यवतमाल जिल्ला

यवतमाळ जिल्लाया तालुका थ्व कथं दु-

यवतमाल जिल्ला
यवतमाळ जिल्हा
—  महाराष्ट्रया जिल्ला  —
यवतमाल जिल्लाया महाराष्ट्र राज्य नापंया मानकिपा
यवतमाल जिल्लाया महाराष्ट्र राज्य नापंया मानकिपा
देय् भारत
राज्य महाराष्ट्र
विभाग अमरावती विभाग
मू नगर Yavatmal
मण्डल 1.Arni, 2.Umarkhed, 3.Kalamb, 4.Pandharkawada/kelapur, 5.Ghatanji, 6.Zari Jamani, 7.Darwha, 8.Digras, 9.Ner, 10.Pusad, 11.Babhulgaon, 12.Mahagaon, 13.Maregaon, 14.Yavatmal, 15.Ralegaon 16.Wani
Government
 - लोक सभा क्षेत्र 1. Yavatmal-Washim (shared with Washim district), 2. Hingoli (shared with Hingoli district), 3. Chandrapur (shared with Chandrapur district).
 - असेम्ब्ली क्षेत्र 7
Area
 - Total १३,५८४ km2 (५,२४४.८ sq mi)
Population (2001)
 - Total २,४६०,४८२
 - Density १८१.१/km2 (४६९.१/sq mi)
 Urban १८.६०
तथ्याङ्क
 - साक्षरता 74.06%
 - लिङ्ग अनुपात 942
Average annual precipitation 1029 mm
Website आधिकारिक जाःथाय्

जिल्लाया

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
२७ राज्य महाराष्ट्र ४०९५९ ६१५५६०७४ ३१५३९०३४ ३००१७०४०
२७ ५१० जिल्ला यवतमाल १८५३ २१७४१९५ १११५१४८ १०५९०४७
२७ ५१० ४०७९ तालुका नेर ८८ ९०९३० ४६६४५ ४४२८५
२७ ५१० ४०८० तालुका बाभुलगांव १०७ ८८१७३ ४५१२० ४३०५३
२७ ५१० ४०८१ तालुका कलंब १२६ १०३०२४ ५२४६१ ५०५६३
२७ ५१० ४०८२ तालुका यवतमाल १२५ १४५३४७ ७४२७९ ७१०६८
२७ ५१० ४०८३ तालुका दारव्हा १२९ १५७००९ ८०५९५ ७६४१४
२७ ५१० ४०८४ तालुका दिग्रस ७७ १०९३५५ ५६६२६ ५२७२९
२७ ५१० ४०८५ तालुका पुसद १७७ २५८१९१ १३३४२७ १२४७६४
२७ ५१० ४०८६ तालुका उमरखेड १२८ २११८९९ १०८९४० १०२९५९
२७ ५१० ४०८७ तालुका महागांव ११२ १९०२५२ ९८०८८ ९२१६४
२७ ५१० ४०८८ तालुका आर्नी १०५ १६१८३३ ८२७४५ ७९०८८
२७ ५१० ४०८९ तालुका घाटंजी १०५ ११७२९४ ६०१३१ ५७१६३
२७ ५१० ४०९० तालुका केलापूर १२५ १२५६८९ ६३६०८ ६२०८१
२७ ५१० ४०९१ तालुका रालेगांव ११० ११२२०३ ५७३८४ ५४८१९
२७ ५१० ४०९२ तालुका मारेगांव ९५ ७८७१३ ४००९९ ३८६१४
२७ ५१० ४०९३ तालुका झरी-जामनी १०४ ८०१४७ ४०३६४ ३९७८३
२७ ५१० ४०९४ तालुका वनी १४० १४४१३६ ७४६३६ ६९५००

स्वयादिसँ

सम्पादन