भौतिक शास्त्र: Difference between revisions

==ख्यः==
भौतिक शास्त्रया ख्यः थ्व कथं दु-
# ===शास्त्रीय यान्त्रिकी===
## '''[[वेग]]'''
## [[प्रवेग]]
## [[संवेग]]
## '''[[तौल]]'''
## '''[[मात्रा]]'''
## '''[[तिबः]]'''
## [[गुरुवात्कर्षण]]
 
# ===विद्युतचुम्बकत्त्व===
## [[विद्युतचुम्बकिय विकिरण]]
## [[विद्युतचुम्बकत्व]]
# जःसीका (Optics) व तरङ्ग वर्णक्रम (Spectrum)
 
## [[ज:]]
#=== जःसीका (Optics) व तरङ्ग वर्णक्रम (Spectrum)===
### [[इन्फ्रारेड]]
## [[ज:]]
### [[खनिगु स्पेक्ट्रम]]
### [[इन्फ्रारेड]]
### [[हाकु]]
### [[खनिगु स्पेक्ट्रम]]
### '''[[रङ्ग]]'''
#### [[वचुहाकु]]
#### '''[[वांगुरङ्ग]]'''
#### [[ह्यांगुवचु]]
#### [[म्हासुगुवांगु]]
#### [[तुयुह्यांगु]]
## [[म्हासुगु]]
### [[अल्त्राभायोलेट]]
#### [[गामा रेतुयु]]
### [[अल्त्राभायोलेट]]
## '''[[स:]]'''
## [[गामा रे]]
###दप्लर प्रभाव
 
# [[थर्मोदाइनामिक्स]]
##=== '''[[स:]]'''===
## एन्थल्पि
###दप्लर प्रभाव
## एन्त्रोपि
 
## गिब्स फ्रि इनर्जी
# ===[[थर्मोदाइनामिक्स]]===
## '''[[उर्जा]]'''
## एन्थल्पि
# क्वान्तम मेक्यानिक्स
## एन्त्रोपि
##[[क्वान्टम मेकानिक्स्]]
## गिब्स फ्रि इनर्जी
# आणविक भौतिकि
## '''[[उर्जा]]'''
 
# ===क्वान्तम मेक्यानिक्स===
##[[क्वान्टम मेकानिक्स्]]
 
# ===आणविक भौतिकि===
# '''[[एटम]]'''
## [[एलेक्ट्रोन]]
## [[न्युट्रोन]]
## [[प्रोटोन]]
## '''[[मोलेक्युल]]'''
## [[न्युक्लियर बल]]
## [[आइसोटोप]]
 
# ===[[सापेक्षतावादया विचा:]]===
## '''[[ई]]'''
### '''[[रङ्ग]]'''
 
==लिधंसा==
Anonymous user