सेन्सस डेजिग्नेटेड प्लेस (Census-designated place) वा तथाङ्कं निर्धारित थाय्‌ संयुक्त राज्य अमेरिकाया थन्यागु थाय्‌ ख गुकियात संरा अमेरिकाया तथ्याङ्क विभागं मान्यता बियातःगु दु।

स्वयादिसँ

सम्पादन