शनिबाः

शनिबाः (संस्कृतःशनिष्चरबार, ल्याटिन:dies Saturni; डाएस् सेटर्नी, अंग्रेजी: स्याटरडे) वायागु छगु बाः खः। थ्व बाःशनि ग्रहयागु नां नं शनिबाः जुइ वगु खः।