कुर्दिस्तान प्रान्त (इरान)

कुर्दिस्तान प्रान्त (इरान) इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
२९ सननदज कुर्दिस्तान ४१७,१७७ ४५०,१६७ १३१६
७८ सक़ज़ कुर्दिस्तान २०८,४२५ २१०,३९० १३२५
१०५ मरीवान कुर्दिस्तान १५३,२७१ १६८,७७४ १३३७
१३१ क़रोए कुर्दिस्तान १९९,६२२ १३६,९६१ १३३८
१३४ बाने कुर्दिस्तान ११८,६६७ १३२,५६५ १३३७
१७१ कामियार इन कुर्दिस्तान १०५,८९५ १०५,९९५ १३७३
१९० बेजार कुर्दिस्तान ९७,९१३ ९३,७१४ १३१६
२१४ दिवानदारे कुर्दिस्तान ८४,३५४ ८१,९३६ १३७३
२६६ देगलान कुर्दिस्तान - ६२,८४४ १३८६
३०४ सर्व आबाद कुर्दिस्तान ५४,८३२ ४९,८४१ १० १३८१