पेद्दपप्पूरु मण्डल, अनन्तपुर जिल्ला - Other languages