टार्ज़न द वण्डर कार (सन् २००४या संकिपा) - Other languages