सेबुआनो भाषा

सेबुआनो भाषा, वा सुग्बोआनोन, छगु अस्ट्रोनेसियन भाषा ख। थ्व भाषा फिलिपिन्सय् थ्यं मथ्यं २०,०००,००० मनुतेसं छ्येलि। थ्व भाषा छगु बिसाया, भिसायनबिनिसाया भाषा ख। थ्व भाषाया नां फिलिपिनी टापु सेबु टापुय् "आनो" वा "थ्व थाय्‌या" धागु नामं वगु ख।