ऎङ्कवीट्टुप् पॆण् (सन् १९६५या संकिपा)

ऎङ्कवीट्टुप् पॆण् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९६५य् पिहांवगु खः।

ऎङ्कवीट्टुप् पॆण्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९६५

बाखँ सम्पादन

मू पात्र सम्पादन

संकिपा देकिपिं सम्पादन

सिरपा सम्पादन

स्वया दिसँ सम्पादन

पिनेयागु स्वापू सम्पादन

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०