[पाऩै पिटित्तवऩ् पाक्कियचालि (सन् १९५८या संकिपा)]]||பானை பிடித்தவன் பாக்கியசாலி||सन् १९५८||||||
|-
| [[पिळ्ळैक् कऩियमुतु (सन् १९५८या संकिपा)]]||பிள்ளைக் கனியமுது||सन् १९५८||||||
|-
| [[पूलोक रम्पै (सन् १९५८या संकिपा)]]||பூலோக ரம்பை||सन् १९५८||||||
|-
| [[पॆरिय कोविल् (सन् १९५८या संकिपा)]]||பெரிய கோவில்||सन् १९५८||||||
|-
| [[पॆऱ्ऱ मकऩै विऱ्ऱ अऩ्ऩै (सन् १९५८या संकिपा)]]||பெற்ற மகனை விற்ற அன்னை||सन् १९५८||||||
|-
| [[पॊम्मैक् कल्याणम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||பொம்மைக் கல்யாணம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[मणमालै (सन् १९५८या संकिपा)]]||மணமாலை||सन् १९५८||||||
|-
| [[मऩमुळ्ळ मऱुतारम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||மனமுள்ள மறுதாரம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[माङ्कल्य पाक्कियम् (सन् १९५८या संकिपा)]]||மாங்கல்ய பாக்கியம்||सन् १९५८||||||
|-
| [[माय मऩितऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]||மாய மனிதன்||सन् १९५८||||||
|-
| [[मालैयिट्ट मङ्कै (सन् १९५८या संकिपा)]]||மாலையிட்ட மங்கை||सन् १९५८||||||
|-
| [[वञ्चिक्कोट्टै वालिपऩ् (सन् १९५८या संकिपा)]]||வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன்||सन् १९५८||||||
|-
| [[अतिचय पॆण् (सन् १९५९या संकिपा)]]||அதிசய பெண்||सन् १९५९||||||
|-
| [[अपलै अञ्चुकम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||அபலை அஞ்சுகம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[अमुतवल्लि (सन् १९५९या संकिपा)]]||அமுதவல்லி||सन् १९५९||||||
|-
| [[अरुमै मकळ् अपिरामि (सन् १९५९या संकिपा)]]||அருமை மகள் அபிராமி||सन् १९५९||||||
|-
| [[अल्लि पॆऱ्ऱ पिळ्ळै (सन् १९५९या संकिपा)]]||அல்லி பெற்ற பிள்ளை||सन् १९५९||||||
|-
| [[अऴकर्मलै कळ्वऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||அழகர்மலை கள்வன்||सन् १९५९||||||
|-
| [[अवळ् यार् (सन् १९५९या संकिपा)]]||அவள் யார்||सन् १९५९||||||
|-
| [[उलकम् चिरिक्किऱतु (सन् १९५९या संकिपा)]]||உலகம் சிரிக்கிறது||सन् १९५९||||||
|-
| [[उऴवुक्कुम् तॊऴिलुक्कुम् वन्तऩै चॆय्वोम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् कुलतेवि (सन् १९५९या संकिपा)]]||எங்கள் குலதேவி||सन् १९५९||||||
|-
| [[ऒरे वऴि (सन् १९५९या संकिपा)]]||ஒரே வழி||सन् १९५९||||||
|-
| [[कण् तिऱन्ततु (सन् १९५९या संकिपा)]]||கண் திறந்தது||सन् १९५९||||||
|-
| [[कलैवाणऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||கலைவாணன்||सन् १९५९||||||
|-
| [[कल्याणप् परिचु (सन् १९५९या संकिपा)]]||கல்யாணப் பரிசு||सन् १९५९||||||
|-
| [[कल्याणिक्कु कल्याणम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||கல்யாணிக்கு கல்யாணம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[कावेरियिऩ् कणवऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||காவேரியின் கணவன்||सन् १९५९||||||
|-
| [[चकोतरि (सन् १९५९या संकिपा)]]||சகோதரி||सन् १९५९||||||
|-
| [[चिवकङ्कै चीमै (सन् १९५९या संकिपा)]]||சிவகங்கை சீமை||सन् १९५९||||||
|-
| [[चॊल्लुत्तम्पि चॊल्लु (सन् १९५९या संकिपा)]]||சொல்லுத்தம்பி சொல்லு||सन् १९५९||||||
|-
| [[तङ्कप्पतुमै (सन् १९५९या संकिपा)]]||தங்கப்பதுமை||सन् १९५९||||||
|-
| [[तलै कॊटुत्ताऩ् तम्पि (सन् १९५९या संकिपा)]]||தலை கொடுத்தான் தம்பி||सन् १९५९||||||
|-
| [[तामरैक्कुळम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||தாமரைக்குளம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[तायैप्पोल पिळ्ळै नूलैप्पोल चेलै (सन् १९५९या संकिपा)]]||தாயைப்போல பிள்ளை நூலைப்போல சேலை||सन् १९५९||||||
|-
| [[ताय् मकळुक्कु कट्टिय तालि (सन् १९५९या संकिपा)]]||தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி||सन् १९५९||||||
|-
| [[तॆय्वपलम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||தெய்வபலம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[तॆय्वमे तुणै (सन् १९५९या संकिपा)]]||தெய்வமே துணை||सन् १९५९||||||
|-
| [[नाट्टुक्कॊरु नल्लवऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||நாட்டுக்கொரு நல்லவன்||सन् १९५९||||||
|-
| [[नाऩ् चॊल्लुम् रकचियम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||நான் சொல்லும் ரகசியம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[नालुवेलि निलम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||நாலுவேலி நிலம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[पत्तरमात्तु तङ्कम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||பத்தரமாத்து தங்கம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[पाकप्पिरिविऩै (सन् १९५९या संकिपा)]]||பாகப்பிரிவினை||सन् १९५९||||||
|-
| [[पाक्यतेवता (सन् १९५९या संकिपा)]]||பாக்யதேவதா||सन् १९५९||||||
|-
| [[पाञ्चालि (सन् १९५९या संकिपा)]]||பாஞ்சாலி||सन् १९५९||||||
|-
| [[पाण्टित् तेवऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||பாண்டித் தேவன்||सन् १९५९||||||
|-
| [[पिरचिटॆण्ट् पञ्चाट्चरम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||பிரசிடெண்ட் பஞ்சாட்சரம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[पॆण्कुलत्तिऩ् पॊऩ् विलक्कु (सन् १९५९या संकिपा)]]||பெண்குலத்தின் பொன் விலக்கு||सन् १९५९||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩु विळैयुम् पूमि (सन् १९५९या संकिपा)]]||பொன்னு விளையும் பூமி||सन् १९५९||||||
|-
| [[मञ्चळ् मकिमै (सन् १९५९या संकिपा)]]||மஞ்சள் மகிமை||सन् १९५९||||||
|-
| [[मणिमेकलै (सन् १९५९या संकिपा)]]||மணிமேகலை||सन् १९५९||||||
|-
| [[मऩैविये मऩितऩिऩ् माणिक्कम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||மனைவியே மனிதனின் மாணிக்கம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[मरकतम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||மரகதம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[मातावि (सन् १९५९या संकिपा)]]||மாதாவி||सन् १९५९||||||
|-
| [[मामियार् मॆय्च्चिय मरुमकळ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||மாமியார் மெய்ச்சிய மருமகள்||सन् १९५९||||||
|-
| [[माला ऒरु मङ्कल विळक्कु (सन् १९५९या संकिपा)]]||மாலா ஒரு மங்கல விளக்கு||सन् १९५९||||||
|-
| [[मिऩ्ऩल् वीरऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||மின்னல் வீரன்||सन् १९५९||||||
|-
| [[याऩै वळर्त्त वाऩम्पाटि (सन् १९५९या संकिपा)]]||யானை வளர்த்த வானம்பாடி||सन् १९५९||||||
|-
| [[राज चेवै (सन् १९५९या संकिपा)]]||ராஜ சேவை||सन् १९५९||||||
|-
| [[राजामलैय चिम्मऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||ராஜாமலைய சிம்மன்||सन् १९५९||||||
|-
| [[वण्णक्किळि (सन् १९५९या संकिपा)]]||வண்ணக்கிளி||सन् १९५९||||||
|-
| [[वाऴवैत्त तॆय्वम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||வாழவைத்த தெய்வம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[वाऴ्क्कै ऒप्पन्तम् (सन् १९५९या संकिपा)]]||வாழ்க்கை ஒப்பந்தம்||सन् १९५९||||||
|-
| [[वीरपाण्टिय कट्टपॊम्मऩ् (सन् १९५९या संकिपा)]]||வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்||सन् १९५९||||||
|-
| [[अटुत्त वीट्टुप् पॆण् (सन् १९६०या संकिपा)]]||அடுத்த வீட்டுப் பெண்||सन् १९६०||||||
|-
| [[अऩ्पुक्कोर् अण्णि (सन् १९६०या संकिपा)]]||அன்புக்கோர் அண்ணி||सन् १९६०||||||
|-
| [[अवऩ् अवऩेताऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||அவன் அவனேதான்||सन् १९६०||||||
|-
| [[आट वन्त तॆय्वम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||ஆட வந்த தெய்வம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[आळुक्कॊरु वीटु (सन् १९६०या संकिपा)]]||ஆளுக்கொரு வீடு||सन् १९६०||||||
|-
| [[इरुमऩम् कलन्ताल् तिरुमणम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||இருமனம் கலந்தால் திருமணம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[इरुम्पुत्तिरै (सन् १९६०या संकिपा)]]||இரும்புத்திரை||सन् १९६०||||||
|-
| [[उत्तमि पॆऱ्ऱ रत्तिऩम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||உத்தமி பெற்ற ரத்தினம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् चॆल्वि (सन् १९६०या संकिपा)]]||எங்கள் செல்வி||सन् १९६०||||||
|-
| [[ऎल्लोरुम् इन्नाट्टु मऩ्ऩर् (सन् १९६०या संकिपा)]]||எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்||सन् १९६०||||||
|-
| [[ऒऩ्ऱु पट्टाल् उण्टु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा)]]||ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு||सन् १९६०||||||
|-
| [[कटवुळिऩ् कुऴन्तै (सन् १९६०या संकिपा)]]||கடவுளின் குழந்தை||सन् १९६०||||||
|-
| [[कळत्तूर् कण्णम्मा (सन् १९६०या संकिपा)]]||களத்தூர் கண்ணம்மா||सन् १९६०||||||
|-
| [[कवलैयिल्लात मऩितऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||கவலையில்லாத மனிதன்||सन् १९६०||||||
|-
| [[कुऱवञ्चि (सन् १९६०या संकिपा)]]||குறவஞ்சி||सन् १९६०||||||
|-
| [[कुऴन्तैकळ् कण्ट कुटियरचु (सन् १९६०या संकिपा)]]||குழந்தைகள் கண்ட குடியரசு||सन् १९६०||||||
|-
| [[कैति कण्णायिरम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||கைதி கண்ணாயிரம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[कैराचि (सन् १९६०या संकिपा)]]||கைராசி||सन् १९६०||||||
|-
| [[चङ्किलित्तेवऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||சங்கிலித்தேவன்||सन् १९६०||||||
|-
| [[चवुक्कटि चन्तिरकान्ता (सन् १९६०या संकिपा)]]||சவுக்கடி சந்திரகாந்தா||सन् १९६०||||||
|-
| [[चिवकामि (सन् १९६०या संकिपा)]]||சிவகாமி||सन् १९६०||||||
|-
| [[चोलैमलै राणि (सन् १९६०या संकिपा)]]||சோலைமலை ராணி||सन् १९६०||||||
|-
| [[तङ्कम् मऩचु तङ्कम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||தங்கம் மனசு தங்கம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[तङ्करत्तिऩम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||தங்கரத்தினம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[तन्तैक्कुप्पिऩ् तमैयऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||தந்தைக்குப்பின் தமையன்||सन् १९६०||||||
|-
| [[तोऴऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||தோழன்||सन् १९६०||||||
|-
| [[नाऩ् कण्ट चॊर्क्कम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||நான் கண்ட சொர்க்கம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[पक्त चपरि (सन् १९६०या संकिपा)]]||பக்த சபரி||सन् १९६०||||||
|-
| [[पटिक्कात मेतै (सन् १९६०या संकिपा)]]||படிக்காத மேதை||सन् १९६०||||||
|-
| [[पाक्तात् तिरुटऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||பாக்தாத் திருடன்||सन् १९६०||||||
|-
| [[पाट्टाळियिऩ् वॆऱ्ऱि (सन् १९६०या संकिपा)]]||பாட்டாளியின் வெற்றி||सन् १९६०||||||
|-
| [[पातैतॆरियुतु पार् (सन् १९६०या संकिपा)]]||பாதைதெரியுது பார்||सन् १९६०||||||
|-
| [[पावै विळक्कु (सन् १९६०या संकिपा)]]||பாவை விளக்கு||सन् १९६०||||||
|-
| [[पॆऱ्ऱ मऩम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||பெற்ற மனம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[पॆऱ्ऱवळ् कण्ट पॆरु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा)]]||பெற்றவள் கண்ட பெரு வாழ்வு||सन् १९६०||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩित् तिरुनाळ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||பொன்னித் திருநாள்||सन् १९६०||||||
|-
| [[मऩ्ऩाति मऩ्ऩऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||மன்னாதி மன்னன்||सन् १९६०||||||
|-
| [[मीण्ट चॊर्क्कम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||மீண்ட சொர்க்கம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[याऩैप्पाकऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||யானைப்பாகன்||सन् १९६०||||||
|-
| [[रत्तिऩपुरि इळवरचि (सन् १९६०या संकिपा)]]||ரத்தினபுரி இளவரசி||सन् १९६०||||||
|-
| [[राजपक्ति (सन् १९६०या संकिपा)]]||ராஜபக்தி||सन् १९६०||||||
|-
| [[राजमकुटम् (सन् १९६०या संकिपा)]]||ராஜமகுடம்||सन् १९६०||||||
|-
| [[राजा तेचिङ्कु (सन् १९६०या संकिपा)]]||ராஜா தேசிங்கு||सन् १९६०||||||
|-
| [[विजयपुरि वीरऩ् (सन् १९६०या संकिपा)]]||விஜயபுரி வீரன்||सन् १९६०||||||
|-
| [[विटिवॆळ्ळि (सन् १९६०या संकिपा)]]||விடிவெள்ளி||सन् १९६०||||||
|-
| [[वीरक्कऩल् (सन् १९६०या संकिपा)]]||வீரக்கனல்||सन् १९६०||||||
|-
| [[अक्पर् (सन् १९६१या संकिपा)]]||அக்பர்||सन् १९६१||||||
|-
| [[अऩ्पु मकऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||அன்பு மகன்||सन् १९६१||||||
|-
| [[अरचिलङ्कुमरि (सन् १९६१या संकिपा)]]||அரசிலங்குமரி||सन् १९६१||||||
|-
| [[ऎल्लाम् उऩक्काक (सन् १९६१या संकिपा)]]||எல்லாம் உனக்காக||सन् १९६१||||||
|-
| [[कप्पलोट्टिय तमिऴऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||கப்பலோட்டிய தமிழன்||सन् १९६१||||||
|-
| [[काऩल् नीर् (सन् १९६१या संकिपा)]]||கானல் நீர்||सन् १९६१||||||
|-
| [[कुमार राजा (सन् १९६१या संकिपा)]]||குமார ராஜா||सन् १९६१||||||
|-
| [[कुमुतम् (सन् १९६१या संकिपा)]]||குமுதம்||सन् १९६१||||||
|-
| [[कॊङ्कु नाट्टु तङ्कम् (सन् १९६१या संकिपा)]]||கொங்கு நாட்டு தங்கம்||सन् १९६१||||||
|-
| [[चपाष् माप्पिळ्ळै (सन् १९६१या संकिपा)]]||சபாஷ் மாப்பிள்ளை||सन् १९६१||||||
|-
| [[तायिल्ला पिळ्ळै (सन् १९६१या संकिपा)]]||தாயில்லா பிள்ளை||सन् १९६१||||||
|-
| [[ताय् चॊल्लै तट्टाते (सन् १९६१या संकिपा)]]||தாய் சொல்லை தட்டாதே||सन् १९६१||||||
|-
| [[तिरुटाते (सन् १९६१या संकिपा)]]||திருடாதே||सन् १९६१||||||
|-
| [[तूय उळ्ळम् (सन् १९६१या संकिपा)]]||தூய உள்ளம்||सन् १९६१||||||
|-
| [[तेऩ् निलवु (सन् १९६१या संकिपा)]]||தேன் நிலவு||सन् १९६१||||||
|-
| [[नल्लवऩ् वाऴ्वाऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||நல்லவன் வாழ்வான்||सन् १९६१||||||
|-
| [[नाकनन्तिऩि (सन् १९६१या संकिपा)]]||நாகநந்தினி||सन् १९६१||||||
|-
| [[पङ्काळिकळ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||பங்காளிகள்||सन् १९६१||||||
|-
| [[पणम् पन्तियिले (सन् १९६१या संकिपा)]]||பணம் பந்தியிலே||सन् १९६१||||||
|-
| [[पऩित्तिरै (सन् १९६१या संकिपा)]]||பனித்திரை||सन् १९६१||||||
|-
| [[पाक्किय लट्चुमि (सन् १९६१या संकिपा)]]||பாக்கிய லட்சுமி||सन् १९६१||||||
|-
| [[पाचमलर् (सन् १९६१या संकिपा)]]||பாசமலர்||सन् १९६१||||||
|-
| [[पालुम् पऴमुम् (सन् १९६१या संकिपा)]]||பாலும் பழமும்||सन् १९६१||||||
|-
| [[पाव मऩ्ऩिप्पु (सन् १९६१या संकिपा)]]||பாவ மன்னிப்பு||सन् १९६१||||||
|-
| [[पुऩर् जॆऩ्मम् (सन् १९६१या संकिपा)]]||புனர் ஜென்மம்||सन् १९६१||||||
|-
| [[मणप्पन्तल् (सन् १९६१या संकिपा)]]||மணப்பந்தல்||सन् १९६१||||||
|-
| [[मरुतनाट्टु इळवरचऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||மருதநாட்டு இளவரசன்||सन् १९६१||||||
|-
| [[मल्लियम् मङ्कळम् (सन् १९६१या संकिपा)]]||மல்லியம் மங்களம்||सन् १९६१||||||
|-
| [[मामियारुम् ऒरु वीट्टु मरुमकळे (सन् १९६१या संकिपा)]]||மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மருமகளே||सन् १९६१||||||
|-
| [[यार् मणमकऩ् (सन् १९६१या संकिपा)]]||யார் மணமகன்||सन् १९६१||||||
|-
| [[अऩ्ऩै (सन् १९६२या संकिपा)]]||அன்னை||सन् १९६२||||||
|-
| [[अऴकु निला (सन् १९६२या संकिपा)]]||அழகு நிலா||सन् १९६२||||||
|-
| [[अवऩा इवऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||அவனா இவன்||सन् १९६२||||||
|-
| [[आटिप्पॆरुक्कु (सन् १९६२या संकिपा)]]||ஆடிப்பெருக்கு||सन् १९६२||||||
|-
| [[आलयमणि (सन् १९६२या संकिपा)]]||ஆலயமணி||सन् १९६२||||||
|-
| [[इन्तिरा ऎऩ् चॆल्वम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||இந்திரா என் செல்வம்||सन् १९६२||||||
|-
| [[ऎतयुम् ताङ्कुम् इतयम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||எதயும் தாங்கும் இதயம்||सन् १९६२||||||
|-
| [[ऎल्लोरुम् वाऴवेण्टुम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||எல்லோரும் வாழவேண்டும்||सन् १९६२||||||
|-
| [[कण्णाटि माळिकै (सन् १९६२या संकिपा)]]||கண்ணாடி மாளிகை||सन् १९६२||||||
|-
| [[कविता (सन् १९६२या संकिपा)]]||கவிதா||सन् १९६२||||||
|-
| [[कात्तिरुन्त कण्कळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||காத்திருந்த கண்கள்||सन् १९६२||||||
|-
| [[कुटुम्पत्तलैवऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||குடும்பத்தலைவன்||सन् १९६२||||||
|-
| [[कॊञ्चुम् चलङ्कै (सन् १९६२या संकिपा)]]||கொஞ்சும் சலங்கை||सन् १९६२||||||
|-
| [[चारता (सन् १९६२या संकिपा)]]||சாரதா||सन् १९६२||||||
|-
| [[चीमाऩ् पॆऱ्ऱ चॆल्वङ्कळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||சீமான் பெற்ற செல்வங்கள்||सन् १९६२||||||
|-
| [[चुमैताङ्कि (सन् १९६२या संकिपा)]]||சுமைதாங்கி||सन् १९६२||||||
|-
| [[चॆङ्कमलत् तीवु (सन् १९६२या संकिपा)]]||செங்கமலத் தீவு||सन् १९६२||||||
|-
| [[चॆन्तामरै (सन् १९६२या संकिपा)]]||செந்தாமரை||सन् १९६२||||||
|-
| [[तायैक्कात्त तऩयऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||தாயைக்காத்த தனயன்||सन् १९६२||||||
|-
| [[तॆऩ्ऱल् वीचुम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||தென்றல் வீசும்||सन् १९६२||||||
|-
| [[नाकमलै अऴकि (सन् १९६२या संकिपा)]]||நாகமலை அழகி||सन् १९६२||||||
|-
| [[निच्चय ताम्पूलम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||நிச்சய தாம்பூலம்||सन् १९६२||||||
|-
| [[नीया नाऩा (सन् १९६२या संकिपा)]]||நீயா நானா||सन् १९६२||||||
|-
| [[नॆञ्चिल् ओर् आलयम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம்||सन् १९६२||||||
|-
| [[पटित्ताल् मट्टुम् पोतुमा (सन् १९६२या संकिपा)]]||படித்தால் மட்டும் போதுமா||सन् १९६२||||||
|-
| [[पट्टिऩत्तार् (सन् १९६२या संकिपा)]]||பட்டினத்தார்||सन् १९६२||||||
|-
| [[पन्त पाचम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||பந்த பாசம்||सन् १९६२||||||
|-
| [[पले पाण्टिया (सन् १९६२या संकिपा)]]||பலே பாண்டியா||सन् १९६२||||||
|-
| [[पाचम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||பாசம்||सन् १९६२||||||
|-
| [[पात काणिक्कै (सन् १९६२या संकिपा)]]||பாத காணிக்கை||सन् १९६२||||||
|-
| [[पार्त्ताल् पचि तीरुम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||பார்த்தால் பசி தீரும்||सन् १९६२||||||
|-
| [[पोलीस्कारऩ् मकळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||போலீஸ்காரன் மகள்||सन् १९६२||||||
|-
| [[मकावीर पीमऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||மகாவீர பீமன்||सन् १९६२||||||
|-
| [[मङ्कैयर् उळ्ळम् मङ्कात चॆल्वम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||மங்கையர் உள்ளம் மங்காத செல்வம்||सन् १९६२||||||
|-
| [[मटातिपति मकळ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||மடாதிபதி மகள்||सन् १९६२||||||
|-
| [[मणिमण्टपम् (सन् १९६२या संकिपा)]]||மணிமண்டபம்||सन् १९६२||||||
|-
| [[मऩितऩ् माऱविल्लै (सन् १९६२या संकिपा)]]||மனிதன் மாறவில்லை||सन् १९६२||||||
|-
| [[माटप्पुऱा (सन् १९६२या संकिपा)]]||மாடப்புறா||सन् १९६२||||||
|-
| [[राणि चम्युक्ता (सन् १९६२या संकिपा)]]||ராணி சம்யுக்தா||सन् १९६२||||||
|-
| [[वटिवुक्कु वळैकाप्पु (सन् १९६२या संकिपा)]]||வடிவுக்கு வளைகாப்பு||सन् १९६२||||||
|-
| [[वळर् पिऱै (सन् १९६२या संकिपा)]]||வளர் பிறை||सन् १९६२||||||
|-
| [[विक्रमातित्तऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||விக்ரமாதித்தன்||सन् १९६२||||||
|-
| [[वीरत्तिरुमकऩ् (सन् १९६२या संकिपा)]]||வீரத்திருமகன்||सन् १९६२||||||
|-
| [[अऩ्ऩै इल्लम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||அன்னை இல்லம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[अऱिवाळि (सन् १९६३या संकिपा)]]||அறிவாளி||सन् १९६३||||||
|-
| [[आचै अलैकळ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||ஆசை அலைகள்||सन् १९६३||||||
|-
| [[आऩन्त जोति (सन् १९६३या संकिपा)]]||ஆனந்த ஜோதி||सन् १९६३||||||
|-
| [[आयिरङ्कालत्तु पयिर् (सन् १९६३या संकिपा)]]||ஆயிரங்காலத்து பயிர்||सन् १९६३||||||
|-
| [[इतयत्तिल् नी (सन् १९६३या संकिपा)]]||இதயத்தில் நீ||सन् १९६३||||||
|-
| [[इतु चत्तियम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||இது சத்தியம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[इरत्तत् तिलकम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||இரத்தத் திலகம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[इरुवर् उळ्ळम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||இருவர் உள்ளம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[एऴैप् पङ्काळऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||ஏழைப் பங்காளன்||सन् १९६३||||||
|-
| [[कटवुळैक् कण्टेऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||கடவுளைக் கண்டேன்||सन् १९६३||||||
|-
| [[कऱ्पकम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||கற்பகம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[कलैयरचि (सन् १९६३या संकिपा)]]||கலையரசி||सन् १९६३||||||
|-
| [[कल्याणियिऩ् कणवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||கல்யாணியின் கணவன்||सन् १९६३||||||
|-
| [[काञ्चित् तलैवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||காஞ்சித் தலைவன்||सन् १९६३||||||
|-
| [[काट्टु राजा (सन् १९६३या संकिपा)]]||காட்டு ராஜா||सन् १९६३||||||
|-
| [[कुङ्कुमम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||குங்குமம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[कुपेरत् तीवु (सन् १९६३या संकिपा)]]||குபேரத் தீவு||सन् १९६३||||||
|-
| [[कुलमकळ् रातै (सन् १९६३या संकिपा)]]||குலமகள் ராதை||सन् १९६३||||||
|-
| [[कैतियिऩ् कातलि (सन् १९६३या संकिपा)]]||கைதியின் காதலி||सन् १९६३||||||
|-
| [[कॊञ्चुम् कुमरि (सन् १९६३या संकिपा)]]||கொஞ்சும் குமரி||सन् १९६३||||||
|-
| [[कॊटुत्तु वैत्तवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||கொடுத்து வைத்தவன்||सन् १९६३||||||
|-
| [[चित्तूर् राणि पत्मिऩि (सन् १९६३या संकिपा)]]||சித்தூர் ராணி பத்மினி||सन् १९६३||||||
|-
| [[तर्मम् तलैकाक्कुम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||தர்மம் தலைகாக்கும்||सन् १९६३||||||
|-
| [[तुळचि माटम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||துளசி மாடம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[नाऩुम् ऒरु पॆण् (सन् १९६३या संकिपा)]]||நானும் ஒரு பெண்||सन् १९६३||||||
|-
| [[नाऩ् वणङ्कुम् तॆय्वम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||நான் வணங்கும் தெய்வம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[निऩैप्पतऱ्कु नेरमिल्लै (सन् १९६३या संकिपा)]]||நினைப்பதற்கு நேரமில்லை||सन् १९६३||||||
|-
| [[नीङ्कात निऩैवु (सन् १९६३या संकिपा)]]||நீங்காத நினைவு||सन् १९६३||||||
|-
| [[नीतिक्कुप्पिऩ् पाचम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||நீதிக்குப்பின் பாசம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[नॆञ्चम् मऱप्पतिल्लै (सन् १९६३या संकिपा)]]||நெஞ்சம் மறப்பதில்லை||सन् १९६३||||||
|-
| [[पणत्तोट्टम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||பணத்தோட்டம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[परिचु (सन् १९६३या संकिपा)]]||பரிசு||सन् १९६३||||||
|-
| [[पार्मकळे पार् (सन् १९६३या संकिपा)]]||பார்மகளே பார்||सन् १९६३||||||
|-
| [[पुऩितवति (सन् १९६३या संकिपा)]]||புனிதவதி||सन् १९६३||||||
|-
| [[पुरट्चिवीरऩ् पुलित्तेवऩ् (सन् १९६३या संकिपा)]]||புரட்சிவீரன் புலித்தேவன்||सन् १९६३||||||
|-
| [[पॆण्मऩम् (सन् १९६३या संकिपा)]]||பெண்மனம்||सन् १९६३||||||
|-
| [[पॆरिय इटत्तुप् पॆण् (सन् १९६३या संकिपा)]]||பெரிய இடத்துப் பெண்||सन् १९६३||||||
|-
| [[मणि ओचै (सन् १९६३या संकिपा)]]||மணி ஓசை||सन् १९६३||||||
|-
| [[लवकुचा (सन् १९६३या संकिपा)]]||லவகுசா||सन् १९६३||||||
|-
| [[वाऩम्पाटि (सन् १९६३या संकिपा)]]||வானம்பாடி||सन् १९६३||||||
|-
| [[अम्मा ऎङ्के (सन् १९६४या संकिपा)]]||அம்மா எங்கே||सन् १९६४||||||
|-
| [[आण्टवऩ् कट्टळै (सन् १९६४या संकिपा)]]||ஆண்டவன் கட்டளை||सन् १९६४||||||
|-
| [[आयिरम् रूपाय् (सन् १९६४या संकिपा)]]||ஆயிரம் ரூபாய்||सन् १९६४||||||
|-
| [[ऎऩ् कटमै (सन् १९६४या संकिपा)]]||என் கடமை||सन् १९६४||||||
|-
| [[नवरात्तिरि (सन् १९६४या संकिपा)]]||நவராத்திரி||सन् १९६४||||||
|-
| [[नाऩुम् मऩितऩ् ताऩ् (सन् १९६४या संकिपा)]]||நானும் மனிதன் தான்||सन् १९६४||||||
|-
| [[पच्चै विळक्कु (सन् १९६४या संकिपा)]]||பச்சை விளக்கு||सन् १९६४||||||
|-
| [[पटकोट्टि (सन् १९६४या संकिपा)]]||படகோட்டி||सन् १९६४||||||
|-
| [[पणक्कारक् कुटुम्पम् (सन् १९६४या संकिपा)]]||பணக்காரக் குடும்பம்||सन् १९६४||||||
|-
| [[पाचमुम् नेचमुम् (सन् १९६४या संकिपा)]]||பாசமும் நேசமும்||सन् १९६४||||||
|-
| [[पुतिय पऱवै (सन् १९६४या संकिपा)]]||புதிய பறவை||सन् १९६४||||||
|-
| [[पूम्पुकार् (सन् १९६४या संकिपा)]]||பூம்புகார்||सन् १९६४||||||
|-
| [[पॊम्मै (सन् १९६४या संकिपा)]]||பொம்மை||सन् १९६४||||||
|-
| [[मकळे उऩ् चमत्तु (सन् १९६४या संकिपा)]]||மகளே உன் சமத்து||सन् १९६४||||||
|-
| [[मुरटऩ् मुत्तु (सन् १९६४या संकिपा)]]||முரடன் முத்து||सन् १९६४||||||
|-
| [[रिष्यचिङ्कर् (सन् १९६४या संकिपा)]]||ரிஷ்யசிங்கர்||सन् १९६४||||||
|-
| [[वऴि पिऱन्ततु (सन् १९६४या संकिपा)]]||வழி பிறந்தது||सन् १९६४||||||
|-
| [[अऩ्पुक्करङ्कळ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||அன்புக்கரங்கள்||सन् १९६५||||||
|-
| [[आचै मुकम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||ஆசை முகம்||सन् १९६५||||||
|-
| [[आऩन्ति (सन् १९६५या संकिपा)]]||ஆனந்தி||सन् १९६५||||||
|-
| [[आयिरत्तिल् ऒरुवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||ஆயிரத்தில் ஒருவன்||सन् १९६५||||||
|-
| [[इतयक्कमलम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||இதயக்கமலம்||सन् १९६५||||||
|-
| [[इरवुम् पकलुम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||இரவும் பகலும்||सन् १९६५||||||
|-
| [[उऩ्ऩैप्पोल् ऒरुवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||உன்னைப்போல் ஒருவன்||सन् १९६५||||||
|-
| [[ऎङ्कवीट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९६५या संकिपा)]]||எங்கவீட்டுப் பிள்ளை||सन् १९६५||||||
|-
| [[ऎङ्कवीट्टुप् पॆण् (सन् १९६५या संकिपा)]]||எங்கவீட்டுப் பெண்||सन् १९६५||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩताऩ् मुटिवु (सन् १९६५या संकिपा)]]||என்னதான் முடிவு||सन् १९६५||||||
|-
| [[ऒरु विरल् (सन् १९६५या संकिपा)]]||ஒரு விரல்||सन् १९६५||||||
|-
| [[कऩ्ऩित्ताय् (सन् १९६५या संकिपा)]]||கன்னித்தாய்||सन् १९६५||||||
|-
| [[कलङ्करै विळक्कम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||கலங்கரை விளக்கம்||सन् १९६५||||||
|-
| [[कल्याण मण्टपम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||கல்யாண மண்டபம்||सन् १९६५||||||
|-
| [[काक्कुम् करङ्कळ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||காக்கும் கரங்கள்||सन् १९६५||||||
|-
| [[काट्टु राणि (सन् १९६५या संकिपा)]]||காட்டு ராணி||सन् १९६५||||||
|-
| [[कार्त्तिकै तीपम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||கார்த்திகை தீபம்||सन् १९६५||||||
|-
| [[चरचा पि.ए (सन् १९६५या संकिपा)]]||சரசா பி.ஏ||सन् १९६५||||||
|-
| [[चान्ति (सन् १९६५या संकिपा)]]||சாந்தி||सन् १९६५||||||
|-
| [[तायिऩ् करुणै (सन् १९६५या संकिपा)]]||தாயின் கருணை||सन् १९६५||||||
|-
| [[ताऴम्पू (सन् १९६५या संकिपा)]]||தாழம்பூ||सन् १९६५||||||
|-
| [[तिरुविळैयाटल् (सन् १९६५या संकिपा)]]||திருவிளையாடல்||सन् १९६५||||||
|-
| [[नाणल् (सन् १९६५या संकिपा)]]||நாணல்||सन् १९६५||||||
|-
| [[नी (सन् १९६५या संकिपा)]]||நீ||सन् १९६५||||||
|-
| [[नीर्क्कुमिऴि (सन् १९६५या संकिपा)]]||நீர்க்குமிழி||सन् १९६५||||||
|-
| [[नीलवाऩम् (सन् १९६५या संकिपा)]]||நீலவானம்||सन् १९६५||||||
|-
| [[पञ्चवर्णक्किळि (सन् १९६५या संकिपा)]]||பஞ்சவர்ணக்கிளி||सन् १९६५||||||
|-
| [[पटित्त मऩैवि (सन् १९६५या संकिपा)]]||படித்த மனைவி||सन् १९६५||||||
|-
| [[पणम् तरुम् परिचु (सन् १९६५या संकिपा)]]||பணம் தரும் பரிசு||सन् १९६५||||||
|-
| [[पणम् पटैत्तवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||பணம் படைத்தவன்||सन् १९६५||||||
|-
| [[पऴनि (सन् १९६५या संकिपा)]]||பழநி||सन् १९६५||||||
|-
| [[पूजैक्कु वन्त मलर् (सन् १९६५या संकिपा)]]||பூஜைக்கு வந்த மலர்||सन् १९६५||||||
|-
| [[पूमालै (सन् १९६५या संकिपा)]]||பூமாலை||सन् १९६५||||||
|-
| [[मकऩे केळ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||மகனே கேள்||सन् १९६५||||||
|-
| [[वल्लवऩुक्कु वल्लवऩ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||வல்லவனுக்கு வல்லவன்||सन् १९६५||||||
|-
| [[वऴिकाट्टि (सन् १९६५या संकिपा)]]||வழிகாட்டி||सन् १९६५||||||
|-
| [[वाऴ्क्कैप् पटकु (सन् १९६५या संकिपा)]]||வாழ்க்கைப் படகு||सन् १९६५||||||
|-
| [[विळक्केऱ्ऱियवळ् (सन् १९६५या संकिपा)]]||விளக்கேற்றியவள்||सन् १९६५||||||
|-
| [[वीर अपिमऩ्यु (सन् १९६५या संकिपा)]]||வீர அபிமன்யு||सन् १९६५||||||
|-
| [[वॆण्णिऱ आटै (सन् १९६५या संकिपा)]]||வெண்ணிற ஆடை||सन् १९६५||||||
|-
| [[हलो मिस्टर् जमीऩ्तार् (सन् १९६५या संकिपा)]]||ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார்||सन् १९६५||||||
|-
| [[अण्णाविऩ् आचै (सन् १९६६या संकिपा)]]||அண்ணாவின் ஆசை||सन् १९६६||||||
|-
| [[अवऩ् पित्तऩा (सन् १९६६या संकिपा)]]||அவன் பித்தனா||सन् १९६६||||||
|-
| [[इरु वल्लवर्कळ् (सन् १९६६या संकिपा)]]||இரு வல்லவர்கள்||सन् १९६६||||||
|-
| [[ऎङ्क पाप्पा (सन् १९६६या संकिपा)]]||எங்க பாப்பா||सन् १९६६||||||
|-
| [[कातल् पटुत्तुम् पाटु (सन् १९६६या संकिपा)]]||காதல் படுத்தும் பாடு||सन् १९६६||||||
|-
| [[कुमरिप् पॆण् (सन् १९६६या संकिपा)]]||குமரிப் பெண்||सन् १९६६||||||
|-
| [[कॊटिमलर् (सन् १९६६या संकिपा)]]||கொடிமலர்||सन् १९६६||||||
|-
| [[कौरि कल्याणम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||கௌரி கல்யாணம்||सन् १९६६||||||
|-
| [[चन्तिरोतयम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||சந்திரோதயம்||सन् १९६६||||||
|-
| [[चरस्वति चपतम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||சரஸ்வதி சபதம்||सन् १९६६||||||
|-
| [[चातुमिरण्टाल् (सन् १९६६या संकिपा)]]||சாதுமிரண்டால்||सन् १९६६||||||
|-
| [[चित्ति (सन् १९६६या संकिपा)]]||சித்தி||सन् १९६६||||||
|-
| [[चिऩ्ऩञ्चिऱु उलकम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||சின்னஞ்சிறு உலகம்||सन् १९६६||||||
|-
| [[तट्टुङ्कळ् तिऱक्कप्पटुम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்||सन् १९६६||||||
|-
| [[तऩिप् पिऱवि (सन् १९६६या संकिपा)]]||தனிப் பிறவி||सन् १९६६||||||
|-
| [[तायिऩ् मेल् आणै (सन् १९६६या संकिपा)]]||தாயின் மேல் ஆணை||सन् १९६६||||||
|-
| [[ताये उऩक्काक (सन् १९६६या संकिपा)]]||தாயே உனக்காக||सन् १९६६||||||
|-
| [[तालि पाक्कियम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||தாலி பாக்கியம்||सन् १९६६||||||
|-
| [[तेटिवन्त तिरुमकळ् (सन् १९६६या संकिपा)]]||தேடிவந்த திருமகள்||सन् १९६६||||||
|-
| [[तेऩ् मऴै (सन् १९६६या संकिपा)]]||தேன் மழை||सन् १९६६||||||
|-
| [[नम्म वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९६६या संकिपा)]]||நம்ம வீட்டு மகாலட்சுமி||सन् १९६६||||||
|-
| [[नाटोटि (सन् १९६६या संकिपा)]]||நாடோடி||सन् १९६६||||||
|-
| [[नाऩ् आणैयिट्टाल् (सन् १९६६या संकिपा)]]||நான் ஆணையிட்டால்||सन् १९६६||||||
|-
| [[नाम्मूवर् (सन् १९६६या संकिपा)]]||நாம்மூவர்||सन् १९६६||||||
|-
| [[पऱक्कुम् पावै (सन् १९६६या संकिपा)]]||பறக்கும் பாவை||सन् १९६६||||||
|-
| [[पॆरिय मऩितऩ् (सन् १९६६या संकिपा)]]||பெரிய மனிதன்||सन् १९६६||||||
|-
| [[पॆऱ्ऱाल् ताऩ् पिळ्ळैया (सन् १९६६या संकिपा)]]||பெற்றால் தான் பிள்ளையா||सन् १९६६||||||
|-
| [[मकाकवि काळितास् (सन् १९६६या संकिपा)]]||மகாகவி காளிதாஸ்||सन् १९६६||||||
|-
| [[मणिमकुटम् (सन् १९६६या संकिपा)]]||மணிமகுடம்||सन् १९६६||||||
|-
| [[मतरास् टु पाण्टिच्चेरि (सन् १९६६या संकिपा)]]||மதராஸ் டு பாண்டிச்சேரி||सन् १९६६||||||
|-
| [[मऱक्क मुटियुमा (सन् १९६६या संकिपा)]]||மறக்க முடியுமா||सन् १९६६||||||
|-
| [[मुकराचि (सन् १९६६या संकिपा)]]||முகராசி||सन् १९६६||||||
|-
| [[मेजर् चन्तिरकान्त् (सन् १९६६या संकिपा)]]||மேஜர் சந்திரகாந்த்||सन् १९६६||||||
|-
| [[मोट्टार् चुन्तरम्पिळ्ळै (सन् १९६६या संकिपा)]]||மோட்டார் சுந்தரம்பிள்ளை||सन् १९६६||||||
|-
| [[यारुक्काक अऴुताऩ् (सन् १९६६या संकिपा)]]||யாருக்காக அழுதான்||सन् १९६६||||||
|-
| [[यार् नी (सन् १९६६या संकिपा)]]||யார் நீ||सन् १९६६||||||
|-
| [[रामु (सन् १९६६या संकिपा)]]||ராமு||सन् १९६६||||||
|-
| [[लारि टिरैवर् (सन् १९६६या संकिपा)]]||லாரி டிரைவர்||सन् १९६६||||||
|-
| [[वल्लवऩ् ऒरुवऩ् (सन् १९६६या संकिपा)]]||வல்லவன் ஒருவன்||सन् १९६६||||||
|-
| [[६७-ल् ऎऩ्. ऎस्. किरुष्णऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||௬௭-ல் என். எஸ். கிருஷ்ணன்||सन् १९६७||||||
|-
| [[अते कण्कळ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||அதே கண்கள்||सन् १९६७||||||
|-
| [[अऩुपविराजा अऩुपवि (सन् १९६७या संकिपा)]]||அனுபவிராஜா அனுபவி||सन् १९६७||||||
|-
| [[अरच कट्टळै (सन् १९६७या संकिपा)]]||அரச கட்டளை||सन् १९६७||||||
|-
| [[आलयम् (सन् १९६७या संकिपा)]]||ஆலயம்||सन् १९६७||||||
|-
| [[इरु मलर्कळ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||இரு மலர்கள்||सन् १९६७||||||
|-
| [[उयिर् मेल् आचै (सन् १९६७या संकिपा)]]||உயிர் மேல் ஆசை||सन् १९६७||||||
|-
| [[ऊट्टि वरै उऱवु (सन् १९६७या संकिपा)]]||ஊட்டி வரை உறவு||सन् १९६७||||||
|-
| [[ऎतिरिकळ् जाक्किरतै (सन् १९६७या संकिपा)]]||எதிரிகள் ஜாக்கிரதை||सन् १९६७||||||
|-
| [[कण् कण्ट तॆय्वम् (सन् १९६७या संकिपा)]]||கண் கண்ட தெய்வம்||सन् १९६७||||||
|-
| [[कन्तऩ् करुणै (सन् १९६७या संकिपा)]]||கந்தன் கருணை||सन् १९६७||||||
|-
| [[कऱ्पूरम् (सन् १९६७या संकिपा)]]||கற்பூரம்||सन् १९६७||||||
|-
| [[कातलित्ताल् पोतुमा (सन् १९६७या संकिपा)]]||காதலித்தால் போதுமா||सन् १९६७||||||
|-
| [[कातल् पऱवै (सन् १९६७या संकिपा)]]||காதல் பறவை||सन् १९६७||||||
|-
| [[कावल्कारऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||காவல்காரன்||सन् १९६७||||||
|-
| [[चपाष् तम्पि (सन् १९६७या संकिपा)]]||சபாஷ் தம்பி||सन् १९६७||||||
|-
| [[चुन्तरमूर्त्ति (सन् १९६७या संकिपा)]]||சுந்தரமூர்த்தி||सन् १९६७||||||
|-
| [[चॆल्वमकळ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||செல்வமகள்||सन् १९६७||||||
|-
| [[तङ्कक् कम्पि (सन् १९६७या संकिपा)]]||தங்கக் கம்பி||सन् १९६७||||||
|-
| [[तङ्कै (सन् १९६७या संकिपा)]]||தங்கை||सन् १९६७||||||
|-
| [[ताय्क्कुत् तलैमकऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||தாய்க்குத் தலைமகன்||सन् १९६७||||||
|-
| [[तिरुवरुट्चॆल्वर् (सन् १९६७या संकिपा)]]||திருவருட்செல்வர்||सन् १९६७||||||
|-
| [[तॆय्वच्चॆयल् (सन् १९६७या संकिपा)]]||தெய்வச்செயல்||सन् १९६७||||||
|-
| [[नाऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||நான்||सन् १९६७||||||
|-
| [[नाऩ् यार् तॆरियुमा (सन् १९६७या संकिपा)]]||நான் யார் தெரியுமா||सन् १९६७||||||
|-
| [[निऩैविल् निऩ्ऱवऩ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||நினைவில் நின்றவன்||सन् १९६७||||||
|-
| [[नॆञ्चिरुक्कुम् वरै (सन् १९६७या संकिपा)]]||நெஞ்சிருக்கும் வரை||सन् १९६७||||||
|-
| [[पक्त पिरकलता (सन् १९६७या संकिपा)]]||பக்த பிரகலதா||सन् १९६७||||||
|-
| [[पट्टणत्तिल् पूतम् (सन् १९६७या संकिपा)]]||பட்டணத்தில் பூதம்||सन् १९६७||||||
|-
| [[पन्तयम् (सन् १९६७या संकिपा)]]||பந்தயம்||सन् १९६७||||||
|-
| [[पवाऩि (सन् १९६७या संकिपा)]]||பவானி||सन् १९६७||||||
|-
| [[पामा विजयम् (सन् १९६७या संकिपा)]]||பாமா விஜயம்||सन् १९६७||||||
|-
| [[पालाटै (सन् १९६७या संकिपा)]]||பாலாடை||सन् १९६७||||||
|-
| [[पॆण् ऎऩ्ऱाल् पॆण् (सन् १९६७या संकिपा)]]||பெண் என்றால் பெண்||सन् १९६७||||||
|-
| [[पॆण्णे नी वाऴ्क (सन् १९६७या संकिपा)]]||பெண்ணே நீ வாழ்க||सन् १९६७||||||
|-
| [[पेचुम् तॆय्वम् (सन् १९६७या संकिपा)]]||பேசும் தெய்வம்||सन् १९६७||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩाऩ वाऴ्वु (सन् १९६७या संकिपा)]]||பொன்னான வாழ்வு||सन् १९६७||||||
|-
| [[मकराचि (सन् १९६७या संकिपा)]]||மகராசி||सन् १९६७||||||
|-
| [[मऩम् ऒरु कुरङ्कु (सन् १९६७या संकिपा)]]||மனம் ஒரு குரங்கு||सन् १९६७||||||
|-
| [[माटिवीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा)]]||மாடிவீட்டு மாப்பிள்ளை||सन् १९६७||||||
|-
| [[मुकूर्त्त नाळ् (सन् १९६७या संकिपा)]]||முகூர்த்த நாள்||सन् १९६७||||||
|-
| [[राजात्ति (सन् १९६७या संकिपा)]]||ராஜாத்தி||सन् १९६७||||||
|-
| [[राजावीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा)]]||ராஜாவீட்டு மாப்பிள்ளை||सन् १९६७||||||
|-
| [[वालिप विरुन्तु (सन् १९६७या संकिपा)]]||வாலிப விருந்து||सन् १९६७||||||
|-
| [[विवचायि (सन् १९६७या संकिपा)]]||விவசாயி||सन् १९६७||||||
|-
| [[अऩ्पु वऴि (सन् १९६८या संकिपा)]]||அன்பு வழி||सन् १९६८||||||
|-
| [[अऩ्ऱु कण्ट मुकम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||அன்று கண்ட முகம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[उयर्न्त मऩितऩ् (सन् १९६८या संकिपा)]]||உயர்ந்த மனிதன்||सन् १९६८||||||
|-
| [[उयिरा माऩमा (सन् १९६८या संकिपा)]]||உயிரா மானமா||सन् १९६८||||||
|-
| [[ऎङ्क ऊर् राजा (सन् १९६८या संकिपा)]]||எங்க ஊர் ராஜா||सन् १९६८||||||
|-
| [[ऎतिर् नीच्चल् (सन् १९६८या संकिपा)]]||எதிர் நீச்சல்||सन् १९६८||||||
|-
| [[ऎऩ् तम्पि (सन् १९६८या संकिपा)]]||என் தம்பி||सन् १९६८||||||
|-
| [[ऒळि विळक्कु (सन् १९६८या संकिपा)]]||ஒளி விளக்கு||सन् १९६८||||||
|-
| [[कणवऩ् (सन् १९६८या संकिपा)]]||கணவன்||सन् १९६८||||||
|-
| [[कण्णऩ् ऎऩ् कातलऩ् (सन् १९६८या संकिपा)]]||கண்ணன் என் காதலன்||सन् १९६८||||||
|-
| [[कलाट्टा कल्याणम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||கலாட்டா கல்யாணம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[कल्लुम् कऩियाकुम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||கல்லும் கனியாகும்||सन् १९६८||||||
|-
| [[कातल् वाकऩम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||காதல் வாகனம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[कुटियिरुन्त कोयिल् (सन् १९६८या संकिपा)]]||குடியிருந்த கோயில்||सन् १९६८||||||
|-
| [[कुऴन्तैक्काक (सन् १९६८या संकिपा)]]||குழந்தைக்காக||सन् १९६८||||||
|-
| [[चक्करम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||சக்கரம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[चत्तियम् तवऱाते (सन् १९६८या संकिपा)]]||சத்தியம் தவறாதே||सन् १९६८||||||
|-
| [[चिरित्त मुकम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||சிரித்த முகம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[चॆल्वियिऩ् चॆल्वम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||செல்வியின் செல்வம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[चोप्पु चीप्पु कण्णाटि (सन् १९६८या संकिपा)]]||சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி||सन् १९६८||||||
|-
| [[जीवऩाम्चम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||ஜீவனாம்சம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[टिल्लि माप्पिळ्ळै (सन् १९६८या संकिपा)]]||டில்லி மாப்பிள்ளை||सन् १९६८||||||
|-
| [[टीच्चरम्मा (सन् १९६८या संकिपा)]]||டீச்சரம்மா||सन् १९६८||||||
|-
| [[तामरै नॆञ्चम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||தாமரை நெஞ்சம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[तिरुमाल् पॆरुमै (सन् १९६८या संकिपा)]]||திருமால் பெருமை||सन् १९६८||||||
|-
| [[तिल्लाऩा मोकऩाम्पाळ् (सन् १९६८या संकिपा)]]||தில்லானா மோகனாம்பாள்||सन् १९६८||||||
|-
| [[तॆय्वीक उऱवु (सन् १९६८या संकिपा)]]||தெய்வீக உறவு||सन् १९६८||||||
|-
| [[तेर् तिरुविऴा (सन् १९६८या संकिपा)]]||தேர் திருவிழா||सन् १९६८||||||
|-
| [[तेवि (सन् १९६८या संकिपा)]]||தேவி||सन् १९६८||||||
|-
| [[नालुम् तॆरिन्तवऩ् (सन् १९६८या संकिपा)]]||நாலும் தெரிந்தவன்||सन् १९६८||||||
|-
| [[निमिर्न्तु निल् (सन् १९६८या संकिपा)]]||நிமிர்ந்து நில்||सन् १९६८||||||
|-
| [[नीयुम् नाऩुम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||நீயும் நானும்||सन् १९६८||||||
|-
| [[नीलकिरि ऎक्स्पिरस् (सन् १९६८या संकिपा)]]||நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ்||सन् १९६८||||||
|-
| [[नेर्वऴि (सन् १९६८या संकिपा)]]||நேர்வழி||सन् १९६८||||||
|-
| [[पणक्कार पिळ्ळै (सन् १९६८या संकिपा)]]||பணக்கார பிள்ளை||सन् १९६८||||||
|-
| [[पणमा पाचमा (सन् १९६८या संकिपा)]]||பணமா பாசமா||सन् १९६८||||||
|-
| [[पाल् मऩम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||பால் மனம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[पुतिय पूमि (सन् १९६८या संकिपा)]]||புதிய பூமி||सन् १९६८||||||
|-
| [[पुत्तिचालिकळ् (सन् १९६८या संकिपा)]]||புத்திசாலிகள்||सन् १९६८||||||
|-
| [[पूवुम् मॊट्टुम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||பூவும் மொட்டும்||सन् १९६८||||||
|-
| [[पॊम्मलाट्टम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||பொம்மலாட்டம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[मुत्तुच् चिप्पि (सन् १९६८या संकिपा)]]||முத்துச் சிப்பி||सन् १९६८||||||
|-
| [[मूऩ्ऱॆऴुत्तु (सन् १९६८या संकिपा)]]||மூன்றெழுத்து||सन् १९६८||||||
|-
| [[रकचिय पोलीस् ११५ (सन् १९६८या संकिपा)]]||ரகசிய போலீஸ் ௧௧௫||सन् १९६८||||||
|-
| [[लट्चुमि कल्याणम् (सन् १९६८या संकिपा)]]||லட்சுமி கல்யாணம்||सन् १९६८||||||
|-
| [[अक्का तङ्कै (सन् १९६९या संकिपा)]]||அக்கா தங்கை||सन् १९६९||||||
|-
| [[अञ्चल् पॆट्टि ५२० (सन् १९६९या संकिपा)]]||அஞ்சல் பெட்டி ௫௨௦||सन् १९६९||||||
|-
| [[अटिमैप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा)]]||அடிமைப் பெண்||सन् १९६९||||||
|-
| [[अत्तैमकऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||அத்தைமகன்||सन् १९६९||||||
|-
| [[अऩ्ऩैयुम् पितावुम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||அன்னையும் பிதாவும்||सन् १९६९||||||
|-
| [[अऩ्पळिप्पु (सन् १९६९या संकिपा)]]||அன்பளிப்பு||सन् १९६९||||||
|-
| [[अवरे ऎऩ् तॆय्वम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||அவரே என் தெய்வம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[आयिरम् पॊय् (सन् १९६९या संकिपा)]]||ஆயிரம் பொய்||सन् १९६९||||||
|-
| [[इरत्त पेय् (सन् १९६९या संकिपा)]]||இரத்த பேய்||सन् १९६९||||||
|-
| [[इरु कोटुकळ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||இரு கோடுகள்||सन् १९६९||||||
|-
| [[उलकम् इव्वळवु ताऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||உலகம் இவ்வளவு தான்||सन् १९६९||||||
|-
| [[ओटुम् नति (सन् १९६९या संकिपा)]]||ஓடும் நதி||सन् १९६९||||||
|-
| [[कण्णे पाप्पा (सन् १९६९या संकिपा)]]||கண்ணே பாப்பா||सन् १९६९||||||
|-
| [[कऩ्ऩिप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा)]]||கன்னிப் பெண்||सन् १९६९||||||
|-
| [[काप्टऩ् रञ्चऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||காப்டன் ரஞ்சன்||सन् १९६९||||||
|-
| [[कावल् तॆय्वम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||காவல் தெய்வம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[कुरुतट्चणै (सन् १९६९या संकिपा)]]||குருதட்சணை||सन् १९६९||||||
|-
| [[कुलविळक्कु (सन् १९६९या संकिपा)]]||குலவிளக்கு||सन् १९६९||||||
|-
| [[कुऴन्तै उळ्ळम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||குழந்தை உள்ளம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[चान्ति निलैयम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||சாந்தி நிலையம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[चिङ्कप्पूर् चीमाऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||சிங்கப்பூர் சீமான்||सन् १९६९||||||
|-
| [[चिवन्त मण् (सन् १९६९या संकिपा)]]||சிவந்த மண்||सन् १९६९||||||
|-
| [[चुपतिऩम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||சுபதினம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[चॆल्लप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा)]]||செல்லப் பெண்||सन् १९६९||||||
|-
| [[जन्तु लट्चम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||ஜந்து லட்சம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[तङ्क मलर् (सन् १९६९या संकिपा)]]||தங்க மலர்||सन् १९६९||||||
|-
| [[तङ्कच् चुरङ्कम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||தங்கச் சுரங்கம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[तिरुटऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||திருடன்||सन् १९६९||||||
|-
| [[तुणैवऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||துணைவன்||सन् १९६९||||||
|-
| [[तुलापारम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||துலாபாரம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[तॆय्वमकऩ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||தெய்வமகன்||सन् १९६९||||||
|-
| [[नम्नाटु (सन् १९६९या संकिपा)]]||நம்நாடு||सन् १९६९||||||
|-
| [[नाऩ्कु किल्लाटिकळ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||நான்கு கில்லாடிகள்||सन् १९६९||||||
|-
| [[निऱैकुटम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||நிறைகுடம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[निल् कवऩि कातलि (सन् १९६९या संकिपा)]]||நில் கவனி காதலி||सन् १९६९||||||
|-
| [[पाल् कुटम् (सन् १९६९या संकिपा)]]||பால் குடம்||सन् १९६९||||||
|-
| [[पूवा तलैया (सन् १९६९या संकिपा)]]||பூவா தலையா||सन् १९६९||||||
|-
| [[पॆण्णै वाऴविटुङ्कळ् (सन् १९६९या संकिपा)]]||பெண்ணை வாழவிடுங்கள்||सन् १९६९||||||
|-
| [[पॊण्णु माप्पिळ्ळै (सन् १९६९या संकिपा)]]||பொண்ணு மாப்பிள்ளை||सन् १९६९||||||
|-
| [[पॊऱ्चिलै (सन् १९६९या संकिपा)]]||பொற்சிலை||सन् १९६९||||||
|-
| [[मकऩे नी वाऴ्क (सन् १९६९या संकिपा)]]||மகனே நீ வாழ்க||सन् १९६९||||||
|-
| [[मकिऴम्पू (सन् १९६९या संकिपा)]]||மகிழம்பூ||सन् १९६९||||||
|-
| [[मऩचाट्चि (सन् १९६९या संकिपा)]]||மனசாட்சி||सन् १९६९||||||
|-
| [[मऩैवि (सन् १९६९या संकिपा)]]||மனைவி||सन् १९६९||||||
|-
| [[मऩ्ऩिप्पु (सन् १९६९या संकिपा)]]||மன்னிப்பு||सन् १९६९||||||
|-
| [[वा राजा वा (सन् १९६९या संकिपा)]]||வா ராஜா வா||सन् १९६९||||||
|-
| [[अऩातै आऩन्तऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||அனாதை ஆனந்தன்||सन् १९७०||||||
|-
| [[ऎङ्क मामा (सन् १९७०या संकिपा)]]||எங்க மாமா||सन् १९७०||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् तङ्कम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||எங்கள் தங்கம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[ऎङ्किरुन्तो वन्ताऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||எங்கிருந்தோ வந்தான்||सन् १९७०||||||
|-
| [[ऎतिरॊलि (सन् १९७०या संकिपा)]]||எதிரொலி||सन् १९७०||||||
|-
| [[ऎतिर्कालम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||எதிர்காலம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[ऎऩ् अण्णऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||என் அண்ணன்||सन् १९७०||||||
|-
| [[एऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||ஏன்||सन् १९७०||||||
|-
| [[कण्मलर् (सन् १९७०या संकिपा)]]||கண்மலர்||सन् १९७०||||||
|-
| [[कल्याण ऊर्वलम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||கல்யாண ஊர்வலம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[कस्तूरि तिलकम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||கஸ்தூரி திலகம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[कातल् जोति (सन् १९७०या संकिपा)]]||காதல் ஜோதி||सन् १९७०||||||
|-
| [[कालम् वॆल्लुम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||காலம் வெல்லும்||सन् १९७०||||||
|-
| [[कावियत् तलैवऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||காவியத் தலைவன்||सन् १९७०||||||
|-
| [[चङ्कम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||சங்கம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[चि.ज.टि.चङ्कर् (सन् १९७०या संकिपा)]]||சி.ஜ.டி.சங்கர்||सन् १९७०||||||
|-
| [[चिनेकिति (सन् १९७०या संकिपा)]]||சிநேகிதி||सन् १९७०||||||
|-
| [[चॊर्क्कम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||சொர்க்கம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[जीवनाटि (सन् १९७०या संकिपा)]]||ஜீவநாடி||सन् १९७०||||||
|-
| [[तपाल्कारऩ् तङ्कै (सन् १९७०या संकिपा)]]||தபால்காரன் தங்கை||सन् १९७०||||||
|-
| [[तरिचऩम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||தரிசனம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[तलैवऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||தலைவன்||सन् १९७०||||||
|-
| [[तिरुटात तिरुटऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||திருடாத திருடன்||सन् १९७०||||||
|-
| [[तिरुमलै तॆऩ्कुमरि (सन् १९७०या संकिपा)]]||திருமலை தென்குமரி||सन् १९७०||||||
|-
| [[तेटिवन्त माप्पिळ्ळै (सन् १९७०या संकिपा)]]||தேடிவந்த மாப்பிள்ளை||सन् १९७०||||||
|-
| [[नटु इरविल् (सन् १९७०या संकिपा)]]||நடு இரவில்||सन् १९७०||||||
|-
| [[नम्म कुऴन्तै (सन् १९७०या संकिपा)]]||நம்ம குழந்தை||सन् १९७०||||||
|-
| [[नम्मवीट्टु तॆय्वम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||நம்மவீட்டு தெய்வம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[नवक्किरकम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||நவக்கிரகம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[निलवे नी चाट्चि (सन् १९७०या संकिपा)]]||நிலவே நீ சாட்சி||सन् १९७०||||||
|-
| [[नूऱ्ऱाण्टु कालम् वाऴ्क (सन् १९७०या संकिपा)]]||நூற்றாண்டு காலம் வாழ்க||सन् १९७०||||||
|-
| [[पत्ताम् पचलि (सन् १९७०या संकिपा)]]||பத்தாம் பசலி||सन् १९७०||||||
|-
| [[पॆण् तॆय्वम् (सन् १९७०या संकिपा)]]||பெண் தெய்வம்||सन् १९७०||||||
|-
| [[माट्टुक्कार वेलऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||மாட்டுக்கார வேலன்||सन् १९७०||||||
|-
| [[माणवऩ् (सन् १९७०या संकिपा)]]||மாணவன்||सन् १९७०||||||
|-
| [[मालति (सन् १९७०या संकिपा)]]||மாலதி||सन् १९७०||||||
|-
| [[रामऩ् ऎत्तऩै रामऩटि (सन् १९७०या संकिपा)]]||ராமன் எத்தனை ராமனடி||सन् १९७०||||||
|-
| [[वियट्नाम् वीटु (सन् १९७०या संकिपा)]]||வியட்நாம் வீடு||सन् १९७०||||||
|-
| [[विळैयाट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९७०या संकिपा)]]||விளையாட்டுப் பிள்ளை||सन् १९७०||||||
|-
| [[अऩ्ऩै वेळाङ्कण्णि (सन् १९७१या संकिपा)]]||அன்னை வேளாங்கண்ணி||सन् १९७१||||||
|-
| [[अऩ्पुक्कु ऒरु अण्णऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||அன்புக்கு ஒரு அண்ணன்||सन् १९७१||||||
|-
| [[अरुट्पॆरुञ्जोति (सन् १९७१या संकिपा)]]||அருட்பெருஞ்ஜோதி||सन् १९७१||||||
|-
| [[अरुणोतयम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||அருணோதயம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[अवळुक्कॆऩ्ऱु ऒरु मऩम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||அவளுக்கென்று ஒரு மனம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[आति पराचक्ति (सन् १९७१या संकिपा)]]||ஆதி பராசக்தி||सन् १९७१||||||
|-
| [[इरु तुरुवम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||இரு துருவம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[इरुळुम् ऒळियुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||இருளும் ஒளியும்||सन् १९७१||||||
|-
| [[उत्तरविऩ्ऱि उळ्ळे वा (सन् १९७१या संकिपा)]]||உத்தரவின்றி உள்ளே வா||सन् १९७१||||||
|-
| [[ऒरु ताय् मक्कळ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||ஒரு தாய் மக்கள்||सन् १९७१||||||
|-
| [[कण्काट्चि (सन् १९७१या संकिपा)]]||கண்காட்சி||सन् १९७१||||||
|-
| [[कण्णऩ् करुणै (सन् १९७१या संकिपा)]]||கண்ணன் கருணை||सन् १९७१||||||
|-
| [[कुमरिक्कोट्टम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||குமரிக்கோட்டம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[कुलमा कुणमा (सन् १९७१या संकिपा)]]||குலமா குணமா||सन् १९७१||||||
|-
| [[कॆट्टिक्कारऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||கெட்டிக்காரன்||सन् १९७१||||||
|-
| [[चपतम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||சபதம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[चवाले चमाळि (सन् १९७१या संकिपा)]]||சவாலே சமாளி||सन् १९७१||||||
|-
| [[चुटरुम् चूऱावळियुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||சுடரும் சூறாவளியும்||सन् १९७१||||||
|-
| [[चुमति ऎऩ् चुन्तरि (सन् १९७१या संकिपा)]]||சுமதி என் சுந்தரி||सन् १९७१||||||
|-
| [[चूताट्टम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||சூதாட்டம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[जस्टिस् विस्वनातऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||ஜஸ்டிஸ் விஸ்வநாதன்||सन् १९७१||||||
|-
| [[तङ्क कोपुरम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||தங்க கோபுரம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[तङ्कैक्काक (सन् १९७१या संकिपा)]]||தங்கைக்காக||सन् १९७१||||||
|-
| [[तिरुमकळ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||திருமகள்||सन् १९७१||||||
|-
| [[तुळ्ळि ओटुम् पुळ्ळिमाऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||துள்ளி ஓடும் புள்ளிமான்||सन् १९७१||||||
|-
| [[तॆय्वम् पेचुमा (सन् १९७१या संकिपा)]]||தெய்வம் பேசுமா||सन् १९७१||||||
|-
| [[तेऩुम् पालुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||தேனும் பாலும்||सन् १९७१||||||
|-
| [[तेऩ् किण्णम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||தேன் கிண்ணம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[तेरोट्टम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||தேரோட்டம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[नाऩ्कु चुवर्कळ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||நான்கு சுவர்கள்||सन् १९७१||||||
|-
| [[नीति तेवऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||நீதி தேவன்||सन् १९७१||||||
|-
| [[नीरुम् नॆरुप्पुम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||நீரும் நெருப்பும்||सन् १९७१||||||
|-
| [[नूऱ्ऱुक्कु नूऱु (सन् १९७१या संकिपा)]]||நூற்றுக்கு நூறு||सन् १९७१||||||
|-
| [[पापु (सन् १९७१या संकिपा)]]||பாபு||सन् १९७१||||||
|-
| [[पिराप्तम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||பிராப்தம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[पुतिय वाऴ्क्कै (सन् १९७१या संकिपा)]]||புதிய வாழ்க்கை||सन् १९७१||||||
|-
| [[पुऩ्ऩकै (सन् १९७१या संकिपा)]]||புன்னகை||सन् १९७१||||||
|-
| [[पॊय् चॊल्लाते (सन् १९७१या संकिपा)]]||பொய் சொல்லாதே||सन् १९७१||||||
|-
| [[मीण्टुम् वाऴ्वेऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||மீண்டும் வாழ்வேன்||सन् १९७१||||||
|-
| [[मुकमतु पिऩ् तुक्ळक् (सन् १९७१या संकिपा)]]||முகமது பின் துக்ளக்||सन् १९७१||||||
|-
| [[मूऩ्ऱु तॆय्वङ्कळ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||மூன்று தெய்வங்கள்||सन् १९७१||||||
|-
| [[याऩै वळर्त्त वाऩम्पाटि मकऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||யானை வளர்த்த வானம்பாடி மகன்||सन् १९७१||||||
|-
| [[रङ्क राट्टिऩम् (सन् १९७१या संकिपा)]]||ரங்க ராட்டினம்||सन् १९७१||||||
|-
| [[रिक्चाक्कारऩ् (सन् १९७१या संकिपा)]]||ரிக்சாக்காரன்||सन् १९७१||||||
|-
| [[वीट्टुक्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७१या संकिपा)]]||வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளை||सन् १९७१||||||
|-
| [[वॆकुळिप् पॆण् (सन् १९७१या संकिपा)]]||வெகுளிப் பெண்||सन् १९७१||||||
|-
| [[अकत्तियर् (सन् १९७२या संकिपा)]]||அகத்தியர்||सन् १९७२||||||
|-
| [[अऩ्ऩमिट्ट कै (सन् १९७२या संकिपा)]]||அன்னமிட்ட கை||सन् १९७२||||||
|-
| [[अऩ्ऩै अपिरामि (सन् १९७२या संकिपा)]]||அன்னை அபிராமி||सन् १९७२||||||
|-
| [[अप्पा टाट्टा (सन् १९७२या संकिपा)]]||அப்பா டாட்டா||सन् १९७२||||||
|-
| [[अवचरक् कल्याणम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||அவசரக் கல்யாணம்||सन् १९७२||||||
|-
| [[आचीर्वातम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||ஆசீர்வாதம்||सन् १९७२||||||
|-
| [[इतय वीणै (सन् १९७२या संकिपा)]]||இதய வீணை||सन् १९७२||||||
|-
| [[इतो ऎन्तऩ् तॆय्वम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||இதோ எந்தன் தெய்வம்||सन् १९७२||||||
|-
| [[उऩक्कुम् ऎऩक्कुम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||உனக்கும் எனக்கும்||सन् १९७२||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩ मुतलाळि चौक्यमा (सन् १९७२या संकिपा)]]||என்ன முதலாளி சௌக்யமா||सन् १९७२||||||
|-
| [[कङ्का (सन् १९७२या संकिपा)]]||கங்கா||सन् १९७२||||||
|-
| [[कण्णम्मा (सन् १९७२या संकिपा)]]||கண்ணம்மா||सन् १९७२||||||
|-
| [[कण्णा नलमा (सन् १९७२या संकिपा)]]||கண்ணா நலமா||सन् १९७२||||||
|-
| [[कऩिमुत्तुप्पाप्पा (सन् १९७२या संकिपा)]]||கனிமுத்துப்பாப்பா||सन् १९७२||||||
|-
| [[करुन्तेळ् कण्णायिरम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||கருந்தேள் கண்ணாயிரம்||सन् १९७२||||||
|-
| [[काचेताऩ् कटवुळटा (सन् १९७२या संकिपा)]]||காசேதான் கடவுளடா||सन् १९७२||||||
|-
| [[कातलिक्क वाङ्क (सन् १९७२या संकिपा)]]||காதலிக்க வாங்க||सन् १९७२||||||
|-
| [[कुऱत्ति मकऩ् (सन् १९७२या संकिपा)]]||குறத்தி மகன்||सन् १९७२||||||
|-
| [[चक्ति लीलै (सन् १९७२या संकिपा)]]||சக்தி லீலை||सन् १९७२||||||
|-
| [[चङ्के मुऴङ्कु (सन् १९७२या संकिपा)]]||சங்கே முழங்கு||सन् १९७२||||||
|-
| [[चवालुक्कु चवाल् (सन् १९७२या संकिपा)]]||சவாலுக்கு சவால்||सन् १९७२||||||
|-
| [[जक्कम्मा (सन् १९७२या संकिपा)]]||ஜக்கம்மா||सन् १९७२||||||
|-
| [[ञाऩ ऒळि (सन् १९७२या संकिपा)]]||ஞான ஒளி||सन् १९७२||||||
|-
| [[टिल्लि टु मॆट्रास् (सन् १९७२या संकिपा)]]||டில்லி டு மெட்ராஸ்||सन् १९७२||||||
|-
| [[तङ्कतुरै (सन् १९७२या संकिपा)]]||தங்கதுரை||सन् १९७२||||||
|-
| [[तर्मम् ऎङ्के (सन् १९७२या संकिपा)]]||தர்மம் எங்கே||सन् १९७२||||||
|-
| [[तवप्पुतल्वऩ् (सन् १९७२या संकिपा)]]||தவப்புதல்வன்||सन् १९७२||||||
|-
| [[ताय्क्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७२या संकिपा)]]||தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை||सन् १९७२||||||
|-
| [[तिक्कुतॆरियात काट्टिल् (सन् १९७२या संकिपा)]]||திக்குதெரியாத காட்டில்||सन् १९७२||||||
|-
| [[तिरुनीलकण्टर् (सन् १९७२या संकिपा)]]||திருநீலகண்டர்||सन् १९७२||||||
|-
| [[तॆय्व चङ्कल्यम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||தெய்வ சங்கல்யம்||सन् १९७२||||||
|-
| [[तॆय्वम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||தெய்வம்||सन् १९७२||||||
|-
| [[नल्ल नेरम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||நல்ல நேரம்||सन् १९७२||||||
|-
| [[नवाप् नाऱ्कालि (सन् १९७२या संकिपा)]]||நவாப் நாற்காலி||सन् १९७२||||||
|-
| [[नाऩ् एऩ् पिऱन्तेऩ् (सन् १९७२या संकिपा)]]||நான் ஏன் பிறந்தேன்||सन् १९७२||||||
|-
| [[नीति (सन् १९७२या संकिपा)]]||நீதி||सन् १९७२||||||
|-
| [[पट्टिक्काटा पट्टणमा (सन् १९७२या संकिपा)]]||பட்டிக்காடா பட்டணமா||सन् १९७२||||||
|-
| [[पतिलुक्कु पतिल् (सन् १९७२या संकिपा)]]||பதிலுக்கு பதில்||सन् १९७२||||||
|-
| [[पिळ्ळैयो पिळ्ळै (सन् १९७२या संकिपा)]]||பிள்ளையோ பிள்ளை||सन् १९७२||||||
|-
| [[पुकुन्त वीटु (सन् १९७२या संकिपा)]]||புகுந்த வீடு||सन् १९७२||||||
|-
| [[पॊऩ् मकळ् वन्ताळ् (सन् १९७२या संकिपा)]]||பொன் மகள் வந்தாள்||सन् १९७२||||||
|-
| [[माप्पिळ्ळै अऴैप्पु (सन् १९७२या संकिपा)]]||மாப்பிள்ளை அழைப்பு||सन् १९७२||||||
|-
| [[मिस्टर् चम्पत् (सन् १९७२या संकिपा)]]||மிஸ்டர் சம்பத்||सन् १९७२||||||
|-
| [[यार् जम्पुलिङ्कम् (सन् १९७२या संकिपा)]]||யார் ஜம்புலிங்கம்||सन् १९७२||||||
|-
| [[रकचियप्पॆण् ११७ (सन् १९७२या संकिपा)]]||ரகசியப்பெண் ௧௧௭||सन् १९७२||||||
|-
| [[राणि यार् कुऴन्तै (सन् १९७२या संकिपा)]]||ராணி யார் குழந்தை||सन् १९७२||||||
|-
| [[रामऩ् तेटिय चीतै (सन् १९७२या संकिपा)]]||ராமன் தேடிய சீதை||सन् १९७२||||||
|-
| [[वचन्त माळिकै (सन् १९७२या संकिपा)]]||வசந்த மாளிகை||सन् १९७२||||||
|-
| [[वरवेऱ्पु (सन् १९७२या संकिपा)]]||வரவேற்பு||सन् १९७२||||||
|-
| [[वाऴैयटि वाऴै (सन् १९७२या संकिपा)]]||வாழையடி வாழை||सन् १९७२||||||
|-
| [[वॆळ्ळिविऴा (सन् १९७२या संकिपा)]]||வெள்ளிவிழா||सन् १९७२||||||
|-
| [[हलो पार्ट्ऩर् (सन् १९७२या संकिपा)]]||ஹலோ பார்ட்னர்||सन् १९७२||||||
|-
| [[अऩ्पुच् चकोतरर्कळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||அன்புச் சகோதரர்கள்||सन् १९७३||||||
|-
| [[अम्मऩ् अरुळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||அம்மன் அருள்||सन् १९७३||||||
|-
| [[अरङ्केऱ्ऱम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||அரங்கேற்றம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[अलैकळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||அலைகள்||सन् १९७३||||||
|-
| [[इऱैवऩ् इरुक्किऩ्ऱाऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||இறைவன் இருக்கின்றான்||सन् १९७३||||||
|-
| [[उलकम् चुऱ्ऱुम् वालिपऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||உலகம் சுற்றும் வாலிபன்||सन् १९७३||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् तङ्क राजा (सन् १९७३या संकिपा)]]||எங்கள் தங்க ராஜா||सन् १९७३||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् ताय् (सन् १९७३या संकिपा)]]||எங்கள் தாய்||सन् १९७३||||||
|-
| [[कट्टिला तॊट्टिला (सन् १९७३या संकिपा)]]||கட்டிலா தொட்டிலா||सन् १९७३||||||
|-
| [[काचियात्तिरै (सन् १९७३या संकिपा)]]||காசியாத்திரை||सन् १९७३||||||
|-
| [[कोमाता ऎऩ् कुलमाता (सन् १९७३या संकिपा)]]||கோமாதா என் குலமாதா||सन् १९७३||||||
|-
| [[कौरवम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||கௌரவம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[चण्मुकप्रिया (सन् १९७३या संकिपा)]]||சண்முகப்ரியா||सन् १९७३||||||
|-
| [[चूरियकान्ति (सन् १९७३या संकिपा)]]||சூரியகாந்தி||सन् १९७३||||||
|-
| [[चॊन्तम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||சொந்தம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[चॊल्लत्ताऩ् निऩैक्किऱेऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்||सन् १९७३||||||
|-
| [[तलैप्पिरचवम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||தலைப்பிரசவம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[तिरुमलै तॆय्वम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||திருமலை தெய்வம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[तॆय्वक् कुऴन्तैकळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||தெய்வக் குழந்தைகள்||सन् १९७३||||||
|-
| [[तॆय्वाम्चम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||தெய்வாம்சம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[तेटिवन्त लट्चुमि (सन् १९७३या संकिपा)]]||தேடிவந்த லட்சுமி||सन् १९७३||||||
|-
| [[नत्तैयिल् मुत्तु (सन् १९७३या संकिपा)]]||நத்தையில் முத்து||सन् १९७३||||||
|-
| [[नल्ल मुटिवु (सन् १९७३या संकिपा)]]||நல்ல முடிவு||सन् १९७३||||||
|-
| [[नियायम् केट्किऱोम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||நியாயம் கேட்கிறோம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[नी उळ्ळवरै (सन् १९७३या संकिपा)]]||நீ உள்ளவரை||सन् १९७३||||||
|-
| [[पट्टिक्काट्टु पॊऩ्ऩैया (सन् १९७३या संकिपा)]]||பட்டிக்காட்டு பொன்னையா||सन् १९७३||||||
|-
| [[पाक्तात् पेरऴकि (सन् १९७३या संकिपा)]]||பாக்தாத் பேரழகி||सन् १९७३||||||
|-
| [[पाचतीपम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||பாசதீபம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[पारत विलास् (सन् १९७३या संकिपा)]]||பாரத விலாஸ்||सन् १९७३||||||
|-
| [[पिरार्त्तऩै (सन् १९७३या संकिपा)]]||பிரார்த்தனை||सन् १९७३||||||
|-
| [[पूक्कारि (सन् १९७३या संकिपा)]]||பூக்காரி||सन् १९७३||||||
|-
| [[पॆण्णै नम्पुङ्कळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||பெண்ணை நம்புங்கள்||सन् १९७३||||||
|-
| [[पॆत्त मऩम् पित्तु (सन् १९७३या संकिपा)]]||பெத்த மனம் பித்து||सन् १९७३||||||
|-
| [[पॊण्णुक्कु तङ्क मऩचु (सन् १९७३या संकिपा)]]||பொண்ணுக்கு தங்க மனசு||सन् १९७३||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩूञ्चल् (सन् १९७३या संकिपा)]]||பொன்னூஞ்சல்||सन् १९७३||||||
|-
| [[पॊऩ्वण्टु (सन् १९७३या संकिपा)]]||பொன்வண்டு||सन् १९७३||||||
|-
| [[मञ्चळ् कुङ्कुमम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||மஞ்சள் குங்குமம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[मणिप्पयल् (सन् १९७३या संकिपा)]]||மணிப்பயல்||सन् १९७३||||||
|-
| [[मऩितरिल् माणिक्कम् (सन् १९७३या संकिपा)]]||மனிதரில் மாணிக்கம்||सन् १९७३||||||
|-
| [[मऱुपिऱवि (सन् १९७३या संकिपा)]]||மறுபிறவி||सन् १९७३||||||
|-
| [[मल्लिकैप् पू (सन् १९७३या संकिपा)]]||மல்லிகைப் பூ||सन् १९७३||||||
|-
| [[राज राज चोऴऩ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||ராஜ ராஜ சோழன்||सन् १९७३||||||
|-
| [[राजपार्ट् रङ्कतुरै (सन् १९७३या संकिपा)]]||ராஜபார்ட் ரங்கதுரை||सन् १९७३||||||
|-
| [[राता (सन् १९७३या संकिपा)]]||ராதா||सन् १९७३||||||
|-
| [[वन्ताळे मकाराचि (सन् १९७३या संकिपा)]]||வந்தாளே மகாராசி||सन् १९७३||||||
|-
| [[वळ्ळि तॆय्वाऩै (सन् १९७३या संकिपा)]]||வள்ளி தெய்வானை||सन् १९७३||||||
|-
| [[वाक्कुऱुति (सन् १९७३या संकिपा)]]||வாக்குறுதி||सन् १९७३||||||
|-
| [[वायाटि (सन् १९७३या संकिपा)]]||வாயாடி||सन् १९७३||||||
|-
| [[विजया (सन् १९७३या संकिपा)]]||விஜயா||सन् १९७३||||||
|-
| [[वीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९७३या संकिपा)]]||வீட்டு மாப்பிள்ளை||सन् १९७३||||||
|-
| [[वीट्टुक्कुवन्त मरुमकळ् (सन् १९७३या संकिपा)]]||வீட்டுக்குவந்த மருமகள்||सन् १९७३||||||
|-
| [[स्कूल् मास्टर् (सन् १९७३या संकिपा)]]||ஸ்கூல் மாஸ்டர்||सन् १९७३||||||
|-
| [[अक्करैप् पच्चै (सन् १९७४या संकिपा)]]||அக்கரைப் பச்சை||सन् १९७४||||||
|-
| [[अत्तैया मामिया (सन् १९७४या संकिपा)]]||அத்தையா மாமியா||सन् १९७४||||||
|-
| [[अऩ्पुत्तङ्कै (सन् १९७४या संकिपा)]]||அன்புத்தங்கை||सन् १९७४||||||
|-
| [[अऩ्पैत्तेटि (सन् १९७४या संकिपा)]]||அன்பைத்தேடி||सन् १९७४||||||
|-
| [[अप्पा अम्मा (सन् १९७४या संकिपा)]]||அப்பா அம்மா||सन् १९७४||||||
|-
| [[अवळुक्कु निकर् अवळे (सन् १९७४या संकिपा)]]||அவளுக்கு நிகர் அவளே||सन् १९७४||||||
|-
| [[अवळ् ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९७४या संकिपा)]]||அவள் ஒரு தொடர்கதை||सन् १९७४||||||
|-
| [[इतयम् पार्क्किऱतु (सन् १९७४या संकिपा)]]||இதயம் பார்க்கிறது||सन् १९७४||||||
|-
| [[उङ्कळ् विरुप्पम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||உங்கள் விருப்பம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[उऩ्ऩैत्ताऩ् तम्पि (सन् १९७४या संकिपा)]]||உன்னைத்தான் தம்பி||सन् १९७४||||||
|-
| [[उरिमैक्कुरल् (सन् १९७४या संकिपा)]]||உரிமைக்குரல்||सन् १९७४||||||
|-
| [[ऎङ्कम्मा चपतम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||எங்கம்மா சபதம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् कुलतॆय्वम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||எங்கள் குலதெய்வம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[ऎऩ् मकऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||என் மகன்||सन् १९७४||||||
|-
| [[ऒण्णे ऒण्ऩु कण्णे कण्णु (सन् १९७४या संकिपा)]]||ஒண்ணே ஒண்னு கண்ணே கண்ணு||सन् १९७४||||||
|-
| [[ऒरे चाट्चि (सन् १९७४या संकिपा)]]||ஒரே சாட்சி||सन् १९७४||||||
|-
| [[कटवुळ् मामा (सन् १९७४या संकिपा)]]||கடவுள் மாமா||सन् १९७४||||||
|-
| [[कण्मणि राजा (सन् १९७४या संकिपा)]]||கண்மணி ராஜா||सन् १९७४||||||
|-
| [[कलियुकक् कण्णऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||கலியுகக் கண்ணன்||सन् १९७४||||||
|-
| [[कल्याणमाम् कल्याणम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||கல்யாணமாம் கல்யாணம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[कुमास्ताविऩ् मकळ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||குமாஸ்தாவின் மகள்||सन् १९७४||||||
|-
| [[कैनिऱैय काचु (सन् १९७४या संकिपा)]]||கைநிறைய காசு||सन् १९७४||||||
|-
| [[चमर्प्पणम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சமர்ப்பணம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[चमैयल्कारऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சமையல்காரன்||सन् १९७४||||||
|-
| [[चिचुपालऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சிசுபாலன்||सन् १९७४||||||
|-
| [[चिरित्तु वाऴ वेण्टुम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சிரித்து வாழ வேண்டும்||सन् १९७४||||||
|-
| [[चिवकामियिऩ् चॆल्वऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சிவகாமியின் செல்வன்||सन् १९७४||||||
|-
| [[चुवाति नट्चत्तिरम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சுவாதி நட்சத்திரம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[चॊर्क्कत्तिल् तिरुमणम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||சொர்க்கத்தில் திருமணம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[टाक्टरम्मा (सन् १९७४या संकिपा)]]||டாக்டரம்மா||सन् १९७४||||||
|-
| [[टैकर् तात्ताच्चारि (सन् १९७४या संकिपा)]]||டைகர் தாத்தாச்சாரி||सन् १९७४||||||
|-
| [[तङ्क वळैयल् (सन् १९७४या संकिपा)]]||தங்க வளையல்||सन् १९७४||||||
|-
| [[तङ्कप्पतक्कम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||தங்கப்பதக்கம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[ताकम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||தாகம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[ताय् (सन् १९७४या संकिपा)]]||தாய்||सन् १९७४||||||
|-
| [[ताय् पाचम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||தாய் பாசம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[ताय् पिऱन्ताळ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||தாய் பிறந்தாள்||सन् १९७४||||||
|-
| [[तिक्कऱ्ऱ पार्वति (सन् १९७४या संकिपा)]]||திக்கற்ற பார்வதி||सन् १९७४||||||
|-
| [[तिरुमाङ्कल्यम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||திருமாங்கல்யம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[तीर्क्कचुमङ्कलि (सन् १९७४या संकिपा)]]||தீர்க்கசுமங்கலி||सन् १९७४||||||
|-
| [[तेवि स्री करुमारि अम्मऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||தேவி ஸ்ரீ கருமாரி அம்மன்||सन् १९७४||||||
|-
| [[नेऱ्ऱु इऩ्ऱु नाळै (सन् १९७४या संकिपा)]]||நேற்று இன்று நாளை||सन् १९७४||||||
|-
| [[पणत्तुक्काक (सन् १९७४या संकिपा)]]||பணத்துக்காக||सन् १९७४||||||
|-
| [[पत्तुमात तङ्कम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||பத்துமாத தங்கம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[पन्ताट्टम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||பந்தாட்டம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[परुवकालम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||பருவகாலம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[पातपूजै (सन् १९७४या संकिपा)]]||பாதபூஜை||सन् १९७४||||||
|-
| [[पिरायचित्तम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||பிராயசித்தம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[पिळ्ळैच् चॆल्वम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||பிள்ளைச் செல்வம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[पुतिय मऩितऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||புதிய மனிதன்||सन् १९७४||||||
|-
| [[पॆण् ऒऩ्ऱु कण्टेऩ् (सन् १९७४या संकिपा)]]||பெண் ஒன்று கண்டேன்||सन् १९७४||||||
|-
| [[मकळुक्काक (सन् १९७४या संकिपा)]]||மகளுக்காக||सन् १९७४||||||
|-
| [[मलैनाट्टु मङ्कै (सन् १९७४या संकिपा)]]||மலைநாட்டு மங்கை||सन् १९७४||||||
|-
| [[माणिक्कत् तॊट्टिल् (सन् १९७४या संकिपा)]]||மாணிக்கத் தொட்டில்||सन् १९७४||||||
|-
| [[मुरुकऩ् काट्टिय वऴि (सन् १९७४या संकिपा)]]||முருகன் காட்டிய வழி||सन् १९७४||||||
|-
| [[राज नाकम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||ராஜ நாகம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[रोषक्कारि (सन् १९७४या संकिपा)]]||ரோஷக்காரி||सन् १९७४||||||
|-
| [[वाणि राणि (सन् १९७४या संकिपा)]]||வாணி ராணி||सन् १९७४||||||
|-
| [[वॆळ्ळिक्किऴमै विरतम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||வெள்ளிக்கிழமை விரதம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[वैरम् (सन् १९७४या संकिपा)]]||வைரம்||सन् १९७४||||||
|-
| [[अणैया विळक्कु (सन् १९७५या संकिपा)]]||அணையா விளக்கு||सन् १९७५||||||
|-
| [[अन्तरङ्कम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||அந்தரங்கம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[अऩ्पु रोजा (सन् १९७५या संकिपा)]]||அன்பு ரோஜா||सन् १९७५||||||
|-
| [[अपूर्व राकङ्कळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||அபூர்வ ராகங்கள்||सन् १९७५||||||
|-
| [[अमुता (सन् १९७५या संकिपा)]]||அமுதா||सन् १९७५||||||
|-
| [[अवऩ् ताऩ् मऩितऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||அவன் தான் மனிதன்||सन् १९७५||||||
|-
| [[अवळुक्कु आयिरम् कण्कळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||அவளுக்கு ஆயிரம் கண்கள்||सन् १९७५||||||
|-
| [[अवळुम् पॆण्ताऩे (सन् १९७५या संकिपा)]]||அவளும் பெண்தானே||सन् १९७५||||||
|-
| [[आण्पिळ्ळै चिङ्कम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஆண்பிள்ளை சிங்கம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[आयिरत्तिल् ऒरुत्ति (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஆயிரத்தில் ஒருத்தி||सन् १९७५||||||
|-
| [[इङ्केयुम् मऩितर्कळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||இங்கேயும் மனிதர்கள்||सन् १९७५||||||
|-
| [[इतयक्कऩि (सन् १९७५या संकिपा)]]||இதயக்கனி||सन् १९७५||||||
|-
| [[इप्पटियुम् ऒरु पॆण् (सन् १९७५या संकिपा)]]||இப்படியும் ஒரு பெண்||सन् १९७५||||||
|-
| [[उङ्कवीट्टु कल्याणम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||உங்கவீட்டு கல்யாணம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[उऱवु चॊल्ल ऒरुवऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||உறவு சொல்ல ஒருவன்||सन् १९७५||||||
|-
| [[उऱवुक्कु कै कॊटुप्पोम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||உறவுக்கு கை கொடுப்போம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[ऎङ्क पाट्टऩ् चॊत्तु (सन् १९७५या संकिपा)]]||எங்க பாட்டன் சொத்து||सन् १९७५||||||
|-
| [[ऎङ्कळुक्कुम् कातल् वरुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||எங்களுக்கும் காதல் வரும்||सन् १९७५||||||
|-
| [[ऎटुप्पार् कैप्पिळ्ळै (सन् १९७५या संकिपा)]]||எடுப்பார் கைப்பிள்ளை||सन् १९७५||||||
|-
| [[ऎल्लोरुम् नल्लवरे (सन् १९७५या संकिपा)]]||எல்லோரும் நல்லவரே||सन् १९७५||||||
|-
| [[एऴैक्कुम् कालम् वरुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஏழைக்கும் காலம் வரும்||सन् १९७५||||||
|-
| [[ऒरु कुटुम्पत्तिऩ् कतै (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஒரு குடும்பத்தின் கதை||सन् १९७५||||||
|-
| [[कतवै तट्टिय मोकिऩि पेय् (सन् १९७५या संकिपा)]]||கதவை தட்டிய மோகினி பேய்||सन् १९७५||||||
|-
| [[कस्तूरि विजयम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||கஸ்தூரி விஜயம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[कारोट्टिक्कण्णऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||காரோட்டிக்கண்ணன்||सन् १९७५||||||
|-
| [[चिऩिमा पैत्तियम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||சினிமா பைத்தியம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[चुवामि जयप्पऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||சுவாமி ஜயப்பன்||सन् १९७५||||||
|-
| [[चॊन्तङ्कळ् वाऴ्क (सन् १९७५या संकिपा)]]||சொந்தங்கள் வாழ்க||सन् १९७५||||||
|-
| [[टाक्टर् चिवा (सन् १९७५या संकिपा)]]||டாக்டர் சிவா||सन् १९७५||||||
|-
| [[तङ्कत्तिले वैरम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||தங்கத்திலே வைரம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[ताय्वीट्टु चीतऩम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||தாய்வீட்டு சீதனம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[तिरुटऩुक्कु तिरुटऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||திருடனுக்கு திருடன்||सन् १९७५||||||
|-
| [[तिरुवरुळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||திருவருள்||सन् १९७५||||||
|-
| [[तॆऩ्ऩङ्कीऱ्ऱु (सन् १९७५या संकिपा)]]||தென்னங்கீற்று||सन् १९७५||||||
|-
| [[तेऩ्चिन्तुते वाऩम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||தேன்சிந்துதே வானம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[तॊट्टतॆल्लाम् पॊऩ्ऩाकुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்||सन् १९७५||||||
|-
| [[नम्पिक्कै नट्चत्तिरम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||நம்பிக்கை நட்சத்திரம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[नाळै नमते (सन् १९७५या संकिपा)]]||நாளை நமதே||सन् १९७५||||||
|-
| [[निऩैत्ततै मुटिप्पवऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||நினைத்ததை முடிப்பவன்||सन् १९७५||||||
|-
| [[पट्टाम्पूच्चि (सन् १९७५या संकिपा)]]||பட்டாம்பூச்சி||सन् १९७५||||||
|-
| [[पट्टिक्काट्टु राजा (सन् १९७५या संकिपा)]]||பட்டிக்காட்டு ராஜா||सन् १९७५||||||
|-
| [[पल्लाण्टु वाऴ्क (सन् १९७५या संकिपा)]]||பல்லாண்டு வாழ்க||सन् १९७५||||||
|-
| [[पाट्टुम् परतमुम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||பாட்டும் பரதமும்||सन् १९७५||||||
|-
| [[पिञ्चु मऩम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||பிஞ்சு மனம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[पिरियाविटै (सन् १९७५या संकिपा)]]||பிரியாவிடை||सन् १९७५||||||
|-
| [[पुतुवॆळ्ळम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||புதுவெள்ளம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[मञ्चळ् मुकमे वरुक (सन् १९७५या संकिपा)]]||மஞ்சள் முகமே வருக||सन् १९७५||||||
|-
| [[मऩितऩुम् तॆय्वमाकलाम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||மனிதனும் தெய்வமாகலாம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[मऩ्ऩवऩ् वन्ताऩटि (सन् १९७५या संकिपा)]]||மன்னவன் வந்தானடி||सन् १९७५||||||
|-
| [[मयङ्कुकिऱाळ् ऒरु मातु (सन् १९७५या संकिपा)]]||மயங்குகிறாள் ஒரு மாது||सन् १९७५||||||
|-
| [[मालै चूटवा (सन् १९७५या संकिपा)]]||மாலை சூடவா||सन् १९७५||||||
|-
| [[मेल्नाट्टु मरुमकळ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||மேல்நாட்டு மருமகள்||सन् १९७५||||||
|-
| [[यारुक्कु माप्पिळ्ळै यारो (सन् १९७५या संकिपा)]]||யாருக்கு மாப்பிள்ளை யாரோ||सन् १९७५||||||
|-
| [[यारुक्कुम् वॆट्कमिल्लै (सन् १९७५या संकिपा)]]||யாருக்கும் வெட்கமில்லை||सन् १९७५||||||
|-
| [[वाऴ्न्तु काट्टुकिऱेऩ् (सन् १९७५या संकिपा)]]||வாழ்ந்து காட்டுகிறேன்||सन् १९७५||||||
|-
| [[वैर नॆञ्चम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||வைர நெஞ்சம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[होट्टल् चॊर्क्कम् (सन् १९७५या संकिपा)]]||ஹோட்டல் சொர்க்கம்||सन् १९७५||||||
|-
| [[अक्का (सन् १९७६या संकिपा)]]||அக்கா||सन् १९७६||||||
|-
| [[अतिर्ष्टम् अऴैक्किऱतु (सन् १९७६या संकिपा)]]||அதிர்ஷ்டம் அழைக்கிறது||सन् १९७६||||||
|-
| [[अऩ्ऩक्किळि (सन् १९७६या संकिपा)]]||அன்னக்கிளி||सन् १९७६||||||
|-
| [[आचै ६० नाळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஆசை ௬௦ நாள்||सन् १९७६||||||
|-
| [[इतयमलर् (सन् १९७६या संकिपा)]]||இதயமலர்||सन् १९७६||||||
|-
| [[इतु इवर्कळिऩ् कतै (सन् १९७६या संकिपा)]]||இது இவர்களின் கதை||सन् १९७६||||||
|-
| [[इऩ्स्पॆक्टर् मऩैवि (सन् १९७६या संकिपा)]]||இன்ஸ்பெக்டர் மனைவி||सन् १९७६||||||
|-
| [[उङ्कळिल् ऒरुत्ति (सन् १९७६या संकिपा)]]||உங்களில் ஒருத்தி||सन् १९७६||||||
|-
| [[उण्मैये उऩ् विलैयॆऩ्ऩ (सन् १९७६या संकिपा)]]||உண்மையே உன் விலையென்ன||सन् १९७६||||||
|-
| [[उत्तमऩ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||உத்தமன்||सन् १९७६||||||
|-
| [[उऩक्काक नाऩ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||உனக்காக நான்||सन् १९७६||||||
|-
| [[उऱवाटुम् नॆञ्चम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||உறவாடும் நெஞ்சம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[उऴैक्कुम् करङ्कळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||உழைக்கும் கரங்கள்||सन् १९७६||||||
|-
| [[ऊरुक्कु उऴैप्पवऩ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஊருக்கு உழைப்பவன்||सन् १९७६||||||
|-
| [[ऒरु कॊटियिल् इरु मलर्कळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஒரு கொடியில் இரு மலர்கள்||सन् १९७६||||||
|-
| [[ऒरे तन्तै (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஒரே தந்தை||सन् १९७६||||||
|-
| [[ओ मञ्चु (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஓ மஞ்சு||सन् १९७६||||||
|-
| [[ओरु ऊताप्पू कण्चिमिट्टुकिऱतु (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஓரு ஊதாப்பூ கண்சிமிட்டுகிறது||सन् १९७६||||||
|-
| [[कणवऩ् मऩैवि (सन् १९७६या संकिपा)]]||கணவன் மனைவி||सन् १९७६||||||
|-
| [[कालङ्कळिल् अवळ् वचन्तम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||காலங்களில் அவள் வசந்தம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[किरहपिरवेचम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||கிரஹபிரவேசம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[कुमार विजयम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||குமார விஜயம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[कुलकौरवम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||குலகௌரவம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[चत्यम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||சத்யம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[चन्तति (सन् १९७६या संकिपा)]]||சந்ததி||सन् १९७६||||||
|-
| [[चित्रा पौर्णमि (सन् १९७६या संकिपा)]]||சித்ரா பௌர்ணமி||सन् १९७६||||||
|-
| [[जाऩकि चपतम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||ஜானகி சபதம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[तचावतारम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||தசாவதாரம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[तायिल्लाक् कुऴन्तै (सन् १९७६या संकिपा)]]||தாயில்லாக் குழந்தை||सन् १९७६||||||
|-
| [[तुणिवे तुणै (सन् १९७६या संकिपा)]]||துணிவே துணை||सन् १९७६||||||
|-
| [[नल्ल पॆण्मणि (सन् १९७६या संकिपा)]]||நல்ல பெண்மணி||सन् १९७६||||||
|-
| [[निऩैप्पतु निऱैवेऱुम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||நினைப்பது நிறைவேறும்||सन् १९७६||||||
|-
| [[नी इऩ्ऱि नाऩिल्लै (सन् १९७६या संकिपा)]]||நீ இன்றி நானில்லை||सन् १९७६||||||
|-
| [[नी ऒरु मकाराणि (सन् १९७६या संकिपा)]]||நீ ஒரு மகாராணி||सन् १९७६||||||
|-
| [[नीतिक्कु तलैवणङ्कु (सन् १९७६या संकिपा)]]||நீதிக்கு தலைவணங்கு||सन् १९७६||||||
|-
| [[पणक्कार पॆण् (सन् १९७६या संकिपा)]]||பணக்கார பெண்||सन् १९७६||||||
|-
| [[पत्रकाळि (सन् १९७६या संकिपा)]]||பத்ரகாளி||सन् १९७६||||||
|-
| [[पयणम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||பயணம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[पालूट्टि वळर्त्त किळि (सन् १९७६या संकिपा)]]||பாலூட்டி வளர்த்த கிளி||सन् १९७६||||||
|-
| [[पेरुम् पुकऴुम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||பேரும் புகழும்||सन् १९७६||||||
|-
| [[मकराचि वाऴ्क (सन् १९७६या संकिपा)]]||மகராசி வாழ்க||सन् १९७६||||||
|-
| [[मतऩ माळिकै (सन् १९७६या संकिपा)]]||மதன மாளிகை||सन् १९७६||||||
|-
| [[मऩमार वाऴ्त्तुङ्कळ् (सन् १९७६या संकिपा)]]||மனமார வாழ்த்துங்கள்||सन् १९७६||||||
|-
| [[मऩ्मत लीलै (सन् १९७६या संकिपा)]]||மன்மத லீலை||सन् १९७६||||||
|-
| [[मिट्टाय् मम्मि (सन् १९७६या संकिपा)]]||மிட்டாய் மம்மி||सन् १९७६||||||
|-
| [[मुत्ताऩ मुत्तल्लवो (सन् १९७६या संकिपा)]]||முத்தான முத்தல்லவோ||सन् १९७६||||||
|-
| [[मूऩ्ऱु मुटिच्चु (सन् १९७६या संकिपा)]]||மூன்று முடிச்சு||सन् १९७६||||||
|-
| [[मेयर् मीऩाट्चि (सन् १९७६या संकिपा)]]||மேயர் மீனாட்சி||सन् १९७६||||||
|-
| [[मोकम् मुप्पतु वरुषम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||மோகம் முப்பது வருஷம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[रोजाविऩ् राजा (सन् १९७६या संकिपा)]]||ரோஜாவின் ராஜா||सन् १९७६||||||
|-
| [[ललिता (सन् १९७६या संकिपा)]]||லலிதா||सन् १९७६||||||
|-
| [[वरप्पिरचातम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||வரப்பிரசாதம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[वाङ्क चम्मन्ति वाङ्क (सन् १९७६या संकिपा)]]||வாங்க சம்மந்தி வாங்க||सन् १९७६||||||
|-
| [[वायिल्ला पूच्चि (सन् १९७६या संकिपा)]]||வாயில்லா பூச்சி||सन् १९७६||||||
|-
| [[वाऴ्वु ऎऩ् पक्कम् (सन् १९७६या संकिपा)]]||வாழ்வு என் பக்கம்||सन् १९७६||||||
|-
| [[वीटु वरै उऱवु (सन् १९७६या संकिपा)]]||வீடு வரை உறவு||सन् १९७६||||||
|-
| [[१६ वयतिऩिले (सन् १९७७या संकिपा)]]||௧௬ வயதினிலே||सन् १९७७||||||
|-
| [[अण्णऩ् ऒरु कोयिल् (सन् १९७७या संकिपा)]]||அண்ணன் ஒரு கோயில்||सन् १९७७||||||
|-
| [[अऩ्ऱु चिन्तिय रत्तम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||அன்று சிந்திய ரத்தம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[अवऩ् ऒरु चरित्तिरम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||அவன் ஒரு சரித்திரம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[अवर् ऎऩक्के चॊन्तम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||அவர் எனக்கே சொந்தம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[अवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||அவர்கள்||सन् १९७७||||||
|-
| [[आचै मऩैवि (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஆசை மனைவி||सन् १९७७||||||
|-
| [[आट्टुक्कार अलमेलु (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஆட்டுக்கார அலமேலு||सन् १९७७||||||
|-
| [[आऱु पुष्पङ्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஆறு புஷ்பங்கள்||सन् १९७७||||||
|-
| [[आळुक्कॊरु आचै (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஆளுக்கொரு ஆசை||सन् १९७७||||||
|-
| [[इऩ्ऱुपोल् ऎऩ्ऱुम् वाऴ्क (सन् १९७७या संकिपा)]]||இன்றுபோல் என்றும் வாழ்க||सन् १९७७||||||
|-
| [[इळैय तलैमुऱै (सन् १९७७या संकिपा)]]||இளைய தலைமுறை||सन् १९७७||||||
|-
| [[उऩ्ऩै चुऱ्ऱुम् उलकम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||உன்னை சுற்றும் உலகம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[उयर्न्तवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||உயர்ந்தவர்கள்||सन् १९७७||||||
|-
| [[ऎतऱ्कुम् तुणिन्तवर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||எதற்கும் துணிந்தவர்கள்||सन् १९७७||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩ तवम् चॆय्तेऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||என்ன தவம் செய்தேன்||सन् १९७७||||||
|-
| [[ऎल्लाम् अवळे (सन् १९७७या संकिपा)]]||எல்லாம் அவளே||सन् १९७७||||||
|-
| [[ऒरुवऩुक्कु ऒरुत्ति (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஒருவனுக்கு ஒருத்தி||सन् १९७७||||||
|-
| [[ऒळिमयमाऩ ऎतिर्कालम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஒளிமயமான எதிர்காலம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[ओटिविळैयाटु पाप्पा (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஓடிவிளையாடு பாப்பா||सन् १९७७||||||
|-
| [[कविक्कुयिल् (सन् १९७७या संकिपा)]]||கவிக்குயில்||सन् १९७७||||||
|-
| [[कायत्रि (सन् १९७७या संकिपा)]]||காயத்ரி||सन् १९७७||||||
|-
| [[कालमटि कालम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||காலமடி காலம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[कियास्लैट् मङ्कम्मा (सन् १९७७या संकिपा)]]||கியாஸ்லைட் மங்கம்மா||सन् १९७७||||||
|-
| [[चक्रवर्त्ति (सन् १९७७या संकिपा)]]||சக்ரவர்த்தி||सन् १९७७||||||
|-
| [[चाय्न्ताटम्मा चाय्न्ताटु (सन् १९७७या संकिपा)]]||சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு||सन् १९७७||||||
|-
| [[चिल नेरङ्कळिल् चिल मऩितर्कळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்||सन् १९७७||||||
|-
| [[चॊन्तमटि नी ऎऩक्कु (सन् १९७७या संकिपा)]]||சொந்தமடி நீ எனக்கு||सन् १९७७||||||
|-
| [[चॊऩ्ऩतैच् चॆय्वेऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||சொன்னதைச் செய்வேன்||सन् १९७७||||||
|-
| [[चॊर्क्कम् नरकम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||சொர்க்கம் நரகம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[चॊल्लु कण्णा चॊल्लु (सन् १९७७या संकिपा)]]||சொல்லு கண்ணா சொல்லு||सन् १९७७||||||
|-
| [[तऩिक् कुटित्तऩम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||தனிக் குடித்தனம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[तालिया चलङ्कैया (सन् १९७७या संकिपा)]]||தாலியா சலங்கையா||सन् १९७७||||||
|-
| [[तीपम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||தீபம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[तुणैयिरुप्पाळ् मीऩाट्चि (सन् १९७७या संकिपा)]]||துணையிருப்பாள் மீனாட்சி||सन् १९७७||||||
|-
| [[तुर्क्का तेवि (सन् १९७७या संकिपा)]]||துர்க்கா தேவி||सन् १९७७||||||
|-
| [[तूण्टिल् मीऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||தூண்டில் மீன்||सन् १९७७||||||
|-
| [[तेवियिऩ् तिरुमणम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||தேவியின் திருமணம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[नन्ता ऎऩ् निला (सन् १९७७या संकिपा)]]||நந்தா என் நிலா||सन् १९७७||||||
|-
| [[नल्लतुक्कु कालमिल्लै (सन् १९७७या संकिपा)]]||நல்லதுக்கு காலமில்லை||सन् १९७७||||||
|-
| [[नवरत्तिऩम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||நவரத்தினம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[नाम् पिऱन्त मण् (सन् १९७७या संकिपा)]]||நாம் பிறந்த மண்||सन् १९७७||||||
|-
| [[नी वाऴवेण्टुम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||நீ வாழவேண்டும்||सन् १९७७||||||
|-
| [[पट्टिऩप् पिरवेचम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||பட்டினப் பிரவேசம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[पलप्परीट्चै (सन् १९७७या संकिपा)]]||பலப்பரீட்சை||सन् १९७७||||||
|-
| [[पालापिषेकम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||பாலாபிஷேகம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[पुण्णियम् चॆय्तवर् (सन् १९७७या संकिपा)]]||புண்ணியம் செய்தவர்||सन् १९७७||||||
|-
| [[पुऩित अन्तोऩियार् (सन् १९७७या संकिपा)]]||புனித அந்தோனியார்||सन् १९७७||||||
|-
| [[पुवऩा ऒरु केळ्विक्कुऱि (सन् १९७७या संकिपा)]]||புவனா ஒரு கேள்விக்குறி||सन् १९७७||||||
|-
| [[पॆण् जॆऩ्मम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||பெண் ஜென்மம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[पॆण्णै चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९७७या संकिपा)]]||பெண்ணை சொல்லி குற்றமில்லை||सन् १९७७||||||
|-
| [[पॆरुमैक्कुरियवऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||பெருமைக்குரியவன்||सन् १९७७||||||
|-
| [[मतुरकीतम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||மதுரகீதம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[मऴै मेकम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||மழை மேகம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[मीऩव नण्पऩ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||மீனவ நண்பன்||सन् १९७७||||||
|-
| [[मुऩ्ऩूऱु नाळ् (सन् १९७७या संकिपा)]]||முன்னூறு நாள்||सन् १९७७||||||
|-
| [[मुरुकऩ् अटिमै (सन् १९७७या संकिपा)]]||முருகன் அடிமை||सन् १९७७||||||
|-
| [[रकुपति राकवऩ् राजाराम् (सन् १९७७या संकिपा)]]||ரகுபதி ராகவன் ராஜாராம்||सन् १९७७||||||
|-
| [[राचि नल्ल राचि (सन् १९७७या संकिपा)]]||ராசி நல்ல ராசி||सन् १९७७||||||
|-
| [[रौटि राक्कम्मा (सन् १९७७या संकिपा)]]||ரௌடி ராக்கம்மா||सन् १९७७||||||
|-
| [[स्री किरुष्णलीला (सन् १९७७या संकिपा)]]||ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா||सन् १९७७||||||
|-
| [[अक्ऩि पिरवेचम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||அக்னி பிரவேசம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[अच्चाणि (सन् १९७८या संकिपा)]]||அச்சாணி||सन् १९७८||||||
|-
| [[अतिर्ष्टक्कारऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||அதிர்ஷ்டக்காரன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[अतै विट रकचियम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||அதை விட ரகசியம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[अन्तमाऩ् कातलि (सन् १९७८या संकिपा)]]||அந்தமான் காதலி||सन् १९७८||||||
|-
| [[अऩ्ऩपूरणि (सन् १९७८या संकिपा)]]||அன்னபூரணி||सन् १९७८||||||
|-
| [[अऩ्ऩलट्चुमि (सन् १९७८या संकिपा)]]||அன்னலட்சுமி||सन् १९७८||||||
|-
| [[अल्लि तर्पार् (सन् १९७८या संकिपा)]]||அல்லி தர்பார்||सन् १९७८||||||
|-
| [[अवळ् अप्पटित्ताऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||அவள் அப்படித்தான்||सन् १९७८||||||
|-
| [[अवळ् ऒरु अतिचयम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||அவள் ஒரு அதிசயம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[अवळ् ऒरु पच्चैक् कुऴन्तै (सन् १९७८या संकिपा)]]||அவள் ஒரு பச்சைக் குழந்தை||सन् १९७८||||||
|-
| [[अवळ् तन्त उऱवु (सन् १९७८या संकिपा)]]||அவள் தந்த உறவு||सन् १९७८||||||
|-
| [[आऩन्त पैरवि (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஆனந்த பைரவி||सन् १९७८||||||
|-
| [[आयिरम् जॆऩ्मङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஆயிரம் ஜென்மங்கள்||सन् १९७८||||||
|-
| [[इतु ऎप्पटि इरुक्कु (सन् १९७८या संकिपा)]]||இது எப்படி இருக்கு||सन् १९७८||||||
|-
| [[इरवु पऩ्ऩिरण्टु मणि (सन् १९७८या संकिपा)]]||இரவு பன்னிரண்டு மணி||सन् १९७८||||||
|-
| [[इऱैवऩ् कॊटुत्त वरम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||இறைவன் கொடுத்த வரம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[इळमै ऊञ्चलाटुकिऱतु (सन् १९७८या संकिपा)]]||இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது||सन् १९७८||||||
|-
| [[इळैयराणि राजलट्चुमि (सन् १९७८या संकिपा)]]||இளையராணி ராஜலட்சுமி||सन् १९७८||||||
|-
| [[इवळ् ऒरु चीतै (सन् १९७८या संकिपा)]]||இவள் ஒரு சீதை||सन् १९७८||||||
|-
| [[उऩक्कुम् वाऴ्वु वरुम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||உனக்கும் வாழ்வு வரும்||सन् १९७८||||||
|-
| [[उऱवुकळ् ऎऩ्ऱुम् वाऴ्क (सन् १९७८या संकिपा)]]||உறவுகள் என்றும் வாழ்க||सन् १९७८||||||
|-
| [[उळ्ळत्तिल् कुऴन्तैयटि (सन् १९७८या संकिपा)]]||உள்ளத்தில் குழந்தையடி||सन् १९७८||||||
|-
| [[ऎऩ् केळ्विक्कु ऎऩ्ऩ पतिल् (सन् १९७८या संकिपा)]]||என் கேள்விக்கு என்ன பதில்||सन् १९७८||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩैप्पोल् ऒरुवऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||என்னைப்போல் ஒருவன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[ऒरु नटिकै नाटकम् पार्क्किऱाळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள்||सन् १९७८||||||
|-
| [[ऒरु वीटु ऒरु उलकम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஒரு வீடு ஒரு உலகம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[कङ्का यमुऩा कावेरि (सन् १९७८या संकिपा)]]||கங்கா யமுனா காவேரி||सन् १९७८||||||
|-
| [[कण्णऩ् ऒरु कैक्कुऴन्तै (सन् १९७८या संकिपा)]]||கண்ணன் ஒரு கைக்குழந்தை||सन् १९७८||||||
|-
| [[कण्णामूच्चि (सन् १९७८या संकिपा)]]||கண்ணாமூச்சி||सन् १९७८||||||
|-
| [[करात्ते कमला (सन् १९७८या संकिपा)]]||கராத்தே கமலா||सन् १९७८||||||
|-
| [[करुणै उळ्ळम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||கருணை உள்ளம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[कविराज काळमेकम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||கவிராஜ காளமேகம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[काञ्चि कामाट्चि (सन् १९७८या संकिपा)]]||காஞ்சி காமாட்சி||सन् १९७८||||||
|-
| [[कामाट्चियिऩ् करुणै (सन् १९७८या संकिपा)]]||காமாட்சியின் கருணை||सन् १९७८||||||
|-
| [[काऱ्ऱिऩिले वरुम् कीतम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||காற்றினிலே வரும் கீதம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[किऴक्के पोकुम् रयिल् (सन् १९७८या संकिपा)]]||கிழக்கே போகும் ரயில்||सन् १९७८||||||
|-
| [[कुङ्कुमम् कतै चॊल्किऱतु (सन् १९७८या संकिपा)]]||குங்குமம் கதை சொல்கிறது||सन् १९७८||||||
|-
| [[कै पिटित्तवऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||கை பிடித்தவன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[चक्कैप्पोटु पोटु राजा (सन् १९७८या संकिपा)]]||சக்கைப்போடு போடு ராஜா||सन् १९७८||||||
|-
| [[चङ्कर् चलीम् चैमऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||சங்கர் சலீம் சைமன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[चट्टम् ऎऩ् कैयिल् (सन् १९७८या संकिपा)]]||சட்டம் என் கையில்||सन् १९७८||||||
|-
| [[चतुरङ्कम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||சதுரங்கம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[चिकप्पु रोजाक्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||சிகப்பு ரோஜாக்கள்||सन् १९७८||||||
|-
| [[चिट्टुक्कुरुवि (सन् १९७८या संकिपा)]]||சிட்டுக்குருவி||सन् १९७८||||||
|-
| [[चीर्वरिचै (सन् १९७८या संकिपा)]]||சீர்வரிசை||सन् १९७८||||||
|-
| [[चॊऩ्ऩतु नीताऩा (सन् १९७८या संकिपा)]]||சொன்னது நீதானா||सन् १९७८||||||
|-
| [[जस्टिस् कोपिनात् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஜஸ்டிஸ் கோபிநாத்||सन् १९७८||||||
|-
| [[जॆऩरल् चक्रवर्त्ति (सन् १९७८या संकिपा)]]||ஜெனரல் சக்ரவர்த்தி||सन् १९७८||||||
|-
| [[टाक्चि टिरैवर् (सन् १९७८या संकिपा)]]||டாக்சி டிரைவர்||सन् १९७८||||||
|-
| [[तङ्क रङ्कऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||தங்க ரங்கன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[तप्पु ताळङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||தப்பு தாளங்கள்||सन् १९७८||||||
|-
| [[ताय् मीतु चत्तियम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||தாய் மீது சத்தியம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[तियाकम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||தியாகம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[तिरुक्कल्याणम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||திருக்கல்யாணம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[तिरुपुरचुन्तरि (सन् १९७८या संकिपा)]]||திருபுரசுந்தரி||सन् १९७८||||||
|-
| [[निऴल् निजमाकिऱतु (सन् १९७८या संकिपा)]]||நிழல் நிஜமாகிறது||सन् १९७८||||||
|-
| [[पञ्चामिर्तम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||பஞ்சாமிர்தம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[परुव मऴै (सन् १९७८या संकिपा)]]||பருவ மழை||सन् १९७८||||||
|-
| [[पावत्तिऩ् चम्पळम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||பாவத்தின் சம்பளம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[पुण्णिय पूमि (सन् १९७८या संकिपा)]]||புண்ணிய பூமி||सन् १९७८||||||
|-
| [[पेर् चॊल्ल ऒरु पिळ्ळै (सन् १९७८या संकिपा)]]||பேர் சொல்ல ஒரு பிள்ளை||सन् १९७८||||||
|-
| [[पैरवि (सन् १९७८या संकिपा)]]||பைரவி||सन् १९७८||||||
|-
| [[पैलट् पिरेम्नात् (सन् १९७८या संकिपा)]]||பைலட் பிரேம்நாத்||सन् १९७८||||||
|-
| [[प्रिया (सन् १९७८या संकिपा)]]||ப்ரியா||सन् १९७८||||||
|-
| [[मक्कळ् कुरल् (सन् १९७८या संकिपा)]]||மக்கள் குரல்||सन् १९७८||||||
|-
| [[मच्चाऩै पात्तीङ्कळा (सन् १९७८या संकिपा)]]||மச்சானை பாத்தீங்களா||सन् १९७८||||||
|-
| [[मतुरैयै मीट्ट चुन्तरपाण्टियऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[मऩितरिल् इत्तऩै निऱङ्कळा (सन् १९७८या संकिपा)]]||மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா||सन् १९७८||||||
|-
| [[माङ्कुटि मैऩर् (सन् १९७८या संकिपा)]]||மாங்குடி மைனர்||सन् १९७८||||||
|-
| [[मारियम्मऩ् तिरुविऴा (सन् १९७८या संकिपा)]]||மாரியம்மன் திருவிழா||सन् १९७८||||||
|-
| [[मीऩाट्चि कुङ्कुमम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||மீனாட்சி குங்குமம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[मुटिचूटा मऩ्ऩऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||முடிசூடா மன்னன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[मुळ्ळुम् मलरुम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||முள்ளும் மலரும்||सन् १९७८||||||
|-
| [[मेळताळङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||மேளதாளங்கள்||सन् १९७८||||||
|-
| [[राजावुक्केऱ्ऱ राणि (सन् १९७८या संकिपा)]]||ராஜாவுக்கேற்ற ராணி||सन् १९७८||||||
|-
| [[रातैक्केऱ्ऱ कण्णऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ராதைக்கேற்ற கண்ணன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[रुत्र मण्टलम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||ருத்ர மண்டலம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[वट्टत्तुक्कुळ् चतुरम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வட்டத்துக்குள் சதுரம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[वणक्कत्तिऱ्कुरिय कातलिये (सन् १९७८या संकिपा)]]||வணக்கத்திற்குரிய காதலியே||सन् १९७८||||||
|-
| [[वण्टिक्कारऩ् मकऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வண்டிக்காரன் மகன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[वयचु पॊण्णु (सन् १९७८या संकिपा)]]||வயசு பொண்ணு||सन् १९७८||||||
|-
| [[वरुवाऩ् वटिवेलऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வருவான் வடிவேலன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[वाऴ निऩैत्ताल् वाऴलाम् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வாழ நினைத்தால் வாழலாம்||सन् १९७८||||||
|-
| [[वाऴ्क्कै अलैकळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வாழ்க்கை அலைகள்||सन् १९७८||||||
|-
| [[वाऴ्त्तुङ्कळ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வாழ்த்துங்கள்||सन् १९७८||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱि तिरुमकऩ् (सन् १९७८या संकिपा)]]||வெற்றி திருமகன்||सन् १९७८||||||
|-
| [[अकल् विळक्कु (सन् १९७९या संकिपा)]]||அகல் விளக்கு||सन् १९७९||||||
|-
| [[अक्रकारत्तिल् कऴुतै (सन् १९७९या संकिपा)]]||அக்ரகாரத்தில் கழுதை||सन् १९७९||||||
|-
| [[अटुक्कुमल्लि (सन् १९७९या संकिपा)]]||அடுக்குமல்லி||सन् १९७९||||||
|-
| [[अतिचय राकम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||அதிசய ராகம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[अऩ्ऩै ओर् आलयम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||அன்னை ஓர் ஆலயம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[अऩ्पिऩ् अलैकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||அன்பின் அலைகள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[अऩ्पे चङ्कीता (सन् १९७९या संकिपा)]]||அன்பே சங்கீதா||सन् १९७९||||||
|-
| [[अप्पोते चॊऩ्ऩेऩे केट्टिया (सन् १९७९या संकिपा)]]||அப்போதே சொன்னேனே கேட்டியா||सन् १९७९||||||
|-
| [[अलङ्कारि (सन् १९७९या संकिपा)]]||அலங்காரி||सन् १९७९||||||
|-
| [[अलावुतीऩुम् अऱ्पुत विळक्कुम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும்||सन् १९७९||||||
|-
| [[अऴके उऩ्ऩै आरतिक्किऱेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||அழகே உன்னை ஆரதிக்கிறேன்||सन् १९७९||||||
|-
| [[अऴियात कोलङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||அழியாத கோலங்கள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[आचैक्कु वयचिल्लै (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஆசைக்கு வயசில்லை||सन् १९७९||||||
|-
| [[आटु पाम्पे (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஆடு பாம்பே||सन् १९७९||||||
|-
| [[आऱिल् इरुन्तु अऱुपतु वरै (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஆறில் இருந்து அறுபது வரை||सन् १९७९||||||
|-
| [[इऩिक्कुम् इळमै (सन् १९७९या संकिपा)]]||இனிக்கும் இளமை||सन् १९७९||||||
|-
| [[इमयम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||இமயம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[उतिरिप्पूक्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||உதிரிப்பூக்கள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[उऱङ्कात कण्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||உறங்காத கண்கள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[ऊरुक्कु ऒरु राजा (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஊருக்கு ஒரு ராஜா||सन् १९७९||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩटि मीऩाट्चि (सन् १९७९या संकिपा)]]||என்னடி மீனாட்சி||सन् १९७९||||||
|-
| [[एणिप्पटिकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஏணிப்படிகள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[ऒरु कोयिल् इरु तीपङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஒரு கோயில் இரு தீபங்கள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[ऒरु विटुकतै ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஒரு விடுகதை ஒரு தொடர்கதை||सन् १९७९||||||
|-
| [[ऒरे वाऩम् ऒरे पूमि (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஒரே வானம் ஒரே பூமி||सन् १९७९||||||
|-
| [[कटमै नॆञ्चम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||கடமை நெஞ்சம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[कटवुळ् अमैत्त मेटै (सन् १९७९या संकिपा)]]||கடவுள் அமைத்த மேடை||सन् १९७९||||||
|-
| [[कण्णे कऩिमॊऴिये (सन् १९७९या संकिपा)]]||கண்ணே கனிமொழியே||सन् १९७९||||||
|-
| [[कन्तर् अलङ्कारम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||கந்தர் அலங்காரம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[कऩ्ऩिप्परुवत्तिले (सन् १९७९या संकिपा)]]||கன்னிப்பருவத்திலே||सन् १९७९||||||
|-
| [[करै कटन्त ऒरुत्ति (सन् १९७९या संकिपा)]]||கரை கடந்த ஒருத்தி||सन् १९७९||||||
|-
| [[कल्याणरामऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||கல்யாணராமன்||सन् १९७९||||||
|-
| [[कवरिमाऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||கவரிமான்||सन् १९७९||||||
|-
| [[काम चास्तिरम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||காம சாஸ்திரம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[काळि कोयिल् कपालि (सन् १९७९या संकिपा)]]||காளி கோயில் கபாலி||सन् १९७९||||||
|-
| [[किऴक्कुम् मेऱ्कुम् चन्तिक्किऩ्ऱऩ (सन् १९७९या संकिपा)]]||கிழக்கும் மேற்கும் சந்திக்கின்றன||सन् १९७९||||||
|-
| [[कुटिचै (सन् १९७९या संकिपा)]]||குடிசை||सन् १९७९||||||
|-
| [[कुप्पत्तु राजा (सन् १९७९या संकिपा)]]||குப்பத்து ராஜா||सन् १९७९||||||
|-
| [[कुऴन्तैयैत्तेटि (सन् १९७९या संकिपा)]]||குழந்தையைத்தேடி||सन् १९७९||||||
|-
| [[चक्कळत्ति (सन् १९७९या संकिपा)]]||சக்களத்தி||सन् १९७९||||||
|-
| [[चिकप्पुक्कल् मूक्कुत्ति (सन् १९७९या संकिपा)]]||சிகப்புக்கல் மூக்குத்தி||सन् १९७९||||||
|-
| [[चित्तिरच्चॆव्वाऩम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||சித்திரச்செவ்வானம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[चुप्रपातम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||சுப்ரபாதம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[चुवर् इल्लात चित्तिरङ्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||சுவர் இல்லாத சித்திரங்கள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[चॆल्लक्किळि (सन् १९७९या संकिपा)]]||செல்லக்கிளி||सन् १९७९||||||
|-
| [[जॆया नी जॆयिच्चुट्टे (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஜெயா நீ ஜெயிச்சுட்டே||सन् १९७९||||||
|-
| [[ञाऩक्कुऴन्तै (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஞானக்குழந்தை||सन् १९७९||||||
|-
| [[तर्मयुत्तम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||தர்மயுத்தம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[तायिल्लामल् नाऩिल्लै (सन् १९७९या संकिपा)]]||தாயில்லாமல் நானில்லை||सन् १९७९||||||
|-
| [[तिचै माऱिय पऱवैकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||திசை மாறிய பறவைகள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[तिरिचूलम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||திரிசூலம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[तेवैकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||தேவைகள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[तैरियलट्चुमि (सन् १९७९या संकिपा)]]||தைரியலட்சுமி||सन् १९७९||||||
|-
| [[नङ्कूरम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நங்கூரம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नल्लतॊरु कुटुम्पम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நல்லதொரு குடும்பம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नाटकमे उलकम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நாடகமே உலகம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नाऩ् ऒरु कै पार्क्किऱेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நான் ஒரு கை பார்க்கிறேன்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नाऩ् नऩ्ऱि चॊल्वेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நான் நன்றி சொல்வேன்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नाऩ् वाऴवैप्पेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நான் வாழவைப்பேன்||सन् १९७९||||||
|-
| [[निऩैत्ताले इऩिक्कुम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நினைத்தாலே இனிக்கும்||सन् १९७९||||||
|-
| [[निऱम् माऱात पूक्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நிறம் மாறாத பூக்கள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नी चिरित्ताल् नाऩ् चिरिप्पेऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீ சிரித்தால் நான் சிரிப்பேன்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नीच्चल् कुळम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீச்சல் குளம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नीतिक्कु मुऩ् नीया नाऩा (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீதிக்கு முன் நீயா நானா||सन् १९७९||||||
|-
| [[नीया (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீயா||सन् १९७९||||||
|-
| [[नीलक्कटलिऩ् ओरत्तिले (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீலக்கடலின் ஓரத்திலே||सन् १९७९||||||
|-
| [[नीलमलर्कळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||நீலமலர்கள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[नूल् वेलि (सन् १९७९या संकिपा)]]||நூல் வேலி||सन् १९७९||||||
|-
| [[नॆञ्चुक्कु नीति (सन् १९७९या संकिपा)]]||நெஞ்சுக்கு நீதி||सन् १९७९||||||
|-
| [[पकलिल् ऒरु इरवु (सन् १९७९या संकिपा)]]||பகலில் ஒரு இரவு||सन् १९७९||||||
|-
| [[पचि (सन् १९७९या संकिपा)]]||பசி||सन् १९७९||||||
|-
| [[पञ्च कल्याणि (सन् १९७९या संकिपा)]]||பஞ்ச கல்யாணி||सन् १९७९||||||
|-
| [[पञ्च पूतम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||பஞ்ச பூதம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[पट्टाकत्ति पैरवऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||பட்டாகத்தி பைரவன்||सन् १९७९||||||
|-
| [[पातै माऱिऩाल् (सन् १९७९या संकिपा)]]||பாதை மாறினால்||सन् १९७९||||||
|-
| [[पाप्पात्ति (सन् १९७९या संकिपा)]]||பாப்பாத்தி||सन् १९७९||||||
|-
| [[पुतिय वार्प्पुकळ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||புதிய வார்ப்புகள்||सन् १९७९||||||
|-
| [[पून्तळिर् (सन् १९७९या संकिपा)]]||பூந்தளிர்||सन् १९७९||||||
|-
| [[पॊण्णु ऊरुक्कु पुतुचु (सन् १९७९या संकिपा)]]||பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு||सन् १९७९||||||
|-
| [[पोर्ट्टर् पॊऩ्ऩुचामि (सन् १९७९या संकिपा)]]||போர்ட்டர் பொன்னுசாமி||सन् १९७९||||||
|-
| [[मकालट्चुमि (सन् १९७९या संकिपा)]]||மகாலட்சுமி||सन् १९७९||||||
|-
| [[मङ्कळवात्तियम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||மங்களவாத்தியம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[मल्लिकै मोकिऩि (सन् १९७९या संकिपा)]]||மல்லிகை மோகினி||सन् १९७९||||||
|-
| [[मान्तोप्पुक्किळिये (सन् १९७९या संकिपा)]]||மாந்தோப்புக்கிளியே||सन् १९७९||||||
|-
| [[माम्पऴत्तु वण्टु (सन् १९७९या संकिपा)]]||மாம்பழத்து வண்டு||सन् १९७९||||||
|-
| [[मायाण्टि (सन् १९७९या संकिपा)]]||மாயாண்டி||सन् १९७९||||||
|-
| [[मुकत्तिल् मुकम् पार्क्कलाम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||முகத்தில் முகம் பார்க்கலாம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[मुतल् इरवु (सन् १९७९या संकिपा)]]||முதல் இரவு||सन् १९७९||||||
|-
| [[यारुक्कु यार् कावल् (सन् १९७९या संकिपा)]]||யாருக்கு யார் காவல்||सन् १९७९||||||
|-
| [[राज राजेस्वरि (सन् १९७९या संकिपा)]]||ராஜ ராஜேஸ்வரி||सन् १९७९||||||
|-
| [[रोचाप्पू रविक्कैक्कारि (सन् १९७९या संकिपा)]]||ரோசாப்பூ ரவிக்கைக்காரி||सन् १९७९||||||
|-
| [[लट्चुमि (सन् १९७९या संकिपा)]]||லட்சுமி||सन् १९७९||||||
|-
| [[वल्लवऩ् वरुकिऱाऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||வல்லவன் வருகிறான்||सन् १९७९||||||
|-
| [[वीट्टुक्कु वीटु वाचप्पटि (सन् १९७९या संकिपा)]]||வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி||सन् १९७९||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱिक्कु ऒरुवऩ् (सन् १९७९या संकिपा)]]||வெற்றிக்கு ஒருவன்||सन् १९७९||||||
|-
| [[वॆळ्ळि रतम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||வெள்ளி ரதம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[वेलुम् मयिलुम् तुणै (सन् १९७९या संकिपा)]]||வேலும் மயிலும் துணை||सन् १९७९||||||
|-
| [[स्री स्री मामा (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஸ்ரீ ஸ்ரீ மாமா||सन् १९७९||||||
|-
| [[स्रीरामजॆयम् (सन् १९७९या संकिपा)]]||ஸ்ரீராமஜெயம்||सन् १९७९||||||
|-
| [[अन्तरङ्कम् ऊमैयाऩतु (सन् १९८०या संकिपा)]]||அந்தரங்கம் ஊமையானது||सन् १९८०||||||
|-
| [[अऩ्ऩप्पऱवै (सन् १९८०या संकिपा)]]||அன்னப்பறவை||सन् १९८०||||||
|-
| [[अऩ्पुक्कु नाऩ् अटिमै (सन् १९८०या संकिपा)]]||அன்புக்கு நான் அடிமை||सन् १९८०||||||
|-
| [[अऴैत्ताल् वरुवेऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||அழைத்தால் வருவேன்||सन् १९८०||||||
|-
| [[अवऩैच् चॊल्लिक् कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९८०या संकिपा)]]||அவனைச் சொல்லிக் குற்றமில்லை||सन् १९८०||||||
|-
| [[अवऩ् अवळ् अतु (सन् १९८०या संकिपा)]]||அவன் அவள் அது||सन् १९८०||||||
|-
| [[आयिरम् वाचल् इतयम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஆயிரம் வாசல் இதயம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[इणैन्त तुरुवङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||இணைந்த துருவங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[इतयत्तिल् ओर् इटम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||இதயத்தில் ஓர் இடம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[इळैमैक्कोलम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||இளைமைக்கோலம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[इवर्कळ् वित्तियाचमाऩवर्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[उच्चक्कट्टम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||உச்சக்கட்டம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[उल्लाचप्पऱवैकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||உல்லாசப்பறவைகள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऊमै कऩवु कण्टाल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஊமை கனவு கண்டால்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऎङ्क ऊर् राचात्ति (सन् १९८०या संकिपा)]]||எங்க ஊர் ராசாத்தி||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऎङ्क वात्तियार् (सन् १९८०या संकिपा)]]||எங்க வாத்தியார்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऎङ्के तङ्कराज् (सन् १९८०या संकिपा)]]||எங்கே தங்கராஜ்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऎतिर् वीट्टु जऩ्ऩल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||எதிர் வீட்டு ஜன்னல்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऎमऩुक्कु ऎमऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||எமனுக்கு எமன்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऎल्लाम् उऩ् कैराचि (सन् १९८०या संकिपा)]]||எல்லாம் உன் கைராசி||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऒत्तैयटि पातैयिले (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒத்தையடி பாதையிலே||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऒरु कै ओचै (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒரு கை ஓசை||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऒरु तलै राकम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒரு தலை ராகம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऒरु मरत्तु पऱवैकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒரு மரத்து பறவைகள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऒरु वॆळ्ळाटु वेङ्कैयाकिऱतु (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒரு வெள்ளாடு வேங்கையாகிறது||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऒरे मुत्तम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒரே முத்தம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[ऒळि पिऱन्ततु (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஒளி பிறந்தது||सन् १९८०||||||
|-
| [[कण्णिल् तॆरियुम् कतैकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||கண்ணில் தெரியும் கதைகள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[करटि (सन् १९८०या संकिपा)]]||கரடி||सन् १९८०||||||
|-
| [[करुम्पुविल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||கரும்புவில்||सन् १९८०||||||
|-
| [[कल्लुक्कुळ् ईरम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||கல்லுக்குள் ஈரம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[काटु (सन् १९८०या संकिपा)]]||காடு||सन् १९८०||||||
|-
| [[कातल् कातल् कातल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||காதல் காதல் காதல்||सन् १९८०||||||
|-
| [[कातल् किळिकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||காதல் கிளிகள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[कालम् पतिल् चॊल्लुम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||காலம் பதில் சொல்லும்||सन् १९८०||||||
|-
| [[किरामत्तु अत्तियायम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||கிராமத்து அத்தியாயம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[कीता ऒरु चॆण्पकप्पू (सन् १९८०या संकिपा)]]||கீதா ஒரு செண்பகப்பூ||सन् १९८०||||||
|-
| [[कुमरि पॆण्णिऩ् उळ्ळत्तिले (सन् १९८०या संकिपा)]]||குமரி பெண்ணின் உள்ளத்திலே||सन् १९८०||||||
|-
| [[कुरु (सन् १९८०या संकिपा)]]||குரு||सन् १९८०||||||
|-
| [[कुरुविक्कूटु (सन् १९८०या संकिपा)]]||குருவிக்கூடு||सन् १९८०||||||
|-
| [[चरणम् जयप्पा (सन् १९८०या संकिपा)]]||சரணம் ஜயப்பா||सन् १९८०||||||
|-
| [[चामन्तिप्पू (सन् १९८०या संकिपा)]]||சாமந்திப்பூ||सन् १९८०||||||
|-
| [[चावित्तिरि (सन् १९८०या संकिपा)]]||சாவித்திரி||सन् १९८०||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ चिऩ्ऩ वीटु कट्टि (सन् १९८०या संकिपा)]]||சின்ன சின்ன வீடு கட்டி||सन् १९८०||||||
|-
| [[चिऩ्ऩञ्चिऱु किळिये (सन् १९८०या संकिपा)]]||சின்னஞ்சிறு கிளியே||सन् १९८०||||||
|-
| [[चुजाता (सन् १९८०या संकिपा)]]||சுஜாதா||सन् १९८०||||||
|-
| [[चूलम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||சூலம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[चौन्तर्यमे वरुक वरुक (सन् १९८०या संकिपा)]]||சௌந்தர்யமே வருக வருக||सन् १९८०||||||
|-
| [[जम्पु (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஜம்பு||सन् १९८०||||||
|-
| [[जाऩि (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஜானி||सन् १९८०||||||
|-
| [[तऩिमरम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||தனிமரம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[तरैयिल् पूत्त मलर् (सन् १९८०या संकिपा)]]||தரையில் பூத்த மலர்||सन् १९८०||||||
|-
| [[तर्मराजा (सन् १९८०या संकिपा)]]||தர்மராஜா||सन् १९८०||||||
|-
| [[तुणिवे तोऴऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||துணிவே தோழன்||सन् १९८०||||||
|-
| [[तूरत्तु इटि मुऴक्कम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||தூரத்து இடி முழக்கம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[तॆय्वीक राकङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||தெய்வீக ராகங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[तॆरु विळक्कु (सन् १९८०या संकिपा)]]||தெரு விளக்கு||सन् १९८०||||||
|-
| [[तैप्पॊङ्कल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||தைப்பொங்கல்||सन् १९८०||||||
|-
| [[नट्चत्तिरम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நட்சத்திரம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[नतियै तेटि वन्त कटल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நதியை தேடி வந்த கடல்||सन् १९८०||||||
|-
| [[नऩ्ऱिक्करङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நன்றிக்கரங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[नाऩ् नाऩे ताऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நான் நானே தான்||सन् १९८०||||||
|-
| [[नाऩ् पोट्ट चवाल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நான் போட்ட சவால்||सन् १९८०||||||
|-
| [[निऴल्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நிழல்கள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[नीरोट्टम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||நீரோட்டம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[नीर् निलम् नॆरुप्पु (सन् १९८०या संकिपा)]]||நீர் நிலம் நெருப்பு||सन् १९८०||||||
|-
| [[नॆञ्चत्तै किळ्ळाते (सन् १९८०या संकिपा)]]||நெஞ்சத்தை கிள்ளாதே||सन् १९८०||||||
|-
| [[पणम् पॆण् पाचम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||பணம் பெண் பாசம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[पम्पाय् मॆयिल् १०९ (सन् १९८०या संकिपा)]]||பம்பாய் மெயில் ௧௦௯||सन् १९८०||||||
|-
| [[परुवत्तिऩ् वाचलिले (सन् १९८०या संकिपा)]]||பருவத்தின் வாசலிலே||सन् १९८०||||||
|-
| [[पामा रुक्मणि (सन् १९८०या संकिपा)]]||பாமா ருக்மணி||सन् १९८०||||||
|-
| [[पिल्ला (सन् १९८०या संकिपा)]]||பில்லா||सन् १९८०||||||
|-
| [[पुतिय तोरणङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||புதிய தோரணங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[पूट्टात पूट्टुकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||பூட்டாத பூட்டுகள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[पॆण्णुक्कु यार् कावल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||பெண்ணுக்கு யார் காவல்||सन् १९८०||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩकरम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||பொன்னகரம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[पॊल्लातवऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||பொல்லாதவன்||सन् १९८०||||||
|-
| [[पौर्णमि निलविल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||பௌர்ணமி நிலவில்||सन् १९८०||||||
|-
| [[मङ्कल नायकि (सन् १९८०या संकिपा)]]||மங்கல நாயகி||सन् १९८०||||||
|-
| [[मऩ्मत राकङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||மன்மத ராகங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[मरिया मै टार्लिङ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||மரியா மை டார்லிங்||सन् १९८०||||||
|-
| [[मऱ्ऱवै नेरिल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||மற்றவை நேரில்||सन् १९८०||||||
|-
| [[मलर्कळे मलरुङ्कळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||மலர்களே மலருங்கள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[मलर्किऩ्ऱ परुवत्तिले (सन् १९८०या संकिपा)]]||மலர்கின்ற பருவத்திலே||सन् १९८०||||||
|-
| [[मऴलैप्पट्टाळम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||மழலைப்பட்டாளம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[मातवि वन्ताळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||மாதவி வந்தாள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[मीऩाट्चि (सन् १९८०या संकिपा)]]||மீனாட்சி||सन् १९८०||||||
|-
| [[मुयलुक्कु मूऩु काल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||முயலுக்கு மூனு கால்||सन् १९८०||||||
|-
| [[मुरट्टुक्काळै (सन् १९८०या संकिपा)]]||முரட்டுக்காளை||सन् १९८०||||||
|-
| [[मुऴु निलवु (सन् १९८०या संकिपा)]]||முழு நிலவு||सन् १९८०||||||
|-
| [[मूटिपऩि (सन् १९८०या संकिपा)]]||மூடிபனி||सन् १९८०||||||
|-
| [[मेकत्तुक्कुम् ताकमुण्टु (सन् १९८०या संकिपा)]]||மேகத்துக்கும் தாகமுண்டு||सन् १९८०||||||
|-
| [[याकचालै (सन् १९८०या संकिपा)]]||யாகசாலை||सन् १९८०||||||
|-
| [[रत्तपाचम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ரத்தபாசம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[रामऩ् परचुरामऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ராமன் பரசுராமன்||सन् १९८०||||||
|-
| [[रामायि वयचुक्कु वन्तुट्टा (सन् १९८०या संकिपा)]]||ராமாயி வயசுக்கு வந்துட்டா||सन् १९८०||||||
|-
| [[रिषिमूलम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||ரிஷிமூலம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[रुचि कण्ट पूऩै (सन् १९८०या संकिपा)]]||ருசி கண்ட பூனை||सन् १९८०||||||
|-
| [[वचन्त अऴैप्पुकळ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||வசந்த அழைப்புகள்||सन् १९८०||||||
|-
| [[वण्टिच्चक्करम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||வண்டிச்சக்கரம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[वऱुमैयिऩ् निऱम् चिकप्पु (सन् १९८०या संकिपा)]]||வறுமையின் நிறம் சிகப்பு||सन् १९८०||||||
|-
| [[वळ्ळिमयिल् (सन् १९८०या संकिपा)]]||வள்ளிமயில்||सन् १९८०||||||
|-
| [[विस्वरूपम् (सन् १९८०या संकिपा)]]||விஸ்வரூபம்||सन् १९८०||||||
|-
| [[वेटऩै तेटिय माऩ् (सन् १९८०या संकिपा)]]||வேடனை தேடிய மான்||सन् १९८०||||||
|-
| [[वेलिताण्टिय वॆळ्ळाटु (सन् १९८०या संकिपा)]]||வேலிதாண்டிய வெள்ளாடு||सन् १९८०||||||
|-
| [[स्रीतेवि (सन् १९८०या संकिपा)]]||ஸ்ரீதேவி||सन् १९८०||||||
|-
| [[४७ नाट्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||௪௭ நாட்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अञ्चात नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அஞ்சாத நெஞ்சங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अन्त ७ नाट्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அந்த ௭ நாட்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अन्ति मयक्कम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அந்தி மயக்கம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अऩ्पुळ्ळ अत्ताऩ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அன்புள்ள அத்தான்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अऩ्ऱु मुतल् इऩ्ऱु वरै (सन् १९८१या संकिपा)]]||அன்று முதல் இன்று வரை||सन् १९८१||||||
|-
| [[अमरकावियम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அமரகாவியம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अरुम्पुकळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அரும்புகள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अर्त्तङ्कळ् आयिरम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அர்த்தங்கள் ஆயிரம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अलैकळ् ओय्वतिल्लै (सन् १९८१या संकिपा)]]||அலைகள் ஓய்வதில்லை||सन् १९८१||||||
|-
| [[अवचरक्कारि (सन् १९८१या संकिपा)]]||அவசரக்காரி||सन् १९८१||||||
|-
| [[अवळुम् तायाऩाळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||அவளும் தாயானாள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[आटुकळ् नऩैकिऩ्ऱऩ (सन् १९८१या संकिपा)]]||ஆடுகள் நனைகின்றன||सन् १९८१||||||
|-
| [[आरातऩै (सन् १९८१या संकिपा)]]||ஆராதனை||सन् १९८१||||||
|-
| [[इऩ्ऱु पोय् नाळै वा (सन् १९८१या संकिपा)]]||இன்று போய் நாளை வா||सन् १९८१||||||
|-
| [[इरयिल् पयणङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||இரயில் பயணங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[उतयमाकिऱतु (सन् १९८१या संकिपा)]]||உதயமாகிறது||सन् १९८१||||||
|-
| [[ऎङ्क ऊरु कण्णकि (सन् १९८१या संकिपा)]]||எங்க ஊரு கண்ணகி||सन् १९८१||||||
|-
| [[ऎङ्कम्मा मकाराणि (सन् १९८१या संकिपा)]]||எங்கம்மா மகாராணி||सन् १९८१||||||
|-
| [[ऎऩक्काक कात्तिरु (सन् १९८१या संकिपा)]]||எனக்காக காத்திரு||सन् १९८१||||||
|-
| [[ऎल्लाम् इऩ्प मयम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||எல்லாம் இன்ப மயம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[ऒरु इरवु ऒरु पऱवै (सन् १९८१या संकिपा)]]||ஒரு இரவு ஒரு பறவை||सन् १९८१||||||
|-
| [[ऒरुत्ति मट्टुम् करैयिऩिले (सन् १९८१या संकिपा)]]||ஒருத்தி மட்டும் கரையினிலே||सन् १९८१||||||
|-
| [[कटल् मीऩ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||கடல் மீன்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[कटवुळिऩ् तीर्प्पु (सन् १९८१या संकिपा)]]||கடவுளின் தீர்ப்பு||सन् १९८१||||||
|-
| [[कण्णाटि (सन् १९८१या संकिपा)]]||கண்ணாடி||सन् १९८१||||||
|-
| [[कण्णीरिल् ऎऴुताते (सन् १९८१या संकिपा)]]||கண்ணீரில் எழுதாதே||सन् १९८१||||||
|-
| [[कण्णीर् पूक्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||கண்ணீர் பூக்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[कऩ्ऩि मकमायि (सन् १९८१या संकिपा)]]||கன்னி மகமாயி||सन् १९८१||||||
|-
| [[कऩ्ऩित्तीवु (सन् १९८१या संकिपा)]]||கன்னித்தீவு||सन् १९८१||||||
|-
| [[करैयॆल्लाम् चॆण्पकप्पू (सन् १९८१या संकिपा)]]||கரையெல்லாம் செண்பகப்பூ||सन् १९८१||||||
|-
| [[कर्जऩै (सन् १९८१या संकिपा)]]||கர்ஜனை||सन् १९८१||||||
|-
| [[कल्तूण् (सन् १९८१या संकिपा)]]||கல்தூண்||सन् १९८१||||||
|-
| [[कऴुकु (सन् १९८१या संकिपा)]]||கழுகு||सन् १९८१||||||
|-
| [[कालम् ऒरु नाळ् माऱुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||காலம் ஒரு நாள் மாறும்||सन् १९८१||||||
|-
| [[किळिञ्चल्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||கிளிஞ்சல்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[कीऴ्वाऩम् चिवक्कुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||கீழ்வானம் சிவக்கும்||सन् १९८१||||||
|-
| [[कुटुम्पम् ऒरु कतम्पम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||குடும்பம் ஒரு கதம்பம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[कुलक्कॊऴुन्तु (सन् १९८१या संकिपा)]]||குலக்கொழுந்து||सन् १९८१||||||
|-
| [[कोट्टीस्वरऩ् मकऩ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||கோட்டீஸ்வரன் மகன்||सन् १९८१||||||
|-
| [[कोयिल् पुऱा (सन् १९८१या संकिपा)]]||கோயில் புறா||सन् १९८१||||||
|-
| [[चङ्कर्लाल् (सन् १९८१या संकिपा)]]||சங்கர்லால்||सन् १९८१||||||
|-
| [[चट्टम् ऒरु इरुट्टऱै (सन् १९८१या संकिपा)]]||சட்டம் ஒரு இருட்டறை||सन् १९८१||||||
|-
| [[चवाल् (सन् १९८१या संकिपा)]]||சவால்||सन् १९८१||||||
|-
| [[चातिक्कॊरु नीति (सन् १९८१या संकिपा)]]||சாதிக்கொரு நீதி||सन् १९८१||||||
|-
| [[चिऩ्ऩमुळ् पॆरियमुळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||சின்னமுள் பெரியமுள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[चिवप्पु मल्लि (सन् १९८१या संकिपा)]]||சிவப்பு மல்லி||सन् १९८१||||||
|-
| [[चुमै (सन् १९८१या संकिपा)]]||சுமை||सन् १९८१||||||
|-
| [[चूऱावळि (सन् १९८१या संकिपा)]]||சூறாவளி||सन् १९८१||||||
|-
| [[चॊर्क्कत्तिऩ् तिऱप्पु विऴा (सन् १९८१या संकिपा)]]||சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா||सन् १९८१||||||
|-
| [[चॊल्लाते यारुम् केट्टाल् (सन् १९८१या संकिपा)]]||சொல்லாதே யாரும் கேட்டால்||सन् १९८१||||||
|-
| [[टिक् टिक् टिक् (सन् १९८१या संकिपा)]]||டிக் டிக் டிக்||सन् १९८१||||||
|-
| [[तण्णीर् तण्णीर् (सन् १९८१या संकिपा)]]||தண்ணீர் தண்ணீர்||सन् १९८१||||||
|-
| [[तरैयिल् वाऴुम् मीऩ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||தரையில் வாழும் மீன்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[तिरुप्पङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||திருப்பங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[तिल्लु मुल्लु (सन् १९८१या संकिपा)]]||தில்லு முல்லு||सन् १९८१||||||
|-
| [[ती (सन् १९८१या संकिपा)]]||தீ||सन् १९८१||||||
|-
| [[तॆय्वत्तिरुमणङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||தெய்வத்திருமணங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[तेवि तरिचऩम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||தேவி தரிசனம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[नण्टु (सन् १९८१या संकिपा)]]||நண்டு||सन् १९८१||||||
|-
| [[नति ऒऩ्ऱु करै मूऩ्ऱु (सन् १९८१या संकिपा)]]||நதி ஒன்று கரை மூன்று||सन् १९८१||||||
|-
| [[नल्लतु नटन्ते तीरुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||நல்லது நடந்தே தீரும்||सन् १९८१||||||
|-
| [[नीति पिऴैत्ततु (सन् १९८१या संकिपा)]]||நீதி பிழைத்தது||सन् १९८१||||||
|-
| [[नॆञ्चिल् ऒरु मुळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||நெஞ்சில் ஒரு முள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[नॆञ्चिल् तुणिविरुन्ताल् (सन् १९८१या संकिपा)]]||நெஞ்சில் துணிவிருந்தால்||सन् १९८१||||||
|-
| [[नॆरुप्पिले पूत्त मलर् (सन् १९८१या संकिपा)]]||நெருப்பிலே பூத்த மலர்||सन् १९८१||||||
|-
| [[नॆऱ्ऱिक्कण् (सन् १९८१या संकिपा)]]||நெற்றிக்கண்||सन् १९८१||||||
|-
| [[नॆल्लिक्कऩि (सन् १९८१या संकिपा)]]||நெல்லிக்கனி||सन् १९८१||||||
|-
| [[पट्टम् पतवि (सन् १९८१या संकिपा)]]||பட்டம் பதவி||सन् १९८१||||||
|-
| [[पट्टम् पऱक्कट्टुम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||பட்டம் பறக்கட்டும்||सन् १९८१||||||
|-
| [[पऩिमलर् (सन् १९८१या संकिपा)]]||பனிமலர்||सन् १९८१||||||
|-
| [[पऩ्ऩीर् पुष्पङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||பன்னீர் புஷ்பங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[पाक्कु वॆत्तलै (सन् १९८१या संकिपा)]]||பாக்கு வெத்தலை||सन् १९८१||||||
|-
| [[पालनाकम्मा (सन् १९८१या संकिपा)]]||பாலநாகம்மா||सन् १९८१||||||
|-
| [[पालैवऩच्चोलै (सन् १९८१या संकिपा)]]||பாலைவனச்சோலை||सन् १९८१||||||
|-
| [[पुरन्तरताचर् (सन् १९८१या संकिपा)]]||புரந்தரதாசர்||सन् १९८१||||||
|-
| [[पॆण्णिऩ् वाऴ्क्कै (सन् १९८१या संकिपा)]]||பெண்ணின் வாழ்க்கை||सन् १९८१||||||
|-
| [[पॆण्मऩम् पेचुकिऱतु (सन् १९८१या संकिपा)]]||பெண்மனம் பேசுகிறது||सन् १९८१||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩऴकि (सन् १९८१या संकिपा)]]||பொன்னழகி||सन् १९८१||||||
|-
| [[मकरन्तम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||மகரந்தம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[मङ्कल लट्चुमि (सन् १९८१या संकिपा)]]||மங்கல லட்சுமி||सन् १९८१||||||
|-
| [[मतुमलर् (सन् १९८१या संकिपा)]]||மதுமலர்||सन् १९८१||||||
|-
| [[मयिल् (सन् १९८१या संकिपा)]]||மயில்||सन् १९८१||||||
|-
| [[मवुऩयुत्तम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||மவுனயுத்தம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[माटि वीट्टु एऴै (सन् १९८१या संकिपा)]]||மாடி வீட்டு ஏழை||सन् १९८१||||||
|-
| [[मीण्टुम् कोकिला (सन् १९८१या संकिपा)]]||மீண்டும் கோகிலா||सन् १९८१||||||
|-
| [[मीण्टुम् चन्तिप्पोम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||மீண்டும் சந்திப்போம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[मोकऩप् पुऩ्ऩकै (सन् १९८१या संकिपा)]]||மோகனப் புன்னகை||सन् १९८१||||||
|-
| [[मौऩ कीतङ्कळ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||மௌன கீதங்கள்||सन् १९८१||||||
|-
| [[रत्तत्तिऩ् रत्तम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||ரத்தத்தின் ரத்தம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[राज पार्वै (सन् १९८१या संकिपा)]]||ராஜ பார்வை||सन् १९८१||||||
|-
| [[राजाङ्कम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||ராஜாங்கம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[राणि (सन् १९८१या संकिपा)]]||ராணி||सन् १९८१||||||
|-
| [[राणुव वीरऩ् (सन् १९८१या संकिपा)]]||ராணுவ வீரன்||सन् १९८१||||||
|-
| [[राम् लट्चुमण् (सन् १९८१या संकिपा)]]||ராம் லட்சுமண்||सन् १९८१||||||
|-
| [[लारि टिरैवर् राजाक्कण्णु (सन् १९८१या संकिपा)]]||லாரி டிரைவர் ராஜாக்கண்ணு||सन् १९८१||||||
|-
| [[वचन्त कालम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||வசந்த காலம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[वा इन्तप् पक्कम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||வா இந்தப் பக்கம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[वाटकै वीटु (सन् १९८१या संकिपा)]]||வாடகை வீடு||सन् १९८१||||||
|-
| [[विटियुम् वरै कात्तिरु (सन् १९८१या संकिपा)]]||விடியும் வரை காத்திரு||सन् १९८१||||||
|-
| [[वॆळिच्चत्तिऱ्कु वाङ्क (सन् १९८१या संकिपा)]]||வெளிச்சத்திற்கு வாங்க||सन् १९८१||||||
|-
| [[सत्य सुन्दरम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||ஸத்ய ஸுந்஦ரம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[स्रीनिवाच कल्याणम् (सन् १९८१या संकिपा)]]||ஸ்ரீநிவாச கல்யாணம்||सन् १९८१||||||
|-
| [[अक्ऩि चाट्चि (सन् १९८२या संकिपा)]]||அக்னி சாட்சி||सन् १९८२||||||
|-
| [[अतिचयप् पिऱविकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||அதிசயப் பிறவிகள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[अतु (सन् १९८२या संकिपा)]]||அது||सन् १९८२||||||
|-
| [[अन्त रात्तिरिक्कु चाट्चियिल्लै (सन् १९८२या संकिपा)]]||அந்த ராத்திரிக்கு சாட்சியில்லை||सन् १९८२||||||
|-
| [[अम्मा (सन् १९८२या संकिपा)]]||அம்மா||सन् १९८२||||||
|-
| [[अर्च्चऩैप् पूक्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||அர்ச்சனைப் பூக்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[अऴकिय कण्णे (सन् १९८२या संकिपा)]]||அழகிய கண்ணே||सन् १९८२||||||
|-
| [[अवऩुक्कु निकर् अवऩे (सन् १९८२या संकिपा)]]||அவனுக்கு நிகர் அவனே||सन् १९८२||||||
|-
| [[अवळ् एऱ्ऱिय तीपम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||அவள் ஏற்றிய தீபம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[अस्तिवारम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||அஸ்திவாரம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[आकाय कङ्कै (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஆகாய கங்கை||सन् १९८२||||||
|-
| [[आट्टो राजा (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஆட்டோ ராஜா||सन् १९८२||||||
|-
| [[आऩन्त राकम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஆனந்த ராகம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[आयिरम् मुत्तङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஆயிரம் முத்தங்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[इतयम् पेचुकिऱतु (सन् १९८२या संकिपा)]]||இதயம் பேசுகிறது||सन् १९८२||||||
|-
| [[इतो वरुकिऱेऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||இதோ வருகிறேன்||सन् १९८२||||||
|-
| [[इऩियवळे वा (सन् १९८२या संकिपा)]]||இனியவளே வா||सन् १९८२||||||
|-
| [[इरट्टै मऩितऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||இரட்டை மனிதன்||सन् १९८२||||||
|-
| [[इराकम् तेटुम् पल्लवि (सन् १९८२या संकिपा)]]||இராகம் தேடும் பல்லவி||सन् १९८२||||||
|-
| [[इळञ्चोटिकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||இளஞ்சோடிகள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[ईरविऴिक्कायङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஈரவிழிக்காயங்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[ऊरुक्कु ऒरु पिळ्ळै (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஊருக்கு ஒரு பிள்ளை||सन् १९८२||||||
|-
| [[ऊरुम् उऱवुम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஊரும் உறவும்||सन् १९८२||||||
|-
| [[ऎङ्केयो केट्ट कुरल् (सन् १९८२या संकिपा)]]||எங்கேயோ கேட்ட குரல்||सन् १९८२||||||
|-
| [[ऎच्चिल् इरवुकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||எச்சில் இரவுகள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[एऴावतु मऩितऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஏழாவது மனிதன்||सन् १९८२||||||
|-
| [[ऒरु वारिचु उरुवाकिऱतु (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஒரு வாரிசு உருவாகிறது||सन् १९८२||||||
|-
| [[ओम् चक्ति (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஓம் சக்தி||सन् १९८२||||||
|-
| [[कटवुळुक्कु ऒरु कटितम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||கடவுளுக்கு ஒரு கடிதம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[कण्णे राता (सन् १९८२या संकिपा)]]||கண்ணே ராதா||सन् १९८२||||||
|-
| [[कण्णोटु कण् (सन् १९८२या संकिपा)]]||கண்ணோடு கண்||सन् १९८२||||||
|-
| [[कण्मणि पूङ्का (सन् १९८२या संकिपा)]]||கண்மணி பூங்கா||सन् १९८२||||||
|-
| [[कऩवुकळ् कऱ्पऩैकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||கனவுகள் கற்பனைகள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[करुटा चौक्कियमा (सन् १९८२या संकिपा)]]||கருடா சௌக்கியமா||सन् १९८२||||||
|-
| [[कल्याण कालम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||கல்யாண காலம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[कातलित्तु पार् (सन् १९८२या संकिपा)]]||காதலித்து பார்||सन् १९८२||||||
|-
| [[कातल् ओवियम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||காதல் ஓவியம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[कातोटुताऩ् नाऩ् पेचुवेऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||காதோடுதான் நான் பேசுவேன்||सन् १९८२||||||
|-
| [[कुप्पत्तुप् पॊऩ्ऩु (सन् १९८२या संकिपा)]]||குப்பத்துப் பொன்னு||सन् १९८२||||||
|-
| [[कुरोतम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||குரோதம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[केळ्वियुम् नाऩे पतिलुम् नाऩे (सन् १९८२या संकिपा)]]||கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே||सन् १९८२||||||
|-
| [[कोपुरङ्कळ् चाय्वतिल्लै (सन् १९८२या संकिपा)]]||கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை||सन् १९८२||||||
|-
| [[कोऴि कूवुतु (सन् १९८२या संकिपा)]]||கோழி கூவுது||सन् १९८२||||||
|-
| [[चकलकला वल्लवऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||சகலகலா வல்லவன்||सन् १९८२||||||
|-
| [[चङ्किलि (सन् १९८२या संकिपा)]]||சங்கிலி||सन् १९८२||||||
|-
| [[चट्टम् चिरिक्किऱतु (सन् १९८२या संकिपा)]]||சட்டம் சிரிக்கிறது||सन् १९८२||||||
|-
| [[चिऩ्ऩञ्चिऱुचुकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||சின்னஞ்சிறுசுகள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[चिम्ला स्पॆषल् (सन् १९८२या संकिपा)]]||சிம்லா ஸ்பெஷல்||सन् १९८२||||||
|-
| [[चिवन्त कण्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||சிவந்த கண்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[टार्लिङ् टार्लिङ् टार्लिङ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங்||सन् १९८२||||||
|-
| [[तणियात ताकम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||தணியாத தாகம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[तऩिकाट्टु राजा (सन् १९८२या संकिपा)]]||தனிகாட்டு ராஜா||सन् १९८२||||||
|-
| [[ताम्पत्यम् ऒरु चङ्कीतम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||தாம்பத்யம் ஒரு சங்கீதம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[ताय् मूकाम्पिकै (सन् १९८२या संकिपा)]]||தாய் மூகாம்பிகை||सन् १९८२||||||
|-
| [[तियाकि (सन् १९८२या संकिपा)]]||தியாகி||सन् १९८२||||||
|-
| [[तीरात विळैयाट्टु पिळ्ळै (सन् १९८२या संकिपा)]]||தீராத விளையாட்டு பிள்ளை||सन् १९८२||||||
|-
| [[तीर्प्पु (सन् १९८२या संकिपा)]]||தீர்ப்பு||सन् १९८२||||||
|-
| [[तीर्प्पुकळ् तिरुत्तपटलाम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||தீர்ப்புகள் திருத்தபடலாம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[तुणै (सन् १९८२या संकिपा)]]||துணை||सन् १९८२||||||
|-
| [[तुणैवि (सन् १९८२या संकिपा)]]||துணைவி||सन् १९८२||||||
|-
| [[तूक्कु मेटै (सन् १९८२या संकिपा)]]||தூக்கு மேடை||सन् १९८२||||||
|-
| [[तूऱल् निऩ्ऩु पोच्चु (सन् १९८२या संकिपा)]]||தூறல் நின்னு போச்சு||सन् १९८२||||||
|-
| [[तेवियिऩ् तिरुविळैयाटल् (सन् १९८२या संकिपा)]]||தேவியின் திருவிளையாடல்||सन् १९८२||||||
|-
| [[तॊट्टाल् चुटुम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||தொட்டால் சுடும்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नटमाटुम् चिलैकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நடமாடும் சிலைகள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नऩ्ऱि मीण्टुम् वरुक (सन् १९८२या संकिपा)]]||நன்றி மீண்டும் வருக||सन् १९८२||||||
|-
| [[नम्पिऩाल् नम्पुङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நம்பினால் நம்புங்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नलन्ताऩा (सन् १९८२या संकिपा)]]||நலந்தானா||सन् १९८२||||||
|-
| [[नाटोटि चिलैकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நாடோடி சிலைகள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नाटोटि राजा (सन् १९८२या संकिपा)]]||நாடோடி ராஜா||सन् १९८२||||||
|-
| [[नाऩ् कुटितुक्कॊण्टिरुप्पेऩ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நான் குடிதுக்கொண்டிருப்பேன்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नायक्करिऩ् मकळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நாயக்கரின் மகள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[निजङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நிஜங்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[निऩैवॆल्लाम् नित्या (सन् १९८२या संकिपा)]]||நினைவெல்லாம் நித்யா||सन् १९८२||||||
|-
| [[निऴल् चुटुवतिल्लै (सन् १९८२या संकिपा)]]||நிழல் சுடுவதில்லை||सन् १९८२||||||
|-
| [[निऴल् तेटुम् नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நிழல் தேடும் நெஞ்சங்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नीति तेवऩ् मयक्कम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நீதி தேவன் மயக்கம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நெஞ்சங்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नॆञ्चिल् ऒरु राकम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||நெஞ்சில் ஒரு ராகம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[नेरम् वन्ताच्चु (सन् १९८२या संकिपा)]]||நேரம் வந்தாச்சு||सन् १९८२||||||
|-
| [[पकटै पऩ्ऩिरॆण्टु (सन् १९८२या संकिपा)]]||பகடை பன்னிரெண்டு||सन् १९८२||||||
|-
| [[पक्कत्तु वीट्टु रोजा (सन् १९८२या संकिपा)]]||பக்கத்து வீட்டு ரோஜா||सन् १९८२||||||
|-
| [[पञ्चवर्णम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||பஞ்சவர்ணம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[पट्टणत्तु राजाक्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||பட்டணத்து ராஜாக்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[पण्णैपुरत्तु पाण्टवर्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||பண்ணைபுரத்து பாண்டவர்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[पयणङ्कळ् मुटिवतिल्लै (सन् १९८२या संकिपा)]]||பயணங்கள் முடிவதில்லை||सन् १९८२||||||
|-
| [[परीट्चैक्कु नेरमाच्चु (सन् १९८२या संकिपा)]]||பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு||सन् १९८२||||||
|-
| [[पार्वैयिऩ् मऱुपक्कम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||பார்வையின் மறுபக்கம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[पुतुक्कवितै (सन् १९८२या संकिपा)]]||புதுக்கவிதை||सन् १९८२||||||
|-
| [[पूम् पूम् माटु (सन् १९८२या संकिपा)]]||பூம் பூம் மாடு||सन् १९८२||||||
|-
| [[पॊय् चाट्चि (सन् १९८२या संकिपा)]]||பொய் சாட்சி||सन् १९८२||||||
|-
| [[पोक्किरि राजा (सन् १९८२या संकिपा)]]||போக்கிரி ராஜா||सन् १९८२||||||
|-
| [[मकऩे मकऩे (सन् १९८२या संकिपा)]]||மகனே மகனே||सन् १९८२||||||
|-
| [[मञ्चळ् निला (सन् १९८२या संकिपा)]]||மஞ்சள் நிலா||सन् १९८२||||||
|-
| [[मणल् कयिऱु (सन् १९८२या संकिपा)]]||மணல் கயிறு||सन् १९८२||||||
|-
| [[मरुमकळे वाऴ्क (सन् १९८२या संकिपा)]]||மருமகளே வாழ்க||सन् १९८२||||||
|-
| [[मातुळै मुत्तुक्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||மாதுளை முத்துக்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[माऩामतुरै (सन् १९८२या संकिपा)]]||மானாமதுரை||सन् १९८२||||||
|-
| [[मामियारा मरुमकळा (सन् १९८२या संकिपा)]]||மாமியாரா மருமகளா||सन् १९८२||||||
|-
| [[मुऱैप्पॊऩ्ऩु (सन् १९८२या संकिपा)]]||முறைப்பொன்னு||सन् १९८२||||||
|-
| [[मुळ् इल्लात रोजा (सन् १९८२या संकिपा)]]||முள் இல்லாத ரோஜா||सन् १९८२||||||
|-
| [[मूऩ्ऱु मुकम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||மூன்று முகம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[मॆट्टि (सन् १९८२या संकिपा)]]||மெட்டி||सन् १९८२||||||
|-
| [[रङ्का (सन् १९८२या संकिपा)]]||ரங்கா||सन् १९८२||||||
|-
| [[राकपन्तङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||ராகபந்தங்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[राणित्तेऩी (सन् १९८२या संकिपा)]]||ராணித்தேனீ||सन् १९८२||||||
|-
| [[लाट्टरि टिक्कॆट् (सन् १९८२या संकिपा)]]||லாட்டரி டிக்கெட்||सन् १९८२||||||
|-
| [[वचन्तत्तिल् ऒरु नाळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||வசந்தத்தில் ஒரு நாள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[वटिवङ्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||வடிவங்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[वटैमालै (सन् १९८२या संकिपा)]]||வடைமாலை||सन् १९८२||||||
|-
| [[वा कण्णा वा (सन् १९८२या संकिपा)]]||வா கண்ணா வா||सन् १९८२||||||
|-
| [[वालिपमे वा (सन् १९८२या संकिपा)]]||வாலிபமே வா||सन् १९८२||||||
|-
| [[वाऴ्वे मायम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||வாழ்வே மாயம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱि नमते (सन् १९८२या संकिपा)]]||வெற்றி நமதே||सन् १९८२||||||
|-
| [[वेटिक्कै मऩितर्कळ् (सन् १९८२या संकिपा)]]||வேடிக்கை மனிதர்கள்||सन् १९८२||||||
|-
| [[स्परिचम् (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஸ்பரிசம்||सन् १९८२||||||
|-
| [[हिट्लर् उमानात् (सन् १९८२या संकिपा)]]||ஹிட்லர் உமாநாத்||सन् १९८२||||||
|-
| [[अटुत्त वारिचु (सन् १९८३या संकिपा)]]||அடுத்த வாரிசு||सन् १९८३||||||
|-
| [[अण्णे अण्णे (सन् १९८३या संकिपा)]]||அண்ணே அண்ணே||सन् १९८३||||||
|-
| [[अऩल् काऱ्ऱु (सन् १९८३या संकिपा)]]||அனல் காற்று||सन् १९८३||||||
|-
| [[अन्त चिल नाट्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||அந்த சில நாட்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[अपूर्व चकोतरिकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||அபூர்வ சகோதரிகள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[अलैपायुम् नॆञ्चङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||அலைபாயும் நெஞ்சங்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[आऩन्त कुम्मि (सन् १९८३या संकिपा)]]||ஆனந்த கும்மி||सन् १९८३||||||
|-
| [[आयिरम् निलवे वा (सन् १९८३या संकिपा)]]||ஆயிரம் நிலவே வா||सन् १९८३||||||
|-
| [[इतु ऎङ्क नाटु (सन् १९८३या संकिपा)]]||இது எங்க நாடு||सन् १९८३||||||
|-
| [[इऩिमै इतो इतो (सन् १९८३या संकिपा)]]||இனிமை இதோ இதோ||सन् १९८३||||||
|-
| [[इऩ्ऱु नी नाळै नाऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||இன்று நீ நாளை நான்||सन् १९८३||||||
|-
| [[इळमै कालङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||இளமை காலங்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[इळैय पिऱविकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||இளைய பிறவிகள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[उण्मैकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||உண்மைகள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[उयिरुळ्ळवरै उषा (सन् १९८३या संकिपा)]]||உயிருள்ளவரை உஷா||सन् १९८३||||||
|-
| [[उऱङ्कात निऩैवुकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||உறங்காத நினைவுகள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[उरुवङ्कळ् माऱलाम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||உருவங்கள் மாறலாம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[ऎङ्कळलालुम् मुटियुम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||எங்களலாலும் முடியும்||सन् १९८३||||||
|-
| [[ऎऩ् आचै उऩ्ऩोटुताऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||என் ஆசை உன்னோடுதான்||सन् १९८३||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩै पार् ऎऩ् अऴकै पार् (सन् १९८३या संकिपा)]]||என்னை பார் என் அழகை பார்||सन् १९८३||||||
|-
| [[ऒप्पन्तम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||ஒப்பந்தம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[ऒरु इन्तिय कऩवु (सन् १९८३या संकिपा)]]||ஒரு இந்திய கனவு||सन् १९८३||||||
|-
| [[ऒरु ओटै नतियाकिऱतु (सन् १९८३या संकिपा)]]||ஒரு ஓடை நதியாகிறது||सन् १९८३||||||
|-
| [[ऒरु कै पार्प्पोम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||ஒரு கை பார்ப்போம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[ऒरु पुल्लाङ्कुऴल् अटुप्पूतुकिऱतु (सन् १९८३या संकिपा)]]||ஒரு புல்லாங்குழல் அடுப்பூதுகிறது||सन् १९८३||||||
|-
| [[कचप्पुम् इऩिप्पुम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||கசப்பும் இனிப்பும்||सन् १९८३||||||
|-
| [[कण् चिवन्ताल् मण् चिवक्कुम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||கண் சிவந்தால் மண் சிவக்கும்||सन् १९८३||||||
|-
| [[कळ् वटियुम् पूक्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||கள் வடியும் பூக்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[कामऩ् पण्टिकै (सन् १९८३या संकिपा)]]||காமன் பண்டிகை||सन् १९८३||||||
|-
| [[काष्मीर् कातलि (सन् १९८३या संकिपा)]]||காஷ்மீர் காதலி||सन् १९८३||||||
|-
| [[किरामत्तु किळिकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||கிராமத்து கிளிகள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[कैवरिचै (सन् १९८३या संकिपा)]]||கைவரிசை||सन् १९८३||||||
|-
| [[कॊक्करको (सन् १९८३या संकिपा)]]||கொக்கரகோ||सन् १९८३||||||
|-
| [[चट्टत्तुक्कु ऒरु चवाल् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சட்டத்துக்கு ஒரு சவால்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चट्टम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சட்டம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चन्तिप्पु (सन् १९८३या संकिपा)]]||சந்திப்பு||सन् १९८३||||||
|-
| [[चम्चारम् ऎऩ्पतु वीणै (सन् १९८३या संकिपा)]]||சம்சாரம் என்பது வீணை||सन् १९८३||||||
|-
| [[चरणालयम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சரணாலயம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चष्टिविरतम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சஷ்டிவிரதம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चाट्चि (सन् १९८३या संकिपा)]]||சாட்சி||सन् १९८३||||||
|-
| [[चाट्टै इल्लात पम्परम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சாட்டை இல்லாத பம்பரம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चिल्क् चिल्क् चिल्क् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சில்க் சில்க் சில்க்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चिवप्पु चीरियऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சிவப்பு சீரியன்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चीरुम् चिङ्कङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சீரும் சிங்கங்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चुप मुकूर्त्तम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||சுப முகூர்த்தம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[चुमङ्कलि (सन् १९८३या संकिपा)]]||சுமங்கலி||सन् १९८३||||||
|-
| [[चूरक्कोट्टै चिङ्कक्कुट्टि (सन् १९८३या संकिपा)]]||சூரக்கோட்டை சிங்கக்குட்டி||सन् १९८३||||||
|-
| [[चूरप्पुलि (सन् १९८३या संकिपा)]]||சூரப்புலி||सन् १९८३||||||
|-
| [[जोति (सन् १९८३या संकिपा)]]||ஜோதி||सन् १९८३||||||
|-
| [[टौरि कल्याणम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||டௌரி கல்யாணம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[तङ्क मकऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||தங்க மகன்||सन् १९८३||||||
|-
| [[तङ्कैकोर् कीतम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||தங்கைகோர் கீதம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[तण्टिक्कप्पट्ट नियाजङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||தண்டிக்கப்பட்ட நியாஜங்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[तम्पतिकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||தம்பதிகள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[ताय् वीटु (सन् १९८३या संकिपा)]]||தாய் வீடு||सन् १९८३||||||
|-
| [[तुटिक्कुम् करङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||துடிக்கும் கரங்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[तूङ्कात कण्णिऩ्ऱु ऒऩ्ऱु (सन् १९८३या संकिपा)]]||தூங்காத கண்ணின்று ஒன்று||सन् १९८३||||||
|-
| [[तूङ्काते तम्पि तूङ्काते (सन् १९८३या संकिपा)]]||தூங்காதே தம்பி தூங்காதே||सन् १९८३||||||
|-
| [[तूरम् अतिकमिल्लै (सन् १९८३या संकिपा)]]||தூரம் அதிகமில்லை||सन् १९८३||||||
|-
| [[तोटि राकम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||தோடி ராகம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[नाऩ् उऩ्ऩॆ निऩैच्चेऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||நான் உன்னெ நினைச்சேன்||सन् १९८३||||||
|-
| [[नाऩ् चूटिय मलर् (सन् १९८३या संकिपा)]]||நான் சூடிய மலர்||सन् १९८३||||||
|-
| [[नालु पेरुक्कु नऩ्ऱि (सन् १९८३या संकिपा)]]||நாலு பேருக்கு நன்றி||सन् १९८३||||||
|-
| [[नीतिपति (सन् १९८३या संकिपा)]]||நீதிபதி||सन् १९८३||||||
|-
| [[नीऱुपूत्त नॆरुप्पु (सन् १९८३या संकिपा)]]||நீறுபூத்த நெருப்பு||सन् १९८३||||||
|-
| [[नॆञ्चमॆल्लाम् नीये (सन् १९८३या संकिपा)]]||நெஞ்சமெல்லாம் நீயே||सन् १९८३||||||
|-
| [[नॆञ्चोटु नॆञ्चम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||நெஞ்சோடு நெஞ்சம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[पकवतिपुरम् रयिल्वेकेट् (सन् १९८३या संकिपा)]]||பகவதிபுரம் ரயில்வேகேட்||सन् १९८३||||||
|-
| [[पक्त तुरुवमार्क्कण्टेयऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||பக்த துருவமார்க்கண்டேயன்||सन् १९८३||||||
|-
| [[पायुम् पुलि (सन् १९८३या संकिपा)]]||பாயும் புலி||सन् १९८३||||||
|-
| [[पिरम्मचारिकळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||பிரம்மசாரிகள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[पुत्तिचालिप् पैत्तियङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||புத்திசாலிப் பைத்தியங்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[पॆण्मैयिऩ् उण्मै (सन् १९८३या संकिपा)]]||பெண்மையின் உண்மை||सन् १९८३||||||
|-
| [[पॊय्क्काल् कुतिरै (सन् १९८३या संकिपा)]]||பொய்க்கால் குதிரை||सन् १९८३||||||
|-
| [[पोलीस् पोलीस् (सन् १९८३या संकिपा)]]||போலீஸ் போலீஸ்||सन् १९८३||||||
|-
| [[मण्वाचऩै (सन् १९८३या संकिपा)]]||மண்வாசனை||सन् १९८३||||||
|-
| [[मऩैवि चॊल्ले मन्तिरम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||மனைவி சொல்லே மந்திரம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[मलैयूर् मम्पट्टियाऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||மலையூர் மம்பட்டியான்||सन् १९८३||||||
|-
| [[माऱुपट्ट्ट कोणङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||மாறுபட்ட்ட கோணங்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[मिरुतङ्क चक्करवर्त्ति (सन् १९८३या संकिपा)]]||மிருதங்க சக்கரவர்த்தி||सन् १९८३||||||
|-
| [[मुत्तु ऎङ्कळ् चॊत्तु (सन् १९८३या संकिपा)]]||முத்து எங்கள் சொத்து||सन् १९८३||||||
|-
| [[मुन्ताऩै मुटिच्चु (सन् १९८३या संकिपा)]]||முந்தானை முடிச்சு||सन् १९८३||||||
|-
| [[मूऩ्ऱाम् पिऱै (सन् १९८३या संकिपा)]]||மூன்றாம் பிறை||सन् १९८३||||||
|-
| [[मॆल्ल पेचुङ्कळ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||மெல்ல பேசுங்கள்||सन् १९८३||||||
|-
| [[यामिरुक्क पयमेऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||யாமிருக்க பயமேன்||सन् १९८३||||||
|-
| [[युकतर्मम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||யுகதர்மம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[युत्त काण्टम् (सन् १९८३या संकिपा)]]||யுத்த காண்டம்||सन् १९८३||||||
|-
| [[रत्तकाट्टेरियिऩ् मर्म माळिकै (सन् १९८३या संकिपा)]]||ரத்தகாட்டேரியின் மர்ம மாளிகை||सन् १९८३||||||
|-
| [[राकङ्कळ् माऱुवतिल्लै (सन् १९८३या संकिपा)]]||ராகங்கள் மாறுவதில்லை||सन् १९८३||||||
|-
| [[वळर्त्तकटा (सन् १९८३या संकिपा)]]||வளர்த்தகடா||सन् १९८३||||||
|-
| [[विलियऩूर् माता (सन् १९८३या संकिपा)]]||விலியனூர் மாதா||सन् १९८३||||||
|-
| [[वीट्टिले रामऩ् वॆळियिले किरुष्णऩ् (सन् १९८३या संकिपा)]]||வீட்டிலே ராமன் வெளியிலே கிருஷ்ணன்||सन् १९८३||||||
|-
| [[वॆळ्ळै रोजा (सन् १९८३या संकिपा)]]||வெள்ளை ரோஜா||सन् १९८३||||||
|-
| [[२४ मणि नेरम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||௨௪ மணி நேரம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[अच्चमिल्लै अच्चमिल्लै (सन् १९८४या संकिपा)]]||அச்சமில்லை அச்சமில்லை||सन् १९८४||||||
|-
| [[अन्त उऱवुक्कु चाट्चि (सन् १९८४या संकिपा)]]||அந்த உறவுக்கு சாட்சி||सन् १९८४||||||
|-
| [[अन्त जूऩ् पतिऩाऱाम् नाळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||அந்த ஜூன் பதினாறாம் நாள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[अऩ्पुळ्ळ मलरे (सन् १९८४या संकिपा)]]||அன்புள்ள மலரே||सन् १९८४||||||
|-
| [[अऩ्पुळ्ळ रजिऩिकान्त् (सन् १९८४या संकिपा)]]||அன்புள்ள ரஜினிகாந்த்||सन् १९८४||||||
|-
| [[अऩ्पे ओटिवा (सन् १९८४या संकिपा)]]||அன்பே ஓடிவா||सन् १९८४||||||
|-
| [[अम्पिकै नेरिल् वन्ताळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||அம்பிகை நேரில் வந்தாள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[अम्मा इरुक्का (सन् १९८४या संकिपा)]]||அம்மா இருக்கா||सन् १९८४||||||
|-
| [[अऴकु (सन् १९८४या संकिपा)]]||அழகு||सन् १९८४||||||
|-
| [[आत्तोर आत्ता (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஆத்தோர ஆத்தா||सन् १९८४||||||
|-
| [[आयिरम् कैकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஆயிரம் கைகள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[आलय तीपम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஆலய தீபம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[इङ्केयुम् ऒरु कङ्कै (सन् १९८४या संकिपा)]]||இங்கேயும் ஒரு கங்கை||सन् १९८४||||||
|-
| [[इतु ऎङ्क पूमि (सन् १९८४या संकिपा)]]||இது எங்க பூமி||सन् १९८४||||||
|-
| [[इरुमेतैकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||இருமேதைகள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[उङ्क वीट्टु पिळ्ळै (सन् १९८४या संकिपा)]]||உங்க வீட்டு பிள்ளை||सन् १९८४||||||
|-
| [[उऩ्ऩै नाऩ् चन्तित्तेऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||உன்னை நான் சந்தித்தேன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[उऱवै कात्त किळि (सन् १९८४या संकिपा)]]||உறவை காத்த கிளி||सन् १९८४||||||
|-
| [[उळ्ळम् उरुकुतटि (सन् १९८४या संकिपा)]]||உள்ளம் உருகுதடி||सन् १९८४||||||
|-
| [[ऊमै जऩङ्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஊமை ஜனங்கள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[ऊरुक्कु उपतेचम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஊருக்கு உபதேசம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[ऎऩक्कुळ् ऒरुवऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||எனக்குள் ஒருவன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[ऎऴुतात चट्टङ्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||எழுதாத சட்டங்கள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[एतो मोकम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஏதோ மோகம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[ओ माऩे माऩे (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஓ மானே மானே||सन् १९८४||||||
|-
| [[ओचै (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஓசை||सन् १९८४||||||
|-
| [[कटमै (सन् १९८४या संकिपा)]]||கடமை||सन् १९८४||||||
|-
| [[कल्याण कऩवुकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||கல்யாண கனவுகள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[कातुल पू (सन् १९८४या संकिपा)]]||காதுல பூ||सन् १९८४||||||
|-
| [[कावल् कैतिकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||காவல் கைதிகள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[कुटुम्पम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||குடும்பம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[कुयिले कुयिले (सन् १९८४या संकिपा)]]||குயிலே குயிலே||सन् १९८४||||||
|-
| [[कुऴन्तै एचु (सन् १९८४या संकिपा)]]||குழந்தை ஏசு||सन् १९८४||||||
|-
| [[कुवा कुवा वात्तुक्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||குவா குவா வாத்துக்கள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[कै कॊटुक्कुम् कै (सन् १९८४या संकिपा)]]||கை கொடுக்கும் கை||सन् १९८४||||||
|-
| [[कैराचिक्कारऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||கைராசிக்காரன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[कॊम्पेऱिमूक्कऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||கொம்பேறிமூக்கன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[चङ्कनातम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||சங்கநாதம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[चङ्करि (सन् १९८४या संकिपा)]]||சங்கரி||सन् १९८४||||||
|-
| [[चट्टत्तै तिरुत्तुङ्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||சட்டத்தை திருத்துங்கள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[चत्तियम् नीये (सन् १९८४या संकिपा)]]||சத்தியம் நீயே||सन् १९८४||||||
|-
| [[चरित्तिर नायकऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||சரித்திர நாயகன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[चान्ति मुकूर्त्तम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||சாந்தி முகூர்த்தம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[चिम्म चॊप्पणम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||சிம்ம சொப்பணம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[चिरञ्चीवि (सन् १९८४या संकिपा)]]||சிரஞ்சீவி||सन् १९८४||||||
|-
| [[चिऱै (सन् १९८४या संकिपा)]]||சிறை||सन् १९८४||||||
|-
| [[चुक्रतिचै (सन् १९८४या संकिपा)]]||சுக்ரதிசை||सन् १९८४||||||
|-
| [[चुमङ्कलिक्कोलम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||சுமங்கலிக்கோலம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[जऩवरि १ (सन् १९८४या संकिपा)]]||ஜனவரி ௧||सन् १९८४||||||
|-
| [[तङ्कक्कोप्पै (सन् १९८४या संकिपा)]]||தங்கக்கோப்பை||सन् १९८४||||||
|-
| [[तङ्कमटि तङ्कम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||தங்கமடி தங்கம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[तम्पिक्कु ऎन्त ऊरु (सन् १९८४या संकिपा)]]||தம்பிக்கு எந்த ஊரு||सन् १९८४||||||
|-
| [[तराचु (सन् १९८४या संकिपा)]]||தராசு||सन् १९८४||||||
|-
| [[तर्मकर्त्ता (सन् १९८४या संकिपा)]]||தர்மகர்த்தா||सन् १९८४||||||
|-
| [[तलैयणै मन्तिरम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||தலையணை மந்திரம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[तावणिक् कऩवुकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||தாவணிக் கனவுகள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[तिरुट्टु राजाक्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||திருட்டு ராஜாக்கள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[तिरुप्पम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||திருப்பம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[तीर्प्पु ऎऩ् कैयिल् (सन् १९८४या संकिपा)]]||தீர்ப்பு என் கையில்||सन् १९८४||||||
|-
| [[तेऩ् कूटु (सन् १९८४या संकिपा)]]||தேன் கூடு||सन् १९८४||||||
|-
| [[तेऩ् चिट्टुकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||தேன் சிட்டுகள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[तेवि चिऱी तेवि (सन् १९८४या संकिपा)]]||தேவி சிறீ தேவி||सन् १९८४||||||
|-
| [[नऩ्ऱि (सन् १९८४या संकिपा)]]||நன்றி||सन् १९८४||||||
|-
| [[नलम् नलमऱिय आवल् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நலம் நலமறிய ஆவல்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नल्ल नाळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நல்ல நாள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नल्लवऩुक्कु नल्लवऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நல்லவனுக்கு நல்லவன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नाणयम् इल्लात नाणयम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நாணயம் இல்லாத நாணயம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नाऩ् पाटुम् पाटल् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நான் பாடும் பாடல்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नाऩ् मकाऩ् अल्ल (सन् १९८४या संकिपा)]]||நான் மகான் அல்ல||सन् १९८४||||||
|-
| [[नाळै उऩतु नाळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நாளை உனது நாள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[निच्चयम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நிச்சயம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[निऩैवुकळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நினைவுகள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नियायम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நியாயம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नियायम् केट्किऱेऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நியாயம் கேட்கிறேன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[निरपराति (सन् १९८४या संकिपा)]]||நிரபராதி||सन् १९८४||||||
|-
| [[निलवु चुटुवतिल्लै (सन् १९८४या संकिपा)]]||நிலவு சுடுவதில்லை||सन् १९८४||||||
|-
| [[नी तॊटुम्पोतु (सन् १९८४या संकिपा)]]||நீ தொடும்போது||सन् १९८४||||||
|-
| [[नीङ्कळ् केट्टवै (सन् १९८४या संकिपा)]]||நீங்கள் கேட்டவை||सन् १९८४||||||
|-
| [[नीतिक्कु ऒरु पॆण् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நீதிக்கு ஒரு பெண்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नूऱावतु नाळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நூறாவது நாள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नॆञ्चत्तै अळ्ळित्ता (सन् १९८४या संकिपा)]]||நெஞ்சத்தை அள்ளித்தா||सन् १९८४||||||
|-
| [[नॆरुप्पुक्कुळ् ईरम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நெருப்புக்குள் ஈரம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[नेरम् नल्ल नेरम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||நேரம் நல்ல நேரம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[पिरियमुटऩ् पिरपु (सन् १९८४या संकिपा)]]||பிரியமுடன் பிரபு||सन् १९८४||||||
|-
| [[पिळ्ळैयार् (सन् १९८४या संकिपा)]]||பிள்ளையார்||सन् १९८४||||||
|-
| [[पुतिय चङ्कमम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||புதிய சங்கமம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[पुतियवऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||புதியவன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[पुतुमैप्पॆण् (सन् १९८४या संकिपा)]]||புதுமைப்பெண்||सन् १९८४||||||
|-
| [[पुयल् कटन्त पूमि (सन् १९८४या संकिपा)]]||புயல் கடந்த பூமி||सन् १९८४||||||
|-
| [[पूविलङ्कु (सन् १९८४या संकिपा)]]||பூவிலங்கு||सन् १९८४||||||
|-
| [[पेय् वीटु (सन् १९८४या संकिपा)]]||பேய் வீடு||सन् १९८४||||||
|-
| [[पॊण्णु पिटिच्चिरुक्कु (सन् १९८४या संकिपा)]]||பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு||सन् १९८४||||||
|-
| [[पॊऴुतु विटिञ्चाच्चु (सन् १९८४या संकिपा)]]||பொழுது விடிஞ்சாச்சு||सन् १९८४||||||
|-
| [[मकुटि (सन् १९८४या संकिपा)]]||மகுடி||सन् १९८४||||||
|-
| [[मण्चोरु (सन् १९८४या संकिपा)]]||மண்சோரு||सन् १९८४||||||
|-
| [[मतुरै चूरऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||மதுரை சூரன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[मऩ्मत राजाक्कळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||மன்மத ராஜாக்கள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[मामऩ् मच्चाऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||மாமன் மச்சான்||सन् १९८४||||||
|-
| [[माऱ्ऱाऩ् तोट्टत्तु मल्लिकै (सन् १९८४या संकिपा)]]||மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை||सन् १९८४||||||
|-
| [[मुटिवल्ल आरम्पम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||முடிவல்ல ஆரம்பம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[मॆट्रास् वात्तियार् (सन् १९८४या संकिपा)]]||மெட்ராஸ் வாத்தியார்||सन् १९८४||||||
|-
| [[राजतन्तिरम् (सन् १९८४या संकिपा)]]||ராஜதந்திரம்||सन् १९८४||||||
|-
| [[राजा वीट्टु कण्णुक्कुट्टि (सन् १९८४या संकिपा)]]||ராஜா வீட்டு கண்ணுக்குட்டி||सन् १९८४||||||
|-
| [[रुचि (सन् १९८४या संकिपा)]]||ருசி||सन् १९८४||||||
|-
| [[वम्च विळक्कु (सन् १९८४या संकिपा)]]||வம்ச விளக்கு||सन् १९८४||||||
|-
| [[वाङ्क माप्पिळ्ळै वाङ्क (सन् १९८४या संकिपा)]]||வாங்க மாப்பிள்ளை வாங்க||सन् १९८४||||||
|-
| [[वाय्च्चॊल्लिल् वीरऩटि (सन् १९८४या संकिपा)]]||வாய்ச்சொல்லில் வீரனடி||सन् १९८४||||||
|-
| [[वाय्प्पन्तल् (सन् १९८४या संकिपा)]]||வாய்ப்பந்தல்||सन् १९८४||||||
|-
| [[वाऴ्क्कै (सन् १९८४या संकिपा)]]||வாழ்க்கை||सन् १९८४||||||
|-
| [[विति (सन् १९८४या संकिपा)]]||விதி||सन् १९८४||||||
|-
| [[वीट्टुक्कु ऒरु कण्णकि (सन् १९८४या संकिपा)]]||வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணகி||सन् १९८४||||||
|-
| [[वॆळ्ळै पुऱा ऒऩ्ऱु (सन् १९८४या संकिपा)]]||வெள்ளை புறா ஒன்று||सन् १९८४||||||
|-
| [[वेङ्कैयिऩ् मैन्तऩ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||வேங்கையின் மைந்தன்||सन् १९८४||||||
|-
| [[वैतेकि कात्तिरुन्ताळ् (सन् १९८४या संकिपा)]]||வைதேகி காத்திருந்தாள்||सन् १९८४||||||
|-
| [[अटुत्तात्तु आल्पर्ट् (सन् १९८५या संकिपा)]]||அடுத்தாத்து ஆல்பர்ட்||सन् १९८५||||||
|-
| [[अन्त ऒरु निमिटम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||அந்த ஒரு நிமிடம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[अन्तस्तु (सन् १९८५या संकिपा)]]||அந்தஸ்து||सन् १९८५||||||
|-
| [[अऩ्ऩै पूमि (सन् १९८५या संकिपा)]]||அன்னை பூமி||सन् १९८५||||||
|-
| [[अऩ्पिऩ् मुकवरि (सन् १९८५या संकिपा)]]||அன்பின் முகவரி||सन् १९८५||||||
|-
| [[अमुतकाऩम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||அமுதகானம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[अम्मावुम् नीये अप्पावुम् नीये (सन् १९८५या संकिपा)]]||அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே||सन् १९८५||||||
|-
| [[अर्त्तमुळ्ळ आचैकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||அர்த்தமுள்ள ஆசைகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[अलैयोचै (सन् १९८५या संकिपा)]]||அலையோசை||सन् १९८५||||||
|-
| [[अवऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||அவன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[अवळ् चुमङ्कलिताऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||அவள் சுமங்கலிதான்||सन् १९८५||||||
|-
| [[आकायतामरैकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஆகாயதாமரைகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[आण्टवऩ् चॊत्तु (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஆண்டவன் சொத்து||सन् १९८५||||||
|-
| [[आण्पावम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஆண்பாவம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[आषा (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஆஷா||सन् १९८५||||||
|-
| [[इणन्त कोटुकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||இணந்த கோடுகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[इतयक्कोयिल् (सन् १९८५या संकिपा)]]||இதயக்கோயில்||सन् १९८५||||||
|-
| [[इतु ऎङ्कळ् राज्यम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||இது எங்கள் ராஜ்யம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[इरण्टु मऩम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||இரண்டு மனம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[इळङ्कऩ्ऱु (सन् १९८५या संकिपा)]]||இளங்கன்று||सन् १९८५||||||
|-
| [[इळमै (सन् १९८५या संकिपा)]]||இளமை||सन् १९८५||||||
|-
| [[ईट्टि (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஈட்டி||सन् १९८५||||||
|-
| [[उतयकीतम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||உதயகீதம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[उत्तमि (सन् १९८५या संकिपा)]]||உத்தமி||सन् १९८५||||||
|-
| [[उऩक्काक ऒरु रोजा (सन् १९८५या संकिपा)]]||உனக்காக ஒரு ரோஜா||सन् १९८५||||||
|-
| [[उऩ् कण्णिल् नीर् वऴिन्ताल् (सन् १९८५या संकिपा)]]||உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்||सन् १९८५||||||
|-
| [[उऩ्ऩै तेटि वरुवेऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||உன்னை தேடி வருவேன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[उऩ्ऩै विटमाट्टेऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||உன்னை விடமாட்டேன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[उयर्न्त उळ्ळम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||உயர்ந்த உள்ளம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[उरिमै (सन् १९८५या संकिपा)]]||உரிமை||सन् १९८५||||||
|-
| [[ऊञ्चलाटुम् उऱवुकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஊஞ்சலாடும் உறவுகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् कुरल् (सन् १९८५या संकिपा)]]||எங்கள் குரல்||सन् १९८५||||||
|-
| [[एमाऱ्ऱाते एमाऱाते (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே||सन् १९८५||||||
|-
| [[ऒरु कैटियिऩ् टैरि (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஒரு கைடியின் டைரி||सन् १९८५||||||
|-
| [[ऒरु मलरिऩ् पयणम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஒரு மலரின் பயணம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कटिवाळम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||கடிவாளம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कऩ्ऩिराचि (सन् १९८५या संकिपा)]]||கன்னிராசி||सन् १९८५||||||
|-
| [[कऱुप्पु चट्टैक्कारऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||கறுப்பு சட்டைக்காரன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[करैयै तॊटात अलैकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||கரையை தொடாத அலைகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कऱ्पूरतीपम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||கற்பூரதீபம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कल्याण अकतिकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||கல்யாண அகதிகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कल्य्णम् ऒरु काल्कट्टु (सन् १९८५या संकिपा)]]||கல்ய்ணம் ஒரு கால்கட்டு||सन् १९८५||||||
|-
| [[काक्किचट्टै (सन् १९८५या संकिपा)]]||காக்கிசட்டை||सन् १९८५||||||
|-
| [[कावल् (सन् १९८५या संकिपा)]]||காவல்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कीताञ्चलि (सन् १९८५या संकिपा)]]||கீதாஞ்சலி||सन् १९८५||||||
|-
| [[कुङ्कुमच्चिमिऴ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||குங்குமச்சிமிழ்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कुऱ्ऱवाळिकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||குற்றவாளிகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कॆट्टिमेळम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||கெட்டிமேளம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[कॊलुचु (सन् १९८५या संकिपा)]]||கொலுசு||सन् १९८५||||||
|-
| [[चन्तोषकऩवुकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||சந்தோஷகனவுகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[चमयप्पुरत्ताळे चाट्चि (सन् १९८५या संकिपा)]]||சமயப்புரத்தாளே சாட்சி||सन् १९८५||||||
|-
| [[चमुताय चन्तैयिले (सन् १९८५या संकिपा)]]||சமுதாய சந்தையிலே||सन् १९८५||||||
|-
| [[चावि (सन् १९८५या संकिपा)]]||சாவி||सन् १९८५||||||
|-
| [[चिकप्पु निला (सन् १९८५या संकिपा)]]||சிகப்பு நிலா||सन् १९८५||||||
|-
| [[चिकप्पुक्किळि (सन् १९८५या संकिपा)]]||சிகப்புக்கிளி||सन् १९८५||||||
|-
| [[चितम्पर रकचियम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||சிதம்பர ரகசியம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[चित्तिरमे चित्तिरमे (सन् १९८५या संकिपा)]]||சித்திரமே சித்திரமே||सन् १९८५||||||
|-
| [[चिन्तुपैरवि (सन् १९८५या संकिपा)]]||சிந்துபைரவி||सन् १९८५||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ वीटु (सन् १९८५या संकिपा)]]||சின்ன வீடு||सन् १९८५||||||
|-
| [[चुकमाऩ राकङ्कळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||சுகமான ராகங்கள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[चॆयिऩ् जॆयपाल् (सन् १९८५या संकिपा)]]||செயின் ஜெயபால்||सन् १९८५||||||
|-
| [[चॆल्वि (सन् १९८५या संकिपा)]]||செல்வி||सन् १९८५||||||
|-
| [[चॊऩ्ऩा नम्पमाट्टीङ्क (सन् १९८५या संकिपा)]]||சொன்னா நம்பமாட்டீங்க||सन् १९८५||||||
|-
| [[जऩऩि (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஜனனி||सन् १९८५||||||
|-
| [[जप्पाऩिल् कल्याणरामऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஜப்பானில் கல்யாணராமன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[जाऩ्चि (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஜான்சி||सन् १९८५||||||
|-
| [[तङ्क मामा (सन् १९८५या संकिपा)]]||தங்க மாமா||सन् १९८५||||||
|-
| [[तण्टऩै (सन् १९८५या संकिपा)]]||தண்டனை||सन् १९८५||||||
|-
| [[तवम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||தவம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[तिऱमै (सन् १९८५या संकिपा)]]||திறமை||सन् १९८५||||||
|-
| [[तॆऩ्ऱले ऎऩ्ऩैत्तॊटु (सन् १९८५या संकिपा)]]||தென்றலே என்னைத்தொடு||सन् १९८५||||||
|-
| [[तॆऩ्ऱल् तॊटात मलर् (सन् १९८५या संकिपा)]]||தென்றல் தொடாத மலர்||सन् १९८५||||||
|-
| [[तॆय्वप्पिऱवि (सन् १९८५या संकिपा)]]||தெய்வப்பிறவி||सन् १९८५||||||
|-
| [[नल्लतम्पि (सन् १९८५या संकिपा)]]||நல்லதம்பி||सन् १९८५||||||
|-
| [[नवक्किरक नायकि (सन् १९८५या संकिपा)]]||நவக்கிரக நாயகி||सन् १९८५||||||
|-
| [[नाकम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||நாகம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[नाऩे राजा नाऩे मन्तिरि (सन् १९८५या संकिपा)]]||நானே ராஜா நானே மந்திரி||सन् १९८५||||||
|-
| [[नाऩ् उङ्कळ् रचिकऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||நான் உங்கள் ரசிகன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[नाऩ् चिकप्पु मऩितऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||நான் சிகப்பு மனிதன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[नाम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||நாம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[नाम् इरुवर् (सन् १९८५या संकिपा)]]||நாம் இருவர்||सन् १९८५||||||
|-
| [[नीतियिऩ् निऴल् (सन् १९८५या संकिपा)]]||நீதியின் நிழல்||सन् १९८५||||||
|-
| [[नीतियिऩ् मऱुपक्कम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||நீதியின் மறுபக்கம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[नेर्मै (सन् १९८५या संकिपा)]]||நேர்மை||सन् १९८५||||||
|-
| [[पकल् निलवु (सन् १९८५या संकिपा)]]||பகல் நிலவு||सन् १९८५||||||
|-
| [[पटिक्कात पण्णैयार् (सन् १९८५या संकिपा)]]||படிக்காத பண்ணையார்||सन् १९८५||||||
|-
| [[पटिक्कातवऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||படிக்காதவன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[पट्टुच्चेलै (सन् १९८५या संकिपा)]]||பட்டுச்சேலை||सन् १९८५||||||
|-
| [[पणम् पत्तुम् चॆय्युम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||பணம் பத்தும் செய்யும்||सन् १९८५||||||
|-
| [[पन्तम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||பந்தம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[पाटुम् वाऩम्पाटि (सन् १९८५या संकिपा)]]||பாடும் வானம்பாடி||सन् १९८५||||||
|-
| [[पार्त्त ञापकम् इल्लैयो (सन् १९८५या संकिपा)]]||பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ||सन् १९८५||||||
|-
| [[पिरेमपाचम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||பிரேமபாசம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[पिळ्ळैनिला (सन् १९८५या संकिपा)]]||பிள்ளைநிலா||सन् १९८५||||||
|-
| [[पुतिय चकाप्तम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||புதிய சகாப்தம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[पुतिय तीर्प्पु (सन् १९८५या संकिपा)]]||புதிய தீர்ப்பு||सन् १९८५||||||
|-
| [[पुतुयुकम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||புதுயுகம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[पूवे पूच्चूटवा (सन् १९८५या संकिपा)]]||பூவே பூச்சூடவா||सन् १९८५||||||
|-
| [[पॆरुमै (सन् १९८५या संकिपा)]]||பெருமை||सन् १९८५||||||
|-
| [[पॊरुत्तम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||பொருத்தம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[पौर्णमि अलैकळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||பௌர்ணமி அலைகள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[मङ्कम्मा चपतम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||மங்கம்மா சபதம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[मण्णुक्केत्त पॊण्णु (सन् १९८५या संकिपा)]]||மண்ணுக்கேத்த பொண்ணு||सन् १९८५||||||
|-
| [[मरुतणि (सन् १९८५या संकिपा)]]||மருதணி||सन् १९८५||||||
|-
| [[मीण्टुम् ऒरु कातल् कतै (सन् १९८५या संकिपा)]]||மீண்டும் ஒரு காதல் கதை||सन् १९८५||||||
|-
| [[मीण्टुम् पराचक्ति (सन् १९८५या संकिपा)]]||மீண்டும் பராசக்தி||सन् १९८५||||||
|-
| [[मुतल् मरियातै (सन् १९८५या संकिपा)]]||முதல் மரியாதை||सन् १९८५||||||
|-
| [[मूक्कणाङ्कयिऱु (सन् १९८५या संकिपा)]]||மூக்கணாங்கயிறு||सन् १९८५||||||
|-
| [[मेल्मरुवत्तूर् आतिपराचक्ति (सन् १९८५या संकिपा)]]||மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி||सन् १९८५||||||
|-
| [[यारो अऴैक्किऱार्कळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||யாரோ அழைக்கிறார்கள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[यार् (सन् १९८५या संकिपा)]]||யார்||सन् १९८५||||||
|-
| [[राकवेन्तिरर् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ராகவேந்திரர்||सन् १९८५||||||
|-
| [[राजकोपुरम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ராஜகோபுரம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[राजरिषि (सन् १९८५या संकिपा)]]||ராஜரிஷி||सन् १९८५||||||
|-
| [[राजा युवराजा (सन् १९८५या संकिपा)]]||ராஜா யுவராஜா||सन् १९८५||||||
|-
| [[राजात्ति रोजाक्किळि (सन् १९८५या संकिपा)]]||ராஜாத்தி ரோஜாக்கிளி||सन् १९८५||||||
|-
| [[रामऩ् चिऱी रामऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ராமன் சிறீ ராமன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[विलाङ्कु मीऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||விலாங்கு மீன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[विस्वऩातऩ् वेलै वेणुम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||விஸ்வனாதன் வேலை வேணும்||सन् १९८५||||||
|-
| [[वीट्टुक्कारि (सन् १९८५या संकिपा)]]||வீட்டுக்காரி||सन् १९८५||||||
|-
| [[वीरऩ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||வீரன்||सन् १९८५||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱिक्कऩि (सन् १९८५या संकिपा)]]||வெற்றிக்கனி||सन् १९८५||||||
|-
| [[वॆळ्ळै मऩचु (सन् १९८५या संकिपा)]]||வெள்ளை மனசு||सन् १९८५||||||
|-
| [[वेलि (सन् १९८५या संकिपा)]]||வேலி||सन् १९८५||||||
|-
| [[वेषम् (सन् १९८५या संकिपा)]]||வேஷம்||सन् १९८५||||||
|-
| [[हलो यार् पेचऱतु (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஹலோ யார் பேசறது||सन् १९८५||||||
|-
| [[हेमाविऩ् कातलर्कळ् (सन् १९८५या संकिपा)]]||ஹேமாவின் காதலர்கள்||सन् १९८५||||||
|-
| [[अटुत्त वीटु (सन् १९८६या संकिपा)]]||அடுத்த வீடு||सन् १९८६||||||
|-
| [[अऩ्ऩै ऎऩ् तॆय्वम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||அன்னை என் தெய்வம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[अम्मऩ् कोयिल् किऴक्काले (सन् १९८६या संकिपा)]]||அம்மன் கோயில் கிழக்காலே||सन् १९८६||||||
|-
| [[अऱुवटैनाळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||அறுவடைநாள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[अवऩैच् चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९८६या संकिपा)]]||அவனைச் சொல்லி குற்றமில்லை||सन् १९८६||||||
|-
| [[आऩन्तक्कण्णीर् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஆனந்தக்கண்ணீர்||सन् १९८६||||||
|-
| [[आप्रिक्काविल् अप्पु (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஆப்ரிக்காவில் அப்பு||सन् १९८६||||||
|-
| [[आयिरम् कण्णुटैयाऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஆயிரம் கண்ணுடையான்||सन् १९८६||||||
|-
| [[आयिरम् पूक्कळ् मलरट्टुम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும்||सन् १९८६||||||
|-
| [[इचै पाटुम् तॆऩ्ऱल् (सन् १९८६या संकिपा)]]||இசை பாடும் தென்றல்||सन् १९८६||||||
|-
| [[इरवु पूङ्का (सन् १९८६या संकिपा)]]||இரவு பூங்கா||सन् १९८६||||||
|-
| [[उऩक्काकवे वाऴ्किऱेऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||உனக்காகவே வாழ்கிறேன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[उऩ्ऩिटत्तिल् नाऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||உன்னிடத்தில் நான்||सन् १९८६||||||
|-
| [[उऩ्ऩै ऒऩ्ऱु केट्पेऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||உன்னை ஒன்று கேட்பேன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[उयिरे उऩक्काक (सन् १९८६या संकिपा)]]||உயிரே உனக்காக||सन् १९८६||||||
|-
| [[ऊमै विऴिकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஊமை விழிகள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् ताय्क्कुलमे वरुक (सन् १९८६या संकिपा)]]||எங்கள் தாய்க்குலமே வருக||सन् १९८६||||||
|-
| [[ऎऩक्कु नाऩे नीतिपति (सन् १९८६या संकिपा)]]||எனக்கு நானே நீதிபதி||सन् १९८६||||||
|-
| [[ऎऩ् चपतम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||என் சபதம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[ऎऩ्ऱावतु ऒरु नाळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||என்றாவது ஒரு நாள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[ऒरु इऩिय उतयम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஒரு இனிய உதயம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[ऒरु मऩितऩ् ऒरु मऩैवि (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஒரு மனிதன் ஒரு மனைவி||सन् १९८६||||||
|-
| [[ओटङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஓடங்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[कटलोर कवितैकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||கடலோர கவிதைகள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[कटैक्कण् (सन् १९८६या संकिपा)]]||கடைக்கண்||सन् १९८६||||||
|-
| [[कण्णत् तॊऱक्कणुम् चामि (सन् १९८६या संकिपा)]]||கண்ணத் தொறக்கணும் சாமி||सन् १९८६||||||
|-
| [[कण्णुक्कु मै ऎऴुतु (सन् १९८६या संकिपा)]]||கண்ணுக்கு மை எழுது||सन् १९८६||||||
|-
| [[कण्णे कऩियमुते (सन् १९८६या संकिपा)]]||கண்ணே கனியமுதே||सन् १९८६||||||
|-
| [[कण्मणिये पेचु (सन् १९८६या संकिपा)]]||கண்மணியே பேசு||सन् १९८६||||||
|-
| [[करिमेटु करिवायऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||கரிமேடு கரிவாயன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[काकित ओटम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||காகித ஓடம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[कालमॆल्लाम् उऩ् मटियिल् (सन् १९८६या संकिपा)]]||காலமெல்லாம் உன் மடியில்||सन् १९८६||||||
|-
| [[कुङ्कुमप् पॊट्टु (सन् १९८६या संकिपा)]]||குங்குமப் பொட்டு||सन् १९८६||||||
|-
| [[कुळिर्काल मेकङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||குளிர்கால மேகங்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[कैतियिऩ् तीर्प्पु (सन् १९८६या संकिपा)]]||கைதியின் தீர்ப்பு||सन् १९८६||||||
|-
| [[कोटै मऴै (सन् १९८६या संकिपा)]]||கோடை மழை||सन् १९८६||||||
|-
| [[कोयिल् याऩै (सन् १९८६या संकिपा)]]||கோயில் யானை||सन् १९८६||||||
|-
| [[चम्चारम् अतु मिऩ्चारम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||சம்சாரம் அது மின்சாரம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[चर्वम् चक्ति मयम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||சர்வம் சக்தி மயம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[चिऩिमा चिऩिमा (सन् १९८६या संकिपा)]]||சினிமா சினிமா||सन् १९८६||||||
|-
| [[चिवप्पु मलर्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||சிவப்பு மலர்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[चॆल्वाक्कु (सन् १९८६या संकिपा)]]||செல்வாக்கு||सन् १९८६||||||
|-
| [[चोऱु (सन् १९८६या संकिपा)]]||சோறு||सन् १९८६||||||
|-
| [[चोलैप् पुष्पङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||சோலைப் புஷ்பங்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[जिकु जिकु रयिल् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஜிகு ஜிகு ரயில்||सन् १९८६||||||
|-
| [[जीव नति (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஜீவ நதி||सन् १९८६||||||
|-
| [[जोति मलर् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ஜோதி மலர்||सन् १९८६||||||
|-
| [[टिचम्पर् पूक्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||டிசம்பர் பூக்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[तर्म तेवतै (सन् १९८६या संकिपा)]]||தர்ம தேவதை||सन् १९८६||||||
|-
| [[तर्म पत्तिऩि (सन् १९८६या संकिपा)]]||தர்ம பத்தினி||सन् १९८६||||||
|-
| [[तर्मम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||தர்மம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[तलैयाट्टि पॊम्मैकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||தலையாட்டி பொம்மைகள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[तऴुवात कैकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||தழுவாத கைகள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[ताय्क्कु ऒरु तालाट्टु (सन् १९८६या संकिपा)]]||தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு||सन् १९८६||||||
|-
| [[तॊटरुम् उऱवु (सन् १९८६या संकिपा)]]||தொடரும் உறவு||सन् १९८६||||||
|-
| [[नट्पु (सन् १९८६या संकिपा)]]||நட்பு||सन् १९८६||||||
|-
| [[नम्पिऩार् कॆटुवतिल्लै (सन् १९८६या संकिपा)]]||நம்பினார் கெடுவதில்லை||सन् १९८६||||||
|-
| [[नम्म ऊरु नल्ल ऊरु (सन् १९८६या संकिपा)]]||நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு||सन् १९८६||||||
|-
| [[नाऩुम् ऒरु तॊऴिलाळि (सन् १९८६या संकिपा)]]||நானும் ஒரு தொழிலாளி||सन् १९८६||||||
|-
| [[नाऩ् अटिमै इल्लै (सन् १९८६या संकिपा)]]||நான் அடிமை இல்லை||सन् १९८६||||||
|-
| [[नाळॆल्लाम् पौर्णमि (सन् १९८६या संकिपा)]]||நாளெல்லாம் பௌர்ணமி||सन् १९८६||||||
|-
| [[निलवे मलरे (सन् १९८६या संकिपा)]]||நிலவே மலரே||सन् १९८६||||||
|-
| [[नी ताऩा अन्तक्कुयिल् (सन् १९८६या संकिपा)]]||நீ தானா அந்தக்குயில்||सन् १९८६||||||
|-
| [[पटिक्कात पाटम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||படிக்காத பாடம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[पतिल् चॊल्वाळ् पत्तिरकाळि (सन् १९८६या संकिपा)]]||பதில் சொல்வாள் பத்திரகாளி||सन् १९८६||||||
|-
| [[पऩ्ऩीर् नतिकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||பன்னீர் நதிகள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[पारु पारु पट्टिऩम् पारु (सन् १९८६या संकिपा)]]||பாரு பாரு பட்டினம் பாரு||सन् १९८६||||||
|-
| [[पालैवऩ रोजाक्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||பாலைவன ரோஜாக்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[पिऱन्तेऩ् वळर्न्तेऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||பிறந்தேன் வளர்ந்தேன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[पुतिय पूविति (सन् १९८६या संकिपा)]]||புதிய பூவிதி||सन् १९८६||||||
|-
| [[पुतिर् (सन् १९८६या संकिपा)]]||புதிர்||सन् १९८६||||||
|-
| [[पुऩ्ऩकै मऩ्ऩऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||புன்னகை மன்னன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[पूक्कळै पऱिक्कातीर्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||பூக்களை பறிக்காதீர்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[पॊय् मुकङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||பொய் முகங்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मका चक्ति मारियम्मऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மகா சக்தி மாரியம்மன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मच्चक्कारऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மச்சக்காரன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मण्णुक्कुळ् वैरम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மண்ணுக்குள் வைரம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मऩक्कणक्कु (सन् १९८६या संकिपा)]]||மனக்கணக்கு||सन् १९८६||||||
|-
| [[मऩितऩिऩ् मऱुपक्कम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மனிதனின் மறுபக்கம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मन्तिर पुऩ्ऩकै (सन् १९८६या संकिपा)]]||மந்திர புன்னகை||सन् १९८६||||||
|-
| [[मरकत वीणै (सन् १९८६या संकिपा)]]||மரகத வீணை||सन् १९८६||||||
|-
| [[मऱक्क माट्टेऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மறக்க மாட்டேன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मलरुम् निऩैवुकळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மலரும் நினைவுகள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[माट्टुक्कार मऩ्ऩारु (सन् १९८६या संकिपा)]]||மாட்டுக்கார மன்னாரு||सन् १९८६||||||
|-
| [[मामियार्कळ् जाक्किरतै (सन् १९८६या संकिपा)]]||மாமியார்கள் ஜாக்கிரதை||सन् १९८६||||||
|-
| [[मावीरऩ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மாவீரன்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मिस्टर् परत् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மிஸ்டர் பரத்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मीण्टुम् पल्लवि (सन् १९८६या संकिपा)]]||மீண்டும் பல்லவி||सन् १९८६||||||
|-
| [[मुतल् वचन्तम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||முதல் வசந்தம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मुरट्टुक्करङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||முரட்டுக்கரங்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मॆल्लत्तिऱन्ततु कतवु (सन् १९८६या संकिपा)]]||மெல்லத்திறந்தது கதவு||सन् १९८६||||||
|-
| [[मेल् मरुवत्तूर् अऱ्पुतङ्कळ् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மேல் மருவத்தூர் அற்புதங்கள்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मैतिलि ऎऩ्ऩै कातलि (सन् १९८६या संकिपा)]]||மைதிலி என்னை காதலி||सन् १९८६||||||
|-
| [[मौऩ राकम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||மௌன ராகம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[मौऩम् कलैकिऱतु (सन् १९८६या संकिपा)]]||மௌனம் கலைகிறது||सन् १९८६||||||
|-
| [[यारो ऎऴुतिय कवितै (सन् १९८६या संकिपा)]]||யாரோ எழுதிய கவிதை||सन् १९८६||||||
|-
| [[रकचियम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||ரகசியம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[रचिकऩ् ऒरु रचिकै (सन् १९८६या संकिपा)]]||ரசிகன் ஒரு ரசிகை||सन् १९८६||||||
|-
| [[राजा नी वाऴ्क (सन् १९८६या संकिपा)]]||ராஜா நீ வாழ்க||सन् १९८६||||||
|-
| [[रेवति (सन् १९८६या संकिपा)]]||ரேவதி||सन् १९८६||||||
|-
| [[लट्चुमि वन्ताच्चु (सन् १९८६या संकिपा)]]||லட்சுமி வந்தாச்சு||सन् १९८६||||||
|-
| [[वचन्त राकम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||வசந்த ராகம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[विटिञ्चा कल्याणम् (सन् १९८६या संकिपा)]]||விடிஞ்சா கல்யாணம்||सन् १९८६||||||
|-
| [[विटुतलै (सन् १९८६या संकिपा)]]||விடுதலை||सन् १९८६||||||
|-
| [[वेट्टै पुलि (सन् १९८६या संकिपा)]]||வேட்டை புலி||सन् १९८६||||||
|-
| [[अऩ्पुळ्ळ अप्पा (सन् १९८७या संकिपा)]]||அன்புள்ள அப்பா||सन् १९८७||||||
|-
| [[अरुळ् तरुम् जयप्पऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||அருள் தரும் ஜயப்பன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[आण्कळै नम्पाते (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஆண்களை நம்பாதே||सन् १९८७||||||
|-
| [[आऩन्त आरातऩै (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஆனந்த ஆராதனை||सन् १९८७||||||
|-
| [[आऩन्त् (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஆனந்த்||सन् १९८७||||||
|-
| [[आयुचु नूऱु (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஆயுசு நூறு||सन् १९८७||||||
|-
| [[आळप्पिऱन्तवऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஆளப்பிறந்தவன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[इतु ऒरु तॊटर्कतै (सन् १९८७या संकिपा)]]||இது ஒரு தொடர்கதை||सन् १९८७||||||
|-
| [[इऩि ऒरु चुतन्तिरम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||இனி ஒரு சுதந்திரம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[इऩिय उऱवु पूत्ततु (सन् १९८७या संकिपा)]]||இனிய உறவு பூத்தது||सन् १९८७||||||
|-
| [[इलङ्केस्वरऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||இலங்கேஸ்வரன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[इवर्कळ् इन्तियर्कळ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||இவர்கள் இந்தியர்கள்||सन् १९८७||||||
|-
| [[इवर्कळ् वरुङ्काल तूण्कळ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||இவர்கள் வருங்கால தூண்கள்||सन् १९८७||||||
|-
| [[इवळ् ऒरु पौर्णमि (सन् १९८७या संकिपा)]]||இவள் ஒரு பௌர்ணமி||सन् १९८७||||||
|-
| [[उऴवऩ् मकऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||உழவன் மகன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[उळ्ळम् कवर्न्त कळ्वऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||உள்ளம் கவர்ந்த கள்வன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऊर्क्कावलऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஊர்க்காவலன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऊर्क्कुरुवि (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஊர்க்குருவி||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऎङ्क ऊर् पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऎङ्क चिऩ्ऩ राचा (सन् १९८७या संकिपा)]]||எங்க சின்ன ராசா||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऎङ्क वीट्टु इरामायणम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||எங்க வீட்டு இராமாயணம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऎल्लैक्कोटु (सन् १९८७या संकिपा)]]||எல்லைக்கோடு||सन् १९८७||||||
|-
| [[एट्टिक्कु पोट्टि (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஏட்டிக்கு போட்டி||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऒऩ्ऱु ऎङ्कळ् जातिये (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஒன்று எங்கள் ஜாதியே||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऒरु तायिऩ् चपतम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஒரு தாயின் சபதம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[ऒरे इरत्तम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஒரே இரத்தம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[कटमै कण्णियम् कट्टुप्पाटु (सन् १९८७या संकिपा)]]||கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு||सन् १९८७||||||
|-
| [[कतैकतैयाम् कारणमाम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||கதைகதையாம் காரணமாம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[कल्याण कच्चेरि (सन् १९८७या संकिपा)]]||கல்யாண கச்சேரி||सन् १९८७||||||
|-
| [[कवितै पाट नेरमिल्लै (सन् १९८७या संकिपा)]]||கவிதை பாட நேரமில்லை||सन् १९८७||||||
|-
| [[काणि निलम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||காணி நிலம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[कातल् परिचु (सन् १९८७या संकिपा)]]||காதல் பரிசு||सन् १९८७||||||
|-
| [[कालम् माऱुतु (सन् १९८७या संकिपा)]]||காலம் மாறுது||सन् १९८७||||||
|-
| [[कावलऩ् अवऩ् कोवलऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||காவலன் அவன் கோவலன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[किरामत्तु कुयिल् (सन् १९८७या संकिपा)]]||கிராமத்து குயில்||सन् १९८७||||||
|-
| [[किरुष्णऩ् वन्ताऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||கிருஷ்ணன் வந்தான்||सन् १९८७||||||
|-
| [[किऴक्कु आप्पिरिक्काविल् षीला (सन् १९८७या संकिपा)]]||கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஷீலா||सन् १९८७||||||
|-
| [[कुटुम्पम् ऒरु कोविल् (सन् १९८७या संकिपा)]]||குடும்பம் ஒரு கோவில்||सन् १९८७||||||
|-
| [[कूट्टुप्पुऴुक्कळ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||கூட்டுப்புழுக்கள்||सन् १९८७||||||
|-
| [[कूलिक्कारऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||கூலிக்காரன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[चङ्कर् कुरु (सन् १९८७या संकिपा)]]||சங்கர் குரு||सन् १९८७||||||
|-
| [[चट्टम् ऒरु विळैयाट्टु (सन् १९८७या संकिपा)]]||சட்டம் ஒரு விளையாட்டு||सन् १९८७||||||
|-
| [[चिऩ्ऩक्कुयिल् पाटुतु (सन् १९८७या संकिपा)]]||சின்னக்குயில் பாடுது||सन् १९८७||||||
|-
| [[चिऩ्ऩत्तम्पि पॆरियतम्पि (सन् १९८७या संकिपा)]]||சின்னத்தம்பி பெரியதம்பி||सन् १९८७||||||
|-
| [[चिऩ्ऩप्पूवे मॆल्लप्पेचु (सन् १९८७या संकिपा)]]||சின்னப்பூவே மெல்லப்பேசு||सन् १९८७||||||
|-
| [[चिऱैप्पऱवै (सन् १९८७या संकिपा)]]||சிறைப்பறவை||सन् १९८७||||||
|-
| [[चॆल्लक्कुट्टि (सन् १९८७या संकिपा)]]||செல்லக்குட்டி||सन् १९८७||||||
|-
| [[चॊल्वतॆल्लाम् उण्मै (सन् १९८७या संकिपा)]]||சொல்வதெல்லாம் உண்மை||सन् १९८७||||||
|-
| [[जल्लिक्कट्टु (सन् १९८७या संकिपा)]]||ஜல்லிக்கட்டு||सन् १९८७||||||
|-
| [[तङ्कच्चि (सन् १९८७या संकिपा)]]||தங்கச்சி||सन् १९८७||||||
|-
| [[ताम्पत्यम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||தாம்பத்யம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[ताये नीये तुणै (सन् १९८७या संकिपा)]]||தாயே நீயே துணை||सन् १९८७||||||
|-
| [[तालिताऩम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||தாலிதானம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[तिरुमति ऒरु वॆकुमति (सन् १९८७या संकिपा)]]||திருமதி ஒரு வெகுமதி||सन् १९८७||||||
|-
| [[तीर्त्तक्करैयिऩिले (सन् १९८७या संकिपा)]]||தீர்த்தக்கரையினிலே||सन् १९८७||||||
|-
| [[तुळचि (सन् १९८७या संकिपा)]]||துளசி||सन् १९८७||||||
|-
| [[तूरत्तुप् पच्चै (सन् १९८७या संकिपा)]]||தூரத்துப் பச்சை||सन् १९८७||||||
|-
| [[नल्ल पाम्पु (सन् १९८७या संकिपा)]]||நல்ல பாம்பு||सन् १९८७||||||
|-
| [[नायकऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||நாயகன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[निऩैक्कत् तॆरिन्त मऩमे (सन् १९८७या संकिपा)]]||நினைக்கத் தெரிந்த மனமே||सन् १९८७||||||
|-
| [[निऩैवे ऒरु चङ्कीतम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||நினைவே ஒரு சங்கீதம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[निलावै कैयिले पुटिच्चेऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||நிலாவை கையிலே புடிச்சேன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[नीतिक्कु तण्टऩै (सन् १९८७या संकिपा)]]||நீதிக்கு தண்டனை||सन् १९८७||||||
|-
| [[नेरम् नल्लारुक्कु (सन् १९८७या संकिपा)]]||நேரம் நல்லாருக்கு||सन् १९८७||||||
|-
| [[परिचम् पोट्टाच्चु (सन् १९८७या संकिपा)]]||பரிசம் போட்டாச்சு||सन् १९८७||||||
|-
| [[परुवराकम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||பருவராகம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[पाचम् ऒरु वेषम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||பாசம் ஒரு வேஷம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[पाटु निलावे (सन् १९८७या संकिपा)]]||பாடு நிலாவே||सन् १९८७||||||
|-
| [[पुयल् पाटुम् पाट्टु (सन् १९८७या संकिपा)]]||புயல் பாடும் பாட்டு||सन् १९८७||||||
|-
| [[पू पूवा पूत्तिरुक्कु (सन् १९८७या संकिपा)]]||பூ பூவா பூத்திருக்கு||सन् १९८७||||||
|-
| [[पू मऴै पॊऴियितु (सन् १९८७या संकिपा)]]||பூ மழை பொழியிது||सन् १९८७||||||
|-
| [[पू विऴि वाचलिले (सन् १९८७या संकिपा)]]||பூ விழி வாசலிலே||सन् १९८७||||||
|-
| [[पूक्कळ् विटुम् तोतु (सन् १९८७या संकिपा)]]||பூக்கள் விடும் தோது||सन् १९८७||||||
|-
| [[पूवे इळम् पूवे (सन् १९८७या संकिपा)]]||பூவே இளம் பூவே||सन् १९८७||||||
|-
| [[पेचुम् पटम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||பேசும் படம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[पेर् चॊल्लुम् पिळ्ळै (सन् १९८७या संकिपा)]]||பேர் சொல்லும் பிள்ளை||सन् १९८७||||||
|-
| [[मक्कळ् ऎऩ् पक्कम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||மக்கள் என் பக்கம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[मङ्कै ऒरु कङ्कै (सन् १९८७या संकिपा)]]||மங்கை ஒரு கங்கை||सन् १९८७||||||
|-
| [[मऩतिल् उऱुति वेण्टुम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||மனதில் உறுதி வேண்டும்||सन् १९८७||||||
|-
| [[मऩितऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||மனிதன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[मऩैवि रॆटि (सन् १९८७या संकिपा)]]||மனைவி ரெடி||सन् १९८७||||||
|-
| [[मीण्टुम् मकाऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||மீண்டும் மகான்||सन् १९८७||||||
|-
| [[मुत्तुक्कळ् मूऩ्ऱु (सन् १९८७या संकिपा)]]||முத்துக்கள் மூன்று||सन् १९८७||||||
|-
| [[मुप्पॆरुम् तेवियर् (सन् १९८७या संकिपा)]]||முப்பெரும் தேவியர்||सन् १९८७||||||
|-
| [[मेकम् करुत्तिरुक्कु (सन् १९८७या संकिपा)]]||மேகம் கருத்திருக்கு||सन् १९८७||||||
|-
| [[मै टियर् लिचा (सन् १९८७या संकिपा)]]||மை டியர் லிசா||सन् १९८७||||||
|-
| [[मैक्केल्राज् (सन् १९८७या संकिपा)]]||மைக்கேல்ராஜ்||सन् १९८७||||||
|-
| [[राज मरियातै (सन् १९८७या संकिपा)]]||ராஜ மரியாதை||सन् १९८७||||||
|-
| [[रॆट्टै वाल् कुरुवि (सन् १९८७या संकिपा)]]||ரெட்டை வால் குருவி||सन् १९८७||||||
|-
| [[रेका (सन् १९८७या संकिपा)]]||ரேகா||सन् १९८७||||||
|-
| [[वण्णक्कऩवुकळ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||வண்ணக்கனவுகள்||सन् १९८७||||||
|-
| [[वळैयल् चत्तम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||வளையல் சத்தம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[वाऴ्क वळर्क (सन् १९८७या संकिपा)]]||வாழ்க வளர்க||सन् १९८७||||||
|-
| [[विलङ्कु (सन् १९८७या संकिपा)]]||விலங்கு||सन् १९८७||||||
|-
| [[वीरऩ् वेलुच्चामि (सन् १९८७या संकिपा)]]||வீரன் வேலுச்சாமி||सन् १९८७||||||
|-
| [[वीरपाऩ्टियऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||வீரபான்டியன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[वॆळिच्चम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||வெளிச்சம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[वेतम् पुतितु (सन् १९८७या संकिपा)]]||வேதம் புதிது||सन् १९८७||||||
|-
| [[वेलुण्टु विऩैयिल्लै (सन् १९८७या संकिपा)]]||வேலுண்டு வினையில்லை||सन् १९८७||||||
|-
| [[वेलैक्कारऩ् (सन् १९८७या संकिपा)]]||வேலைக்காரன்||सन् १९८७||||||
|-
| [[वैराक्कियम् (सन् १९८७या संकिपा)]]||வைராக்கியம்||सन् १९८७||||||
|-
| [[अग्नि नट्चत्तिरम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||அ஗்நி நட்சத்திரம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[अण्णानकर् मुतल् तॆरु (सन् १९८८या संकिपा)]]||அண்ணாநகர் முதல் தெரு||सन् १९८८||||||
|-
| [[अवळ् मॆल्ल चिरित्ताळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||அவள் மெல்ல சிரித்தாள்||सन् १९८८||||||
|-
| [[इतु ऎङ्कळ् नीति (सन् १९८८या संकिपा)]]||இது எங்கள் நீதி||सन् १९८८||||||
|-
| [[इतु नम्म आळु (सन् १९८८या संकिपा)]]||இது நம்ம ஆளு||सन् १९८८||||||
|-
| [[इतुताऩ् आरम्पम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||இதுதான் ஆரம்பம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[इरण्टिल् ऒऩ्ऱु (सन् १९८८या संकिपा)]]||இரண்டில் ஒன்று||सन् १९८८||||||
|-
| [[इरयिलुक्कु नेरमाच्चु (सन् १९८८या संकिपा)]]||இரயிலுக்கு நேரமாச்சு||सन् १९८८||||||
|-
| [[इल्लम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||இல்லம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[उऩ्ऩाल् मुटियुम् तम्पि (सन् १९८८या संकिपा)]]||உன்னால் முடியும் தம்பி||सन् १९८८||||||
|-
| [[उरिमै कीतम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||உரிமை கீதம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[उऴैत्तु वाऴ वेण्टुम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||உழைத்து வாழ வேண்டும்||सन् १९८८||||||
|-
| [[उळ्ळत्तिल् नल्ल उळ्ळम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऊमैक्कुयिल् (सन् १९८८या संकिपा)]]||ஊமைக்குயில்||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऊमैत्तुरै (सन् १९८८या संकिपा)]]||ஊமைத்துரை||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऊरैत् तॆरिञ्चुक्किट्टेऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||ஊரைத் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎङ्क ऊरु कावल्कारऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||எங்க ஊரு காவல்காரன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎऩ् उयिर् कण्णम्मा (सन् १९८८या संकिपा)]]||என் உயிர் கண்ணம்மா||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎऩ् जीवऩ् पाटुतु (सन् १९८८या संकिपा)]]||என் ஜீவன் பாடுது||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎऩ् तङ्कच्चि पटिच्चव (सन् १९८८या संकिपा)]]||என் தங்கச்சி படிச்சவ||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎऩ् तङ्कै कल्याणि (सन् १९८८या संकिपा)]]||என் தங்கை கல்யாணி||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎऩ् तमिऴ् ऎऩ् मक्कळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||என் தமிழ் என் மக்கள்||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎऩ् पॊम्मकुट्टि अम्मावुक्कु (सन् १९८८या संकिपा)]]||என் பொம்மகுட்டி அம்மாவுக்கு||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎऩ् वऴि तऩि वऴि (सन् १९८८या संकिपा)]]||என் வழி தனி வழி||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩै विट्टुप् पोकाते (सन् १९८८या संकिपा)]]||என்னை விட்டுப் போகாதே||सन् १९८८||||||
|-
| [[ऒरुवर् वाऴुम् आलयम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||ஒருவர் வாழும் ஆலயம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कटऱ्करै ताकम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||கடற்கரை தாகம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कण् चिमिट्टुम् नेरम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||கண் சிமிட்டும் நேரம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कतानायकऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||கதாநாயகன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कऩम् कोर्ट्टार् अवर्कळे (सन् १९८८या संकिपा)]]||கனம் கோர்ட்டார் அவர்களே||सन् १९८८||||||
|-
| [[कलियुकम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||கலியுகம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कल्याणप्पऱवैकळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||கல்யாணப்பறவைகள்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कल्लूरिक् कऩवुकळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||கல்லூரிக் கனவுகள்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कऴुकु मलैक्कळ्ळऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||கழுகு மலைக்கள்ளன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कालैयुम् नीये मालैयुम् नीये (सन् १९८८या संकिपा)]]||காலையும் நீயே மாலையும் நீயே||सन् १९८८||||||
|-
| [[काळिच्चरऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||காளிச்சரன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कुङ्कुमक्कोटु (सन् १९८८या संकिपा)]]||குங்குமக்கோடு||सन् १९८८||||||
|-
| [[कुरु चिष्यऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||குரு சிஷ்யன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कैकॊटुप्पाऩ् कऱ्पकाम्पाळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||கைகொடுப்பான் கற்பகாம்பாள்||सन् १९८८||||||
|-
| [[कैनाट्टु (सन् १९८८या संकिपा)]]||கைநாட்டு||सन् १९८८||||||
|-
| [[कॊटि पऱक्कुतु (सन् १९८८या संकिपा)]]||கொடி பறக்குது||सन् १९८८||||||
|-
| [[कोयिल् मणि ओचै (सन् १९८८या संकिपा)]]||கோயில் மணி ஓசை||सन् १९८८||||||
|-
| [[चकातेवऩ् मकातेवऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||சகாதேவன் மகாதேவன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[चत्या (सन् १९८८या संकिपा)]]||சத்யா||सन् १९८८||||||
|-
| [[चर्क्करै पन्तल् (सन् १९८८या संकिपा)]]||சர்க்கரை பந்தல்||सन् १९८८||||||
|-
| [[चिकप्पुतालि (सन् १९८८या संकिपा)]]||சிகப்புதாலி||सन् १९८८||||||
|-
| [[चुट्टिप् पूऩै (सन् १९८८या संकिपा)]]||சுட்டிப் பூனை||सन् १९८८||||||
|-
| [[चुतन्तिर नाट्टिऩ् अटिमैकळ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||சுதந்திர நாட்டின் அடிமைகள்||सन् १९८८||||||
|-
| [[चूरचम्हारम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||சூரசம்ஹாரம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[चॆण्पकमे चॆण्पकमे (सन् १९८८या संकिपा)]]||செண்பகமே செண்பகமே||सन् १९८८||||||
|-
| [[चॆन्तूरप्पूवे (सन् १९८८या संकिपा)]]||செந்தூரப்பூவே||सन् १९८८||||||
|-
| [[चॊल्ल तुटिक्कुतु मऩचु (सन् १९८८या संकिपा)]]||சொல்ல துடிக்குது மனசு||सन् १९८८||||||
|-
| [[तङ्क कलचम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||தங்க கலசம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[तप्पुक् कणक्कु (सन् १९८८या संकिपा)]]||தப்புக் கணக்கு||सन् १९८८||||||
|-
| [[तम्पि तङ्कक् कम्पि (सन् १९८८या संकिपा)]]||தம்பி தங்கக் கம்பி||सन् १९८८||||||
|-
| [[तर्मत्तिऩ् तलैवऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||தர்மத்தின் தலைவன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[तायम् ऒण्णु (सन् १९८८या संकिपा)]]||தாயம் ஒண்ணு||सन् १९८८||||||
|-
| [[ताय्प्पाचम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||தாய்ப்பாசம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[ताय्मेल् आणै (सन् १९८८या संकिपा)]]||தாய்மேல் ஆணை||सन् १९८८||||||
|-
| [[तॆऩ्पाण्टिच्चीमैयिले (सन् १९८८या संकिपा)]]||தென்பாண்டிச்சீமையிலே||सन् १९८८||||||
|-
| [[तॆऱ्कत्तिक्कळ्ळऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||தெற்கத்திக்கள்ளன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[नम्म ऊरु नायकऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||நம்ம ஊரு நாயகன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[नल्लवऩ् (सन् १९८८या संकिपा)]]||நல்லவன்||सन् १९८८||||||
|-
| [[नाऩ् चॊऩ्ऩते चट्टम् (सन् १९८८या संकिपा)]]||நான் சொன்னதே சட்டம்||सन् १९८८||||||
|-
| [[अण्णऩुक्कु जे (सन् १९८९या संकिपा)]]||அண்ணனுக்கு ஜே||सन् १९८९||||||
|-
| [[अत्तैमटि मॆत्तैयटि (सन् १९८९या संकिपा)]]||அத்தைமடி மெத்தையடி||सन् १९८९||||||
|-
| [[अऩ्ऩक्किळि चॊऩ्ऩ कतै (सन् १९८९या संकिपा)]]||அன்னக்கிளி சொன்ன கதை||सन् १९८९||||||
|-
| [[अऩ्पुक्कट्टळै (सन् १९८९या संकिपा)]]||அன்புக்கட்டளை||सन् १९८९||||||
|-
| [[अऩ्ऱु पॆय्त मऴैयिल् (सन् १९८९या संकिपा)]]||அன்று பெய்த மழையில்||सन् १९८९||||||
|-
| [[अपूर्व चकोतरर्कळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||அபூர்வ சகோதரர்கள்||सन् १९८९||||||
|-
| [[आरारो आरिररो (सन् १९८९या संकिपा)]]||ஆராரோ ஆரிரரோ||सन् १९८९||||||
|-
| [[इतयतीपम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||இதயதீபம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[इतु उङ्क कुटुम्पम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||இது உங்க குடும்பம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[उत्तम पुरुषऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||உத்தம புருஷன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎङ्क अण्णऩ् वरट्टुम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||எங்க அண்ணன் வரட்டும்||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎङ्क ऊरु माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा)]]||எங்க ஊரு மாப்பிள்ளை||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎङ्क वीट्टु तॆय्वम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||எங்க வீட்டு தெய்வம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎऩ् कणवर् (सन् १९८९या संकिपा)]]||என் கணவர்||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎऩ् तङ्कै (सन् १९८९या संकिपा)]]||என் தங்கை||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎऩ् पुरुषऩ्ताऩ् ऎऩक्कु मट्टुम्ताऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||என் புருஷன்தான் எனக்கு மட்டும்தான்||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎऩ् रत्तत्तिऩ् रत्तमे (सन् १९८९या संकिपा)]]||என் ரத்தத்தின் ரத்தமே||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩ पॆत्त राचा (सन् १९८९या संकिपा)]]||என்ன பெத்த ராசா||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩरुमै मऩैवि (सन् १९८९या संकिपा)]]||என்னருமை மனைவி||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऎल्लामे तङ्कच्चि (सन् १९८९या संकिपा)]]||எல்லாமே தங்கச்சி||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऒरु तॊट्टिल् चपतम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||ஒரு தொட்டில் சபதம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऒरु पॊण्णु निऩैच्चा (सन् १९८९या संकिपा)]]||ஒரு பொண்ணு நினைச்சா||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऒरे ऒरु किरामत्तिले (सन् १९८९या संकिपा)]]||ஒரே ஒரு கிராமத்திலே||सन् १९८९||||||
|-
| [[ऒरे ताय् ऒरे कुलम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||ஒரே தாய் ஒரே குலம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[करकाट्टक्कारऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||கரகாட்டக்காரன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[कातल् ऎऩ्ऩुम् नतियिऩिले (सन् १९८९या संकिपा)]]||காதல் என்னும் நதியினிலே||सन् १९८९||||||
|-
| [[कालत्तै वॆऩ्ऱवऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||காலத்தை வென்றவன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[कावल् पूऩैकळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||காவல் பூனைகள்||सन् १९८९||||||
|-
| [[कुऱ्ऱवाळि (सन् १९८९या संकिपा)]]||குற்றவாளி||सन् १९८९||||||
|-
| [[कैवीचम्मा कैवीचु (सन् १९८९या संकिपा)]]||கைவீசம்மா கைவீசு||सन् १९८९||||||
|-
| [[चकलकला चम्पन्ति (सन् १९८९या संकिपा)]]||சகலகலா சம்பந்தி||सन् १९८९||||||
|-
| [[चङ्कु पुष्पङ्कळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||சங்கு புஷ்பங்கள்||सन् १९८९||||||
|-
| [[चट्टत्तिऩ् तिऱप्पु विऴा (सन् १९८९या संकिपा)]]||சட்டத்தின் திறப்பு விழா||सन् १९८९||||||
|-
| [[चम्चार चङ्कीतम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||சம்சார சங்கீதம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[चम्चारमे चरणम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||சம்சாரமே சரணம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[चरियाऩ जोटि (सन् १९८९या संकिपा)]]||சரியான ஜோடி||सन् १९८९||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ चिऩ्ऩ आचैकळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||சின்ன சின்ன ஆசைகள்||सन् १९८९||||||
|-
| [[चिऩ्ऩप्पतास् (सन् १९८९या संकिपा)]]||சின்னப்பதாஸ்||सन् १९८९||||||
|-
| [[चिवा (सन् १९८९या संकिपा)]]||சிவா||सन् १९८९||||||
|-
| [[चॊन्तक्कारऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||சொந்தக்காரன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[चॊन्तम् १६ (सन् १९८९या संकिपा)]]||சொந்தம் ௧௬||सन् १९८९||||||
|-
| [[चोलै कुयिल् (सन् १९८९या संकिपा)]]||சோலை குயில்||सन् १९८९||||||
|-
| [[टॆल्लि पापु (सन् १९८९या संकिपा)]]||டெல்லி பாபு||सन् १९८९||||||
|-
| [[तङ्कच्चि कल्याणम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||தங்கச்சி கல்யாணம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[तङ्कमणि रङ्कमणि (सन् १९८९या संकिपा)]]||தங்கமணி ரங்கமணி||सन् १९८९||||||
|-
| [[तङ्कमाऩ पुरुषऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||தங்கமான புருஷன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[तङ्कमाऩ राचा (सन् १९८९या संकिपा)]]||தங்கமான ராசா||सन् १९८९||||||
|-
| [[तर्मतेवऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||தர்மதேவன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[तर्मम् वॆल्लुम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||தர்மம் வெல்லும்||सन् १९८९||||||
|-
| [[तलैवऩुक्कोर् तलैवि (सन् १९८९या संकिपा)]]||தலைவனுக்கோர் தலைவி||सन् १९८९||||||
|-
| [[ताया तारमा (सन् १९८९या संकिपा)]]||தாயா தாரமா||सन् १९८९||||||
|-
| [[ताय्नाटु (सन् १९८९या संकिपा)]]||தாய்நாடு||सन् १९८९||||||
|-
| [[तिराविटऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||திராவிடன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[तिरुप्पु मुऩै (सन् १९८९या संकिपा)]]||திருப்பு முனை||सन् १९८९||||||
|-
| [[तॆऩ्ऱल् चुटुम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||தென்றல் சுடும்||सन् १९८९||||||
|-
| [[नाळैय मऩितऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||நாளைய மனிதன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[निऩैवु चिऩ्ऩम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||நினைவு சின்னம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[नियाय तराचु (सन् १९८९या संकिपा)]]||நியாய தராசு||सन् १९८९||||||
|-
| [[नी वन्ताल् वचन्तम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||நீ வந்தால் வசந்தம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[नॆत्ति अटि (सन् १९८९या संकिपा)]]||நெத்தி அடி||सन् १९८९||||||
|-
| [[पटिच्चपुळ्ळ (सन् १९८९या संकिपा)]]||படிச்சபுள்ள||सन् १९८९||||||
|-
| [[पाचमऴै (सन् १९८९या संकिपा)]]||பாசமழை||सन् १९८९||||||
|-
| [[पाट्टुक्कु ऒरु तलैवऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||பாட்டுக்கு ஒரு தலைவன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[पाण्टि नाट्टुत् तङ्कम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||பாண்டி நாட்டுத் தங்கம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[पिक्पाक्कॆट् (सन् १९८९या संकिपा)]]||பிக்பாக்கெட்||सन् १९८९||||||
|-
| [[पिळ्ळैक्काक (सन् १९८९या संकिपा)]]||பிள்ளைக்காக||सन् १९८९||||||
|-
| [[पुतिय पातै (सन् १९८९या संकिपा)]]||புதிய பாதை||सन् १९८९||||||
|-
| [[पुतु माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा)]]||புது மாப்பிள்ளை||सन् १९८९||||||
|-
| [[पुतुप्पुतु अर्त्तङ्कळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||புதுப்புது அர்த்தங்கள்||सन् १९८९||||||
|-
| [[पू मऩम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||பூ மனம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[पॆण्पुत्ति पिऩ्पुत्ति (सन् १९८९या संकिपा)]]||பெண்புத்தி பின்புத்தி||सन् १९८९||||||
|-
| [[पॊङ्कि वरुम् कावेरि (सन् १९८९या संकिपा)]]||பொங்கி வரும் காவேரி||सन् १९८९||||||
|-
| [[पॊण्णुपार्क्क पोऱेऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||பொண்ணுபார்க்க போறேன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[पॊऩ्मऩच् चॆल्वऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||பொன்மனச் செல்வன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[पॊऱुत्ततु पोतुम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||பொறுத்தது போதும்||सन् १९८९||||||
|-
| [[मणन्ताल् मकातेवऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||மணந்தால் மகாதேவன்||सन् १९८९||||||
|-
| [[मऩचुकेत्त मकराचा (सन् १९८९या संकिपा)]]||மனசுகேத்த மகராசா||सन् १९८९||||||
|-
| [[मऩितऩ् माऱिविट्टाऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||மனிதன் மாறிவிட்டான்||सन् १९८९||||||
|-
| [[माप्पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा)]]||மாப்பிள்ளை||सन् १९८९||||||
|-
| [[मीऩाट्चि तिरुविळैयाटल् (सन् १९८९या संकिपा)]]||மீனாட்சி திருவிளையாடல்||सन् १९८९||||||
|-
| [[मुन्ताऩै चपतम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||முந்தானை சபதம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[मूटु मन्तिरम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||மூடு மந்திரம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[योकम् राजयोकम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||யோகம் ராஜயோகம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[राचात्ति कल्याणम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||ராசாத்தி கல்யாணம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[राजनटै (सन् १९८९या संकिपा)]]||ராஜநடை||सन् १९८९||||||
|-
| [[राजा चिऩ्ऩ रोजा (सन् १९८९या संकिपा)]]||ராஜா சின்ன ரோஜா||सन् १९८९||||||
|-
| [[राजा राजाताऩ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||ராஜா ராஜாதான்||सन् १९८९||||||
|-
| [[राजाति राजा (सन् १९८९या संकिपा)]]||ராஜாதி ராஜா||सन् १९८९||||||
|-
| [[राता कातल् वराता (सन् १९८९या संकिपा)]]||ராதா காதல் வராதா||सन् १९८९||||||
|-
| [[रॆट्टै कुऴल् तुप्पाक्कि (सन् १९८९या संकिपा)]]||ரெட்டை குழல் துப்பாக்கி||सन् १९८९||||||
|-
| [[वरम् (सन् १९८९या संकिपा)]]||வரம்||सन् १९८९||||||
|-
| [[वरुषम् १६ (सन् १९८९या संकिपा)]]||வருஷம் ௧௬||सन् १९८९||||||
|-
| [[वलतु कालै वैत्तु वा (सन् १९८९या संकिपा)]]||வலது காலை வைத்து வா||सन् १९८९||||||
|-
| [[वात्तियार् वीट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९८९या संकिपा)]]||வாத்தியார் வீட்டுப் பிள்ளை||सन् १९८९||||||
|-
| [[वाय् कॊऴुप्पु (सन् १९८९या संकिपा)]]||வாய் கொழுப்பு||सन् १९८९||||||
|-
| [[विऴियोरक् कवितैकळ् (सन् १९८९या संकिपा)]]||விழியோரக் கவிதைகள்||सन् १९८९||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱि मेल् वॆऱ्ऱि (सन् १९८९या संकिपा)]]||வெற்றி மேல் வெற்றி||सन् १९८९||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱि विऴा (सन् १९८९या संकिपा)]]||வெற்றி விழா||सन् १९८९||||||
|-
| [[स्री रामाऩुजाचारिया (सन् १९८९या संकिपा)]]||ஸ்ரீ ராமானுஜாசாரியா||सन् १९८९||||||
|-
| [[१३-म् नम्पर् वीटु (सन् १९९०या संकिपा)]]||௧௩-ம் நம்பர் வீடு||सन् १९९०||||||
|-
| [[अक्ऩि तीर्त्तम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||அக்னி தீர்த்தம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[अञ्चलि (सन् १९९०या संकिपा)]]||அஞ்சலி||सन् १९९०||||||
|-
| [[अतिचय पिऱवि (सन् १९९०या संकिपा)]]||அதிசய பிறவி||सन् १९९०||||||
|-
| [[अतिचय मऩितऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||அதிசய மனிதன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[अन्ति वरुम् नेरम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||அந்தி வரும் நேரம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[अम्मऩ् कोयिल् तिरुविऴा (सन् १९९०या संकिपा)]]||அம்மன் கோயில் திருவிழா||सन् १९९०||||||
|-
| [[अम्मा पिळ्ळै (सन् १९९०या संकिपा)]]||அம்மா பிள்ளை||सन् १९९०||||||
|-
| [[अरङ्केऱ्ऱ वेळै (सन् १९९०या संकिपा)]]||அரங்கேற்ற வேளை||सन् १९९०||||||
|-
| [[अऱुपतु नाळ् ६० निमिटम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||அறுபது நாள் ௬௦ நிமிடம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[अवङ्क नम्म ऊरु पॊण्णुङ्क (सन् १९९०या संकिपा)]]||அவங்க நம்ம ஊரு பொண்ணுங்க||सन् १९९०||||||
|-
| [[अवचर पोलीस् १०० (सन् १९९०या संकिपा)]]||அவசர போலீஸ் ௧௦௦||सन् १९९०||||||
|-
| [[आटिवॆळ्ळि (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஆடிவெள்ளி||सन् १९९०||||||
|-
| [[आत्ता नाऩ् पासायिट्टेऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஆத்தா நான் பாஸாயிட்டேன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[आरत्ति ऎटुङ्कटि (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஆரத்தி எடுங்கடி||सन् १९९०||||||
|-
| [[आवतॆल्लाम् पॆण्णाले (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஆவதெல்லாம் பெண்ணாலே||सन् १९९०||||||
|-
| [[इणैन्त कैकळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||இணைந்த கைகள்||सन् १९९०||||||
|-
| [[इतयत् तामरै (सन् १९९०या संकिपा)]]||இதயத் தாமரை||सन् १९९०||||||
|-
| [[उच्चि वॆयिल् (सन् १९९०या संकिपा)]]||உச்சி வெயில்||सन् १९९०||||||
|-
| [[उऩ्ऩै चॊल्लि कुऱ्ऱमिल्लै (सन् १९९०या संकिपा)]]||உன்னை சொல்லி குற்றமில்லை||सन् १९९०||||||
|-
| [[उऱुतिमॊऴि (सन् १९९०या संकिपा)]]||உறுதிமொழி||सन् १९९०||||||
|-
| [[उलकम् पिऱन्ततु ऎऩक्काक (सन् १९९०या संकिपा)]]||உலகம் பிறந்தது எனக்காக||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऊरुविट्टु ऊरु वन्तु (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஊருவிட்டு ஊரு வந்து||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऎङ्क ऊरु आट्टुक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||எங்க ஊரு ஆட்டுக்காரன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऎङ्कळ् चामि जयप्पऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||எங்கள் சாமி ஜயப்பன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऎङ्किट्टे मोताते (सन् १९९०या संकिपा)]]||எங்கிட்டே மோதாதே||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऎतिर्काऱ्ऱु (सन् १९९०या संकिपा)]]||எதிர்காற்று||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऎऩक्कु ऒरु नीति (सन् १९९०या संकिपा)]]||எனக்கு ஒரு நீதி||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऎऩ् उयिर् तोऴऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||என் உயிர் தோழன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऎऩ् कातल् कण्मणि (सन् १९९०या संकिपा)]]||என் காதல் கண்மணி||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऎऩ्वीटु ऎऩ् कणवर् (सन् १९९०या संकिपा)]]||என்வீடு என் கணவர்||सन् १९९०||||||
|-
| [[एरिक्करैप् पूङ्काऱ्ऱे (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஏரிக்கரைப் பூங்காற்றே||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऒरु पुतिय कतै (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஒரு புதிய கதை||सन् १९९०||||||
|-
| [[ऒरु वीटु इरु वाचल् (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஒரு வீடு இரு வாசல்||सन् १९९०||||||
|-
| [[कल्याण राचि (सन् १९९०या संकिपा)]]||கல்யாண ராசி||सन् १९९०||||||
|-
| [[कवितै पाटुम् अलैकळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||கவிதை பாடும் அலைகள்||सन् १९९०||||||
|-
| [[कावलुक्कु कॆट्टिक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||காவலுக்கு கெட்டிக்காரன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[किऴक्कुवाचल् (सन् १९९०या संकिपा)]]||கிழக்குவாசல்||सन् १९९०||||||
|-
| [[केळटि कण्मणि (सन् १९९०या संकिपा)]]||கேளடி கண்மணி||सन् १९९०||||||
|-
| [[चक्ति पराचक्ति (सन् १९९०या संकिपा)]]||சக்தி பராசக்தி||सन् १९९०||||||
|-
| [[चत्तिय वाक्कु (सन् १९९०या संकिपा)]]||சத்திய வாக்கு||सन् १९९०||||||
|-
| [[चत्तियम् चिवम् चुन्तरम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||சத்தியம் சிவம் சுந்தரம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[चत्रियऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||சத்ரியன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[चन्तऩक् काऱ्ऱु (सन् १९९०या संकिपा)]]||சந்தனக் காற்று||सन् १९९०||||||
|-
| [[चात्ताऩ् चॊल्लैत् तट्टाते (सन् १९९०या संकिपा)]]||சாத்தான் சொல்லைத் தட்டாதே||सन् १९९०||||||
|-
| [[चिऱैयिल् चिल राकङ्कळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||சிறையில் சில ராகங்கள்||सन् १९९०||||||
|-
| [[चिऱैयिल् पूत्त चिऩ्ऩ मलर् (सन् १९९०या संकिपा)]]||சிறையில் பூத்த சின்ன மலர்||सन् १९९०||||||
|-
| [[चिलम्पु (सन् १९९०या संकिपा)]]||சிலம்பு||सन् १९९०||||||
|-
| [[चिवप्पु निऱत्तिल् चिऩ्ऩप्पू (सन् १९९०या संकिपा)]]||சிவப்பு நிறத்தில் சின்னப்பூ||सन् १९९०||||||
|-
| [[चीता (सन् १९९०या संकिपा)]]||சீதா||सन् १९९०||||||
|-
| [[चेलम् विष्णु (सन् १९९०या संकिपा)]]||சேலம் விஷ்ணு||सन् १९९०||||||
|-
| [[जकतलप् पिरतापऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||ஜகதலப் பிரதாபன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[तङ्कत्तिऩ् तङ्कम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||தங்கத்தின் தங்கம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[तङ्कैक्कु ऒरु तालाट्टु (सन् १९९०या संकिपा)]]||தங்கைக்கு ஒரு தாலாட்டு||सन् १९९०||||||
|-
| [[तालाट्टु पाटवा (सन् १९९०या संकिपा)]]||தாலாட்டு பாடவா||सन् १९९०||||||
|-
| [[तियाकु (सन् १९९०या संकिपा)]]||தியாகு||सन् १९९०||||||
|-
| [[तुर्का (सन् १९९०या संकिपा)]]||துர்கா||सन् १९९०||||||
|-
| [[तै माचम् पू वाचम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||தை மாசம் பூ வாசம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[नटिकऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||நடிகன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[नमतु तॆय्वम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||நமது தெய்வம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[नम्म ऊरु पूवात्ता (सन् १९९०या संकिपा)]]||நம்ம ஊரு பூவாத்தா||सन् १९९०||||||
|-
| [[नल्ल कालम् पॊऱ्न्तच्चु (सन् १९९०या संकिपा)]]||நல்ல காலம் பொற்ந்தச்சு||सन् १९९०||||||
|-
| [[नाङ्कळ् पुतियवर्कळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||நாங்கள் புதியவர்கள்||सन् १९९०||||||
|-
| [[नाऩुम् इन्त ऊरुताऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||நானும் இந்த ஊருதான்||सन् १९९०||||||
|-
| [[नियायङ्कळ् जॆयिक्कट्टुम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டும்||सन् १९९०||||||
|-
| [[निलाप् पॆण्णे (सन् १९९०या संकिपा)]]||நிலாப் பெண்ணே||सन् १९९०||||||
|-
| [[नी चिरित्ताल् तीपावळि (सन् १९९०या संकिपा)]]||நீ சிரித்தால் தீபாவளி||सन् १९९०||||||
|-
| [[नीङ्कळुम् हीरोताऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||நீங்களும் ஹீரோதான்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पकलिल् पौर्णमि (सन् १९९०या संकिपा)]]||பகலில் பௌர்ணமி||सन् १९९०||||||
|-
| [[पच्चैक्कॊटि (सन् १९९०या संकिपा)]]||பச்சைக்கொடி||सन् १९९०||||||
|-
| [[पट्टणत्तिल् पॆट्टि (सन् १९९०या संकिपा)]]||பட்டணத்தில் பெட்டி||सन् १९९०||||||
|-
| [[पट्टणन्ताऩ् पोकलामटि (सन् १९९०या संकिपा)]]||பட்டணந்தான் போகலாமடி||सन् १९९०||||||
|-
| [[पट्टिक्काट्टाऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||பட்டிக்காட்டான்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पणक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||பணக்காரன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[परिकारम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||பரிகாரம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पाट्टाळि मकऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||பாட்டாளி மகன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पाट्टुक्कु नाऩ् अटिमै (सन् १९९०या संकिपा)]]||பாட்டுக்கு நான் அடிமை||सन् १९९०||||||
|-
| [[पालम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||பாலம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पालैवऩ पऱवैकळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||பாலைவன பறவைகள்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुतिय काऱ्ऱु (सन् १९९०या संकिपा)]]||புதிய காற்று||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुतिय चरित्तिरम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||புதிய சரித்திரம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुतु वचन्तम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||புது வசந்தம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुतु वारिचु (सन् १९९०या संकिपा)]]||புது வாரிசு||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुतुप्पाटकऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||புதுப்பாடகன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुतुप्पाट्टु (सन् १९९०या संकिपा)]]||புதுப்பாட்டு||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुतुप्पुतु राकङ्कळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||புதுப்புது ராகங்கள்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुरियात पुतिर् (सन् १९९०या संकिपा)]]||புரியாத புதிர்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पुलऩ् विचारणै (सन् १९९०या संकिपा)]]||புலன் விசாரணை||सन् १९९०||||||
|-
| [[पॆण्कळ् वीट्टिऩ् कण्कळ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||பெண்கள் வீட்டின் கண்கள்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पॆरिय इटत्तुप्पिळ्ळै (सन् १९९०या संकिपा)]]||பெரிய இடத்துப்பிள்ளை||सन् १९९०||||||
|-
| [[पॆरिय वीट्टु पण्णैक्कारऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||பெரிய வீட்டு பண்ணைக்காரன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[पॊण्टाट्टि तेवै (सन् १९९०या संकिपा)]]||பொண்டாட்டி தேவை||सन् १९९०||||||
|-
| [[मतुरै वीरऩ् ऎङ्कचामि (सन् १९९०या संकिपा)]]||மதுரை வீரன் எங்கசாமி||सन् १९९०||||||
|-
| [[मऩचुक्केत्त माप्पिळ्ळै (सन् १९९०या संकिपा)]]||மனசுக்கேத்த மாப்பிள்ளை||सन् १९९०||||||
|-
| [[मऩैवि ऒरु माणिक्कम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||மனைவி ஒரு மாணிக்கம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[मऩैवि वन्त नेरम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||மனைவி வந்த நேரம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[मरुतुपाण्टि (सन् १९९०या संकिपा)]]||மருதுபாண்டி||सन् १९९०||||||
|-
| [[मल्लुवेट्टि मैऩर् (सन् १९९०या संकिपा)]]||மல்லுவேட்டி மைனர்||सन् १९९०||||||
|-
| [[मिस्टर् कार्त्तिक् (सन् १९९०या संकिपा)]]||மிஸ்டர் கார்த்திக்||सन् १९९०||||||
|-
| [[मुतलाळियम्मा (सन् १९९०या संकिपा)]]||முதலாளியம்மா||सन् १९९०||||||
|-
| [[मुरुकऩे तुणै (सन् १९९०या संकिपा)]]||முருகனே துணை||सन् १९९०||||||
|-
| [[मै टियर् मार्त्ताण्टऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||மை டியர் மார்த்தாண்டன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[मैक्केल् मतऩ कामराजऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||மைக்கேல் மதன காமராஜன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[मौऩम् चम्मतम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||மௌனம் சம்மதம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[राजा कैय वच्चा (सन् १९९०या संकिपा)]]||ராஜா கைய வச்சா||सन् १९९०||||||
|-
| [[वरवु नल्ल उऱ्वु (सन् १९९०या संकिपा)]]||வரவு நல்ல உற்வு||सन् १९९०||||||
|-
| [[वालिप विळैयाट्टु (सन् १९९०या संकिपा)]]||வாலிப விளையாட்டு||सन् १९९०||||||
|-
| [[वाऴ्क्कैच्चक्करम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||வாழ்க்கைச்சக்கரம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[वाऴ्न्तुकाट्टुवोम् (सन् १९९०या संकिपा)]]||வாழ்ந்துகாட்டுவோம்||सन् १९९०||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱिमालै (सन् १९९०या संकिपा)]]||வெற்றிமாலை||सन् १९९०||||||
|-
| [[वॆळ्ळैयत् तेवऩ् (सन् १९९०या संकिपा)]]||வெள்ளையத் தேவன்||सन् १९९०||||||
|-
| [[वेटिक्कै ऎऩ् वाटिक्कै (सन् १९९०या संकिपा)]]||வேடிக்கை என் வாடிக்கை||सन् १९९०||||||
|-
| [[वेलै किटैचिटिच्चु (सन् १९९०या संकिपा)]]||வேலை கிடைசிடிச்சு||सन् १९९०||||||
|-
| [[वैकाचि पॊऱ्न्ताच्चु (सन् १९९०या संकिपा)]]||வைகாசி பொற்ந்தாச்சு||सन् १९९०||||||
|-
| [[अतिकारि (सन् १९९१या संकिपा)]]||அதிகாரி||सन् १९९१||||||
|-
| [[अऩ्पुच् चङ्किलि (सन् १९९१या संकिपा)]]||அன்புச் சங்கிலி||सन् १९९१||||||
|-
| [[अऩ्पुळ्ळ तङ्कच्चिक्कु (सन् १९९१या संकिपा)]]||அன்புள்ள தங்கச்சிக்கு||सन् १९९१||||||
|-
| [[अपूर्व राकम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||அபூர்வ ராகம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[अर्च्चऩा ज.ए.ऎ.स् (सन् १९९१या संकिपा)]]||அர்ச்சனா ஜ.ஏ.எ.ஸ்||सन् १९९१||||||
|-
| [[अऴकऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||அழகன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[अवळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||அவள்||सन् १९९१||||||
|-
| [[आचैक्किळिये कोपमा (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஆசைக்கிளியே கோபமா||सन् १९९१||||||
|-
| [[आटि विरतम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஆடி விரதம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[आत्ता उऩ् कोविलिले (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஆத்தா உன் கோவிலிலே||सन् १९९१||||||
|-
| [[आयुळ् कैति (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஆயுள் கைதி||सन् १९९१||||||
|-
| [[इतय ऊञ्चल् (सन् १९९१या संकिपा)]]||இதய ஊஞ்சல்||सन् १९९१||||||
|-
| [[इतय वाचल् (सन् १९९१या संकिपा)]]||இதய வாசல்||सन् १९९१||||||
|-
| [[इतयम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||இதயம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[इरवु चूरियऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||இரவு சூரியன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[इरुम्पुप् पूक्कळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||இரும்புப் பூக்கள்||सन् १९९१||||||
|-
| [[ईरमाऩ रोजावे (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஈரமான ரோஜாவே||सन् १९९१||||||
|-
| [[ईस्वरि (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஈஸ்வரி||सन् १९९१||||||
|-
| [[उयिरोवियम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||உயிரோவியம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[उरुवम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||உருவம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[ऊरॆल्लाम् उऩ् पाट्टु (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஊரெல்லாம் உன் பாட்டு||सन् १९९१||||||
|-
| [[ऎङ्क ऊर् चिप्पाय् (सन् १९९१या संकिपा)]]||எங்க ஊர் சிப்பாய்||सन् १९९१||||||
|-
| [[ऎऩ् पॊट्टुक्कु चॊन्तक्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||என் பொட்டுக்கு சொந்தக்காரன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[ऎऩ् राचाविऩ् मऩचिले (सन् १९९१या संकिपा)]]||என் ராசாவின் மனசிலே||सन् १९९१||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩरुकिल् नी इरुन्ताल् (सन् १९९१या संकिपा)]]||என்னருகில் நீ இருந்தால்||सन् १९९१||||||
|-
| [[ऒण्णुम् तॆरियात पाप्पा (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஒண்ணும் தெரியாத பாப்பா||सन् १९९१||||||
|-
| [[ऒयिलाट्टम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஒயிலாட்டம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[ऒरु ऊमैयिऩ् राकम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஒரு ஊமையின் ராகம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[कऱ्पूर मुल्लै (सन् १९९१या संकिपा)]]||கற்பூர முல்லை||सन् १९९१||||||
|-
| [[कावल् निलैयम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||காவல் நிலையம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[कुणा (सन् १९९१या संकिपा)]]||குணா||सन् १९९१||||||
|-
| [[कुम्पक्करै तङ्कैया (सन् १९९१या संकिपा)]]||கும்பக்கரை தங்கையா||सन् १९९१||||||
|-
| [[कुऱुम्पुक्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||குறும்புக்காரன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[केप्टऩ् पिरपाकरऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||கேப்டன் பிரபாகரன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[कोपुर वाचलिले (सन् १९९१या संकिपा)]]||கோபுர வாசலிலே||सन् १९९१||||||
|-
| [[चन्तिया राकम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||சந்தியா ராகம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[चान्ति ऎऩतु चान्ति (सन् १९९१या संकिपा)]]||சாந்தி எனது சாந்தி||सन् १९९१||||||
|-
| [[चामि पोट्ट मुटिच्चु (सन् १९९१या संकिपा)]]||சாமி போட்ட முடிச்சு||सन् १९९१||||||
|-
| [[चिकरम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||சிகரம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[चित्तिरै पूक्कळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||சித்திரை பூக்கள்||सन् १९९१||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ तम्पि (सन् १९९१या संकिपा)]]||சின்ன தம்பி||सन् १९९१||||||
|-
| [[चिऱै कतवुकळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||சிறை கதவுகள்||सन् १९९१||||||
|-
| [[चिवरञ्चऩि (सन् १९९१या संकिपा)]]||சிவரஞ்சனி||सन् १९९१||||||
|-
| [[चॆन्तूरतेवि (सन् १९९१या संकिपा)]]||செந்தூரதேவி||सन् १९९१||||||
|-
| [[चेरऩ् पाण्टियऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||சேரன் பாண்டியன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[जम्पतिलुम् आचै वरुम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஜம்பதிலும் ஆசை வரும்||सन् १९९१||||||
|-
| [[जॆऩ्म नट्चत्तिरम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஜென்ம நட்சத்திரம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[ञाऩप् पऱवै (सन् १९९१या संकिपा)]]||ஞானப் பறவை||सन् १९९१||||||
|-
| [[तङ्कत्तामरैकळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||தங்கத்தாமரைகள்||सन् १९९१||||||
|-
| [[तङ्कमाऩ तङ्कच्चि (सन् १९९१या संकिपा)]]||தங்கமான தங்கச்சி||सन् १९९१||||||
|-
| [[तन्तुविट्टेऩ् ऎऩ्ऩै (सन् १९९१या संकिपा)]]||தந்துவிட்டேன் என்னை||सन् १९९१||||||
|-
| [[तम्पि ऊरुक्कुप् पुतुचु (सन् १९९१या संकिपा)]]||தம்பி ஊருக்குப் புதுசு||सन् १९९१||||||
|-
| [[तम्पि वरुवाऩाम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||தம்பி வருவானாம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[तम्पिक्कु ऒरु पाट्टु (सन् १९९१या संकिपा)]]||தம்பிக்கு ஒரு பாட்டு||सन् १९९१||||||
|-
| [[तर्मतुरै (सन् १९९१या संकिपा)]]||தர்மதுரை||सन् १९९१||||||
|-
| [[तळपति (सन् १९९१या संकिपा)]]||தளபதி||सन् १९९१||||||
|-
| [[तायम्मा (सन् १९९१या संकिपा)]]||தாயம்மா||सन् १९९१||||||
|-
| [[तालाट्टु केट्कुतम्मा (सन् १९९१या संकिपा)]]||தாலாட்டு கேட்குதம்மா||सन् १९९१||||||
|-
| [[तीच्चट्टि कोविन्तऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||தீச்சட்டி கோவிந்தன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[तूतुपो चॆल्लक्किळिये (सन् १९९१या संकिपा)]]||தூதுபோ செல்லக்கிளியே||सन् १९९१||||||
|-
| [[तैप्पूचम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||தைப்பூசம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[तैयल्कारऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||தையல்காரன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[नण्पर्कळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||நண்பர்கள்||सन् १९९१||||||
|-
| [[नम्म ऊरु मारियम्मा (सन् १९९१या संकिपा)]]||நம்ம ஊரு மாரியம்மா||सन् १९९१||||||
|-
| [[नल्लतै नाटु केट्कुम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||நல்லதை நாடு கேட்கும்||सन् १९९१||||||
|-
| [[नाटु अतै नाटु (सन् १९९१या संकिपा)]]||நாடு அதை நாடு||सन् १९९१||||||
|-
| [[नाट्टुक्कु ऒरु नल्लवऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||நாட்டுக்கு ஒரு நல்லவன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[नाट्टै तिरुटाते (सन् १९९१या संकिपा)]]||நாட்டை திருடாதே||सन् १९९१||||||
|-
| [[नाऩ् पुटिच्च माप्पिळ्ळै (सन् १९९१या संकिपा)]]||நான் புடிச்ச மாப்பிள்ளை||सन् १९९१||||||
|-
| [[नाऩ् पोकुम् पातै (सन् १९९१या संकिपा)]]||நான் போகும் பாதை||सन् १९९१||||||
|-
| [[नाऩ् वळर्त्त पोवे (सन् १९९१या संकिपा)]]||நான் வளர்த்த போவே||सन् १९९१||||||
|-
| [[नी पाति नाऩ् पाति (सन् १९९१या संकिपा)]]||நீ பாதி நான் பாதி||सन् १९९१||||||
|-
| [[नॆञ्चमुण्टु नेर्मैयुण्टु (सन् १९९१या संकिपा)]]||நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு||सन् १९९१||||||
|-
| [[पवुऩु पवुऩुताऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||பவுனு பவுனுதான்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पाट्टॊऩ्ऱु केट्टेऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||பாட்டொன்று கேட்டேன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पातै माऱिय पयणम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||பாதை மாறிய பயணம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पिरम्मा (सन् १९९१या संकिपा)]]||பிரம்மா||सन् १९९१||||||
|-
| [[पिळ्ळै पाचम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||பிள்ளை பாசம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पुतिय राकम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||புதிய ராகம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पुतु नॆल्लु पुतु नात्तु (सन् १९९१या संकिपा)]]||புது நெல்லு புது நாத்து||सन् १९९१||||||
|-
| [[पुतु मऩितऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||புது மனிதன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पुत्तम् पुतु पयणम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||புத்தம் புது பயணம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पॆरुम् पुळ्ळि (सन् १९९१या संकिपा)]]||பெரும் புள்ளி||सन् १९९१||||||
|-
| [[पॊण्टाट्टि चॊऩ्ऩा केट्टुक्कणुम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||பொண்டாட்டி சொன்னா கேட்டுக்கணும்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पॊण्टाट्टि पॊण्टाट्टिताऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||பொண்டாட்டி பொண்டாட்டிதான்||सन् १९९१||||||
|-
| [[पॊण्णुक्कु चेति वन्ताच्चु (सन् १९९१या संकिपा)]]||பொண்ணுக்கு சேதி வந்தாச்சு||सन् १९९१||||||
|-
| [[मकमायि (सन् १९९१या संकिपा)]]||மகமாயி||सन् १९९१||||||
|-
| [[मऩचार वाऴ्त्तुङ्कळेऩ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||மனசார வாழ்த்துங்களேன்||सन् १९९१||||||
|-
| [[मऩितजोति (सन् १९९१या संकिपा)]]||மனிதஜோதி||सन् १९९१||||||
|-
| [[मरिक्कॊऴुन्तु (सन् १९९१या संकिपा)]]||மரிக்கொழுந்து||सन् १९९१||||||
|-
| [[मऱुपक्कम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||மறுபக்கம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[मलैच्चारल् (सन् १९९१या संकिपा)]]||மலைச்சாரல்||सन् १९९१||||||
|-
| [[माङ्कल्यम् तन्तुनाऩे (सन् १९९१या संकिपा)]]||மாங்கல்யம் தந்துநானே||सन् १९९१||||||
|-
| [[मानकर कावल् (सन् १९९१या संकिपा)]]||மாநகர காவல்||सन् १९९१||||||
|-
| [[मूक्कुत्ति पू मेले (सन् १९९१या संकिपा)]]||மூக்குத்தி பூ மேலே||सन् १९९१||||||
|-
| [[मूऩ्ऱॆऴुत्तिल् ऎऩ् मूच्चिरुक्कुम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும்||सन् १९९१||||||
|-
| [[राचात्ति वरुम् नाळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||ராசாத்தி வரும் நாள்||सन् १९९१||||||
|-
| [[रुत्रा (सन् १९९१या संकिपा)]]||ருத்ரா||सन् १९९१||||||
|-
| [[वचन्तकाल पऱवैकळ् (सन् १९९१या संकिपा)]]||வசந்தகால பறவைகள்||सन् १९९१||||||
|-
| [[वणक्कम् वात्तियारे (सन् १९९१या संकिपा)]]||வணக்கம் வாத்தியாரே||सन् १९९१||||||
|-
| [[वा अरुकिल् वा (सन् १९९१या संकिपा)]]||வா அருகில் வா||सन् १९९१||||||
|-
| [[वाक्कु मूलम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||வாக்கு மூலம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[वाचलिले ऒरु वॆण्णिला (सन् १९९१या संकिपा)]]||வாசலிலே ஒரு வெண்ணிலா||सन् १९९१||||||
|-
| [[विक्ऩेष्वर् (सन् १९९१या संकिपा)]]||விக்னேஷ்வர்||सन् १९९१||||||
|-
| [[वीट्ल ऎलि वॆळियिले पुलि (सन् १९९१या संकिपा)]]||வீட்ல எலி வெளியிலே புலி||सन् १९९१||||||
|-
| [[वैतेकि कल्याणम् (सन् १९९१या संकिपा)]]||வைதேகி கல்யாணம்||सन् १९९१||||||
|-
| [[वैतेकि वन्ताच्चु (सन् १९९१या संकिपा)]]||வைதேகி வந்தாச்சு||सन् १९९१||||||
|-
| [[अक्ऩि पार्वै (सन् १९९२या संकिपा)]]||அக்னி பார்வை||सन् १९९२||||||
|-
| [[अण्णऩ् ऎऩ्ऩटा तम्पि ऎऩ्ऩटा (सन् १९९२या संकिपा)]]||அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா||सन् १९९२||||||
|-
| [[अण्णामलै (सन् १९९२या संकिपा)]]||அண்ணாமலை||सन् १९९२||||||
|-
| [[अऩ्ऩैयिऩ् मटियिल् (सन् १९९२या संकिपा)]]||அன்னையின் மடியில்||सन् १९९२||||||
|-
| [[अऩ्ऩैवयल् (सन् १९९२या संकिपा)]]||அன்னைவயல்||सन् १९९२||||||
|-
| [[अपिरामि (सन् १९९२या संकिपा)]]||அபிராமி||सन् १९९२||||||
|-
| [[अमरऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||அமரன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[अम्मा वन्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा)]]||அம்மா வந்தாச்சு||सन् १९९२||||||
|-
| [[अरिकरपुत्तिरऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||அரிகரபுத்திரன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[अवळ् ऒरु वचन्तम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||அவள் ஒரு வசந்தம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[आवारम् पू (सन् १९९२या संकिपा)]]||ஆவாரம் பூ||सन् १९९२||||||
|-
| [[इतु नम्म पूमि (सन् १९९२या संकिपा)]]||இது நம்ம பூமி||सन् १९९२||||||
|-
| [[इतुताण्टा चट्टम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||இதுதாண்டா சட்டம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[इऩ्ऩिचै मऴै (सन् १९९२या संकिपा)]]||இன்னிசை மழை||सन् १९९२||||||
|-
| [[इळवरचऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||இளவரசன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[उऩक्का पिऱन्तेऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||உனக்கா பிறந்தேன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[उऩ्ऩै वाऴ्त्ति पाटुकिऱेऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||உன்னை வாழ்த்தி பாடுகிறேன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[उयिरिल् ऒरु राकम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||உயிரில் ஒரு ராகம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[उरिमै ऊञ्चलाटुकिऱतु (सन् १९९२या संकिपा)]]||உரிமை ஊஞ்சலாடுகிறது||सन् १९९२||||||
|-
| [[ऊर् मरियातै (सन् १९९२या संकिपा)]]||ஊர் மரியாதை||सन् १९९२||||||
|-
| [[ऊर्पञ्चायत्तु (सन् १९९२या संकिपा)]]||ஊர்பஞ்சாயத்து||सन् १९९२||||||
|-
| [[ऎङ्क वीट्टु वेलऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||எங்க வீட்டு வேலன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[ऎऩ्ऱुम् अऩ्पुटऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||என்றும் அன்புடன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[ऎल्लैच्चामि (सन् १९९२या संकिपा)]]||எல்லைச்சாமி||सन् १९९२||||||
|-
| [[एर्मुऩै (सन् १९९२या संकिपा)]]||ஏர்முனை||सन् १९९२||||||
|-
| [[ऒण्णा इरुक्क कत्तुक्कऩुम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||ஒண்ணா இருக்க கத்துக்கனும்||सन् १९९२||||||
|-
| [[कलिकालम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||கலிகாலம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[कवर्मॆण्ट् माप्पिळ्ळै (सन् १९९२या संकिपा)]]||கவர்மெண்ட் மாப்பிள்ளை||सन् १९९२||||||
|-
| [[कस्तूरि मञ्चळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||கஸ்தூரி மஞ்சள்||सन् १९९२||||||
|-
| [[काचु तङ्क काचु (सन् १९९२या संकिपा)]]||காசு தங்க காசு||सन् १९९२||||||
|-
| [[कावलुक्कु कण्णिल्लै (सन् १९९२या संकिपा)]]||காவலுக்கு கண்ணில்லை||सन् १९९२||||||
|-
| [[कावल् कीतम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||காவல் கீதம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[कावियत्तलैवऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||காவியத்தலைவன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[किऴक्कु वीति (सन् १९९२या संकिपा)]]||கிழக்கு வீதி||सन् १९९२||||||
|-
| [[किऴक्कु वॆऱुत्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा)]]||கிழக்கு வெறுத்தாச்சு||सन् १९९२||||||
|-
| [[कोट्टै वाचल् (सन् १९९२या संकिपा)]]||கோட்டை வாசல்||सन् १९९२||||||
|-
| [[कौरि मऩोकरि (सन् १९९२या संकिपा)]]||கௌரி மனோகரி||सन् १९९२||||||
|-
| [[चकलकला वाण्टु (सन् १९९२या संकिपा)]]||சகலகலா வாண்டு||सन् १९९२||||||
|-
| [[चत्तियम् अतु निच्चयम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சத்தியம் அது நிச்சயம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चामुण्टि (सन् १९९२या संकिपा)]]||சாமுண்டி||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिङ्कार वेलऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சிங்கார வேலன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ कवुण्टर् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சின்ன கவுண்டர்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ चिट्टु (सन् १९९२या संकिपा)]]||சின்ன சிட்டு||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ पचङ्क नाङ्क (सन् १९९२या संकिपा)]]||சின்ன பசங்க நாங்க||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिऩ्ऩतायि (सन् १९९२या संकिपा)]]||சின்னதாயி||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिऩ्ऩप्पूवे (सन् १९९२या संकिपा)]]||சின்னப்பூவே||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिऩ्ऩमरुमकळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சின்னமருமகள்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिऩ्ऩवर् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சின்னவர்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिवचङ्करि (सन् १९९२या संकिपा)]]||சிவசங்கரி||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिवन्त मलर् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சிவந்த மலர்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चिवप्पु पऱवै (सन् १९९२या संकिपा)]]||சிவப்பு பறவை||सन् १९९२||||||
|-
| [[चुकमाऩ चिमैकळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சுகமான சிமைகள்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चुन्तरकाण्टम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சுந்தரகாண்டம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चुयमरियातै (सन् १९९२या संकिपा)]]||சுயமரியாதை||सन् १९९२||||||
|-
| [[चूरियऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சூரியன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चॆण्पकत् तोट्टम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||செண்பகத் தோட்டம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चॆन्तमिऴ् पाट्टु (सन् १९९२या संकिपा)]]||செந்தமிழ் பாட்டு||सन् १९९२||||||
|-
| [[चॆम्परुत्ति (सन् १९९२या संकिपा)]]||செம்பருத்தி||सन् १९९२||||||
|-
| [[चेवकम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||சேவகம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[चोलैयम्मा (सन् १९९२या संकिपा)]]||சோலையம்மா||सन् १९९२||||||
|-
| [[जोटि चेर्न्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा)]]||ஜோடி சேர்ந்தாச்சு||सन् १९९२||||||
|-
| [[टेविट् अङ्किळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||டேவிட் அங்கிள்||सन् १९९२||||||
|-
| [[तङ्क मऩचुक्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||தங்க மனசுக்காரன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[तङ्कराचु (सन् १९९२या संकिपा)]]||தங்கராசு||सन् १९९२||||||
|-
| [[तमिऴ् पॊण्णु (सन् १९९२या संकिपा)]]||தமிழ் பொண்ணு||सन् १९९२||||||
|-
| [[तम्पि पॊण्टाट्टि (सन् १९९२या संकिपा)]]||தம்பி பொண்டாட்டி||सन् १९९२||||||
|-
| [[तलैवाचल् (सन् १९९२या संकिपा)]]||தலைவாசல்||सन् १९९२||||||
|-
| [[ताय्मॊऴि (सन् १९९२या संकिपा)]]||தாய்மொழி||सन् १९९२||||||
|-
| [[तालि कट्टिय राचा (सन् १९९२या संकिपा)]]||தாலி கட்டிய ராசா||सन् १९९२||||||
|-
| [[तिरुमति पऴऩिच्चामि (सन् १९९२या संकिपा)]]||திருமதி பழனிச்சாமி||सन् १९९२||||||
|-
| [[तिलकम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||திலகம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[तूरत्तु चॊन्तम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||தூரத்து சொந்தம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[तॆय्व वाक्कु (सन् १९९२या संकिपा)]]||தெய்வ வாக்கு||सन् १९९२||||||
|-
| [[तॆय्वक्कुऴन्तै (सन् १९९२या संकिपा)]]||தெய்வக்குழந்தை||सन् १९९२||||||
|-
| [[तॆऱ्कुत् तॆरु मच्चाऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||தெற்குத் தெரு மச்சான்||सन् १९९२||||||
|-
| [[तेवर् मकऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||தேவர் மகன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[तेवर् वीट्टु पॊण्णु (सन् १९९२या संकिपा)]]||தேவர் வீட்டு பொண்ணு||सन् १९९२||||||
|-
| [[नट्चत्तिर नायकऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||நட்சத்திர நாயகன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[नाङ्कळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||நாங்கள்||सन् १९९२||||||
|-
| [[नाटोटित्तॆऩ्ऱल् (सन् १९९२या संकिपा)]]||நாடோடித்தென்றல்||सन् १९९२||||||
|-
| [[नाटोटिप् पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||நாடோடிப் பாட்டுக்காரன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[नाऩे वरुवेऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||நானே வருவேன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[नाळैय चॆय्ति (सन् १९९२या संकिपा)]]||நாளைய செய்தி||सन् १९९२||||||
|-
| [[नाळैय तीर्प्पु (सन् १९९२या संकिपा)]]||நாளைய தீர்ப்பு||सन् १९९२||||||
|-
| [[नीङ्क नल्ला इरुक्कणुम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||நீங்க நல்லா இருக்கணும்||सन् १९९२||||||
|-
| [[नॆञ्च तॊट्टु चॊल्लु (सन् १९९२या संकिपा)]]||நெஞ்ச தொட்டு சொல்லு||सन् १९९२||||||
|-
| [[पङ्काळि (सन् १९९२या संकिपा)]]||பங்காளி||सन् १९९२||||||
|-
| [[पट्टत्तु राणि (सन् १९९२या संकिपा)]]||பட்டத்து ராணி||सन् १९९२||||||
|-
| [[परतऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||பரதன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[पाण्टित्तुरै (सन् १९९२या संकिपा)]]||பாண்டித்துரை||सन् १९९२||||||
|-
| [[पाण्टियऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||பாண்டியன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[पालैवऩ राकङ्कळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||பாலைவன ராகங்கள்||सन् १९९२||||||
|-
| [[पिरम्मच्चारि (सन् १९९२या संकिपा)]]||பிரம்மச்சாரி||सन् १९९२||||||
|-
| [[पुतु वरुषम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||புது வருஷம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[पुतुचा पटिक्किऱेऩ् पाट्टु (सन् १९९२या संकिपा)]]||புதுசா படிக்கிறேன் பாட்டு||सन् १९९२||||||
|-
| [[पुरुषऩ् ऎऩक्कु अरचऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||புருஷன் எனக்கு அரசன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[पॆरिय कवुण्टर् पॊण्णु (सन् १९९२या संकिपा)]]||பெரிய கவுண்டர் பொண்ணு||सन् १९९२||||||
|-
| [[पॊण्टाट्टि राज्यम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||பொண்டாட்டி ராஜ்யம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[पॊण्णुक्केत्त पुरुषऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||பொண்ணுக்கேத்த புருஷன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[पोक्किरि तम्पि (सन् १९९२या संकिपा)]]||போக்கிரி தம்பி||सन् १९९२||||||
|-
| [[मकुटम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||மகுடம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[मङ्कळ नायकऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||மங்கள நாயகன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[मऩ्ऩऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||மன்னன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[माता कोमाता (सन् १९९२या संकिपा)]]||மாதா கோமாதா||सन् १९९२||||||
|-
| [[माप्पिळ्ळै वन्ताच्चु (सन् १९९२या संकिपा)]]||மாப்பிள்ளை வந்தாச்சு||सन् १९९२||||||
|-
| [[मिस्टर् पिरचात् (सन् १९९२या संकिपा)]]||மிஸ்டர் பிரசாத்||सन् १९९२||||||
|-
| [[मीरा (सन् १९९२या संकिपा)]]||மீரா||सन् १९९२||||||
|-
| [[मुतल् कुरल् (सन् १९९२या संकिपा)]]||முதல் குரல்||सन् १९९२||||||
|-
| [[मुतल् चीतऩम् (सन् १९९२या संकिपा)]]||முதல் சீதனம்||सन् १९९२||||||
|-
| [[मूऩ्ऱाम् पटि (सन् १९९२या संकिपा)]]||மூன்றாம் படி||सन् १९९२||||||
|-
| [[मौऩ मॊऴि (सन् १९९२या संकिपा)]]||மௌன மொழி||सन् १९९२||||||
|-
| [[राचुक्कुट्टि (सन् १९९२या संकिपा)]]||ராசுக்குட்டி||सन् १९९२||||||
|-
| [[रिक्षा मामा (सन् १९९२या संकिपा)]]||ரிக்ஷா மாமா||सन् १९९२||||||
|-
| [[रॆण्टु पॊण्टाट्टि कावल्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||ரெண்டு பொண்டாட்டி காவல்காரன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[रोजा (सन् १९९२या संकिपा)]]||ரோஜா||सन् १९९२||||||
|-
| [[वचन्त मलर्कळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||வசந்த மலர்கள்||सन् १९९२||||||
|-
| [[वण्ण वण्ण पूक्कळ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||வண்ண வண்ண பூக்கள்||सन् १९९२||||||
|-
| [[वा वा वचन्तमे (सन् १९९२या संकिपा)]]||வா வா வசந்தமே||सन् १९९२||||||
|-
| [[वाऩमे ऎल्लै (सन् १९९२या संकिपा)]]||வானமே எல்லை||सन् १९९२||||||
|-
| [[विल्लुप्पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९२या संकिपा)]]||வில்லுப்பாட்டுக்காரன்||सन् १९९२||||||
|-
| [[अक्करैच् चीमैयिले (सन् १९९३या संकिपा)]]||அக்கரைச் சீமையிலே||सन् १९९३||||||
|-
| [[अमरावति (सन् १९९३या संकिपा)]]||அமராவதி||सन् १९९३||||||
|-
| [[अम्मा पॊण्णु (सन् १९९३या संकिपा)]]||அம்மா பொண்ணு||सन् १९९३||||||
|-
| [[अरण्मऩैक्किळि (सन् १९९३या संकिपा)]]||அரண்மனைக்கிளி||सन् १९९३||||||
|-
| [[आतित्यऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||ஆதித்யன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[आत्मा (सन् १९९३या संकिपा)]]||ஆத்மா||सन् १९९३||||||
|-
| [[इतय नायकऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||இதய நாயகன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[इऩिय राजा (सन् १९९३या संकिपा)]]||இனிய ராஜா||सन् १९९३||||||
|-
| [[उटऩ्पिऱप्पु (सन् १९९३या संकिपा)]]||உடன்பிறப்பு||सन् १९९३||||||
|-
| [[उत्तमराचा (सन् १९९३या संकिपा)]]||உத்தமராசா||सन् १९९३||||||
|-
| [[उऴवऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||உழவன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[उऴैप्पाळि (सन् १९९३या संकिपा)]]||உழைப்பாளி||सन् १९९३||||||
|-
| [[उळ्ळे वॆळिये (सन् १९९३या संकिपा)]]||உள்ளே வெளியே||सन् १९९३||||||
|-
| [[ऎङ्क तम्पि (सन् १९९३या संकिपा)]]||எங்க தம்பி||सन् १९९३||||||
|-
| [[ऎङ्क मुतलाळि (सन् १९९३या संकिपा)]]||எங்க முதலாளி||सन् १९९३||||||
|-
| [[ऎजमाऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||எஜமான்||सन् १९९३||||||
|-
| [[ऎऩ् इतयराणि (सन् १९९३या संकिपा)]]||என் இதயராணி||सन् १९९३||||||
|-
| [[एर्पोर्ट् (सन् १९९३या संकिपा)]]||ஏர்போர்ட்||सन् १९९३||||||
|-
| [[एऴै जाति (सन् १९९३या संकिपा)]]||ஏழை ஜாதி||सन् १९९३||||||
|-
| [[ओट्टप्पन्तयम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||ஓட்டப்பந்தயம்||सन् १९९३||||||
|-
| [[कटल्पुऱा (सन् १९९३या संकिपा)]]||கடல்புறா||सन् १९९३||||||
|-
| [[कट्टप्पॊम्मऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||கட்டப்பொம்மன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[कट्टळै (सन् १९९३या संकिपा)]]||கட்டளை||सन् १९९३||||||
|-
| [[करुप्पु वॆळ्ळै (सन् १९९३या संकिपा)]]||கருப்பு வெள்ளை||सन् १९९३||||||
|-
| [[कऱ्पकम् वन्ताच्चु (सन् १९९३या संकिपा)]]||கற்பகம் வந்தாச்சு||सन् १९९३||||||
|-
| [[कलैञऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||கலைஞன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[कात्तिरुक्क नेरमिल्लै (सन् १९९३या संकिपा)]]||காத்திருக்க நேரமில்லை||सन् १९९३||||||
|-
| [[किऴक्कुच्चीमैयिले (सन् १९९३या संकिपा)]]||கிழக்குச்சீமையிலே||सन् १९९३||||||
|-
| [[किऴक्के वरुम् पाट्टु (सन् १९९३या संकिपा)]]||கிழக்கே வரும் பாட்டு||सन् १९९३||||||
|-
| [[किळिप्पेच्चु केट्कवा (सन् १९९३या संकिपा)]]||கிளிப்பேச்சு கேட்கவா||सन् १९९३||||||
|-
| [[केप्टऩ् मकळ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||கேப்டன் மகள்||सन् १९९३||||||
|-
| [[कॊञ्चुम् किळि (सन् १९९३या संकिपा)]]||கொஞ்சும் கிளி||सन् १९९३||||||
|-
| [[कोकुलम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||கோகுலம்||सन् १९९३||||||
|-
| [[कोयिल्काळै (सन् १९९३या संकिपा)]]||கோயில்காளை||सन् १९९३||||||
|-
| [[चक्करैत्तेवऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||சக்கரைத்தேவன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[चपाष् पापु (सन् १९९३या संकिपा)]]||சபாஷ் பாபு||सन् १९९३||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ जमीऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||சின்ன ஜமீன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ माप्ळे (सन् १९९३या संकिपा)]]||சின்ன மாப்ளே||सन् १९९३||||||
|-
| [[चिऩ्ऩक् कण्णम्मा (सन् १९९३या संकिपा)]]||சின்னக் கண்ணம்மா||सन् १९९३||||||
|-
| [[चिऩ्ऩप् पऱवैकळे (सन् १९९३या संकिपा)]]||சின்னப் பறவைகளே||सन् १९९३||||||
|-
| [[चिवरात्तिरि (सन् १९९३या संकिपा)]]||சிவராத்திரி||सन् १९९३||||||
|-
| [[चूरियऩ् चन्तिरऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||சூரியன் சந்திரன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[चॆन्तूरप्पाण्टि (सन् १९९३या संकिपा)]]||செந்தூரப்பாண்டி||सन् १९९३||||||
|-
| [[ज लव् इन्तिया (सन् १९९३या संकिपा)]]||ஜ லவ் இந்தியா||सन् १९९३||||||
|-
| [[जातिमल्लि (सन् १९९३या संकिपा)]]||ஜாதிமல்லி||सन् १९९३||||||
|-
| [[जॆऩ्टिल्मेऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||ஜென்டில்மேன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[तङ्कक्किळि (सन् १९९३या संकिपा)]]||தங்கக்கிளி||सन् १९९३||||||
|-
| [[तङ्कपाप्पा (सन् १९९३या संकिपा)]]||தங்கபாப்பா||सन् १९९३||||||
|-
| [[तचरतऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||தசரதன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[तर्मचीलऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||தர்மசீலன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[तालाट्टु (सन् १९९३या संकिपा)]]||தாலாட்டு||सन् १९९३||||||
|-
| [[तिरुटा तिरुटा (सन् १९९३या संकिपा)]]||திருடா திருடா||सन् १९९३||||||
|-
| [[तुरुव नट्चत्तिरम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||துருவ நட்சத்திரம்||सन् १९९३||||||
|-
| [[तूळ् पऱक्कुतु (सन् १९९३या संकिपा)]]||தூள் பறக்குது||सन् १९९३||||||
|-
| [[नल्लते नटक्कुम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||நல்லதே நடக்கும்||सन् १९९३||||||
|-
| [[नाऩ् पेच निऩैप्पतॆल्लाम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||நான் பேச நினைப்பதெல்லாம்||सन् १९९३||||||
|-
| [[निऩैवुकळ् मऱप्पतिल्लै (सन् १९९३या संकिपा)]]||நினைவுகள் மறப்பதில்லை||सन् १९९३||||||
|-
| [[पत्तिऩिप् पॆण् (सन् १९९३या संकिपा)]]||பத்தினிப் பெண்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पातुकाप्पु (सन् १९९३या संकिपा)]]||பாதுகாப்பு||सन् १९९३||||||
|-
| [[पारम्परियम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||பாரம்பரியம்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पार्वति ऎऩ्ऩै पारटि (सन् १९९३या संकिपा)]]||பார்வதி என்னை பாரடி||सन् १९९३||||||
|-
| [[पास्मार्क् (सन् १९९३या संकिपा)]]||பாஸ்மார்க்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पिरताप् (सन् १९९३या संकिपा)]]||பிரதாப்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पुतिय तॆऩ्ऱल् (सन् १९९३या संकिपा)]]||புதிய தென்றல்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पुतिय मुकम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||புதிய முகம்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पुतुप्पिऱवि (सन् १९९३या संकिपा)]]||புதுப்பிறவி||सन् १९९३||||||
|-
| [[पुतुवयल् (सन् १९९३या संकिपा)]]||புதுவயல்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पुरुष लट्चणम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||புருஷ லட்சணம்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पॆऱ्ऱॆटुत्त पिळ्ळै (सन् १९९३या संकिपा)]]||பெற்றெடுத்த பிள்ளை||सन् १९९३||||||
|-
| [[पेण्टु मास्टर् (सन् १९९३या संकिपा)]]||பேண்டு மாஸ்டர்||सन् १९९३||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩुमणि (सन् १९९३या संकिपा)]]||பொன்னுமணி||सन् १९९३||||||
|-
| [[पॊऩ्विलङ्कु (सन् १९९३या संकिपा)]]||பொன்விலங்கு||सन् १९९३||||||
|-
| [[पॊऱन्तवीटा पुकुन्त वीटा (सन् १९९३या संकिपा)]]||பொறந்தவீடா புகுந்த வீடா||सन् १९९३||||||
|-
| [[पॊऱन्तालुम् आम्पळैया पॊऱक्कक्कूटातु (सन् १९९३या संकिपा)]]||பொறந்தாலும் ஆம்பளையா பொறக்கக்கூடாது||सन् १९९३||||||
|-
| [[मकराचऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||மகராசன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[मणिक्कुयिल् (सन् १९९३या संकिपा)]]||மணிக்குயில்||सन् १९९३||||||
|-
| [[मतुमति (सन् १९९३या संकिपा)]]||மதுமதி||सन् १९९३||||||
|-
| [[मतुरै मीऩाट्चि (सन् १९९३या संकिपा)]]||மதுரை மீனாட்சி||सन् १९९३||||||
|-
| [[मऱवऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||மறவன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[मऱुपटियुम् (सन् १९९३या संकिपा)]]||மறுபடியும்||सन् १९९३||||||
|-
| [[मलरे कुऱिञ्चि मलरे (सन् १९९३या संकिपा)]]||மலரே குறிஞ்சி மலரே||सन् १९९३||||||
|-
| [[मातङ्कळ् ७ (सन् १९९३या संकिपा)]]||மாதங்கள் ௭||सन् १९९३||||||
|-
| [[मामियार् वीटु (सन् १९९३या संकिपा)]]||மாமியார் வீடு||सन् १९९३||||||
|-
| [[मिऩ्मिऩि पूक्कळ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||மின்மினி பூக்கள்||सन् १९९३||||||
|-
| [[मुतल् पाटल् (सन् १९९३या संकिपा)]]||முதல் பாடல்||सन् १९९३||||||
|-
| [[मुत्तुप्पाण्टि (सन् १९९३या संकिपा)]]||முத்துப்பாண்டி||सन् १९९३||||||
|-
| [[मुऩ् अऱिविप्पु (सन् १९९३या संकिपा)]]||முன் அறிவிப்பு||सन् १९९३||||||
|-
| [[मुऱ्ऱुकै (सन् १९९३या संकिपा)]]||முற்றுகை||सन् १९९३||||||
|-
| [[मूऩ्ऱावतु कण् (सन् १९९३या संकिपा)]]||மூன்றாவது கண்||सन् १९९३||||||
|-
| [[राक्कायि कोविल् (सन् १९९३या संकिपा)]]||ராக்காயி கோவில்||सन् १९९३||||||
|-
| [[राजतुरै (सन् १९९३या संकिपा)]]||ராஜதுரை||सन् १९९३||||||
|-
| [[रिक्षा तम्पि (सन् १९९३या संकिपा)]]||ரிக்ஷா தம்பி||सन् १९९३||||||
|-
| [[रोजावैक्किळ्ळाते (सन् १९९३या संकिपा)]]||ரோஜாவைக்கிள்ளாதே||सन् १९९३||||||
|-
| [[वरम् तरुम् वटिवेलऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||வரம் தரும் வடிவேலன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[वळ्ळि (सन् १९९३या संकिपा)]]||வள்ளி||सन् १९९३||||||
|-
| [[वाल्टर् वटिवेल् (सन् १९९३या संकिपा)]]||வால்டர் வடிவேல்||सन् १९९३||||||
|-
| [[वेटऩ् (सन् १९९३या संकिपा)]]||வேடன்||सन् १९९३||||||
|-
| [[अतर्मम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||அதர்மம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[अतिरटिप्पटै (सन् १९९४या संकिपा)]]||அதிரடிப்படை||सन् १९९४||||||
|-
| [[अत्त मक रत्तिऩमे (सन् १९९४या संकिपा)]]||அத்த மக ரத்தினமே||सन् १९९४||||||
|-
| [[अमैतिप्पटै (सन् १९९४या संकिपा)]]||அமைதிப்படை||सन् १९९४||||||
|-
| [[अरण्मऩैक्कावलऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||அரண்மனைக்காவலன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[आऩस्ट् राज् (सन् १९९४या संकिपा)]]||ஆனஸ்ட் ராஜ்||सन् १९९४||||||
|-
| [[इन्दु (सन् १९९४या संकिपा)]]||இந்஦ு||सन् १९९४||||||
|-
| [[इरावणऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||இராவணன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[इळैञरणि (सन् १९९४या संकिपा)]]||இளைஞரணி||सन् १९९४||||||
|-
| [[उङ्कळ् अऩ्पु तङ्कच्चि (सन् १९९४या संकिपा)]]||உங்கள் அன்பு தங்கச்சி||सन् १९९४||||||
|-
| [[उळवाळि (सन् १९९४या संकिपा)]]||உளவாளி||सन् १९९४||||||
|-
| [[ऊऴियऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||ஊழியன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[ऎऩ् आचै मच्चाऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||என் ஆசை மச்சான்||सन् १९९४||||||
|-
| [[ऎऩ् राजाङ्कम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||என் ராஜாங்கம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[ऒरु वचन्त कीतम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||ஒரு வசந்த கீதம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[कण्मणि (सन् १९९४या संकिपा)]]||கண்மணி||सन् १९९४||||||
|-
| [[करुत्तम्मा (सन् १९९४या संकिपा)]]||கருத்தம்மா||सन् १९९४||||||
|-
| [[कातलऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||காதலன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[कावियम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||காவியம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[किल्लाटि माप्पिळ्ळै (सन् १९९४या संकिपा)]]||கில்லாடி மாப்பிள்ளை||सन् १९९४||||||
|-
| [[केप्टऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||கேப்டன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[चक्तिवेल् (सन् १९९४या संकिपा)]]||சக்திவேல்||सन् १९९४||||||
|-
| [[चत्तियवाऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||சத்தியவான்||सन् १९९४||||||
|-
| [[चरिकमपत नी (सन् १९९४या संकिपा)]]||சரிகமபத நீ||सन् १९९४||||||
|-
| [[चातु (सन् १९९४या संकिपा)]]||சாது||सन् १९९४||||||
|-
| [[चिन्तु नतिप्पू (सन् १९९४या संकिपा)]]||சிந்து நதிப்பூ||सन् १९९४||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ पुळ्ळ (सन् १९९४या संकिपा)]]||சின்ன புள்ள||सन् १९९४||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ मेटम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||சின்ன மேடம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[चिऩ्ऩमुत्तु (सन् १९९४या संकिपा)]]||சின்னமுத்து||सन् १९९४||||||
|-
| [[चिऱकटिक्क आचै (सन् १९९४या संकिपा)]]||சிறகடிக்க ஆசை||सन् १९९४||||||
|-
| [[चीमाऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||சீமான்||सन् १९९४||||||
|-
| [[चीवलप्पेरि पाण्टि (सन् १९९४या संकिपा)]]||சீவலப்பேரி பாண்டி||सन् १९९४||||||
|-
| [[चुप्पिरमणिय चामि (सन् १९९४या संकिपा)]]||சுப்பிரமணிய சாமி||सन् १९९४||||||
|-
| [[चॆन्तमिऴ्च्चॆल्वऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||செந்தமிழ்ச்செல்வன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[चॆवत्त पॊण्णु (सन् १९९४या संकिपा)]]||செவத்த பொண்ணு||सन् १९९४||||||
|-
| [[चॆव्वन्ति (सन् १९९४या संकिपा)]]||செவ்வந்தி||सन् १९९४||||||
|-
| [[चेतुपति ज.पि.ऎस् (सन् १९९४या संकिपा)]]||சேதுபதி ஜ.பி.எஸ்||सन् १९९४||||||
|-
| [[जल्लिक्कट्टुक्काळै (सन् १९९४या संकिपा)]]||ஜல்லிக்கட்டுக்காளை||सन् १९९४||||||
|-
| [[जॆय्हिन्त् (सन् १९९४या संकिपा)]]||ஜெய்ஹிந்த்||सन् १९९४||||||
|-
| [[टूयट् (सन् १९९४या संकिपा)]]||டூயட்||सन् १९९४||||||
|-
| [[ताट्पूट् तञ्चावूर् (सन् १९९४या संकिपा)]]||தாட்பூட் தஞ்சாவூர்||सन् १९९४||||||
|-
| [[तामरै (सन् १९९४या संकिपा)]]||தாமரை||सन् १९९४||||||
|-
| [[ताय् मऩचु (सन् १९९४या संकिपा)]]||தாய் மனசு||सन् १९९४||||||
|-
| [[ताय् मामऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||தாய் மாமன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[तॆऩ्ऱल् वरुम् तॆरु (सन् १९९४या संकिपा)]]||தென்றல் வரும் தெரு||सन् १९९४||||||
|-
| [[तोऴर् पाण्टियऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||தோழர் பாண்டியன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[नम्म अण्णाच्चि (सन् १९९४या संकिपा)]]||நம்ம அண்ணாச்சி||सन् १९९४||||||
|-
| [[नम्मवर् (सन् १९९४या संकिपा)]]||நம்மவர்||सन् १९९४||||||
|-
| [[नाट्टामै (सन् १९९४या संकिपा)]]||நாட்டாமை||सन् १९९४||||||
|-
| [[निला (सन् १९९४या संकिपा)]]||நிலா||सन् १९९४||||||
|-
| [[नीतिया नियायमा (सन् १९९४या संकिपा)]]||நீதியா நியாயமா||सन् १९९४||||||
|-
| [[पट्टुक्कोट्टै पॆरियप्पा (सन् १९९४या संकिपा)]]||பட்டுக்கோட்டை பெரியப்பா||सन् १९९४||||||
|-
| [[पतविप् पिरमाणम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||பதவிப் பிரமாணம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[पवित्रा (सन् १९९४या संकिपा)]]||பவித்ரா||सन् १९९४||||||
|-
| [[पाच मलर्कळ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||பாச மலர்கள்||सन् १९९४||||||
|-
| [[पाण्टियऩिऩ् राज्यत्तिल् (सन् १९९४या संकिपा)]]||பாண்டியனின் ராஜ்யத்தில்||सन् १९९४||||||
|-
| [[पिरियङ्का (सन् १९९४या संकिपा)]]||பிரியங்கா||सन् १९९४||||||
|-
| [[पुतिय मऩ्ऩर्कळ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||புதிய மன்னர்கள்||सन् १९९४||||||
|-
| [[पुतुचा पूत्त रोचा (सन् १९९४या संकिपा)]]||புதுசா பூத்த ரோசா||सन् १९९४||||||
|-
| [[पुतुप्पट्टि पॊऩ्ऩुत्तायि (सन् १९९४या संकिपा)]]||புதுப்பட்டி பொன்னுத்தாயி||सन् १९९४||||||
|-
| [[पुरुषऩै कैक्कुळ्ळ पोट्टुक्कणुम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||புருஷனை கைக்குள்ள போட்டுக்கணும்||सन् १९९४||||||
|-
| [[पॆरिय मरुतु (सन् १९९४या संकिपा)]]||பெரிய மருது||सन् १९९४||||||
|-
| [[पॊण्टाट्टिये तॆय्वम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||பொண்டாட்டியே தெய்வம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[प्ळे केर्ळ्स् (सन् १९९४या संकिपा)]]||ப்ளே கேர்ள்ஸ்||सन् १९९४||||||
|-
| [[मकळिर् मट्टुम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||மகளிர் மட்டும்||सन् १९९४||||||
|-
| [[मकानति (सन् १९९४या संकिपा)]]||மகாநதி||सन् १९९४||||||
|-
| [[मकुटिक्कारऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||மகுடிக்காரன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[मञ्चुविरट्टु (सन् १९९४या संकिपा)]]||மஞ்சுவிரட்டு||सन् १९९४||||||
|-
| [[मणि रत्ऩम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||மணி ரத்னம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[मऩचु रॆण्टुम् पुतुचु (सन् १९९४या संकिपा)]]||மனசு ரெண்டும் புதுசு||सन् १९९४||||||
|-
| [[मुतल् पयणम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||முதல் பயணம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[मुतल् मऩैवि (सन् १९९४या संकिपा)]]||முதல் மனைவி||सन् १९९४||||||
|-
| [[मे मातम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||மே மாதம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[मेट्टुप्पट्टि मिराचु (सन् १९९४या संकिपा)]]||மேட்டுப்பட்டி மிராசு||सन् १९९४||||||
|-
| [[मैन्तऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||மைந்தன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[रचिकऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||ரசிகன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[राचा मकऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||ராசா மகன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[राजकुमारऩ् (सन् १९९४या संकिपा)]]||ராஜகுமாரன்||सन् १९९४||||||
|-
| [[राजपाण्टि (सन् १९९४या संकिपा)]]||ராஜபாண்டி||सन् १९९४||||||
|-
| [[वण्टिच्चोलै चिऩ्ऩराचु (सन् १९९४या संकिपा)]]||வண்டிச்சோலை சின்னராசு||सन् १९९४||||||
|-
| [[वऩजा किरिजा (सन् १९९४या संकिपा)]]||வனஜா கிரிஜா||सन् १९९४||||||
|-
| [[वरवु ऎट्टणा चॆलवु पत्तणा (सन् १९९४या संकिपा)]]||வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா||सन् १९९४||||||
|-
| [[वा मकऩे वा (सन् १९९४या संकिपा)]]||வா மகனே வா||सन् १९९४||||||
|-
| [[वाङ्क पार्ट्ऩर् वाङ्क (सन् १९९४या संकिपा)]]||வாங்க பார்ட்னர் வாங்க||सन् १९९४||||||
|-
| [[वाट्च्मेऩ् वटिवेलु (सन् १९९४या संकिपा)]]||வாட்ச்மேன் வடிவேலு||सन् १९९४||||||
|-
| [[वियट्नाम् कालऩि (सन् १९९४या संकिपा)]]||வியட்நாம் காலனி||सन् १९९४||||||
|-
| [[वीट्टैप्पारु नाट्टैप्पारु (सन् १९९४या संकिपा)]]||வீட்டைப்பாரு நாட்டைப்பாரு||सन् १९९४||||||
|-
| [[वीट्ल विचेषङ्क (सन् १९९४या संकिपा)]]||வீட்ல விசேஷங்க||सन् १९९४||||||
|-
| [[वीरप्पतक्कम् (सन् १९९४या संकिपा)]]||வீரப்பதக்கம்||सन् १९९४||||||
|-
| [[वीरमणि (सन् १९९४या संकिपा)]]||வீரமணி||सन् १९९४||||||
|-
| [[वीरा (सन् १९९४या संकिपा)]]||வீரா||सन् १९९४||||||
|-
| [[हीरो (सन् १९९४या संकिपा)]]||ஹீரோ||सन् १९९४||||||
|-
| [[अचुरऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||அசுரன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[अञ्चातवऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||அஞ்சாதவன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[अऩ्पुमकऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||அன்புமகன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[अवतारम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||அவதாரம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[अवळ् ऒरु कवरिमाऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||அவள் ஒரு கவரிமான்||सन् १९९५||||||
|-
| [[अवळ् पोट्ट कोलम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||அவள் போட்ட கோலம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[आकायपूक्कळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||ஆகாயபூக்கள்||सन् १९९५||||||
|-
| [[आचै (सन् १९९५या संकिपा)]]||ஆசை||सन् १९९५||||||
|-
| [[आणऴकऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||ஆணழகன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[आयुतपूजै (सन् १९९५या संकिपा)]]||ஆயுதபூஜை||सन् १९९५||||||
|-
| [[इन्तिरा (सन् १९९५या संकिपा)]]||இந்திரா||सन् १९९५||||||
|-
| [[इलक्किय चोलै (सन् १९९५या संकिपा)]]||இலக்கிய சோலை||सन् १९९५||||||
|-
| [[इळमैक्कु ऒरु ऎच्चरिक्कै (सन् १९९५या संकिपा)]]||இளமைக்கு ஒரு எச்சரிக்கை||सन् १९९५||||||
|-
| [[इळवरचि (सन् १९९५या संकिपा)]]||இளவரசி||सन् १९९५||||||
|-
| [[इळैयराकम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||இளையராகம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[उतवुम् करङ्कळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||உதவும் கரங்கள்||सन् १९९५||||||
|-
| [[ऎङ्किरुन्तो वन्ताळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||எங்கிருந்தோ வந்தாள்||सन् १९९५||||||
|-
| [[ऎऩ् पॊण्टाट्टि नल्लव (सन् १९९५या संकिपा)]]||என் பொண்டாட்டி நல்லவ||सन् १९९५||||||
|-
| [[ऎल्लामे ऎऩ् राचाताऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||எல்லாமே என் ராசாதான்||सन् १९९५||||||
|-
| [[ऒरु ऊर्ल ऒरु राजकुमारि (सन् १९९५या संकिपा)]]||ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜகுமாரி||सन् १९९५||||||
|-
| [[कट्टुमरक्कारऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||கட்டுமரக்காரன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[करुप्पु निला (सन् १९९५या संकिपा)]]||கருப்பு நிலா||सन् १९९५||||||
|-
| [[कर्णा (सन् १९९५या संकिपा)]]||கர்ணா||सन् १९९५||||||
|-
| [[कल्याणम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||கல்யாணம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[कान्ति पिऱन्त मण् (सन् १९९५या संकिपा)]]||காந்தி பிறந்த மண்||सन् १९९५||||||
|-
| [[किऴक्कु मलै (सन् १९९५या संकिपा)]]||கிழக்கு மலை||सन् १९९५||||||
|-
| [[कुरुतिप्पुऩल् (सन् १९९५या संकिपा)]]||குருதிப்புனல்||सन् १९९५||||||
|-
| [[कूलि (सन् १९९५या संकिपा)]]||கூலி||सन् १९९५||||||
|-
| [[कोलङ्कळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||கோலங்கள்||सन् १९९५||||||
|-
| [[चक्करवर्त्ति (सन् १९९५या संकिपा)]]||சக்கரவர்த்தி||सन् १९९५||||||
|-
| [[चति लीलावति (सन् १९९५या संकिपा)]]||சதி லீலாவதி||सन् १९९५||||||
|-
| [[चन्तिरलेका (सन् १९९५या संकिपा)]]||சந்திரலேகா||सन् १९९५||||||
|-
| [[चन्तैक्कु वन्त किळि (सन् १९९५या संकिपा)]]||சந்தைக்கு வந்த கிளி||सन् १९९५||||||
|-
| [[चिन्तुपात् (सन् १९९५या संकिपा)]]||சிந்துபாத்||सन् १९९५||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ मणि (सन् १९९५या संकिपा)]]||சின்ன மணி||सन् १९९५||||||
|-
| [[चिऩ्ऩ वात्तियार् (सन् १९९५या संकिपा)]]||சின்ன வாத்தியார்||सन् १९९५||||||
|-
| [[चीतऩम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||சீதனம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[चॆल्लक्कण्णु (सन् १९९५या संकिपा)]]||செல்லக்கண்ணு||सन् १९९५||||||
|-
| [[टियर् चऩ् मरुतु (सन् १९९५या संकिपा)]]||டியர் சன் மருது||सन् १९९५||||||
|-
| [[तमिऴच्चि (सन् १९९५या संकिपा)]]||தமிழச்சி||सन् १९९५||||||
|-
| [[तर्मङ्कळ् चिरिक्किऩ्ऱऩ (सन् १९९५या संकिपा)]]||தர்மங்கள் சிரிக்கின்றன||सन् १९९५||||||
|-
| [[ताय् तङ्कै पाचम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||தாய் தங்கை பாசம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[ताय्क्कुलमे ताय्क्कुलमे (सन् १९९५या संकिपा)]]||தாய்க்குலமே தாய்க்குலமே||सन् १९९५||||||
|-
| [[तियाक उळ्ळम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||தியாக உள்ளம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[तिरुमूर्त्ति (सन् १९९५या संकिपा)]]||திருமூர்த்தி||सन् १९९५||||||
|-
| [[तेटि वन्त राचा (सन् १९९५या संकिपा)]]||தேடி வந்த ராசா||सन् १९९५||||||
|-
| [[तेवा (सन् १९९५या संकिपा)]]||தேவா||सन् १९९५||||||
|-
| [[तॊट्टा चिणुङ्कि (सन् १९९५या संकिपा)]]||தொட்டா சிணுங்கி||सन् १९९५||||||
|-
| [[तॊट्टिल् कुऴन्तै (सन् १९९५या संकिपा)]]||தொட்டில் குழந்தை||सन् १९९५||||||
|-
| [[तॊण्टऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||தொண்டன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[नन्तवऩत् तेरु (सन् १९९५या संकिपा)]]||நந்தவனத் தேரு||सन् १९९५||||||
|-
| [[नाटोटि मऩ्ऩऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||நாடோடி மன்னன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[नाऩ् पॆत्त मकऩे (सन् १९९५या संकिपा)]]||நான் பெத்த மகனே||सन् १९९५||||||
|-
| [[नीलक्कुयिल् (सन् १९९५या संकिपा)]]||நீலக்குயில்||सन् १९९५||||||
|-
| [[पचुम्पॊऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||பசும்பொன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[पटिक्किऱ वयचुल (सन् १९९५या संकिपा)]]||படிக்கிற வயசுல||सन् १९९५||||||
|-
| [[पम्पाय् (सन् १९९५या संकिपा)]]||பம்பாய்||सन् १९९५||||||
|-
| [[पाट्टु पाटवा (सन् १९९५या संकिपा)]]||பாட்டு பாடவா||सन् १९९५||||||
|-
| [[पाट्टु वात्तियार् (सन् १९९५या संकिपा)]]||பாட்டு வாத்தியார்||सन् १९९५||||||
|-
| [[पाट्षा (सन् १९९५या संकिपा)]]||பாட்ஷா||सन् १९९५||||||
|-
| [[पुतिय आट्चि (सन् १९९५या संकिपा)]]||புதிய ஆட்சி||सन् १९९५||||||
|-
| [[पुळ्ळ कुट्टिक्कारऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||புள்ள குட்டிக்காரன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[पॆरिय कुटुम्पम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||பெரிய குடும்பம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मक्कळाट्चि (सन् १९९५या संकिपा)]]||மக்களாட்சி||सन् १९९५||||||
|-
| [[मण्णत्तॊट्टुक् कुम्पिटऩुम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||மண்ணத்தொட்டுக் கும்பிடனும்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मण्णुक्कु मरियातै (सन् १९९५या संकिपा)]]||மண்ணுக்கு மரியாதை||सन् १९९५||||||
|-
| [[मऩतिले ऒरु पाट्टु (सन् १९९५या संकिपा)]]||மனதிலே ஒரு பாட்டு||सन् १९९५||||||
|-
| [[मरुमकळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||மருமகள்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मलैच्चारलिल् ऒरु पूङ्कुयिल् (सन् १९९५या संकिपा)]]||மலைச்சாரலில் ஒரு பூங்குயில்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मामऩितऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||மாமனிதன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मामऩ् मकळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||மாமன் மகள்||सन् १९९५||||||
|-
| [[माया पजार् (सन् १९९५या संकिपा)]]||மாயா பஜார்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मिस्टर् मॆट्रास् (सन् १९९५या संकिपा)]]||மிஸ்டர் மெட்ராஸ்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मुतल् उतयम् (सन् १९९५या संकिपा)]]||முதல் உதயம்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मुत्तु (सन् १९९५या संकिपा)]]||முத்து||सन् १९९५||||||
|-
| [[मुत्तु कुळिक्क वारीकळा (सन् १९९५या संकिपा)]]||முத்து குளிக்க வாரீகளா||सन् १९९५||||||
|-
| [[मुत्तुकाळै (सन् १९९५या संकिपा)]]||முத்துகாளை||सन् १९९५||||||
|-
| [[मुऱै माप्पिळ्ळै (सन् १९९५या संकिपा)]]||முறை மாப்பிள்ளை||सन् १९९५||||||
|-
| [[मुऱै मामऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||முறை மாமன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[मोकमुळ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||மோகமுள்||सन् १९९५||||||
|-
| [[रकचिय पोलीस् (सन् १९९५या संकिपा)]]||ரகசிய போலீஸ்||सन् १९९५||||||
|-
| [[राचैय्या (सन् १९९५या संकिपा)]]||ராசைய்யா||सन् १९९५||||||
|-
| [[राज मुत्तिरै (सन् १९९५या संकिपा)]]||ராஜ முத்திரை||सन् १९९५||||||
|-
| [[राजा ऎङ्क राजा (सन् १९९५या संकिपा)]]||ராஜா எங்க ராஜா||सन् १९९५||||||
|-
| [[राणि मकाराणि (सन् १९९५या संकिपा)]]||ராணி மகாராணி||सन् १९९५||||||
|-
| [[लक्किमेऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||லக்கிமேன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[वर्ऱार् चण्टियर् (सन् १९९५या संकिपा)]]||வர்றார் சண்டியர்||सन् १९९५||||||
|-
| [[वळ्ळि वरप्पोऱा (सन् १९९५या संकिपा)]]||வள்ளி வரப்போறா||सन् १९९५||||||
|-
| [[विट्ऩस् (सन् १९९५या संकिपा)]]||விட்னஸ்||सन् १९९५||||||
|-
| [[विल्लाति विल्लऩ् (सन् १९९५या संकिपा)]]||வில்லாதி வில்லன்||सन् १९९५||||||
|-
| [[विष्णु (सन् १९९५या संकिपा)]]||விஷ்ணு||सन् १९९५||||||
|-
| [[वेलुच्चामि (सन् १९९५या संकिपा)]]||வேலுச்சாமி||सन् १९९५||||||
|-
| [[अन्त नाळ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||அந்த நாள்||सन् १९९६||||||
|-
| [[अन्तिमन्तामरै (सन् १९९६या संकिपा)]]||அந்திமந்தாமரை||सन् १९९६||||||
|-
| [[अम्मऩ् कोविल् वाचलिले (सन् १९९६या संकिपा)]]||அம்மன் கோவில் வாசலிலே||सन् १९९६||||||
|-
| [[अरुवा वेलु (सन् १९९६या संकिपा)]]||அருவா வேலு||सन् १९९६||||||
|-
| [[अलॆक्साण्टर् (सन् १९९६या संकिपा)]]||அலெக்ஸாண்டர்||सन् १९९६||||||
|-
| [[अवतार पुरुषऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||அவதார புருஷன்||सन् १९९६||||||
|-
| [[अव्वै चण्मुकि (सन् १९९६या संकिपा)]]||அவ்வை சண்முகி||सन् १९९६||||||
|-
| [[आवतुम् पॆण्णाले अऴिवतुम् पॆण्णाले (सन् १९९६या संकिपा)]]||ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே||सन् १९९६||||||
|-
| [[इन्तियऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||இந்தியன்||सन् १९९६||||||
|-
| [[इरट्टै रोजा (सन् १९९६या संकिपा)]]||இரட்டை ரோஜா||सन् १९९६||||||
|-
| [[इळमै रोजाक्कळ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||இளமை ரோஜாக்கள்||सन् १९९६||||||
|-
| [[उळ्ळत्तै अळ्ळित्ता (सन् १९९६या संकिपा)]]||உள்ளத்தை அள்ளித்தா||सन् १९९६||||||
|-
| [[ऎऩक्कॊरु मकऩ् पिऱप्पाऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||எனக்கொரு மகன் பிறப்பான்||सन् १९९६||||||
|-
| [[ऎऩ् आचै तङ्कच्चि (सन् १९९६या संकिपा)]]||என் ஆசை தங்கச்சி||सन् १९९६||||||
|-
| [[कट्टप्पञ्चायत्तु (सन् १९९६या संकिपा)]]||கட்டப்பஞ்சாயத்து||सन् १९९६||||||
|-
| [[कऱुप्पु रोजा (सन् १९९६या संकिपा)]]||கறுப்பு ரோஜா||सन् १९९६||||||
|-
| [[कल्कि (सन् १९९६या संकिपा)]]||கல்கி||सन् १९९६||||||
|-
| [[कल्लूरि वाचल् (सन् १९९६या संकिपा)]]||கல்லூரி வாசல்||सन् १९९६||||||
|-
| [[कातल् तेचम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||காதல் தேசம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[कादल् कोट्टै (सन् १९९६या संकिपा)]]||கா஦ல் கோட்டை||सन् १९९६||||||
|-
| [[कालम् माऱिप्पोच्चु (सन् १९९६या संकिपा)]]||காலம் மாறிப்போச்சு||सन् १९९६||||||
|-
| [[किरुष्णा (सन् १९९६या संकिपा)]]||கிருஷ்ணா||सन् १९९६||||||
|-
| [[किरैम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||கிரைம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[किऴक्कु मुकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||கிழக்கு முகம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[कोकुलत्तिल् चीतै (सन् १९९६या संकिपा)]]||கோகுலத்தில் சீதை||सन् १९९६||||||
|-
| [[कोटुकळ् इल्लात कोलम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||கோடுகள் இல்லாத கோலம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[कोपाला कोपाला (सन् १९९६या संकिपा)]]||கோபாலா கோபாலா||सन् १९९६||||||
|-
| [[कोयम्पत्तूर् माप्ळे (सन् १९९६या संकिपा)]]||கோயம்பத்தூர் மாப்ளே||सन् १९९६||||||
|-
| [[चिवचक्ति (सन् १९९६या संकिपा)]]||சிவசக்தி||सन् १९९६||||||
|-
| [[चुन्तर पुरुषऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||சுந்தர புருஷன்||सन् १९९६||||||
|-
| [[चुपाष् (सन् १९९६या संकिपा)]]||சுபாஷ்||सन् १९९६||||||
|-
| [[चुम्मा इरुङ्क मच्चाऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||சும்மா இருங்க மச்சான்||सन् १९९६||||||
|-
| [[चूरियराजा (सन् १९९६या संकिपा)]]||சூரியராஜா||सन् १९९६||||||
|-
| [[चॆङ्कोट्टै (सन् १९९६या संकिपा)]]||செங்கோட்டை||सन् १९९६||||||
|-
| [[चॆल्वा (सन् १९९६या संकिपा)]]||செல்வா||सन् १९९६||||||
|-
| [[चेऩातिपति (सन् १९९६या संकिपा)]]||சேனாதிபதி||सन् १९९६||||||
|-
| [[ञाऩप्पऴम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||ஞானப்பழம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[टाटा पिर्ला (सन् १९९६या संकिपा)]]||டாடா பிர்லா||सन् १९९६||||||
|-
| [[टेक् इट् ईचि ऊर्वचि (सन् १९९६या संकिपा)]]||டேக் இட் ஈசி ஊர்வசி||सन् १९९६||||||
|-
| [[तमिऴ् चॆल्वऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||தமிழ் செல்வன்||सन् १९९६||||||
|-
| [[तायकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||தாயகம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[तिरुम्पिप्पार् (सन् १९९६या संकिपा)]]||திரும்பிப்பார்||सन् १९९६||||||
|-
| [[तुऱैमुकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||துறைமுகம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[नम्म ऊरु राचा (सन् १९९६या संकिपा)]]||நம்ம ஊரு ராசா||सन् १९९६||||||
|-
| [[नाट्टुप्पुऱप् पाट्टु (सन् १९९६या संकिपा)]]||நாட்டுப்புறப் பாட்டு||सन् १९९६||||||
|-
| [[नेताजि ति जॆर्ऩलिस्ट् (सन् १९९६या संकिपा)]]||நேதாஜி தி ஜெர்னலிஸ்ட்||सन् १९९६||||||
|-
| [[परम्परै (सन् १९९६या संकिपा)]]||பரம்பரை||सन् १९९६||||||
|-
| [[परिवट्टम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||பரிவட்டம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[पाञ्चालङ्कुऱिच्चि (सन् १९९६या संकिपा)]]||பாஞ்சாலங்குறிச்சி||सन् १९९६||||||
|-
| [[पिरियम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||பிரியம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[पुतिय उलकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||புதிய உலகம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[पुतिय पराचक्ति (सन् १९९६या संकिपा)]]||புதிய பராசக்தி||सन् १९९६||||||
|-
| [[पुतु निलवु (सन् १९९६या संकिपा)]]||புது நிலவு||सन् १९९६||||||
|-
| [[पुरुषऩ् पॊण्टाट्टि (सन् १९९६या संकिपा)]]||புருஷன் பொண்டாட்டி||सन् १९९६||||||
|-
| [[पूमणि (सन् १९९६या संकिपा)]]||பூமணி||सन् १९९६||||||
|-
| [[पूवरचऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||பூவரசன்||सन् १९९६||||||
|-
| [[पूवे उऩक्काक (सन् १९९६या संकिपा)]]||பூவே உனக்காக||सन् १९९६||||||
|-
| [[पॊण्टाट्टि मऩचु वच्चा (सन् १९९६या संकिपा)]]||பொண்டாட்டி மனசு வச்சா||सन् १९९६||||||
|-
| [[मका पिरपु (सन् १९९६या संकिपा)]]||மகா பிரபு||सन् १९९६||||||
|-
| [[माणिक्कम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||மாணிக்கம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[माण्पिकु माणवऩ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||மாண்பிகு மாணவன்||सन् १९९६||||||
|-
| [[माप्पिळ्ळै मऩचु पूप्पोल (सन् १९९६या संकिपा)]]||மாப்பிள்ளை மனசு பூப்போல||सन् १९९६||||||
|-
| [[मिस्टर् रोमियो (सन् १९९६या संकिपा)]]||மிஸ்டர் ரோமியோ||सन् १९९६||||||
|-
| [[मीण्टुम् चावित्तिरि (सन् १९९६या संकिपा)]]||மீண்டும் சாவித்திரி||सन् १९९६||||||
|-
| [[मुस्तपा (सन् १९९६या संकिपा)]]||முஸ்தபா||सन् १९९६||||||
|-
| [[मेट्टुक्कुटि (सन् १९९६या संकिपा)]]||மேட்டுக்குடி||सन् १९९६||||||
|-
| [[मैऩर् माप्पिळ्ळै (सन् १९९६या संकिपा)]]||மைனர் மாப்பிள்ளை||सन् १९९६||||||
|-
| [[राजाळि (सन् १९९६या संकिपा)]]||ராஜாளி||सन् १९९६||||||
|-
| [[राजाविऩ् पार्वैयिले (सन् १९९६या संकिपा)]]||ராஜாவின் பார்வையிலே||सन् १९९६||||||
|-
| [[लव् पेर्ट्स् (सन् १९९६या संकिपा)]]||லவ் பேர்ட்ஸ்||सन् १९९६||||||
|-
| [[वचन्त वाचल् (सन् १९९६या संकिपा)]]||வசந்த வாசல்||सन् १९९६||||||
|-
| [[वचन्तम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||வசந்தம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[वाऩ्मति (सन् १९९६या संकिपा)]]||வான்மதி||सन् १९९६||||||
|-
| [[वाऴ्क जऩनायकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||வாழ்க ஜனநாயகம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[विस्वनात् (सन् १९९६या संकिपा)]]||விஸ்வநாத்||सन् १९९६||||||
|-
| [[वीट्टुक्कुळ्ळे तिरुविऴा (सन् १९९६या संकिपा)]]||வீட்டுக்குள்ளே திருவிழா||सन् १९९६||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱि मुकम् (सन् १९९६या संकिपा)]]||வெற்றி முகம்||सन् १९९६||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱि विनायकर् (सन् १९९६या संकिपा)]]||வெற்றி விநாயகர்||सन् १९९६||||||
|-
| [[वैकऱै पूक्कळ् (सन् १९९६या संकिपा)]]||வைகறை பூக்கள்||सन् १९९६||||||
|-
| [[अटिमैच्चङ्किलि (सन् १९९७या संकिपा)]]||அடிமைச்சங்கிலி||सन् १९९७||||||
|-
| [[अट्रा चक्कै अट्रा चक्कै (सन् १९९७या संकिपा)]]||அட்ரா சக்கை அட்ரா சக்கை||सन् १९९७||||||
|-
| [[अतिपति (सन् १९९७या संकिपा)]]||அதிபதி||सन् १९९७||||||
|-
| [[अऩुपवम् पुतुमै (सन् १९९७या संकिपा)]]||அனுபவம் புதுமை||सन् १९९७||||||
|-
| [[अपिमऩ्यू (सन् १९९७या संकिपा)]]||அபிமன்யூ||सन् १९९७||||||
|-
| [[अरचियल् (सन् १९९७या संकिपा)]]||அரசியல்||सन् १९९७||||||
|-
| [[अरण्मऩै वाचल् (सन् १९९७या संकिपा)]]||அரண்மனை வாசல்||सन् १९९७||||||
|-
| [[अरविन्तऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||அரவிந்தன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[अरुणाच्चलम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||அருணாச்சலம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[आहा (सन् १९९७या संकिपा)]]||ஆஹா||सन् १९९७||||||
|-
| [[आहा ऎऩ्ऩ पॊरुत्तम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||ஆஹா என்ன பொருத்தம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[इरवु (सन् १९९७या संकिपा)]]||இரவு||सन् १९९७||||||
|-
| [[इरुवर् (सन् १९९७या संकिपा)]]||இருவர்||सन् १९९७||||||
|-
| [[उल्लाचम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||உல்லாசம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[ऎट्टुप्पट्टि राचा (सन् १९९७या संकिपा)]]||எட்டுப்பட்டி ராசா||सन् १९९७||||||
|-
| [[ऒऩ्स्मोर् (सन् १९९७या संकिपा)]]||ஒன்ஸ்மோர்||सन् १९९७||||||
|-
| [[ओम् चरवणपव (सन् १९९७या संकिपा)]]||ஓம் சரவணபவ||सन् १९९७||||||
|-
| [[कङ्का कौरि (सन् १९९७या संकिपा)]]||கங்கா கௌரி||सन् १९९७||||||
|-
| [[कटवुळ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||கடவுள்||सन् १९९७||||||
|-
| [[कल्याण वैपोकम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||கல்யாண வைபோகம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[कातलि (सन् १९९७या संकिपा)]]||காதலி||सन् १९९७||||||
|-
| [[कातलुक्कु मरियातै (सन् १९९७या संकिपा)]]||காதலுக்கு மரியாதை||सन् १९९७||||||
|-
| [[कातल्पळ्ळि (सन् १९९७या संकिपा)]]||காதல்பள்ளி||सन् १९९७||||||
|-
| [[कात्तिरुन्त कातल् (सन् १९९७या संकिपा)]]||காத்திருந்த காதல்||सन् १९९७||||||
|-
| [[कालमॆल्लाम् कातल् वाऴ्क (सन् १९९७या संकिपा)]]||காலமெல்லாம் காதல் வாழ்க||सन् १९९७||||||
|-
| [[कालमॆल्लाम् कात्तिरुप्पेऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||காலமெல்லாம் காத்திருப்பேன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[कोपुर तीपम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||கோபுர தீபம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[चक्ति (सन् १९९७या संकिपा)]]||சக்தி||सन् १९९७||||||
|-
| [[चातिचऩम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||சாதிசனம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[चाम्राट् (सन् १९९७या संकिपा)]]||சாம்ராட்||सन् १९९७||||||
|-
| [[चिष्या (सन् १९९७या संकिपा)]]||சிஷ்யா||सन् १९९७||||||
|-
| [[चूर्य वम्चम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||சூர்ய வம்சம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[जाऩकिरामऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||ஜானகிராமன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[तटयम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||தடயம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[तम्पित्तुरै (सन् १९९७या संकिपा)]]||தம்பித்துரை||सन् १९९७||||||
|-
| [[तर्म चक्करम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||தர்ம சக்கரம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[तालिपुतुचु (सन् १९९७या संकिपा)]]||தாலிபுதுசு||सन् १९९७||||||
|-
| [[तिऩमुम् ऎऩ्ऩै कवऩि (सन् १९९७या संकिपा)]]||தினமும் என்னை கவனி||सन् १९९७||||||
|-
| [[तॆम्माङ्कु पाट्टुक्कारऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||தெம்மாங்கு பாட்டுக்காரன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[तेटिऩेऩ् वन्ततु (सन् १९९७या संकिपा)]]||தேடினேன் வந்தது||सन् १९९७||||||
|-
| [[तेवतै (सन् १९९७या संकिपा)]]||தேவதை||सन् १९९७||||||
|-
| [[नन्तिऩि (सन् १९९७या संकिपा)]]||நந்தினி||सन् १९९७||||||
|-
| [[नल्ल तीर्प्पु (सन् १९९७या संकिपा)]]||நல்ல தீர்ப்பு||सन् १९९७||||||
|-
| [[नल्लमऩचुक्कारऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||நல்லமனசுக்காரன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[नाट्टुप्पुऱ नायकऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||நாட்டுப்புற நாயகன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[नेचम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||நேசம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[नेरुक्कु नेर् (सन् १९९७या संकिपा)]]||நேருக்கு நேர்||सन् १९९७||||||
|-
| [[पकैवऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||பகைவன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[पत्तिऩि (सन् १९९७या संकिपा)]]||பத்தினி||सन् १९९७||||||
|-
| [[परमपिता (सन् १९९७या संकिपा)]]||பரமபிதா||सन् १९९७||||||
|-
| [[पाचमुळ्ळ पाण्टियरे (सन् १९९७या संकिपा)]]||பாசமுள்ள பாண்டியரே||सन् १९९७||||||
|-
| [[पारति कण्णम्मा (सन् १९९७या संकिपा)]]||பாரதி கண்ணம்மா||सन् १९९७||||||
|-
| [[पिस्ता (सन् १९९७या संकिपा)]]||பிஸ்தா||सन् १९९७||||||
|-
| [[पुतल्वऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||புதல்வன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[पुतैयल् (सन् १९९७या संकिपा)]]||புதையல்||सन् १९९७||||||
|-
| [[पूच्चूटवा (सन् १९९७या संकिपा)]]||பூச்சூடவா||सन् १९९७||||||
|-
| [[पॆरिय इटत्तु माप्पिळ्ळै (सन् १९९७या संकिपा)]]||பெரிய இடத்து மாப்பிள்ளை||सन् १९९७||||||
|-
| [[पॆरिय मऩुषऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||பெரிய மனுஷன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[पॆरियतम्पि (सन् १९९७या संकिपा)]]||பெரியதம்பி||सन् १९९७||||||
|-
| [[पॊङ्कलो पॊङ्कल् (सन् १९९७या संकिपा)]]||பொங்கலோ பொங்கல்||सन् १९९७||||||
|-
| [[पॊऱ्कालम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||பொற்காலம்||सन् १९९७||||||
|-
| [[मऩ्ऩवा (सन् १९९७या संकिपा)]]||மன்னவா||सन् १९९७||||||
|-
| [[माप्पिळ्ळै कवुण्टर् (सन् १९९७या संकिपा)]]||மாப்பிள்ளை கவுண்டர்||सन् १९९७||||||
|-
| [[माऱात उऱवु (सन् १९९७या संकिपा)]]||மாறாத உறவு||सन् १९९७||||||
|-
| [[मिऩ्चार कऩवु (सन् १९९७या संकिपा)]]||மின்சார கனவு||सन् १९९७||||||
|-
| [[मै इन्तिया (सन् १९९७या संकिपा)]]||மை இந்தியா||सन् १९९७||||||
|-
| [[रट्चकऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||ரட்சகன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[राचि (सन् १९९७या संकिपा)]]||ராசி||सन् १९९७||||||
|-
| [[रामऩ् अप्तुल्ला (सन् १९९७या संकिपा)]]||ராமன் அப்துல்லா||सन् १९९७||||||
|-
| [[रॆट्टै जटै वयचु (सन् १९९७या संकिपा)]]||ரெட்டை ஜடை வயசு||सन् १९९७||||||
|-
| [[रोजा मलरे (सन् १९९७या संकिपा)]]||ரோஜா மலரே||सन् १९९७||||||
|-
| [[लव् टुटे (सन् १९९७या संकिपा)]]||லவ் டுடே||सन् १९९७||||||
|-
| [[वळ्ळल् (सन् १९९७या संकिपा)]]||வள்ளல்||सन् १९९७||||||
|-
| [[वाचुकि (सन् १९९७या संकिपा)]]||வாசுகி||सन् १९९७||||||
|-
| [[वाय्मैये वॆल्लुम् (सन् १९९७या संकिपा)]]||வாய்மையே வெல்லும்||सन् १९९७||||||
|-
| [[वि.ज.पि (सन् १९९७या संकिपा)]]||வி.ஜ.பி||सन् १९९७||||||
|-
| [[विटुकतै (सन् १९९७या संकिपा)]]||விடுகதை||सन् १९९७||||||
|-
| [[विवचायि मकऩ् (सन् १९९७या संकिपा)]]||விவசாயி மகன்||सन् १९९७||||||
|-
| [[वीरपाण्टि कोट्टैयिले (सन् १९९७या संकिपा)]]||வீரபாண்டி கோட்டையிலே||सन् १९९७||||||
|-
| [[अरिच्चन्तिरा (सन् १९९८या संकिपा)]]||அரிச்சந்திரா||सन् १९९८||||||
|-
| [[अवळ् ऒरु चीतै (सन् १९९८या संकिपा)]]||அவள் ஒரு சீதை||सन् १९९८||||||
|-
| [[अवळ् वरुवाळा (सन् १९९८या संकिपा)]]||அவள் வருவாளா||सन् १९९८||||||
|-
| [[आचैतम्पि (सन् १९९८या संकिपा)]]||ஆசைதம்பி||सन् १९९८||||||
|-
| [[इतुताऩ् कातल् (सन् १९९८या संकिपा)]]||இதுதான் காதல்||सन् १९९८||||||
|-
| [[इऩियवळे (सन् १९९८या संकिपा)]]||இனியவளே||सन् १९९८||||||
|-
| [[इऩियॆल्लाम् चुकमे (सन् १९९८या संकिपा)]]||இனியெல்லாம் சுகமே||सन् १९९८||||||
|-
| [[उतविक्कु वरलामा (सन् १९९८या संकिपा)]]||உதவிக்கு வரலாமா||सन् १९९८||||||
|-
| [[उऩ्ऩिटत्तिल् ऎऩ्ऩैक्कॊटुत्तेऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||உன்னிடத்தில் என்னைக்கொடுத்தேன்||सन् १९९८||||||
|-
| [[उऩ्ऩुटऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||உன்னுடன்||सन् १९९८||||||
|-
| [[उयिरोटु उयिराक (सन् १९९८या संकिपा)]]||உயிரோடு உயிராக||सन् १९९८||||||
|-
| [[उरिमैप्पोर् (सन् १९९८या संकिपा)]]||உரிமைப்போர்||सन् १९९८||||||
|-
| [[उळवुत्तुऱै (सन् १९९८या संकिपा)]]||உளவுத்துறை||सन् १९९८||||||
|-
| [[ऎऩ् आच राचावे (सन् १९९८या संकिपा)]]||என் ஆச ராசாவே||सन् १९९८||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩुयिर् नीताऩे (सन् १९९८या संकिपा)]]||என்னுயிர் நீதானே||सन् १९९८||||||
|-
| [[ऎल्लामे ऎऩ् पॊण्टाट्टिताऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||எல்லாமே என் பொண்டாட்டிதான்||सन् १९९८||||||
|-
| [[कण्कळिऩ् वार्त्तैकळ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||கண்களின் வார்த்தைகள்||सन् १९९८||||||
|-
| [[कण्णात्ताळ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||கண்ணாத்தாள்||सन् १९९८||||||
|-
| [[कण्णॆतिरे तोऩ्ऱिऩाळ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||கண்ணெதிரே தோன்றினாள்||सन् १९९८||||||
|-
| [[कलर् कऩवुकळ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||கலர் கனவுகள்||सन् १९९८||||||
|-
| [[कल्याण कलाट्टा (सन् १९९८या संकिपा)]]||கல்யாண கலாட்டா||सन् १९९८||||||
|-
| [[कवलैप्पटाते चकोतरा (सन् १९९८या संकिपा)]]||கவலைப்படாதே சகோதரா||सन् १९९८||||||
|-
| [[कातला कातला (सन् १९९८या संकिपा)]]||காதலா காதலா||सन् १९९८||||||
|-
| [[कातले निम्मति (सन् १९९८या संकिपा)]]||காதலே நிம்மதி||सन् १९९८||||||
|-
| [[कातल् कवितै (सन् १९९८या संकिपा)]]||காதல் கவிதை||सन् १९९८||||||
|-
| [[कातल् मऩ्ऩऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||காதல் மன்னன்||सन् १९९८||||||
|-
| [[किऴक्कुम् मेऱ्कुम् (सन् १९९८या संकिपा)]]||கிழக்கும் மேற்கும்||सन् १९९८||||||
|-
| [[कुम्पकोणम् कोपालु (सन् १९९८या संकिपा)]]||கும்பகோணம் கோபாலு||सन् १९९८||||||
|-
| [[कुरुपार्वै (सन् १९९८या संकिपा)]]||குருபார்வை||सन् १९९८||||||
|-
| [[कॊण्टाट्टम् (सन् १९९८या संकिपा)]]||கொண்டாட்டம்||सन् १९९८||||||
|-
| [[कोल्माल् (सन् १९९८या संकिपा)]]||கோல்மால்||सन् १९९८||||||
|-
| [[चन्तिप्पोमा (सन् १९९८या संकिपा)]]||சந்திப்போமா||सन् १९९८||||||
|-
| [[चन्तोषम् (सन् १९९८या संकिपा)]]||சந்தோஷம்||सन् १९९८||||||
|-
| [[चिम्मराचि (सन् १९९८या संकिपा)]]||சிம்மராசி||सन् १९९८||||||
|-
| [[चिवप्पु निला (सन् १९९८या संकिपा)]]||சிவப்பு நிலா||सन् १९९८||||||
|-
| [[चिवलीलै (सन् १९९८या संकिपा)]]||சிவலீலை||सन् १९९८||||||
|-
| [[चॆन्तूरम् (सन् १९९८या संकिपा)]]||செந்தூரம்||सन् १९९८||||||
|-
| [[चेरऩ् चोऴऩ् पाण्टियऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||சேரன் சோழன் பாண்டியன்||सन् १९९८||||||
|-
| [[चॊर्णमुकि (सन् १९९८या संकिपा)]]||சொர்ணமுகி||सन् १९९८||||||
|-
| [[चॊल्लामले (सन् १९९८या संकिपा)]]||சொல்லாமலே||सन् १९९८||||||
|-
| [[ज लव् यू टीच्चर् (सन् १९९८या संकिपा)]]||ஜ லவ் யூ டீச்சர்||सन् १९९८||||||
|-
| [[जालि (सन् १९९८या संकिपा)]]||ஜாலி||सन् १९९८||||||
|-
| [[जीऩ्स् (सन् १९९८या संकिपा)]]||ஜீன்ஸ்||सन् १९९८||||||
|-
| [[त टॆररिस्ट् (सन् १९९८या संकिपा)]]||த டெரரிஸ்ட்||सन् १९९८||||||
|-
| [[तर्मा (सन् १९९८या संकिपा)]]||தர்மா||सन् १९९८||||||
|-
| [[तलैमुऱै (सन् १९९८या संकिपा)]]||தலைமுறை||सन् १९९८||||||
|-
| [[तायिऩ् मणिक्कॊटि (सन् १९९८या संकिपा)]]||தாயின் மணிக்கொடி||सन् १९९८||||||
|-
| [[तिऩन्तोरुम् (सन् १९९८या संकिपा)]]||தினந்தோரும்||सन् १९९८||||||
|-
| [[तुळ्ळित्तिरिन्त कालम् (सन् १९९८या संकिपा)]]||துள்ளித்திரிந்த காலம்||सन् १९९८||||||
|-
| [[नट्पुक्काक (सन् १९९८या संकिपा)]]||நட்புக்காக||सन् १९९८||||||
|-
| [[नाम् इरुवर् नमक्कु इरुवर् (सन् १९९८या संकिपा)]]||நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்||सन् १९९८||||||
|-
| [[निऩैत्तेऩ् वन्ताय् (सन् १९९८या संकिपा)]]||நினைத்தேன் வந்தாய்||सन् १९९८||||||
|-
| [[निलावे वा (सन् १९९८या संकिपा)]]||நிலாவே வா||सन् १९९८||||||
|-
| [[पकवत्चिङ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||பகவத்சிங்||सन् १९९८||||||
|-
| [[पुतुमैप्पित्तऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||புதுமைப்பித்தன்||सन् १९९८||||||
|-
| [[पून्तोट्टम् (सन् १९९८या संकिपा)]]||பூந்தோட்டம்||सन् १९९८||||||
|-
| [[पूवेलि (सन् १९९८या संकिपा)]]||பூவேலி||सन् १९९८||||||
|-
| [[पॊऩ्ऩु विळैयिऱ पूमि (सन् १९९८या संकिपा)]]||பொன்னு விளையிற பூமி||सन् १९९८||||||
|-
| [[पॊऩ्मऩम् (सन् १९९८या संकिपा)]]||பொன்மனம்||सन् १९९८||||||
|-
| [[प्रियमुटऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||ப்ரியமுடன்||सन् १९९८||||||
|-
| [[मऱुमलर्च्चि (सन् १९९८या संकिपा)]]||மறுமலர்ச்சி||सन् १९९८||||||
|-
| [[मल्लि (सन् १९९८या संकिपा)]]||மல்லி||सन् १९९८||||||
|-
| [[मुरटऩ् (सन् १९९८या संकिपा)]]||முரடன்||सन् १९९८||||||
|-
| [[मूवेन्तर् (सन् १९९८या संकिपा)]]||மூவேந்தர்||सन् १९९८||||||
|-
| [[रत्ऩा (सन् १९९८या संकिपा)]]||ரத்னா||सन् १९९८||||||
|-
| [[वीरत्तालाट्टु (सन् १९९८या संकिपा)]]||வீரத்தாலாட்டு||सन् १९९८||||||
|-
| [[वीरम् वॆळञ्च मण्णु (सन् १९९८या संकिपा)]]||வீரம் வெளஞ்ச மண்ணு||सन् १९९८||||||
|-
| [[वॆट्टु ऒण्णु तुण्टु रॆण्टु (सन् १९९८या संकिपा)]]||வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு||सन् १९९८||||||
|-
| [[वेट्टिय मटिच्चु कट्टु (सन् १९९८या संकिपा)]]||வேட்டிய மடிச்சு கட்டு||सन् १९९८||||||
|-
| [[वेलै (सन् १९९८या संकिपा)]]||வேலை||सन् १९९८||||||
|-
| [[अटुत्त कट्टम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||அடுத்த கட்டம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[अण्णऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]||அண்ணன்||सन् १९९९||||||
|-
| [[अऩ्पुळ्ळ कातलुक्कु (सन् १९९९या संकिपा)]]||அன்புள்ள காதலுக்கு||सन् १९९९||||||
|-
| [[अमर्क्कळम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||அமர்க்களம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[अऴकर्चामि (सन् १९९९या संकिपा)]]||அழகர்சாமி||सन् १९९९||||||
|-
| [[आचैयिल् ओर् कटितम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||ஆசையில் ஓர் கடிதம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[आऩन्त पूङ्काऱ्ऱे (सन् १९९९या संकिपा)]]||ஆனந்த பூங்காற்றே||सन् १९९९||||||
|-
| [[इरणियऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]||இரணியன்||सन् १९९९||||||
|-
| [[उऩक्काक ऎल्लाम् उऩक्काक (सन् १९९९या संकिपा)]]||உனக்காக எல்லாம் உனக்காக||सन् १९९९||||||
|-
| [[उऩ्ऩरुकिल् नाऩिरुन्ताल् (सन् १९९९या संकिपा)]]||உன்னருகில் நானிருந்தால்||सन् १९९९||||||
|-
| [[उऩ्ऩैत्तेटि (सन् १९९९या संकिपा)]]||உன்னைத்தேடி||सन् १९९९||||||
|-
| [[ऊट्टि (सन् १९९९या संकिपा)]]||ஊட்டி||सन् १९९९||||||
|-
| [[ऎतिरुम् पुतिरुम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||எதிரும் புதிரும்||सन् १९९९||||||
|-
| [[ऎऩ् चुवाच काऱ्ऱे (सन् १९९९या संकिपा)]]||என் சுவாச காற்றே||सन् १९९९||||||
|-
| [[ऎऩ्ऱॆऩ्ऱुम् कातल् (सन् १९९९या संकिपा)]]||என்றென்றும் காதல்||सन् १९९९||||||
|-
| [[ऒरुवऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]||ஒருவன்||सन् १९९९||||||
|-
| [[कण्णुपटप्पोकुतैय्या (सन् १९९९या संकिपा)]]||கண்ணுபடப்போகுதைய்யா||सन् १९९९||||||
|-
| [[कण्णोटु काण्पतॆल्लाम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||கண்ணோடு காண்பதெல்லாம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[कण्मणि उऩक्काक (सन् १९९९या संकिपा)]]||கண்மணி உனக்காக||सन् १९९९||||||
|-
| [[कऩवे कलैयाते (सन् १९९९या संकिपा)]]||கனவே கலையாதே||सन् १९९९||||||
|-
| [[कळ्ळऴकर् (सन् १९९९या संकिपा)]]||கள்ளழகர்||सन् १९९९||||||
|-
| [[काक्कै चिऱकिऩिले (सन् १९९९या संकिपा)]]||காக்கை சிறகினிலே||सन् १९९९||||||
|-
| [[कातलर् तिऩम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||காதலர் தினம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[कामा (सन् १९९९या संकिपा)]]||காமா||सन् १९९९||||||
|-
| [[कुटुम्पच्चङ्किलि (सन् १९९९या संकिपा)]]||குடும்பச்சங்கிலி||सन् १९९९||||||
|-
| [[कुम्मिप्पाट्टु (सन् १९९९या संकिपा)]]||கும்மிப்பாட்டு||सन् १९९९||||||
|-
| [[चङ्कमम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||சங்கமம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[चिऩ्ऩत्तुरै (सन् १९९९या संकिपा)]]||சின்னத்துரை||सन् १९९९||||||
|-
| [[चिऩ्ऩराजा (सन् १९९९या संकिपा)]]||சின்னராஜா||सन् १९९९||||||
|-
| [[चिवऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]||சிவன்||सन् १९९९||||||
|-
| [[चुन्तरि नीयुम् चुन्तरऩ् नाऩुम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் நானும்||सन् १९९९||||||
|-
| [[चुयम्वरम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||சுயம்வரம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[चूर्योतयम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||சூர்யோதயம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[चेतु (सन् १९९९या संकिपा)]]||சேது||सन् १९९९||||||
|-
| [[जोटि (सन् १९९९या संकिपा)]]||ஜோடி||सन् १९९९||||||
|-
| [[टैम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||டைம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[ताज्मकाल् (सन् १९९९या संकिपा)]]||தாஜ்மகால்||सन् १९९९||||||
|-
| [[तिरुप्पति एऴुमलै वॆङ्कटेचा (सन् १९९९या संकिपा)]]||திருப்பதி ஏழுமலை வெங்கடேசா||सन् १९९९||||||
|-
| [[तुळ्ळात मऩमुम् तुळ्ळुम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||துள்ளாத மனமும் துள்ளும்||सन् १९९९||||||
|-
| [[तॊटरुम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||தொடரும்||सन् १९९९||||||
|-
| [[निऩैविरुक्कुम् वरै (सन् १९९९या संकिपा)]]||நினைவிருக்கும் வரை||सन् १९९९||||||
|-
| [[निलवे मुकम् काट्टु (सन् १९९९या संकिपा)]]||நிலவே முகம் காட்டு||सन् १९९९||||||
|-
| [[नी वरुवायॆऩ (सन् १९९९या संकिपा)]]||நீ வருவாயென||सन् १९९९||||||
|-
| [[नॆञ्चिऩिले (सन् १९९९या संकिपा)]]||நெஞ்சினிலே||सन् १९९९||||||
|-
| [[नेचम् पुतुचु (सन् १९९९या संकिपा)]]||நேசம் புதுசு||सन् १९९९||||||
|-
| [[नेचिक्किऱेऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]||நேசிக்கிறேன்||सन् १९९९||||||
|-
| [[पटैयप्पा (सन् १९९९या संकिपा)]]||படையப்பா||सन् १९९९||||||
|-
| [[पाट्टाळि (सन् १९९९या संकिपा)]]||பாட்டாளி||सन् १९९९||||||
|-
| [[पुतुक्कुटित्तऩम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||புதுக்குடித்தனம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[पूप्पऱिक्क वरुकिऱोम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||பூப்பறிக்க வருகிறோம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[पूमकळ् ऊर्वलम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||பூமகள் ஊர்வலம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[पूवाचम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||பூவாசம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[पूवॆल्लाम् केट्टुप्पार् (सन् १९९९या संकिपा)]]||பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார்||सन् १९९९||||||
|-
| [[पॆरियण्णा (सन् १९९९या संकिपा)]]||பெரியண்ணா||सन् १९९९||||||
|-
| [[पॊण्णु वीट्टुक्कारऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]||பொண்ணு வீட்டுக்காரன்||सन् १९९९||||||
|-
| [[पॊऩ् विऴा (सन् १९९९या संकिपा)]]||பொன் விழா||सन् १९९९||||||
|-
| [[पॊम्पळैङ्क चमाच्चारम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||பொம்பளைங்க சமாச்சாரம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[मक्कळुक्काक (सन् १९९९या संकिपा)]]||மக்களுக்காக||सन् १९९९||||||
|-
| [[मऩम् विरुम्पुते उऩ्ऩै (सन् १९९९या संकिपा)]]||மனம் விரும்புதே உன்னை||सन् १९९९||||||
|-
| [[मऩैविक्कु मरियातै (सन् १९९९या संकिपा)]]||மனைவிக்கு மரியாதை||सन् १९९९||||||
|-
| [[मऩ्ऩवरु चिऩ्ऩवरु (सन् १९९९या संकिपा)]]||மன்னவரு சின்னவரு||सन् १९९९||||||
|-
| [[मऱवाते कण्मणिये (सन् १९९९या संकिपा)]]||மறவாதே கண்மணியே||सन् १९९९||||||
|-
| [[मलपार् पोलीस् (सन् १९९९या संकिपा)]]||மலபார் போலீஸ்||सन् १९९९||||||
|-
| [[माऩचीक कातल् (सन् १९९९या संकिपा)]]||மானசீக காதல்||सन् १९९९||||||
|-
| [[माया (सन् १९९९या संकिपा)]]||மாயா||सन् १९९९||||||
|-
| [[मिऩ्चार कण्णा (सन् १९९९या संकिपा)]]||மின்சார கண்ணா||सन् १९९९||||||
|-
| [[मुकम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||முகம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[मुतल् ऎच्चरिक्कै (सन् १९९९या संकिपा)]]||முதல் எச்சரிக்கை||सन् १९९९||||||
|-
| [[मुतल्वऩ् (सन् १९९९या संकिपा)]]||முதல்வன்||सन् १९९९||||||
|-
| [[मोऩिषा ऎऩ् मोऩालिचा (सन् १९९९या संकिपा)]]||மோனிஷா என் மோனாலிசா||सन् १९९९||||||
|-
| [[रोजा वऩम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||ரோஜா வனம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[वालि (सन् १९९९या संकिपा)]]||வாலி||सन् १९९९||||||
|-
| [[विरलुक्केत्त वीक्कम् (सन् १९९९या संकिपा)]]||விரலுக்கேத்த வீக்கம்||सन् १९९९||||||
|-
| [[हलो (सन् १९९९या संकिपा)]]||ஹலோ||सन् १९९९||||||
|-
| [[हवुस्पुल् (सन् १९९९या संकिपा)]]||ஹவுஸ்புல்||सन् १९९९||||||
|-
| [[अते मऩितऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||அதே மனிதன்||सन् २०००||||||
|-
| [[अऩ्पुटऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||அன்புடன்||सन् २०००||||||
|-
| [[अप्पु (सन् २०००या संकिपा)]]||அப்பு||सन् २०००||||||
|-
| [[अलैपायुते (सन् २०००या संकिपा)]]||அலைபாயுதே||सन् २०००||||||
|-
| [[अवळ् पावम् (सन् २०००या संकिपा)]]||அவள் பாவம்||सन् २०००||||||
|-
| [[आण्टवऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||ஆண்டவன்||सन् २०००||||||
|-
| [[आऩै (सन् २०००या संकिपा)]]||ஆனை||सन् २०००||||||
|-
| [[इळैयवऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||இளையவன்||सन् २०००||||||
|-
| [[उऩक्काक मट्टुम् (सन् २०००या संकिपा)]]||உனக்காக மட்டும்||सन् २०००||||||
|-
| [[उऩ्ऩैक् कण् तेटुते (सन् २०००या संकिपा)]]||உன்னைக் கண் தேடுதே||सन् २०००||||||
|-
| [[उऩ्ऩैक्कॊटु ऎऩ्ऩैत्तरुवेऩे (सन् २०००या संकिपा)]]||உன்னைக்கொடு என்னைத்தருவேனே||सन् २०००||||||
|-
| [[उयिरिले कलन्ततु (सन् २०००या संकिपा)]]||உயிரிலே கலந்தது||सन् २०००||||||
|-
| [[ऎऩ् चकिये (सन् २०००या संकिपा)]]||என் சகியே||सन् २०००||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩम्मा कण्णु (सन् २०००या संकिपा)]]||என்னம்மா கண்ணு||सन् २०००||||||
|-
| [[एऴैयिऩ् चिरिप्पिल् (सन् २०००या संकिपा)]]||ஏழையின் சிரிப்பில்||सन् २०००||||||
|-
| [[कटल् पूक्कळ् (सन् २०००या संकिपा)]]||கடல் பூக்கள்||सन् २०००||||||
|-
| [[कण्टेऩ् चीतैयै (सन् २०००या संकिपा)]]||கண்டேன் சீதையை||सन् २०००||||||
|-
| [[कण्णऩ् वरुवाऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||கண்ணன் வருவான்||सन् २०००||||||
|-
| [[कण्णाल् पेचवा (सन् २०००या संकिपा)]]||கண்ணால் பேசவா||सन् २०००||||||
|-
| [[कण्णुक्कुळ् निलवु (सन् २०००या संकिपा)]]||கண்ணுக்குள் நிலவு||सन् २०००||||||
|-
| [[कन्ता कटम्पा कतिर्वेला (सन् २०००या संकिपा)]]||கந்தா கடம்பா கதிர்வேலா||सन् २०००||||||
|-
| [[करिचक्काट्टु पूवे (सन् २०००या संकिपा)]]||கரிசக்காட்டு பூவே||सन् २०००||||||
|-
| [[काक्कैच् चिऱकिऩिले (सन् २०००या संकिपा)]]||காக்கைச் சிறகினிலே||सन् २०००||||||
|-
| [[कातल् रोजावे (सन् २०००या संकिपा)]]||காதல் ரோஜாவே||सन् २०००||||||
|-
| [[कुङ्कुमप्पॊट्टुक्कवुण्टर् (सन् २०००या संकिपा)]]||குங்குமப்பொட்டுக்கவுண்டர்||सन् २०००||||||
|-
| [[कुट्लक् (सन् २०००या संकिपा)]]||குட்லக்||सन् २०००||||||
|-
| [[कुपेरऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||குபேரன்||सन् २०००||||||
|-
| [[कुरोतम् २ (सन् २०००या संकिपा)]]||குரோதம் ௨||सन् २०००||||||
|-
| [[कुऴन्तैयुम् तॆय्वमुम् (सन् २०००या संकिपा)]]||குழந்தையும் தெய்வமும்||सन् २०००||||||
|-
| [[कुषि (सन् २०००या संकिपा)]]||குஷி||सन् २०००||||||
|-
| [[कूटि वाऴ्न्ताल् कोटि नऩ्मै (सन् २०००या संकिपा)]]||கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை||सन् २०००||||||
|-
| [[चन्तित्त वेळै (सन् २०००या संकिपा)]]||சந்தித்த வேளை||सन् २०००||||||
|-
| [[चपाष् (सन् २०००या संकिपा)]]||சபாஷ்||सन् २०००||||||
|-
| [[चिऩेकितिये (सन् २०००या संकिपा)]]||சினேகிதியே||सन् २०००||||||
|-
| [[चिऩ्ऩचिऩ्ऩक्कण्णिले (सन् २०००या संकिपा)]]||சின்னசின்னக்கண்ணிலே||सन् २०००||||||
|-
| [[चिम्माचऩम् (सन् २०००या संकिपा)]]||சிம்மாசனம்||सन् २०००||||||
|-
| [[चीऩु (सन् २०००या संकिपा)]]||சீனு||सन् २०००||||||
|-
| [[चुतन्तिरम् (सन् २०००या संकिपा)]]||சுதந்திரம்||सन् २०००||||||
|-
| [[जेम्स् पाण्टु (सन् २०००या संकिपा)]]||ஜேம்ஸ் பாண்டு||सन् २०००||||||
|-
| [[टपुळ्स् (सन् २०००या संकिपा)]]||டபுள்ஸ்||सन् २०००||||||
|-
| [[तिरुनॆल्वेलि (सन् २०००या संकिपा)]]||திருநெல்வேலி||सन् २०००||||||
|-
| [[तॆऩालि (सन् २०००या संकिपा)]]||தெனாலி||सन् २०००||||||
|-
| [[तै पॊऱन्ताच्चु (सन् २०००या संकिपा)]]||தை பொறந்தாச்சு||सन् २०००||||||
|-
| [[निऩैवॆल्लाम् नी (सन् २०००या संकिपा)]]||நினைவெல்லாம் நீ||सन् २०००||||||
|-
| [[नी ऎन्तऩ् वाऩम् (सन् २०००या संकिपा)]]||நீ எந்தன் வானம்||सन् २०००||||||
|-
| [[पट्जॆट् पत्मनातऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||பட்ஜெட் பத்மநாதன்||सन् २०००||||||
|-
| [[पारति (सन् २०००या संकिपा)]]||பாரதி||सन् २०००||||||
|-
| [[पार्त्तेऩ् रचित्तेऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||பார்த்தேன் ரசித்தேன்||सन् २०००||||||
|-
| [[पाळैयत्तु अम्मऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||பாளையத்து அம்மன்||सन् २०००||||||
|-
| [[पिऱन्त नाळ् (सन् २०००या संकिपा)]]||பிறந்த நாள்||सन् २०००||||||
|-
| [[पिरियमाऩवळे (सन् २०००या संकिपा)]]||பிரியமானவளே||सन् २०००||||||
|-
| [[पुतिरा पुऩितमा (सन् २०००या संकिपा)]]||புதிரா புனிதமா||सन् २०००||||||
|-
| [[पुत्तम् पुतु पूवे (सन् २०००या संकिपा)]]||புத்தம் புது பூவே||सन् २०००||||||
|-
| [[पुरट्चिक्कारऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||புரட்சிக்காரன்||सन् २०००||||||
|-
| [[पॆण्णिऩ् मऩतैत् तॊट्टु (सन् २०००या संकिपा)]]||பெண்ணின் மனதைத் தொட்டு||सन् २०००||||||
|-
| [[पॊट्टु अम्मऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||பொட்டு அம்மன்||सन् २०००||||||
|-
| [[मकळिर्क्काक (सन् २०००या संकिपा)]]||மகளிர்க்காக||सन् २०००||||||
|-
| [[मऩचु (सन् २०००या संकिपा)]]||மனசு||सन् २०००||||||
|-
| [[मायि (सन् २०००या संकिपा)]]||மாயி||सन् २०००||||||
|-
| [[मुकवरि (सन् २०००या संकिपा)]]||முகவரி||सन् २०००||||||
|-
| [[राजकाळियम्मऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||ராஜகாளியம்மன்||सन् २०००||||||
|-
| [[रितम् (सन् २०००या संकिपा)]]||ரிதம்||सन् २०००||||||
|-
| [[रिलाक्स् (सन् २०००या संकिपा)]]||ரிலாக்ஸ்||सन् २०००||||||
|-
| [[लिट्टिल् जाऩ् (सन् २०००या संकिपा)]]||லிட்டில் ஜான்||सन् २०००||||||
|-
| [[वण्णत् तमिऴ्प्पाट्टु (सन् २०००या संकिपा)]]||வண்ணத் தமிழ்ப்பாட்டு||सन् २०००||||||
|-
| [[वल्लरचु (सन् २०००या संकिपा)]]||வல்லரசு||सन् २०००||||||
|-
| [[वाऩत्तैप्पोल (सन् २०००या संकिपा)]]||வானத்தைப்போல||सन् २०००||||||
|-
| [[वाऩविल् (सन् २०००या संकिपा)]]||வானவில்||सन् २०००||||||
|-
| [[वीरनटै (सन् २०००या संकिपा)]]||வீரநடை||सन् २०००||||||
|-
| [[वॆऱ्ऱिक्कॊटिकट्टु (सन् २०००या संकिपा)]]||வெற்றிக்கொடிகட்டு||सन् २०००||||||
|-
| [[हेराम् (सन् २०००या संकिपा)]]||ஹேராம்||सन् २०००||||||
|-
| [[१२ पि (सन् २००१या संकिपा)]]||௧௨ பி||सन् २००१||||||
|-
| [[अचत्तल् (सन् २००१या संकिपा)]]||அசத்தல்||सन् २००१||||||
|-
| [[अचोकवऩम् (सन् २००१या संकिपा)]]||அசோகவனம்||सन् २००१||||||
|-
| [[अऴकाऩ नाट्कळ् (सन् २००१या संकिपा)]]||அழகான நாட்கள்||सन् २००१||||||
|-
| [[अळ्ळित्तन्त वाऩम् (सन् २००१या संकिपा)]]||அள்ளித்தந்த வானம்||सन् २००१||||||
|-
| [[आण्टाऩ् अटिमै (सन् २००१या संकिपा)]]||ஆண்டான் அடிமை||सन् २००१||||||
|-
| [[आऩन्तम् (सन् २००१या संकिपा)]]||ஆனந்தம்||सन् २००१||||||
|-
| [[आळवन्ताऩ् (सन् २००१या संकिपा)]]||ஆளவந்தான்||सन् २००१||||||
|-
| [[ईरनिला (सन् २००१या संकिपा)]]||ஈரநிலா||सन् २००१||||||
|-
| [[उळ्ळम् कॊळ्ळै पोकुते (सन् २००१या संकिपा)]]||உள்ளம் கொள்ளை போகுதே||सन् २००१||||||
|-
| [[ऎङ्कळुक्कुम् कालम् वरुम् (सन् २००१या संकिपा)]]||எங்களுக்கும் காலம் வரும்||सन् २००१||||||
|-
| [[ऎऩ् पुरुषऩ् कुऴन्तै मातिरि (सन् २००१या संकिपा)]]||என் புருஷன் குழந்தை மாதிரி||सन् २००१||||||
|-
| [[ऎऩ्ऩवळे (सन् २००१या संकिपा)]]||என்னவளே||सन् २००१||||||
|-
| [[कटल्पूक्कळ् (सन् २००१या संकिपा)]]||கடல்பூக்கள்||सन् २००१||||||
|-
| [[कण्णुक्कु कण्णाक (सन् २००१या संकिपा)]]||கண்ணுக்கு கண்ணாக||सन् २००१||||||
|-
| [[कपटि कपटि (सन् २००१या संकिपा)]]||கபடி கபடி||सन् २००१||||||
|-
| [[काचि (सन् २००१या संकिपा)]]||காசி||सन् २००१||||||
|-
| [[काऱ्ऱुक्कॆऩ्ऩ वेलि (सन् २००१या संकिपा)]]||காற்றுக்கென்ன வேலி||सन् २००१||||||
|-
| [[किरुष्णा किरुष्णा (सन् २००१या संकिपा)]]||கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா||सन् २००१||||||
|-
| [[कुङ्कुम पॊट्टु कवुण्टर् (सन् २००१या संकिपा)]]||குங்கும பொட்டு கவுண்டர்||सन् २००१||||||
|-
| [[कुट्टि (सन् २००१या संकिपा)]]||குட்டி||सन् २००१||||||
|-
| [[चाक्लॆट् (सन् २००१या संकिपा)]]||சாக்லெட்||सन् २००१||||||
|-
| [[चिट्टिचऩ् (सन् २००१या संकिपा)]]||சிட்டிசன்||सन् २००१||||||
|-
| [[चित्तिरम् (सन् २००१या संकिपा)]]||சித்திரம்||सन् २००१||||||
|-
| [[चिहामणि रमामणि (सन् २००१या संकिपा)]]||சிஹாமணி ரமாமணி||सन् २००१||||||
|-
| [[चीऱि वरुम् काळै (सन् २००१या संकिपा)]]||சீறி வரும் காளை||सन् २००१||||||
|-
| [[चूप्पर् कुटुम्पम् (सन् २००१या संकिपा)]]||சூப்பர் குடும்பம்||सन् २००१||||||
|-
| [[चॊऩ्ऩाल्ताऩ् कातला (सन् २००१या संकिपा)]]||சொன்னால்தான் காதலா||सन् २००१||||||
|-
| [[टुम् टुम् टुम् (सन् २००१या संकिपा)]]||டும் டும் டும்||सन् २००१||||||
|-
| [[तवचि (सन् २००१या संकिपा)]]||தவசி||सन् २००१||||||
|-
| [[तालिकात्त काळियम्मऩ् (सन् २००१या संकिपा)]]||தாலிகாத்த காளியம்மன்||सन् २००१||||||
|-