Difference between revisions of "भाय्"

 
हलिंया भाय्‌त फुक्क भाय् माचाछिइ ब्वथलातःगु दइ । उपिं माचाछित थुगु कथं दु ।
 
* [[अफ्रो-एसियातिक भाय् माचाछि]
* [[अल्ताइक भाय् माचाछि]]
* [[अस्त्रोएसियातिक भाय् माचाछि]]
१,०१५

edits