मुदिगुब्ब मण्डल, अनन्तपुर जिल्ला - Other languages