नेन्नेल्‌ मण्डल, अदिलाबाद जिल्ला - Other languages