Difference between revisions of "सुन्दरगढ जिल्ला"

 
|-
| सुन्दरगड़||हेमगिरि||अनूसुचित जनजाति||
|}
 
==जनसंख्या==
सन् २०११स जूगु जनगणना कथं थ्व जिल्लाया उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
 
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''जिल्ला कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तहसील कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''प्रशासनिक इकाइ'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य/जिल्ला'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तहसील'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल गां'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ग्रामीण जनसंख्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिजं'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिसा'''
|-
| २१||०||०||राज्य||ओडिशा||||४७६७५||३४९७०५६२||१७५८६२०३||१७३८४३५९
|-
| २१||३७४||०||जिल्ला||सुन्दरगढ़||||१७१३||१३५५३४०||६७६०६८||६७९२७२
|-
| २१||३७४||२८०४||तहसील||||हेमगिर||१४३||८४५५९||४२६७०||४१८८९
|-
| २१||३७४||२८०५||तहसील||||लेफ्रिपड़ा||१०६||७०५४७||३५३७५||३५१७२
|-
| २१||३७४||२८०६||तहसील||||भष्मा||५१||४२१०१||२११८४||२०९१७
|-
| २१||३७४||२८०७||तहसील||||धारूआडिहि||४५||३५४२७||१७६८७||१७७४०
|-
| २१||३७४||२८०८||तहसील||||सुन्दरगढ़ कस्बा||२||३९३३||१९९९||१९३४
|-
| २१||३७४||२८०९||तहसील||||सुन्दरगढ़||८७||७४१३४||३६८१३||३७३२१
|-
| २१||३७४||२८१०||तहसील||||किंजिरकेला||५९||५७४५२||२८४४४||२९००८
|-
| २१||३७४||२८११||तहसील||||तलसरा||८६||८०४४३||३९६८४||४०७५९
|-
| २१||३७४||२८१२||तहसील||||बड़गाँव||७४||७७९४३||३८९८४||३८९५९
|-
| २१||३७४||२८१३||तहसील||||कुत्रा||४३||६६४६२||३३२८३||३३१७९
|-
| २१||३७४||२८१४||तहसील||||राजगांगपुर||७८||१०२४४९||५१०८१||५१३६८
|-
| २१||३७४||२८१५||तहसील||||राइबोगा||४४||४३४७४||२१६५८||२१८१६
|-
| २१||३७४||२८१६||तहसील||||बिरमित्रपुर||६१||५४३९६||२७१९०||२७२०६
|-
| २१||३७४||२८१७||तहसील||||हातीबारि||६३||६१९३१||३०६८६||३१२४५
|-
| २१||३७४||२८१८||तहसील||||बिस्रा||११२||९८४५५||४९०५४||४९४०१
|-
| २१||३७४||२८१९||तहसील||||बण्डामुंडा||१३||१४३९९||७२९८||७१०१
|-
| २१||३७४||२८२०||तहसील||||ब्राह्मणी तरंग||४८||५७६६४||२८७३६||२८९२८
|-
| २१||३७४||२८२१||तहसील||||रघुनाथपाली||१||१३६८||६८१||६८७
|-
| २१||३७४||२८२२||तहसील||||टांगरपाली||४||५८५१||२९९४||२८५७
|-
| २१||३७४||२८२३||तहसील||||लाठिकटा||२८||१७४४१||८९१३||८५२८
|-
| २१||३७४||२८२४||तहसील||||चांदिपोष||४१||२१८६४||१०९०३||१०९६१
|-
| २१||३७४||२८२५||तहसील||||कमरपोष बलांग||५७||४२८५४||२१४७०||२१३८४
|-
| २१||३७४||२८२६||तहसील||||कोइडा||५२||३४०६१||१७०९०||१६९७१
|-
| २१||३७४||२८२७||तहसील||||लहुणीपड़ा||१५४||७३३७२||३६३६४||३७००८
|-
| २१||३७४||२८२८||तहसील||||गुरुण्डिआ||७१||३५२५६||१७४१९||१७८३७
|-
| २१||३७४||२८२९||तहसील||||टिकाएतपाली||४५||२३५८९||११६५५||११९३४
|-
| २१||३७४||२८३०||तहसील||||बणेइ||११०||५४७२४||२६९८४||२७७४०
|-
| २१||३७४||२८३१||तहसील||||महुलपड़ा||३५||१९१९१||९७६९||९४२२
|-
| २१||३७४||२८३२||तहसील||||राउरकेला (न.पा.)||०||०||०||०
|-
| २१||३७४||२८३३||तहसील||||राउरकेला (औ.न.)||०||०||०||०
|}
 
३१,०५७

edits