खँलाबँला:तीमा

Add topic
There are no discussions on this page.

खँलाबँला:धनुष

थ्व पौ तीमा च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम
Return to "तीमा" page.