उपनिषद धागु हिन्दू धर्मयागु छगु कथंयागु सफूतेगु मंका खः।

प्रकार

सम्पादन

उपनिषद वेदया आधारय् थी-थी प्रकारय् बायेछिं-

  • ॠग्वेदीय उपनिषद

अक्षमालिकोपनिषद, आत्मबोधोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद, नादबिन्दुपनिषद, निर्वाणोपनिषद, बहवृचोपनिषद, मृदगलोपनिषद, राधोपनिषद, सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद

  • शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद

अद्वयतारकोपनिषद, अध्यात्मोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, जाबालोपनिषद, तुरीयातीतोपनिषद, त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद, निरालम्बोपनिषद, परमहंसोपनिषद, पैंगलोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, भिक्षुकोपनिषद, मन्त्रिकोपनिषद, याज्ञवल्क्योपनिषद, शाट्यायनीयोपनिषद , शिवसंकल्पोपनिषद, सुबालोपनिषद, हंसोपनिषद

  • कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद

अक्षि उपनिषद, अमृतनादोपनिषद, कठोपनिषद, कठरूद्रोपनिषद, कलिसन्तरणोपनिषद, कैवल्योपनिषद, कालाग्निरूद्रोपनिषद, चाक्षुषोपनिषद, क्षुरिकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, दक्षिणामूर्ति उपनिषद, ध्यानबिन्दु उपनिषद, नारायणोपनिषद, रूद्रहृदयोपनिषद, शारीरिकोपनिषद, शुकरहस्योपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद

  • सामवेदीय उपनिषद

आरूणकोपनिषद, केनोपनिषद, कुण्डिकोपनिषद, छान्दोग्य उपनिषद, जाबाल्युपनिषद, जाबालदर्शनोपनिषद, महोपनिषद, मैत्रेय्युग्पनिषद, योगचूडाण्युपनिषद, रूद्राक्षजाबालोपनिषद, वज्रसूचिकोपनिषद, संन्यासोपनिषद, सावित्र्युपनिषद

  • अथर्ववेदीय उपनिषद

अथर्वशिर उपनिषद, गणपति उपनिषद, गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद, नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषद, नारदपरिव्राजकोपनिषद, परब्रह्मोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, महावाक्योपनिषद, माण्डूक्योपनिषद, मुण्डकोपनिषद, श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद, शाण्डिल्योपनिषद, सीता उपनिषद, सूर्योपनिषद

स्वयादिसँ

सम्पादन


उपनिषद्तेगु धलः  
ईश (उपनिषद्)केन (उपनिषद्)कठ (उपनिषद्)प्रश्न (उपनिषद्)मुण्डक (उपनिषद्)माण्डुक्य (उपनिषद्)तैत्तिरीय (उपनिषद्)ऐतरेय (उपनिषद्)छान्दोग्य (उपनिषद्)बृहदारण्यक (उपनिषद्)ब्रह्म (उपनिषद्)कैवल्य (उपनिषद्)जाबाल (उपनिषद्)श्वेताश्वतर (उपनिषद्)हंस (उपनिषद्)आरुणेय (उपनिषद्)गर्भ (उपनिषद्)नारायण (उपनिषद्)परमहंस (उपनिषद्)अमृत-बिन्दु (उपनिषद्)अमृत-नाद (उपनिषद्)अथर्व-शिर (उपनिषद्)अथर्व-शिख (उपनिषद्)मैत्रायणि (उपनिषद्)कौषीताकि (उपनिषद्)बृहज्जाबाल (उपनिषद्)नृसिंहतापनी (उपनिषद्)कालाग्निरुद्र (उपनिषद्)मैत्रेयि (उपनिषद्)सुबाल (उपनिषद्)क्षुरिक (उपनिषद्)मन्त्रिक (उपनिषद्)सर्व-सार (उपनिषद्)निरालम्ब (उपनिषद्)शुक-रहस्य (उपनिषद्)वज्र-सूचिक (उपनिषद्)तेजो-बिन्दु (उपनिषद्)नाद-बिन्दु (उपनिषद्)ध्यानबिन्दु (उपनिषद्)ब्रह्मविद्या (उपनिषद्)योगतत्त्व (उपनिषद्)आत्मबोध (उपनिषद्)परिव्रात् (उपनिषद्)त्रि-षिखि (उपनिषद्)सीतोपनिषद् (उपनिषद्)योगचूडामणि (उपनिषद्)निर्वाण (उपनिषद्)मण्डलब्राह्मण (उपनिषद्)दक्षिणामूर्ति (उपनिषद्)शरभ (उपनिषद्)स्कन्द (उपनिषद्)महानारायण (उपनिषद्)अद्वयतारक (उपनिषद्)रामरहस्य (उपनिषद्)रामतापणि (उपनिषद्)वासुदेव (उपनिषद्)मुद्गल (उपनिषद्)शाण्डिल्य (उपनिषद्)पैंगल (उपनिषद्)भिक्षु (उपनिषद्)महत्-शारीरक (उपनिषद्)योगशिखा (उपनिषद्)तुरीयातीत (उपनिषद्)संन्यास (उपनिषद्)परमहंस-परिव्राजक (उपनिषद्)अक्षमालिक (उपनिषद्)अव्यक्त (उपनिषद्)एकाक्षर (उपनिषद्)अन्नपूर्ण (उपनिषद्)सूर्य (उपनिषद्)अक्षि (उपनिषद्)अध्यात्मा (उपनिषद्)कुण्डिकोपनिषद् (उपनिषद्)सावित्रि (उपनिषद्)आत्मा (उपनिषद्)पाशुपत (उपनिषद्)परब्रह्म (उपनिषद्)अवधूत (उपनिषद्)त्रिपुरातपनोपनिषद् (उपनिषद्)देवि (उपनिषद्)त्रिपुर (उपनिषद्)कर (उपनिषद्)भावन (उपनिषद्)रुद्र-हृदय (उपनिषद्)योग-कुण्डलिनि (उपनिषद्)भस्मोपनिषद् (उपनिषद्)रुद्राक्ष (उपनिषद्)गणपति (उपनिषद्)दर्शन (उपनिषद्)तारसार (उपनिषद्)महावाक्य (उपनिषद्)पञ्च-ब्रह्म (उपनिषद्)प्राणाग्नि-होत्र (उपनिषद्)गोपाल-तपणि (उपनिषद्)कृष्ण (उपनिषद्)याज्ञवल्क्य (उपनिषद्)वराह (उपनिषद्)शात्यायनि (उपनिषद्)हयग्रीव (उपनिषद्)दत्तात्रेय (उपनिषद्)गारुड (उपनिषद्)कलि-सण्टारण (उपनिषद्)जाबाल(सामवेद) (उपनिषद्)सौभाग्य (उपनिषद्)सरस्वती-रहस्य (उपनिषद्)बह्वृच (उपनिषद्)मुक्तिक (उपनिषद्)
हिन्दू धर्म
श्रुति: वेद · उपनिषद · श्रुत
स्मृति: इतिहास (रामायण, महाभारत, श्रीमदभागवत गीता) · पुराण · सुत्र · आगम (तन्त्र, यन्त्र) · वेदान्त
विचा:त: अवतार · आत्मा · ब्राह्मन · कोसस · धर्म · कर्म · मोक्ष · माया · इष्ट-देव · मुर्ति · पूनर्जन्म · हलिम · तत्त्व · त्रिमुर्ति · कतुर्थगुरु
दर्शन: मान्यता · प्राचीन हिन्दू धर्म · साँख्य · न्याय · वैशेषिक · योग · मीमांसा · वेदान्त · तन्त्र · भक्ति
परम्परा: ज्योतिष · आयुर्वेद · आरति · भजन · दर्शन · दिक्षा · मन्त्र · पुजा · सत्संग · स्तोत्र · ईहिपा: · यज्ञ
गुरु: शंकर · रामानुज · माधवाचार्य · रामकृष्ण · शारदा देवी · विवेकानन्द · नारायण गुरु · औरोबिन्दो · रमन महार्षि · शिवानन्द · चिन्‍मयानन्‍द · शुब्रमुनियस्वामी · स्वामीनारायण · प्रभुपद · लोकेनाथ
विभाजन: वैष्णभ · शैव · शक्ति · स्मृति · हिन्दू पूनरुत्थान ज्याझ्व
द्य: द्यतेगु नां · हिन्दू बाखं
युग: सत्य युग · त्रेता युग · द्वापर युग · कलि युग
वर्ण: ब्राह्मन · क्षत्रीय · वैश्य · शुद्र · दलित · वर्णाश्रम धर्म