सप्तपदि* (सन् १९८१या संकिपा)

सप्तपदि* छगु तेलेगु भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८१य् पिहांवगु खः।

सप्तपदि*
भाषा तेलेगु भाषा
पिहांवगु तिथि १९८१

बाखँ सम्पादन

मू पात्र सम्पादन

संकिपा देकिपिं सम्पादन

सिरपा सम्पादन

स्वया दिसँ सम्पादन

पिनेयागु स्वापू सम्पादन

तेलेगु विकिपिडिया

तेलुगु संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०