मट्टंपल्लि मण्डल, नालगोंडा जिल्ला - Other languages