पःखा:

पःखाः नेपालभाषाया निगूगु टेली संकिपा खः। बाखंमि पुर्ण पथिकया निपु बाखं पःखाःउदघाटनया लिधंसाय् दयेकूगु थुगु टेली संकिपाया निर्देशन रामशेखर नकःमिं यानादीगु खःसा निमार्ण अच्यूत ताम्राकारजुं यानादीगु खः।