ज्वजलपा! छित: नेपाल भाषा विकिपिडियाय् लसकुस दु। छिगु भलसायु लागि यक्व यक्व सुभाय्। छिं ला: इले थन सम्पादन याना व मेमेपिं मनुतेतः थ्व ज्याखंगु सुचं बिया थ्व विकिपिडिया व मांभाय् यात ग्वाहालि याना दि फै। छिगु ग्वाहालि दयाच्वनिगु भलसा कया च्वना। सुभाय्। जय मां भाय्!--Eukesh 16:22, 5 ज्यानुवरी 2007 (UTC)