तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

जातक बुद्ध धर्मया ग्रन्थ तिपितकया सुत्तपितकया खुद्दकनिकायया छगू वग्ग ख। थ्व वग्गय् भगवान बुद्धया न्हापाया जीवनत नाप स्वापू दुगु बाखँत मुनातःगु दु।

१८-१९गु शताब्दीइ भुटानय् जातक बाखँया आधारय् दयेकातःगु पौभा।

विभाजन

सम्पादन

जातकपालियात थ्व कथं बायातःगु दु-

जातकपाळि-१

सम्पादन

थ्व वग्गया दुने क्वसं च्वयातःगु निपातत ला-

 • एककनिपातो
 • दुकनिपातो
 • तिकनिपातो
 • चतुक्कनिपातो
 • पञ्चकनिपातो
 • छक्कनिपातो
 • सत्तकनिपातो
 • अट्ठकनिपातो
 • नवकनिपातो
 • दसकनिपातो
 • एकादसकनिपातो
 • द्वादसकनिपातो
 • तेरसकनिपातो
 • पकिण्णकनिपातो
 • वीसतिनिपातो
 • तिंसनिपातो

जातकपाळि-२

सम्पादन

थ्व वग्गया दुने क्वसं च्वयातःगु निपातत ला-

 • चत्तालीसनिपातो
 • पण्णासनिपातो
 • सट्ठिनिपातो
 • सत्ततिनिपातो
 • असीतिनिपातो
 • महानिपातो

स्वयादिसँ

सम्पादन