स्वांमा (अंग्रेजी भाषा: Shrub) धाःगु स्वां ह्वइगु सिमा स्वया चिहाकःगु आपालं ६ मितर (२० फित) स्वया चिहाकःगु मा ख। यक्व प्रजातिया मा थाय् व अवस्था कथं सिमा वा स्वांमा जुया ह्वये फु। स्वांमातयेगु दथुइ २ मितर स्वया चिहाकःगु स्वांमातयेत चिहाकःगु स्वांमा धाइ। थन्यागु स्वांमाय् लाभेन्दर (lavender), भिङ्का (Vinca) आदि व आपालं केबः मा दसु -गुलाफ आदि ला। थन्यागु स्वांमातयेत बाचास्वांमा, सबश्रब वा झाः धाय्‌छिं।

ब्रुम स्वांमा।
तकुस्वां स्वांमा, शेरिङ्ह्याम पाकय्।

बोतानिकल स्वरुप

सम्पादन

बोतानी व इकोलोजीइ स्वांमा धाःगु निश्चित भौतिक संरचना दूगु मा ख। थन्यागु मा ८ मितर स्वया म्हो हाकःगु व च्वकाय् स्वया फुसलय् यक्व कचा दूगु मा ख।

२-८ मितर तक्कया स्वांमातयेत थ्व कथं बायेछिं:

 • घना हःतयेसं भुनातःगु (७०–१००%) — क्लोज्द स्क्रब (closed-scrub)
 • मध्य-घना हःतयेसं भुनातःगु (३०–७०%) — ओपल स्क्रब (open-scrub)
 • म्हो जक्क हः दूगु (१०–३०%) — तल श्रबल्यान्द (tall shrubland)
 • सिक्क म्हो हः दूगु (<१०%) — तल ओपन श्रबल्यान्द (tall open shrubland)

२ मितर स्वया म्हो जक्क हाकः दूगु स्वांमातयेत थ्व कथं बायेछिं:

 • घना हःदूगु foliage cover (70–100%) — closed-heath वा closed low shrubland—(उत्तर अमेरिका)
 • मध्य घना हः दूगु (30–70%) — open-heath वा mid-dense low shrubland—(उत्तर अमेरिका)
 • म्हो हः दूगु (10–30%) — low shrubland
 • सिक्क म्हो हः दूगु (<10%) — low open shrubland

स्वांमातयेगु धलः

सम्पादन

साधारन

सम्पादन

नेपालभासय् साधारनकथं नां दूगु स्वांमा थ्व कथं दु-

 • कंमा (Cactus)
 • कःमा वा कःछेमा
 • तकुस्वांमा
 • दुधालय् (Datura)
 • चस्वांमा
 • पःका
 • ईका
 • गुँखि (Creeper)

परिमार्जित वैज्ञानिक

सम्पादन

"*" चिं दूगु मा सिमाय् ह्वयेफु।

 • कंमा (Cactus)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

स्वयादिसँ

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन