ख़ोज़िस्तान प्रान्त

ख़ोज़िस्तान प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
अएवाज़ ख़ोज़िस्तान १६३३८६१२६ १६३९५६१८४ १३१६
३१ दज़ फ़ूल ख़ोज़िस्तान ४०१,५५८ ४२३,५५२ १३२५
५० बंदर माएशेर ख़ोज़िस्तान २५२६५८७ २७८,०३७ १३३८
५२ आबादान ख़ोज़िस्तान २७७६२६१ २७१,४८४ १३२१
८१ अज़्ज़े ख़ोज़िस्तान १९५६०१८ २०३,६२१ १३३७
८४ शोश, इरान ख़ोज़िस्तान १९२६१६२ २०२,७६२ १३६८
९१ शोशतर ख़ोज़िस्तान १८७६३३७ १९१,४४४ १३२६
९८ बेबेआन ख़ोज़िस्तान १७५६३७३ १७९,७०३ १३१६
१०६ अनदीमशक ख़ोज़िस्तान १६१,१८५ १६७,१२६ १३५९
१०९ ख़र मुशीर ख़ोज़िस्तान १५७,५५५ १६३,७०१ १० १३१६
११७ शादगान ख़ोज़िस्तान १३८६९१५ १५३,३५५ ११ १३५८
१५९ मस्जिद सुलेमान ख़ोज़िस्तान १७१६७७८ ११३,२५७ १२ १३३३
१६७ बाग़ मुलक ख़ोज़िस्तान १०४,१७८ १०७,४५० १३ १३६९
१७३ रामेरमज़ ख़ोज़िस्तान १२३,९३० १०५,४१८ १४ १३३७
१७९ दश्त आज़ादगान ख़ोज़िस्तान १२८,९४१ ९९,८३१ १५ १३२३
१९७ उम्मीद ये ख़ोज़िस्तान ८६,२०१ ९०,४२० १६ १३७५
२०० बावे ख़ोज़िस्तान - ८९,१६० १७ १३८९
२६१ गतोनद ख़ोज़िस्तान ५९,२६१ ६४,९५१ १८ १३८४
३०२ अंद यक्का ख़ोज़िस्तान - ५०,७९७ १९ १३८४
३०७ रामशेर ख़ोज़िस्तान ५१,०८१ ४८,९४३ २० १३८४
३५९ ेनदीजान ख़ोज़िस्तान - ३७,४४० २१ १३८२
३६० लाली ख़ोज़िस्तान ३६,१७३ ३७,३८१ २२ १३८२
३७० हवीज़े ख़ोज़िस्तान - ३४,३१२ २३ १३८६
३९० हफ़तगल ख़ोज़िस्तान - २२,३९१ २४ १३८६