यितामि (English: Transgender, पर्वते: पारलैङ्गिक) धयापिं बूबलय् क्वःछिनाब्यूगु जाःया अःखःया जाः म्हसिका खइपिं मनूत खः । [१] [२]

यितामिजं सम्पादन

यितामिजं धयागु बूबलय् माजाः / मिसा धकाः क्वछिनातःम्ह अलय् जाः म्हसिका मिजं खइपिं, बूबलय् मिसा धकाः क्वछिनातःपिं मिजंत खः ।

यितामिसा सम्पादन

यितामिसा धयागु बूबलय् बाजाः / मिजं धकाः क्वछिनातःम्ह अलय् जाः म्हसिका मिसा खइपिं, बूबलय् मिजं धकाः क्वछिनातःपिं मिसात खः ।

लिधंसा सम्पादन