प्वँहेला

प्वँहेला बा पोँहेला नेपाल सम्बतया स्वगूगु ला ख।

न्हिल्याःEdit

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् प्वँहेलाय् स्वीन्हु दु ।


तिथिEdit

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

प्वँहेलाथ्वEdit

प्वँहेलागाEdit

स्वयादिसँEdit