चंद्रपूर जिल्ला: Difference between revisions

(न्हुगु पौ: चंद्रपूर जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु- *चंद्रपूर तालुका *वरोरा त...)
 
*[[जिवती तालुका]]
*[[बल्लारपूर तालुका]]
 
==जनसंख्या==
सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-
 
{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''जिल्ला कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तालुका कोद'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''प्रशासनिक इकाइ'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''राज्य/जिल्ला'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''तालुका'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल गां'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ग्रामीण जनसंख्या'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिजं'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''सकल ग्रामीण मिसा'''
|-
| २७||०||०||राज्य||महाराष्ट्र||||४०९५९||६१५५६०७४||३१५३९०३४||३००१७०४०
|-
| २७||५०९||०||जिल्ला||चंद्रपूर||||१४६३||१४२८९२९||७२६१०६||७०२८२३
|-
| २७||५०९||४०६४||तालुका||||वरोरा||१४८||१२५००८||६४११६||६०८९२
|-
| २७||५०९||४०६५||तालुका||||चिमूर||१७६||१६९५४७||८५८९८||८३६४९
|-
| २७||५०९||४०६६||तालुका||||नागभीड||११२||१३३०२०||६६८८६||६६१३४
|-
| २७||५०९||४०६७||तालुका||||ब्रम्हपूरी||११०||१३०१४०||६५६२८||६४५१२
|-
| २७||५०९||४०६८||तालुका||||सावली||९४||१०७९३७||५४२९१||५३६४६
|-
| २७||५०९||४०६९||तालुका||||सिंदेवाही||९४||११०४४०||५५७८४||५४६५६
|-
| २७||५०९||४०७०||तालुका||||भद्रावती||११५||८४३०९||४३३५८||४०९५१
|-
| २७||५०९||४०७१||तालुका||||चंद्रपूर||८३||७९९३६||४१२६८||३८६६८
|-
| २७||५०९||४०७२||तालुका||||मूल||८०||८९१६२||४४५९४||४४५६८
|-
| २७||५०९||४०७३||तालुका||||पोंभूर्ना||५८||५०७८१||२५६४८||२५१३३
|-
| २७||५०९||४०७४||तालुका||||बल्लारपूर||२८||३१८५४||१६७४१||१५११३
|-
| २७||५०९||४०७५||तालुका||||कोरपना||९८||८४३०२||४३४२७||४०८७५
|-
| २७||५०९||४०७६||तालुका||||जिवती||८३||६१८२०||३१४८३||३०३३७
|-
| २७||५०९||४०७७||तालुका||||राजूरा||९६||९९४७५||५०९७१||४८५०४
|-
| २७||५०९||४०७८||तालुका||||गोंडपिपरी||८८||७११९८||३६०१३||३५१८५
|}
 
==स्वयादिसँ==
३१,२५३

edits