केरलया भूगोल

भौगोलिक दृष्टिं केरल उत्तर अक्षांश ८ डिग्री १७' ३०" व १२ डिग्री ४७' ४०"या दथुइ व पूर्व रेखांश ७४ डिग्री ७' ४७" व ७७ डिग्री ३७' १२"या दथुइ ला।

भौगोलिक प्रकृतिया आधारय् केरलयात यक्व क्षेत्रय् विभक्त यानातै। सर्वप्रचलित विभाज्य प्रदेश ख, पर्वतीय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र आदि । अधिक स्पष्टताया निंतिं थ्व राज्ययात थ्व कथं विभाजन याना तःगु दु - पूर्वी मलनाड (Eastern Highland), अडिवारम (तराई - Foot Hill Zone), तज्जागु पहाडी क्षेत्र (Hilly Uplands), पालक्काड सुरंग, तृश्शूर-कांजगाड समतल, एरणाकुलम - तिरुवनन्तपुरम रोलिङ समतल व पश्चिमी तटीय समतल। थनया भौगोलिक प्रकृतिइ पहाड व समावेश जु।

खुसि सम्पादन

केरलया ४१पु खुसि केरलं न्ह्यथना पश्चिमी घाटय् क्वबाइ। तर थ्व राज्यं न्ह्यथनिगु कबिनि खुसि, भवानि खुसिपांबार् खुसि धाःसा केरलं न्ह्यथना तमिलनाडुइ वनि व पूर्वपाखे बाहा वनि। केरलया मू खुसि थ्व कथं दु-

ल्या खुसि हाकः (कि मि) उत्पत्ति जिल्ला मा खुसि (त्रिबुतरी)
पॆरियार् २४४ शिवगिरि मलकळ्, मून्नार् - पॊन्मुटि , आनमल इटुक्कि जिल्ला , ऎऱणाकुळं जिल्ला , कोट्टयं जिल्ला , आलप्पुऴ जिल्ला , तृश्शूर् जिल्ला मुतिरप्पुऴ , इटमलयार्, आनमलयार् , चॆऱुतोणियार् , चिऱ्ऱार् , काञ्चियार् , करिन्तिरियार् , किळिवळ्ळित्तोट् , कट्टप्पनयार् , मुल्लयार् , मेलाश्शेरियार् , पालार् , पॆरिञ्चन्कुट्टियार् , इरट्टयार् , तुवळयार् , पूयंकुट्टियार्, पॆरुंतुऱयार् , पन्नियार् , तॊट्टियार् , आनक्कुळं पुऴ , मणलियार्
भारतप्पुऴ २०९ आनमल पालक्काट् जिल्ला, मलप्पुऱं जिल्ला, तृश्शूर् जिल्ला तूतप्पुऴ (कुन्तिप्पुऴ, काञ्ञिरप्पुऴ, अम्पन्‌कटव्, तुप्पाण्टिप्पुऴ)
गायत्रिप्पुऴ (मंगलं खुसि, अयलूर्प्पुऴ, वण्टाऴिप्पुऴ, मीङ्कारप्पुऴ, चुळ्ळियार्)
कल्‌प्पात्तिप्पुऴ (कोरयाऱ्, वरट्टाऱ्, वाळयार्, मलम्पुऴ)
कण्णा‍टिप्पुऴ (पालाऱ्, अलियाऱ्, उप्पाऱ् )
पम्पा खुसि १७६
चालियार् १६९
चालक्कुटिप्पुऴ १४५.५
कटलुण्टिप्पुऴ १३०
अच्चन्‌कोविलार् १२८
कल्लटयार् १२१
मूवाऱ्ऱुपुऴयार् १२१
१० वळपट्टणं पुऴ ११०
११ चन्द्रगिरि पुऴ १०५
१२ मणिमलयार् ९०
१३ वामनपुरं पुऴ ८८
१४ कुप्पं पुऴ ८८
१५ मीनच्चिलार् ७८
१६ कुऱ्ऱ्याटिप्पुऴ ७४
१७ करमनयार् ६८
१८ षिऱियप्पुऴ ६८
१९ कार्यङ्कोट् पुऴ ६४
२० इत्तिक्करयार् ५६
२१ नॆय्यार् ५६
२२ मय्यऴिप्पुऴ ५४
२३ पय्यन्नूर् खुसि ५१
२४ उप्पळ पुऴ ५०
२५ करुवन्नूर् पुऴ ४८
२६ ताणिक्कुटं पुऴ २९
२७ कीच्चेरिप्पुऴ ५१
२८ अञ्चरक्कण्टि पुऴ ४८
२९ तिरूर् पुऴ ४८
३० नीलेश्वरं पुऴ ४६
३१ पळ्ळिक्कल् पुऴ ४२ कॊटुमण् कुट्टिवनं पत्तनंतिट्ट, कॊल्लं
३२ कोरप्पुऴ ४०
३३ मोग्राल् पुऴ ३४
३४ कव्वायि पुऴ ३१
३५ मानं खुसि २७
३६ धर्म्मटं पुऴ २८
३७ चिऱ्ऱेरि खुसि २५
३८ कल्लायिप्पुऴ २२
३९ रामपुरं पुऴ १९
४० अयिरूर् खुसि १७
४१ बाग्र मञ्चेश्वरं पुऴ १६
कबिनि खुसि ५७
भवानि खुसि ३८
पांबा‍र् खुसि २५

झ्वाला सम्पादन

केरलया मू झ्वालाय् अतिरप्पिळ्ळि, अरुवि, आऱ्ऱुकाल्, आड्यन् पाऱ, ओलियरिक् , करुवार, कान्तप्पाऱ, कीऴार्कुत्त्, कुंभावुरुट्टि , काञ्ञिरक्कॊल्लि , वळञ्ञकानं, चार्प्प, तुषारगिरि, तॊम्मन्कुत्त्, न्यायंकाट् , पालरुवि, पॆरुंतेनरुवि, मरोट्टिच्चाल्, मीन्वल्लं, माऱामल, मीन्मुट्टि, वाऴच्चाल्, वेनन्ब्रावटि, वळञ्ञकानं, सूचिप्पाऱ, चीयप्पाऱ, पट्टत्तिप्पाऱ , पवर् हौस्, चेतालयं, धोनि, सीतार्कुण्ट्, सीतम्मक्कुण्ट् आदि ला।

स्वयादिसँ सम्पादन