Open main menu

कोम प्रान्त

कोम प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
क़ुम क़ुम १,०४६,७३७ १६११५६६७२ १३१६