मितर हाकः लहिनिगु छगू इकाइ ख। थ्व इकाइयात वैज्ञानिक हलिमय् हाकः लहिनिगु निश्चित इकाइया कथं छ्य्‌लिगु या।

मितर
इकाइ व्यवस्था: SI base unit
लनिगु चीज हाकः
चिं: m
इकाइ हिला
1 m in... बराबर
   U.S. customary    ≈ 3.2808 ft
        ≈ 39.370 in

एस आइ गुणक

सम्पादन
मितर (m)या SI गुणक
उपगुणक गुणक
Value Symbol Name Value Symbol Name
१०−१ m dm देसिमितर १० m dam देकामितर
१०−२ m cm सेन्तिमितर १० m hm हेक्तोमितर
१०−३ m mm मिलिमितर १० m km किलोमितर
१०−६ m µm माइक्रोमितर १० m Mm मेगामितर
१०−९ m nm नानोमितर १० m Gm गिगामितर
१०−१२ m pm पिकोमितर १०१२ m Tm तेरामितर
१०−१५ m fm फेम्तोमितर १०१५ m Pm पेतामितर
१०−१८ m am अत्तोमितर १०१८ m Em एक्जामितर
१०−२१ m zm जेप्तोमितर १०२१ m Zm जेत्तामितर
१०−२४ m ym योक्तोमितर १०२४ m Ym योत्तामितर
साधारण छ्यलाय् वःगु इकाइतयेत गारा आखलय् च्वयातःगु दु।

स्वयादिसँ

सम्पादन