प्वँहेला ३

प्वँहेला ३ प्वँहेलाया स्वगूगु दिं खः, नेपाल सम्बतया स्वगूगु लाया स्वगूगु दिं अलय् नेपाल सम्बतया खुइस्वगूगु दिं खः ।

  • हलिंया दकसिबे चीहाकःगु न्हि

स्वयादिसँ

सम्पादन