आयात धयागु छगू थासय् मेगु थासं सामान वा विचाः आदि आधिकरिक कथं ल्ह्ययाहयेगु ज्यायात धायेगु याइ ।

खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्यलेज्या सम्पादन

उत्पत्ति व विकास सम्पादन

थ्व खँग्व:यागु छ्यलेज्या दक्कले न्हापां संस्कृतय् जूगु ख: । लिपा थ्व खँग्व:यागु तत्सम खँग्व:या रुपे यक्व भासय्, यक्व कथं छ्यलेज्या जुल।

छ्यलेज्या सम्पादन

थ्व खँग्व:यागु छ्यलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृतभासं बुया व:गु भाषाय् जूगु खने दु ।

स्वया दिसँ सम्पादन