बुद्ध धर्मया ग्रन्थ

बुद्ध धर्मया मू ग्रन्थ तिपितक ख। थ्व बाहेक बुद्ध धर्मय् मेमेगु यक्व ग्रन्थ नं दु।

बुद्ध धर्म पुचःबुद्ध धर्मया इतिहास
बुद्ध धर्मय् कालचक्र
बुद्ध धर्मय् संघ

जग
चत्तरी आर्य सच्छनि
अरियो अट्ठङ्गीको मग्गो
पञ्चशील
निर्वाण · त्रिरत्न

मू विचाः
त्रिलक्षण
स्कन्ध · ब्रह्माण्ड · धर्म
हलिम · पूर्नजन्म · शून्यता
प्रतित्य-समुत्पाद · कर्म

मू मनुत:
गौतम बुद्ध
बुद्धयागु चेलात: · बुद्धयागु जहान

प्रयास व उपलब्धि
बुद्धत्त्व · बोधिसत्त्व
अर्हतयागु प्यंगु त्वाथत:
पारमिता · ध्यान

थाय कथंयागु बौद्ध धर्मावलम्बी
दक्षिणपूर्वी एसियाली · पूर्वी एसियाली
तिब्बती · भारतीय · पाश्चात्य

बुद्ध धर्मया कचात
थेरवाद · महायान
बज्रयान · प्राचीन मेमेगु ख्य:त:

ग्रन्थ
सुत्त पिटक · महायान सुत्र
बिनय पिटक · अभिधम्म पिटक

पुचः:समसामयिक बुद्ध धर्म
सांस्कृतिक पक्ष · विषय
बौद्ध धर्म

ग्रन्थ

सम्पादन

पालिभासय्

सम्पादन

पालिभासय् च्वयातःगु मू ग्रन्थ तिपिटक ख। तिपिटक धुंका पालिभासय् च्वयातःगु बुद्ध धर्मया मू ग्रन्थय् छुं ग्रन्थ थ्व कथं दु[१]-

 • अट्ठकथा
  • विनयपिटक (अट्ठकथा)
   • पाराजिककण्ड-अट्ठकथा
   • पाचित्तिय-अट्ठकथा
   • महावग्ग-अट्ठकथा
   • चूळवग्ग-अट्ठकथा
   • परिवार-अट्ठकथा
  • सुत्तपिटक (अट्ठकथा)
   • दीघ निकाय (अट्ठकथा)
    • सीलक्खन्धवग्ग-अट्ठकथा
    • महावग्ग-अट्ठकथा
    • पाथिकवग्ग-अट्ठकथा
   • मज्झिमनिकाय (अट्ठकथा)
    • मूलपण्णास-अट्ठकथा
    • मज्झिमपण्णास-अट्ठकथा
    • उपरिपण्णास-अट्ठकथा
   • संयुत्तनिकाय (अट्ठकथा)
    • सगाथावग्ग-अट्ठकथा
    • निदानवग्ग-अट्ठकथा
    • खन्धवग्ग-अट्ठकथा
    • सळायतनवग्ग-अट्ठकथा
    • महावग्ग-अट्ठकथा
   • अङ्गुत्तरनिकाय (अट्ठकथा)
    • एककनिपात-अट्ठकथा
    • दुक-तिक-चतुक्कनिपात-अट्ठकथा
    • पञ्चक-छक्क-सत्तकनिपात-अट्ठकथा
    • अट्ठकादिनिपात-अट्ठकथा
   • खुद्दकनिकाय (अट्ठकथा)
    • खुद्दकपाठ-अट्ठकथा
    • धम्मपद-अट्ठकथा
    • उदान-अट्ठकथा
    • इतिवुत्तक-अट्ठकथा
    • सुत्तनिपात-अट्ठकथा
    • विमानवत्थु-अट्ठकथा
    • पेतवत्थु-अट्ठकथा
    • थेरगाथा-अट्ठकथा-१
    • थेरगाथा-अट्ठकथा-२
    • थेरीगाथा-अट्ठकथा
    • अपदान-अट्ठकथा
    • बुद्धवंस-अट्ठकथा
    • चरियापिटक-अट्ठकथा
    • जातक-अट्ठकथा-१
    • जातक-अट्ठकथा-२
    • जातक-अट्ठकथा-३
    • जातक-अट्ठकथा-४
    • जातक-अट्ठकथा-५
    • जातक-अट्ठकथा-६
    • जातक-अट्ठकथा-७
    • महानिद्देस-अट्ठकथा
    • चूळनिद्देस-अट्ठकथा
    • पटिसम्भिदामग्ग-अट्ठकथा
    • नेत्तिप्पकरण-अट्ठकथा
  • अभिधम्मपिटक (अट्ठकथा)
   • धम्मसङ्गणि-अट्ठकथा
   • सम्मोहविनोदनी-अट्ठकथा
   • पञ्चपकरण-अट्ठकथा
 • टीका
  • विनयपिटक (टीका)
  • सुत्तपिटक (टीका)
  • अभिधम्मपिटक (टीका)
 • अन्य
  • विसुद्धिमग्ग
  • सङ्गायन-पुच्छ विस्सज्जना
  • लेडी सयाडो गन्थ-सङ्गहो
  • बुद्ध-वन्दना गन्थ-सङ्गहो
  • वंस-गन्थ-सङ्गहो
  • ब्याकरण गन्थ-सङ्गहो
  • नीति-गन्थ-सङ्गहो
  • पकिण्णक-गन्थ-सङ्गहो
  • सिहळ-गन्थ-सङ्गहो

संस्कृत भासय्

सम्पादन

संस्कृत भासय् च्वयातःगु बुद्ध धर्मया मू ग्रन्थय् छुं थ्व कथं दु[२] -

 • अकुतोभय
 • अजितसेनव्याकरणम्
 • अद्वयपरमार्था नामसङ्गीतिः
 • अद्वयवज्रसंग्रहः
 • अद्वयसिद्धिः
 • अद्वयसिद्धिः
 • अध्यर्धशतकं नाम स्तोत्रम्
 • अध्यर्धशतिका प्रज्ञापारमिता
 • अन्तर्व्याप्तिसमर्थनम्
 • अपरिमितायुः नाम महायान सूत्र
 • अपोहसिद्धिः
 • अभिधर्मकोशकारिका
 • अभिधर्मदीपः
 • अभिधर्मदीपटीका विभासाप्रभावृत्ति
 • अभिधर्मसमुच्चय भाष्य
 • अभिधर्मसमुच्चयः
 • अभिधर्मामृत
 • अभिसमयालङ्कारलोक
 • अभिसमयालङ्कारवृत्तिः स्फुटार्था
 • अभिसमयालङ्कारान्तः पातिनां पदार्थानां
 • अर्थविनिश्चयनिबन्धन
 • अर्थविनिश्चयसूत्रम्
 • अवदानकल्पलता
 • अवदानशतकम्
 • अवधानस्तोत्रम्
 • अवलोकितेश्वरस्तवः [चन्द्रकान्ताभिक्षुणीकृतः]
 • अवलोकितेश्वरस्तोत्रम्
 • अवलोकितेश्वरस्तोत्रम् (चरपतिपादविरचितम्)
 • अवलोकितेश्वरहयग्रीवधारणी
 • अवलोकितेश्वराष्टकस्तोत्रम्
 • अवलोकितेश्वराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
 • अविकल्पप्रवेशधारणी
 • अशोकावदानम्
 • अष्टमातृकास्तोत्रम्
 • अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता
 • आकाशगर्भनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्
 • आत्रेयतिलकम्
 • आदिबुद्धद्वादशकस्तोत्रम्
 • आपत्तिदेशनाविधिः
 • आर्य अद्वयशतिका प्रज्ञापारमिता सूत्रम्
 • आर्यचतुर्धर्मनिर्देशसूत्रम्
 • आर्यतारानमस्कारैकविंशतिस्तोत्रम्
 • आर्यताराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
 • आर्यतारास्तुतिः
 • आर्यतारास्रग्धरास्तोत्रम्
 • आर्यत्रिरत्नानुस्मृतिसूत्रम्
 • आर्यत्रिस्कन्धसूत्रम्
 • आर्यधर्मधातुगर्भविवरणम्
 • आर्यप्रज्ञापारमितावज्रच्छेदिकाटीका
 • आर्यप्रतीत्यसमुत्पादो नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यप्रतीत्यसमुत्पादो नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यमञ्जुश्रीनामाष्टोत्तरशतकस्तोत्रम्
 • आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्पम्
 • आर्यमहाप्रतिसराविद्या धारणी
 • आर्यमैत्रेयव्याकरणम्
 • आर्यराष्ट्रपालपरिपृच्छा नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यवज्रविदारणा नाम धारणी
 • आर्यविमलकीर्तिनिर्देशो नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यशालिस्तम्बककारिका
 • आर्यशालिस्तम्बककारिका
 • आर्यशालिस्तम्बकमहायानसूत्रटीका
 • आर्यश्रीमहादेवीव्याकरणम्
 • आर्यसंघाटसूत्रम्
 • आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा नाम महायानसूत्रम्
 • आर्यानित्यता सूत्रम्
 • आर्याबुद्धबलाधानप्रातिहार्यविकुर्वणनिर्देशना
 • आर्यामोघपाशहृदय नाम महायानसूत्रम्
 • आलम्बनपरीक्षा
 • आलम्बनपरीक्षावृत्तिः
 • उदयननिराकरणम्
 • उपायहृदयम्
 • एकादशमुखम्
 • कठिनावदान
 • कमलाकरसर्वतथागतस्तोत्रम्
 • करुणापुण्डरीकसूत्रम्
 • कर्मविभङ्गोपदेशः
 • कल्याणत्रिंशतिकास्तोत्रम्
 • कल्याणपञ्चविंशतिस्तोत्रम्
 • कारण्डव्यूहः सूत्रम्
 • काश्यपपरिवर्त सूत्रम्
 • कौशिकप्रज्ञापारमितासूत्रम्
 • क्रियासंग्रहकारिका
 • क्षणभङ्गसिद्धिः
 • क्षणभङ्गसिद्धिः व्यतिरेकात्मिका
 • गणेशस्तोत्रम्
 • गण्डव्यूहः सूत्रम्
 • गण्डीस्तवः
 • गर्भ-सङ्ग्रहः
 • गुणकारण्डव्यूहः सूत्रम्
 • गुरुक्रियाक्रमः
 • गुरुपञ्चाशिका
 • गुरुरत्नत्रयस्तोत्रम्
 • गुह्यवज्रविलासिनीसाधनम्
 • गुह्यावली
 • गुह्येश्वरीस्तोत्रम्
 • चक्रसंवरतन्त्रम्
 • चक्रसंवरस्तुतिः
 • चण्डिकादण्डकस्तोत्रम्
 • चतुःशतका
 • चतुःषष्टिसंवरस्तोत्रम्
 • चतुष्परिषत् सूत्रम्
 • चर्यासङ्ग्रहप्रदीपः
 • चित्ततत्वसङ्ग्रहः
 • चित्तविशुद्धिप्रकरण
 • चित्तोत्पादसंवरविधिक्रमः
 • चित्रकर्मशास्त्रम्
 • चित्रलक्षणम्
 • चैत्यवन्दनास्तोत्रम्
 • छन्दोरत्नकरः (स्वोपज्ञ समन्वितः)
 • जातकमाला
 • जातिनिराकृति
 • ज्ञानप्रस्थानम्
 • तत्त्वज्ञानसंसिद्धिः
 • तत्त्वरत्नावलोकः
 • तत्त्वसिद्धिः
 • तर्कभाषा
 • तर्कभाषाटीका
 • तर्कशास्त्रम्
 • त्रिंशिकाविज्ञप्तिकारिकाः
 • त्रिस्वभावनिर्देशः
 • दशभूमिकसूत्रम्
 • दशभूमीश्वरो नाम महायानसूत्ररत्न‍राजस्तोत्रम्
 • दशाकुशलकर्मपथदेशना
 • दिव्यावदानम्
 • दीर्घनखपरिव्राजक परिपृच्छ
 • धर्मधातुनामस्तवः
 • धर्मधातुवागीश्वरमण्डलस्तोत्रम्
 • धर्मसंग्रहः
 • धर्मसमुच्चयः
 • ध्वजाग्रकेयुरा धारणी
 • नरकोद्धारस्तोत्रम्
 • नागानन्द नाटक
 • नानासिद्धोपदेशः
 • नामाष्टशतकय
 • नारायणपरिपृच्छा आर्यमहामायाविजयवाहिनी नाम धारणी
 • नालन्दादहनम्
 • नित्यकर्मपूजाविधिः
 • निरौपम्यस्तवः
 • निष्पन्नयोगावली
 • नीतिशास्त्रम्
 • नृत्यप्रसूतिः
 • नैरात्माष्टकस्तोत्रम्
 • नैरात्म्यपरिपृच्छा नाम महायानसूत्रम्
 • न्यायप्रवेशक सूत्रम्
 • न्यायप्रवेशप्रवृत्तिः
 • न्यायबिन्दुटीका
 • न्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी
 • न्यायबिन्दुप्रकरणकारिका
 • पञ्चक्रमः
 • पञ्चतथागतस्तुतिगाथा
 • पञ्चतथागतस्तोत्रम्
 • पञ्चरक्षा
 • पञ्चरक्षादेवीस्तोत्राणि
 • पञ्चस्कन्धप्रकरणम्
 • पञ्चाक्षरस्तोत्रम्
 • परमार्थस्तवः
 • पारमितासमासः
 • पिण्डीक्रमः
 • पीठस्तवः
 • पोतलकाष्टकम्
 • प्रज्ञापारमितास्तुतिः
 • प्रज्ञापारमितास्तोत्रम्
 • प्रज्ञापारमिताहृदयसुत्रम् [विस्तरमातृका]
 • प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम् [संक्षिप्तमातृका]
 • प्रज्ञाप्रदीप
 • प्रतिमालक्षणविवरणम्
 • प्रतिसरास्तोत्रम्
 • प्रतीत्यसमुत्पादहृदयकारिका
 • प्रतीत्यसमुत्पादहृदयव्याख्यानम्
 • प्रतीत्यसमुत्पादादिविभङ्गनिर्देशसूत्रम्
 • प्रमाणवार्तिकम्
 • प्रसन्नपदा [मध्यमकवृत्ति]
 • प्रातिमोक्षसूत्रम् [महासांघिकानां]
 • बाह्यर्थसिद्धिकारिकानाम
 • बुद्धगण्डीस्तवः
 • बुद्धगद्यय
 • बुद्धचरित
 • बुद्धभट्टारकस्तोत्रम्
 • बुद्धविजयकाव्यम्
 • बुद्धस्तोत्रम्
 • बोधिचर्यावतारः
 • बोधिचर्यावतारपञ्जिका
 • बोधिचित्तोत्पाद सूत्र शास्त्रम्
 • बोधिपथप्रदीपः
 • बोधिसत्त्वप्रातिमोक्षसूत्रम्
 • बोधिसत्त्वभूमिः
 • बोधिसत्त्वादिकर्मिकमार्गावतारदेशना
 • बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिः
 • बौद्ध तन्त्र कोश (1)
 • भक्तिशतकम्
 • भद्रचरीप्रणिधान
 • भवसङ्क्रान्तिटीका
 • भवसङ्क्रान्तिपरिकथा
 • भवसङ्क्रान्तिसूत्रम्
 • भावनाक्रमः
 • भिक्षुकर्मवाक्य
 • भिक्षुणी विनय
 • भैषज्यगुरुवैदूर्यप्रभराजसूत्रम्
 • मङ्गलषोडशस्तुतिः
 • मङ्गलाष्टकम्
 • मञ्जुवज्रस्तोत्रम्
 • मञ्जुश्रीस्तोत्रम्
 • मध्यमकशालिस्तम्बसूत्रम्
 • मध्यमकशास्त्रम्
 • मध्यमकशास्त्रस्तुतिः
 • मध्यमकहृदयः
 • मध्यमकालोकः
 • मध्यमकावतारः
 • मध्यमार्थसंग्रहः
 • मध्यान्तविभागकारिकाः
 • मर्मकालिका
 • महाकालस्तोत्रम्
 • महाचक्रवर्तिनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्
 • महापरिनिर्वाणसूत्रम्
 • महाप्रतिसरास्तोत्रम्
 • महाबोधिभट्टारकस्तोत्रम्
 • महाबोधिवन्दनाष्टकम्
 • महामायातन्त्रम् [गुणवतिटिकासहितम्]
 • महामायासाधनम्
 • महामायासाधनोपायिका
 • महामेघसूत्रम्
 • महायानपथसाधनसङ्ग्रहः
 • महायानविंशिका
 • महायानसूत्रालंकारः
 • महायानसूत्रालंकारः कारिका
 • महावदानसूत्रम्
 • महाव्युत्पत्ति
 • महासन्निपातरत्नकेतुधारणी सूत्रम्
 • महासांघिकानां प्रातिमोक्षसूत्रम्
 • महोग्रताराष्टकस्तोत्रम्
 • महोग्रतारास्तुतिः
 • मारविजयस्तोत्रम्
 • मूलसर्वास्तिवाद विनयवस्तु
 • मेघसूत्रम्
 • यशोधराचरितम्
 • युक्तिषष्टिकारिका
 • योगाचारभूमिः
 • योगावतारः
 • रक्षाकरस्तवः
 • रत्नकीर्तिनिबन्धावली
 • रत्नगुणसञ्चयगाथा
 • रत्नगोत्रविभागो महायानोत्तरतन्त्रशास्त्रम्
 • रत्नमालास्तोत्रम्
 • रत्नावली
 • रूपस्तवः
 • ललितविस्तरः
 • लोकनाथस्तोत्रम्
 • लोकातीतस्तवः
 • लोकेश्वरशतकम्
 • लोकेश्वरस्तोत्रम्
 • वज्रच्छेदिका नाम त्रिशतिका प्रज्ञापारमिता
 • वज्रदेवीस्तोत्रम्
 • वज्रधातुमहामण्डलोपायिका सर्ववज्रोदय
 • वज्रपाणिनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्
 • वज्रभैरवतन्त्र
 • वज्रमहाकालस्तोत्रम्
 • वज्रयोगिनीप्रणामैकविशिका
 • वज्रयोगिन्याः पिण्डार्थस्तुतिः
 • वज्रयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानम्
 • वज्रविलासिनीसाधनास्तवः
 • वज्रविलासिनीस्तोत्रम्
 • वज्रसत्त्वस्तुतिः
 • वज्रसत्त्वस्तोत्रम्
 • वज्रसूची
 • वसन्ततिलकास्तुतिः
 • वसुधाराधारणी
 • वसुधारानामधारणीस्तोत्रम्
 • वसुधारास्तोत्रम्
 • वागीश्वरवर्णनास्तोत्रम्
 • वाग्वाणीस्तोत्रम्
 • वादन्यायः
 • वादन्यायटीका
 • वादरहस्य
 • विंशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः
 • विंशिका कारिका
 • विक्रमारच्चिवैभवम्
 • विग्रहव्यावर्तनी
 • विद्याक्षरस्तोत्रम्
 • विनयविनिश्चय उपालिपरिपृच्छा
 • विनयसूत्रम्
 • विमलकीर्तिनिर्देश सूत्रम्
 • वृहत् स्वयम्भूपूराण
 • शतगाथा
 • शरणगमनदेशना
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [छन्दोऽमृतोद्धृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [दुर्गतिपरिशोधनोद्धृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [नवग्रहकृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [ब्रह्मणा कृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [यशोधराकृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [विष्णुकृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [शङ्करकृतम्]
 • शाक्यसिंहस्तोत्रम् [सुरपतिकृतम्]
 • शारदाष्टकस्तोत्रम्
 • शालिस्तम्बसूत्रम्
 • शिक्षासमुच्चय कारिका
 • शिक्षासमुच्चयः
 • शिष्यलेखः
 • शून्यतासप्ततिः
 • श्रावकभूमिः
 • श्री वज्रवाराहीसाधन
 • श्रीगुह्यसमाजमण्डलविधिः
 • श्रीघनाचारसंग्रहः
 • षट्त्रिंशत्संवरस्तुतिः
 • षट्पारमितास्तोत्रम्
 • षडभिज्ञस्तोत्रम्
 • षड्गतिस्तोत्रम्
 • षण्मुखी धारणी
 • सत्त्वाराधनगाथा
 • सत्यद्वयावतारः
 • सत्यसिद्धिशास्त्रम्
 • सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्
 • सद्धर्मलङ्कावतारसूत्रम्
 • सन्तानान्तरसिद्धिः
 • सन्तानान्तरसिद्धिटीका
 • सप्तजिनस्तवः
 • सप्तबुद्धस्तोत्रम्
 • सप्तविधानुत्तरस्तोत्रम्
 • सप्तशतिका प्रज्ञापारमिता
 • सप्ताक्षरस्तोत्रम्
 • समाधिराजसूत्रम्
 • समाधिसंभारपरिवर्तः
 • समाधिसम्बारपरिवर्तनाम्
 • सम्बन्धपरीक्षाव्याख्या
 • सम्यक्सम्बुद्धभाषितं प्रतिमालक्षणम्
 • सर्वतथागततत्त्वसङ्ग्रहः
 • सर्वतथागताधिष्ठानव्यूहम् सूत्रम्
 • सामान्यदूषणदिक्प्रसारिता
 • सारतमाख्या पञ्जिका
 • सितातपत्राधारणी
 • सिद्धार्थचरितकाव्यम्
 • सुखावतीव्यूहः [विस्तरमातृका]
 • सुखावतीव्यूहः [संक्षिप्तमातृका]
 • सुप्रभातस्तोत्रम्
 • सुबोधालंकारः
 • सुभाषितरत्नकारण्डक
 • सुवर्णप्रभाससूत्रम्
 • सुविक्रान्तविक्रामिपरिपृच्छा नाम सार्धद्विसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता
 • सुहृल्लेखः
 • सूत्रार्थसमुच्चयोपदेशः
 • सेकोद्देशः
 • सेकोद्देशटीका [परमार्थसंग्रह]
 • सेकोद्देशपञ्जिका
 • सौन्दरानन्दम् महाकाव्यम्
 • स्फुटार्था श्रीघनाचारसंग्रहटीका
 • स्रग्धरापञ्चकस्तोत्रम्
 • स्वयंभूस्तवः
 • स्वयम्भूपुराण
 • स्वयम्भूस्तोत्रम्
 • स्वल्पाक्षरा प्रज्ञापारमिता
 • हयग्रीवविद्या
 • हस्तवालप्रकरण
 • हस्तवालप्रकरणवृत्तिः
 • हारीतीस्तोत्रम्
 • हेतुतत्त्वोपदेशः
 • हेतुबिन्दुः
 • हेतुबिन्दुटीका

तमिल भासय्

सम्पादन

स्वयादिसँ

सम्पादन
 1. तिपितक फुति अर्ग
 2. संगणकीकृतं बौद्धसंस्कृतत्रिपिटकम्