सुत्तविभङ्ग

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

सुत्तविभंग बुद्ध धर्मया तिपिटक ग्रन्थया विनय पिटकया न्हापांगु भाग ख। थ्व खण्डय् निगु वग्ग पाराजिकपालि व पाचित्तियपालि दु।

विभाजन सम्पादन

सुत्तविभंग वग्ग सुत्त
पाराजिकपाळि
वेरञ्जकण्डं
पाराजिककण्डं
सङ्घादिसेसकण्डं
अनियतकण्डं
निस्सग्गियकण्डं
पाचित्तियपाळि
पाचित्तियकण्डं
पाटिदेसनीयकण्डं
सेखियकण्डं
अधिकरणसमथा
पाराजिककण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
सङ्घादिसेसकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
निस्सग्गियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
पाचित्तियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
पाटिदेसनीयकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
सेखियकण्डं (भिक्खुनीविभङ्गो)
अधिकरणसमथा (भिक्खुनीविभङ्गो)

स्वयादिसं सम्पादन

पिनेया स्वापू सम्पादन