Difference between revisions of "भाय्"

हलिंया भाय्‌त फुक्क भाय् माचाछिइ ब्वथलातःगु दइ । उपिं माचाछित थुगु कथं दु ।
 
* [[अफ्रो-एसियातिक भाषाभाय् परिवार]माचाछि]
* [[अल्ताइक भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[अस्त्रोएसियातिक भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[अस्त्रोनेसियन भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[इस्किमो-एल्युत भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[उतो-एज्तेकान भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[चीन-सँदेय् भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[क्रियोल भाषा]]
* [[ताइ-कदाइ भाषाभाय् परिवारमाचाछिर]]
* [[चीन-सँदेय् भाषा परिवार]]
* [[देने-येनेसियन भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]?
* [[ताइ-कदाइ भाषा परिवार]]
* [[दयेकातःगुद्रविड भाषा भाय् माचाछि]]
* [[नाइजर-कङ्गो भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[देने-येनेसियन भाषा परिवार]]?
* [[नाइलो-सहारन भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]?
* [[द्रविड भाषा परिवार]]
* [[पिद्गिन भाषाभाय् माचाछि]]
* [[नाइजर-कङ्गो भाषा परिवार]]
* [[भारोपेली भाषाभाय् परिवारमाचाछिर]]
* [[नाइलो-सहारन भाषा परिवार]]?
* [[मोङ मियन भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[पिद्गिन भाषा]]
* [[युरालिक भाषाभाय् परिवारमाचाछि]]
* [[भारोपेली भाषा परिवार]]
* [[याकः भाषाभाय्]]
* [[मोङ मियन भाषा परिवार]]
* [[याकः भाषा]]
* [[युरालिक भाषा परिवार]]
* [[ल्वाकबुक भाषा]]
* [[सांकेतिक भाषा]]
* [[अवर्गीकृत भाषा]]
 
==स्वयादिसँ==
१,०१५

edits