सफू: Difference between revisions

no edit summary
m (सफु यात सफू य् हिलाछ्वगु दु|)
No edit summary
'''सफु''' (अंग्रेजी:Book) धागुधयागु च्वया तगुतःगु वा च्वेतच्वयेत देकादयेका तगुतःगु भोंभ्वंया यातपंयात सुका, स्टिच आदि नं छपं देकादयेका तगुतःगु ज्ञानमंकाः यागु मंकापं ख: |कम्प्युटरले ब्वोनिगुकम्प्युटरय् ब्वनीगु [[ई-सफु]] थ्व धापु यागु धापुया अपवाद ख: |
 
== सफु यागुसफूया ईतिहास ==
=== सुरुवात ===
मनुमनू नंतयेसं म्हुतुं ल्ह्यागुल्हाइगु भाय् यागुया आविष्कार याना छम्ह मनुमनू नं मेम्ह मनुमनू नाप थगुथःगु न्हेपुलेमन वगु धापुन्ह्यपुइ कनेवःगु धापू कालबिल याये फत | तर म्हुतुं ल्ह्यागुल्हाःगु भाय् यागुया येक्क्वयक्वं कम्जोरीकमजोरी त खने दत | विशेष याना थन्यागु भाय् नं मनु यागुमनूया धापुधापू तापागु थाय्थासय् व ता ई लेतक येंकेल्यंके मफुगु छगुछगू कमजोरी खने दत | उकिया धुन्का च्वेगुच्वयेगु संस्कृति या विकास जुल | दक्लेदक्कले न्हापान्हापां मनुमनू तेसंतयेसं लोंह, सिमाया ह:, चा, सीं, काप, धातु आदि येक्वयक्व वस्तुलेवस्तुलय् च्वेच्वयेगु सुरुज्या न्ह्याकल यात| तर छगु थाय् नंथासं मेगु थाय्थासय् ले येन्केतयंकेत व स्वथना तेततयेत अपुईगुलीं सीं, पौ व कापलेकापतय् आलेख त च्वेगुच्वयेगु चलन अप्वया वल | येक्क्वयक्वतक्कतक तुइगु व मौसममौसमं नं मस्येन्किगुमस्यन्कीगु जुसां ध्येबा अप्व तुइगु, च्वेतच्वयेत व स्वथनेत थाकुइगु जुलींजूगुलीं लोहं व धातु लेच्वेगुले च्वयेगु चलन सार्वजनिक थासेथासय् तैगु शिलालेख लेशिलालेखय् जक्क सिमित जुल |येक्व यक्व बिचा चिकिचा धंगु थासे स्वथनेत व तौल कम जुगुलींजूगुलीं छगु थासं मेगु थासे येन्केत दक्ले अपुगु माध्यम पौ व काप हे जुल |
 
=== पौ ===
१३८

edits