सि छगू प्रकारया नसा ख। थ्व नसा स्वांह्वैगु माया तन्तु ख। आपालं याना थ्व नसा स्वांह्वैगु माया ओभरी जुइ।

बार्सेलोनाय् सिपसः
नसा सि
Balthasar van der Astनं कियादिगु सिधकि
Medici साइत्रस मुना, Bartolomeo Bimbi, सन् १७१५

प्रकारEdit

स्वयादिसँEdit