होशंगाबाद जिल्ला

होशंगाबाद जिल्ला भारतया मध्यप्रदेश राज्यया छगू जिल्ला ख।

होशंगाबाद जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय् भारत
राज्य मध्यप्रदेश

तहसील सम्पादन

थ्व जिल्लाया तहसील थ्व कथं दु-


जनसंख्या सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीन जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२३ राज्य मध्य प्रदेश ५१९२९ ५२५५७४०४ २७१४९३८८ २५४०८०१६
२३ ४४९ जिल्ला होशंगाबाद ९२१ ८५१३६४ ४४५०६२ ४०६३०२
२३ ४४९ ३६१२ तहसील सिवनी-मालवा १७६ १५६६८८ ८१६६२ ७५०२६
२३ ४४९ ३६१३ तहसील इटारसी १२२ १२३३२५ ६३८३१ ५९४९४
२३ ४४९ ३६१४ तहसील होशंगाबाद ४० ४७७६१ २५१९४ २२५६७
२३ ४४९ ३६१५ तहसील डोलरिया ५२ ४८०६३ २५११९ २२९४४
२३ ४४९ ३६१६ तहसील बाबई १०५ ११७६२३ ६१५६५ ५६०५८
२३ ४४९ ३६१७ तहसील सोहागपुर १५९ १२४१४४ ६५२७७ ५८८६७
२३ ४४९ ३६१८ तहसील पिपरिया १४४ १०८०७८ ५६९०६ ५११७२
२३ ४४९ ३६१९ तहसील बनखेड़ी १२३ १२५६८२ ६५५०८ ६०१७४

स्वयादिसँ सम्पादन