धम्मसङ्गणी

(Redirected from धम्मसंगणी)

तिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

धम्मसङ्गणी तिपिटकया अभिधम्मपिटकया छगू वग्ग वा प्रकरण ख। खँग्वः कथं धम्मसङ्गणीया अर्थ धर्मया संग्रह वा धर्म मुंकातेगु ज्या ख। थ्व प्रकरण वा वग्गय् दूगु कण्डं वा काण्ड थ्व कथं दु-

  • चित्तुप्पादकण्डं: मनूया चित्त वा नुगः खँ कनातःगु। थ्व काण्ड कथं मनूया ८९ मू-चित्त व थ्व चित्तदुनेनं सकल रुपय् १२१ चित्तया खँ कनातःगु दु। थ्व चित्ततेत ४गू कथं विभाजित यानातःगु दु। कामावचरचित्तय् ५४ चित्त, रुपावचरचित्तय् १५, अरुपावचरय् १२, लोकुत्तरचित्तय् ८गू चित्तया वर्णन यानातःगु दु। लोकोत्तर चित्तया ८गू चित्तयात ४०चित्तय् विभाजित यानातःगु दु।
  • रूपकण्डं
  • निक्खेपकण्डं
  • अट्ठकथाकण्डं

स्वयादिसँ

सम्पादन

पिनेया स्वापू

सम्पादन