Open main menu

समाज नाप स्वापू दूगु च्वसुतयेगु पुचः।

उपपुचःतः

थ्व पुचले १४ सकलय् बियातःगु १४ उपपुचःतः दु।

पुच "समाज"य् दुगु च्वसुत।

१०८ सकलय् थ्व बियातःगु १०८ पौस थ्व पुचले दु।