प्वँहेला

(Redirected from पोहेला)

प्वँहेला बा पोँहेला नेपाल सम्बतया स्वगूगु ला ख।

न्हिल्याः सम्पादन

न्हिल्याः कथंया नेपाल सम्बतय् प्वँहेलाय् स्वीन्हु दु ।


तिथि सम्पादन

थ्व लाया तिथित थ्व कथं दु-

प्वँहेलाथ्व सम्पादन

प्वँहेलागा सम्पादन

स्वयादिसँ सम्पादन